Research Article


DOI :10.26650/annales.2023.72.0005   IUP :10.26650/annales.2023.72.0005    Full Text (PDF)

Legal Aid Under Turkish Administrative Judicial Procedural Law

Nilay Arat

In this paper, the “legal aid” mechanism, which is an institution that enables parties to participate effectively in the judicial process and “balances” interference with the right of access to court, is discussed. The discussion focusses on the way it facilitates various possibilities of putting forward the claims and pieces of evidence of parties wishing to prove their claims. In this context, the legal aid institution is dealt with primarily within the framework of the right of access to court within the scope of the right to a fair trial. Then, under article 31 of the İYUK, the legal framework of the legal aid institution in the civil procedure is drawn and the application of the legal aid institution in the administrative jurisdiction is examined. This is done only in terms of administrative disputes, excluding cases related to tax disputes due to the difference in the nature of taxation transactions.


PDF View

References

 • Akıncı M, İdari Yargıda Adil Yargılanma Hakkı (Turhan, 2008) google scholar
 • Akyılmaz B - Sezginer M - Kaya C, Türk İdari Yargılama Hukuku (6th Ed., Savaş 2021) google scholar
 • Arslan R - Yılmaz E - Taşpınar Ayvaz S - Hanağası E, Medeni Usul Hukuku (7th. Ed., Yetkin, 2021) google scholar
 • Aslan Z - Barlass İ - Berk K - Arat N - Kağıtçıoğlu M - Altındağ H - Gümüşkaya G - Sayhan Ş - Bardakçı M.A. - Yüzbaşıoğlu C, Açıklamalı İçtihatlı İdari Yargılama Usulü Kanunu -Vergi Yargılaması Dahil (Ed. Zehreddin Aslan) (3rd Ed., Seçkin, 2022) google scholar
 • Candan T, “Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Hükümlerinin İdari Yargıda Uygulanabilirliği”, https://turgutcandan.com/2021/04/08/hukuk-muhakemeleri-kanununun-hukumlerinin-idari-davalarda-uygulanabilirligi/ (Online Access 14.12.2022) google scholar
 • Candan T, İdari Yargılama Usulü Kanunu (4th Ed., Adalet, 2011) google scholar
 • Çırakman E, “Hukuk Yargılama Usulünün İdari Yargıda Uygulanabilirliği” İdari Yargıda Son Gelişmeler Sempozyumu (Danıştay Yayınları, 1982) google scholar
 • Duran L, “Danıştay’ın 1979 Yılı Kararları Üzerine Kısa Mülahazalar”, 13 (3) Amme İdaresi Dergisi (1980) google scholar
 • Erem F, “Adli Yardım”, İmran Öktem’e Armağan (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1970) 107-124 google scholar
 • Gözübüyük, Ş - Dinçer, G, İdari Yargılama Usulü (Kanun - Açıklama - İçtihat) (2.Ed., Turhan, 2001) google scholar
 • Günday M, “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Hükümlerinin İdari Yargıda Uygulanma Alanı” İdari Yargının Yeniden Yapılandırılması ve Karşılaştırmalı İdari Yargılama Usulü Sempozyumu (11-12 May 2001) (Danıştay Başkanlığı Yayınları No.63, 2003) 79-86 google scholar
 • Harris D - O’Boyle M - Bates E - Buckley C, European Convention on Human Rights (Oxford, 2018) google scholar
 • İnceoğlu S, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı (Kamu ve Özel Hukuk Alanlarında Ortak Yargısal Hak ve İlkeler) (4th. Ed., Beta, 2013) google scholar
 • İnceoğlu S - Arat N - Duymaz E, İdari Yargıda Adil Yargılanma Hakkına İlişkin Emsal Kararlar, (Avrupa Konseyi Yayınları, 2022) google scholar
 • Kaplan O, “The Legal Aid in Turkish Administrative Procedure Law in the Light of the ECHR Case-Law” Law & Justice Review (Year 11, Issue 20, June 2020) 89-107 google scholar
 • Kılınç A, “Bir İnsan Hakkı Olarak ‘Adli Yardım’” Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (V.3, N.1, 2011) 1-10 google scholar
 • Kodakoğlu L, İstinaf Sürecinde Bölge İdare Mahkemesinde Görevli Personelin Görev Tanımı ve İş Akışı Rehber El Kitabı (Avrupa Konseyi Yayınları, 2022) google scholar
 • Köksal M, “Adli Yardım (Müzahereti Adliye) Kurumunun İdari Yargıdaki Uygulaması” Terazi Hukuk Dergisi (No.40, Aralık 2009) 97-112 google scholar
 • Kuru B, Hukuk Muhakemeleri Usulü, V.5 (6th Ed., Demir, 2001) google scholar
 • Pekcanıtez H, Medeni Usul Hukuku V. III (15th Ed, Oniki Levha, 2018) google scholar
 • Pekcanıtez H - Atalay, O - Özekes, M, Medeni Usul Hukuku (9. Ed., Oniki Levha, 2021) google scholar
 • Postacıoğlu İ - Altay S, Medeni Usul Hukuku Dersleri (8th Ed.,Vedat, 2020) google scholar
 • Süslü G, “Türk Hukuku’nda Adil Yargılanma Hakkı Çerçevesinde Bir Mahkemeye Başvuru Hakkı ve Bu Alanda Devletin Pozitif Yükümlülüğü” Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi (V.6, N.16, 2014) 83-117 google scholar
 • Tanrıver S, Medeni Usul Hukuku, V.I, (4rd Ed., Yetkin, 2022) google scholar
 • Ulusoy A, İdari Yargılama Hukuku, (3rd Ed., Yetkin, 2022) google scholar
 • Yılmaz E, “Adli Yardım Kurumunun İdari Yargıda Uygulanması” Ejder Yılmaz “Makaleler (19732013) V.1 (Yetkin, 2014) 565-575 google scholar
 • Yılmaz E, “Yargılama Giderlerinin İşlevi ve Sosyal Hukuk Devleti” Ejder Yılmaz “Makaleler (1973-2013) V.1 (Yetkin, 2014) 383-403 google scholar
 • Judgements of the European Court/Committee of Human Rights google scholar
 • Airey v Ireland, App no 6289/73 (ECHR, 9 October 1979) google scholar
 • Ait-Mouhoub v France, App no 103/1997/887/1099 (ECtHR, 28 October 1998) google scholar
 • Ashingdane v UK, App no 8225/78 (ECHR, 12 May 1983) google scholar
 • Bakan v Turkey, App no. 50939/99 (ECtHR, 12 June 2007) google scholar
 • Eyüp Kaya v Turkey, App no 17582/04 (ECtHR, 23 September 2008) google scholar
 • Golder v UK, App no 4451/70 (ECHR, 21 February 1975) google scholar
 • İlbeyi Kemaloğlu and Meriye Kemaloğlu v Turkey, App no 19986/06, (ECtHR, 10 July 2012) google scholar
 • Kaba v Turkey, App no. 1236/05, (ECtHR, 1 March 2011) google scholar
 • Kreuz v Poland, App no 28249/95 (ECtHR, 19 June 2001) google scholar
 • Mehmet and Suna Yiğit v Turkey, App no 52658/99 (ECtHR, 17 July 2007) google scholar
 • Stubbings and Others v UK App no 22083/93, 22095/93 (ECtHR, 22 October 1996) google scholar
 • Sialkowska v. Poland App no 8932/05 (ECtHR, 9 July 2007) google scholar
 • Quaranda v Switzerland, App no 12744/87 (ECtHR, 24 May 1991) google scholar
 • Judgements of Turkish Constitutional Court google scholar
 • Famiye Beğim ve Mehmet Tahir Beğim, App no 2017/21882 (AYM, 10 February 2021) google scholar
 • Özkan Şen, App no 2012/791 (AYM, 07 November 2013) google scholar
 • S.B., App no 2017/19758, (AYM, 02 December 2020) google scholar
 • Serkan AcarApp no 2013/1613, (AYM, 02 October 2013) google scholar
 • Tacettin Ceylan, App no 2017/39062 (AYM, 10 November 2021) google scholar
 • Judgements of Administrative Courts google scholar
 • File nr. 1971/1, Decision nr. 1979/1 (Danıştay General Assembly on Unification of Case Law, 08 March 1979) google scholar
 • File nr. 2000/8454, Decision nr. 2003/4807 (Danıştay 7th Chamber, 19 November 2003) google scholar
 • File nr. 2009/313 (Van 2nd Administrative Court’s judgment, 12 February 2009) google scholar
 • File nr. 2009/3631, Decision nr. 2009/3579, (Danıştay 8th Chamber, 01 June 2009) google scholar
 • File nr. 2008/2007, Decision nr. 2010/1843, (Danıştay 10th Chamber, 09 March 2010) google scholar
 • File nr. 2008/1136, Decision nr. 2011/4131 (Danıştay 10th Chamber, 10 October 2011) google scholar
 • File nr..2009/9171, Decision nr. 2013/2229, (Danıştay 10th Chamber,12 March 2013) google scholar
 • File nr. 2013/100, Decision nr. 2013/1943, (Danıştay 15th Chamber, 14 March 2013) google scholar
 • File nr. 2012/335, Decision nr. 2013/1490, (Danıştay 15th Chamber, 21 March 2013) google scholar
 • File nr. 2012/8689, Decision nr. 2015/795, (Danıştay 10th Chamber, 26 February 2015) google scholar
 • File nr. 2014/10421, Decision nr. 2015/5156, (Danıştay 6th Chamber, 11 September 2015) google scholar
 • File nr. 2014/5592, Decision nr. 2016/720, (Danıştay 6th Chamber, 23 February 2016) google scholar
 • File nr. 2015/4528, Decision nr. 2016/1687 (Danıştay 10th Chamber, 28 March 2016) google scholar
 • File nr. 2015/4837, Decision nr. 2016/1832, (Danıştay 10th Chamber, 31 March 2016) google scholar
 • File nr. 2017/915, Decision nr. 2017/2524, (Danıştay 6th Chamber, 12 April 2017). google scholar
 • File nr. 2017/333, Decision nr. 2018/503, (Danıştay 10th Chamber, 12 Februry 2018) google scholar
 • File nr. 2016/13856, Decision nr. 2018/505, (Danıştay 10th Chamber, 12 February 2018) google scholar
 • File nr. 2020/957, Decision nr. 2020/776 (Konya Regional Administrative Court 2nd Administrative Case Chamber, 31 March 2020) google scholar
 • File nr. 2020/2476, Decision nr. 2020/2418, (Danıştay 5th Chamber, 17 June 2020) google scholar
 • File nr. 2019/3824, Decision nr. 2020/1625 (Ankara Regional Administrative Court 13th Administrative Case Chamber, 25 June 2020) google scholar
 • File nr. 2018/6356, Decision nr. 2020/3661 (Danıştay 8th Chamber, 17 September 2020) google scholar
 • File nr. 2020/955, Decision nr. 2020/993 (İzmir Regional Administrative Court 5th Administrative Case Chamber, 13 October 2020) google scholar
 • File nr. 2020/1094, Decision nr. 2020/1856 (Danıştay Plenary Session of Administrative Law Chambers, 14 October 2020) google scholar
 • File nr. 2019/5812, Decision nr. 2020/2639 (Ankara Regional Administrative Court 13th Administrative Case Chamber, 10 November 2020) google scholar
 • File nr. 2020/2273, Decision nr. 2020/3453, (Danıştay 2nd Chamber, 24 November 2020) google scholar
 • File nr. 2020/3499, Decision nr. 2020/3381 (Ankara Regional Administrative Court 13th Administrative Case Chamber, 09 December 2020) google scholar
 • File nr. 2019/6086, Decision nr. 2020/3591 (Ankara Regional Administrative Court 13th Administrative Case Chamber, 17 December 2020) google scholar
 • File nr. 2020/2272, Decision nr. 2020/3667, (Danıştay 2nd Chamber, 29 December 2020) google scholar
 • File nr. 2019/1801, Decision nr. 2020/1610, (Danıştay Plenary Session of Tax Court Chambers, 30 December 2020) google scholar
 • File nr. 2020/4737, Decision nr. .2021/965, (Danıştay 12th Chamber, 24 February 2021) google scholar
 • File nr. 2021/744, Decision nr. 2021/1098, (Danıştay 10th Chamber, 11 March 2021) google scholar
 • File nr. 2021/17256, Decision nr. 2021/2428, (Danıştay 2nd Chamber, 07 July 2021) google scholar
 • File nr. 2021/4257, Decision nr. 2022/120 (Danıştay 13th Chamber, 19 January 2022) google scholar
 • Judgements of Civil Courts google scholar
 • File nr. 2012/16745, Decision nr. 2013/15211 (Yargıtay 11th Chamber, 09 September 2013) google scholar
 • File nr. 2015/3915, Decision nr. 2015/4401 (Yargıtay 15th Chamber, 14 September 2015) google scholar
 • File nr. 2015, 5208, Decision nr. 2015/5910 (Yargıtay 15th Chamber, 19 November 2015) google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Arat, N. (2023). Legal Aid Under Turkish Administrative Judicial Procedural Law. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 0(72), 71-95. https://doi.org/10.26650/annales.2023.72.0005


AMA

Arat N. Legal Aid Under Turkish Administrative Judicial Procedural Law. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul. 2023;0(72):71-95. https://doi.org/10.26650/annales.2023.72.0005


ABNT

Arat, N. Legal Aid Under Turkish Administrative Judicial Procedural Law. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, [Publisher Location], v. 0, n. 72, p. 71-95, 2023.


Chicago: Author-Date Style

Arat, Nilay,. 2023. “Legal Aid Under Turkish Administrative Judicial Procedural Law.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0, no. 72: 71-95. https://doi.org/10.26650/annales.2023.72.0005


Chicago: Humanities Style

Arat, Nilay,. Legal Aid Under Turkish Administrative Judicial Procedural Law.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0, no. 72 (Mar. 2024): 71-95. https://doi.org/10.26650/annales.2023.72.0005


Harvard: Australian Style

Arat, N 2023, 'Legal Aid Under Turkish Administrative Judicial Procedural Law', Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, vol. 0, no. 72, pp. 71-95, viewed 1 Mar. 2024, https://doi.org/10.26650/annales.2023.72.0005


Harvard: Author-Date Style

Arat, N. (2023) ‘Legal Aid Under Turkish Administrative Judicial Procedural Law’, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 0(72), pp. 71-95. https://doi.org/10.26650/annales.2023.72.0005 (1 Mar. 2024).


MLA

Arat, Nilay,. Legal Aid Under Turkish Administrative Judicial Procedural Law.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, vol. 0, no. 72, 2023, pp. 71-95. [Database Container], https://doi.org/10.26650/annales.2023.72.0005


Vancouver

Arat N. Legal Aid Under Turkish Administrative Judicial Procedural Law. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul [Internet]. 1 Mar. 2024 [cited 1 Mar. 2024];0(72):71-95. Available from: https://doi.org/10.26650/annales.2023.72.0005 doi: 10.26650/annales.2023.72.0005


ISNAD

Arat, Nilay. Legal Aid Under Turkish Administrative Judicial Procedural Law”. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0/72 (Mar. 2024): 71-95. https://doi.org/10.26650/annales.2023.72.0005TIMELINE


Submitted01.02.2023
Accepted23.03.2023
Published Online20.04.2023

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.