Research Article


DOI :10.26650/annales.2020.69.0005   IUP :10.26650/annales.2020.69.0005    Full Text (PDF)

Reconsidering the Issues Regarding Validity of Arbitration Agreements Referring to Non-Existing Arbitral Institutions or Including Uncertain References to Arbitral Institutions and the Turkish Experience

Emre Esen

Arbitration agreements referring to non-existing arbitral institutions or including undefined references to arbitral institutions are significantly observed in international arbitration practice. Validity of such arbitration agreements becomes debatable due to the pathological intent thereof. If the pathology may be resolved by way of interpretation in the manner that leaves no room for doubt, the ideal solution is resolution of such problems by way of interpretation by means of supporting parties’ common intent towards arbitration and of protecting legitimate expectations of parties in compliance with bona fides principle. However, if interpretation of an undefined reference in an arbitration agreement leads to uncertainty about competence of certain arbitral institutions, such agreement aimed at institutional arbitration either may be accepted to be turned into an agreement aimed at ad hoc arbitration or may be held null-and-void, depending on position of law of seat of arbitration. If seat of arbitration is also undefined or non-existing, arbitration agreement shall be held incapable of being performed and null-and-void. Attitude of Turkish courts seems in conformity with the three approaches to a large extent and may be qualified as satisfactory but determining validity of such arbitration agreements without reference to any law applicable and disregarding the right of access to justice should be criticized.

DOI :10.26650/annales.2020.69.0005   IUP :10.26650/annales.2020.69.0005    Full Text (PDF)

Yetkili Kılınan Tahkim Kurumunun Mevcut veya Belirli Olmadığı Tahkim Anlaşmalarının Geçerliliğinin Yeniden Ele Alınması ve Türkiye’deki Deneyim

Emre Esen

Milletlerarası tahkim tatbikatında, mevcut olmayan bir tahkim kurumunun yetkili kılındığı veya yetkilendirilen tahkim kurumunun belli olmadığı tahkim anlaşmalarına sıklıkla rastlanmaktadır. İçerdiği bu sorunlu hükümler, bu tür patolojik tahkim anlaşmalarının geçerliliğini tartışmaya açmaktadır. Tahkim anlaşmasında yapılan hatanın herhangi bir tereddüde yer vermeyecek şekilde yorum yoluyla giderilmesinin mümkün olduğu hallerde, tarafların tahkim iradesini mümkün mertebe ayakta tutacak ve tarafların meşru beklentilerini koruyacak biçimde, iyiniyet ilkesine uygun olarak yorum yapmak suretiyle problemin giderilmesi ideal bir çözümdür. Buna karşılık, tahkim anlaşmasında yer verilen tabirlerin yorumlanması sonucunda birden fazla tahkim kurumunun yetkili sayılabileceği görüldüğü takdirde, tahkim yeri hukukunun müsaade etmesi kaydıyla, ya kurumsal tahkime yönelik olan tahkim anlaşmasının ad hoc tahkime yönelik bir tahkim anlaşmasına dönüştüğü kabul edilmeli ya da tahkim anlaşmasının geçersiz olduğuna karar verilmelidir. Tahkim anlaşmasında, yetkilendirilen tahkim kurumuna ilişkin patolojiye ek olarak, tahkim yeri de belli değilse, tahkim anlaşması icra kabiliyetinden yoksun ve geçersiz kabul edilmelidir. Türk mahkemelerinin yaklaşımı, bu üç anlayışa büyük ölçüde uygun görünmektedir ve tatmin edici olarak nitelendirilebilir, ancak bu tür tahkim anlaşmalarının geçerliliğinin uygulanacak hukuk belirlenmeksizin tayin edilmesi ve adalete erişim hakkının göz ardı edilmesi eleştirilmesi gereken yönlerdir.


PDF View

References

 • Akıncı Z, Milletlerarası Tahkim [International Arbitration] (4th edn, Vedat 2016) google scholar
 • Born G, International Commercial Arbitration (2nd edn, Wolters Kluwer 2014) google scholar
 • Çelikel A and Erdem BB, Milletlerarası Özel Hukuk [Private International Law] (14th edn, Beta 2016) google scholar
 • Ekşi N, Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi [International Jurisdiction of Turkish Courts] (2nd edn, Beta 2000) google scholar
 • Ekşi N, Milletlerarası Deniz Ticareti Alanında ‘Incorporation’ Yoluyla Yapılan Tahkim Anlaşmaları [Arbitration Agreements Concluded by Incorporation in International Maritime Commerce] (Beta 2004) google scholar
 • Ekşi N, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Tahkim [Arbitration under the Code of Civil Procedure] (Beta 2013) google scholar
 • Esen E, Uluslararası Ticarî Tahkimde Tahkim Anlaşmasının Üçüncü Kişilere Teşmili [Extension of Arbitration Agreements to Non-Signatories in International Commercial Arbitration] (Beta 2008) google scholar
 • Esen E, ‘Uluslararası Tahkime Tâbi Bir Uyuşmazlığın Devlet Mahkemelerine Götürülmesi Hâlinde Tahkim Anlaşmasının Geçerliliğine İlişkin İtirazların İncelenmesi ve Kompetenz-Kompetenz Prensibi [Determination of Objections regarding Validity of Arbitration Agreements by National Courts in Cases Subject to International Arbitration and the Principle of Competence-Competence],’ 2011(1) Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi [Journal of Galatasaray University Law Faculty], Atâ Sakmar Armağanı [Festschrift for Atâ Sakmar] 355-380 google scholar
 • Esen E, ‘Taraflardan Sadece Birine Tahkime Müracaat Hakkı Tanıyan Tahkim Anlaşmalarının ve Özellikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün Kurtarma Yardım Sözleşmesi’nde Yer Alan Tahkim Şartının Geçerliliği [Validity of Arbitration Agreements Where Only One Party Holds The Right to Resort to Arbitration and Especially Validity of The Arbitration Clause of The Turkish Open Form]’ (2010) 9(2) İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Journal of Istanbul Kultur Universıty Law Faculty) 145-155 google scholar
 • Davis BG, ‘Pathological Clauses: Eisemann’s Still Vital Criteria’ 7(4) (1991) Arbitration International 365-388 google scholar
 • Eisemann F, ‘La clause d’arbitrage pathologique’ in Eugenio Minoli (ed), Commercial Arbitration Essays in Memoriam 129 ff (1974) google scholar
 • Fouchard P, Gaillard E and Goldman B, ‘International Commercial Arbitration’, in Emmanuel Gaillard and John Savage (eds) (Kluwer Law International 1999) google scholar
 • Gözübüyük Ş and Gölcüklü F, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması [European Convention on Human Rights and Its Application](10th edn, Turhan 2013) google scholar
 • İnceoğlu S, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı [The Right to a Fair Trial in Decisions of European Court of Human Rights] (4th edn., Beta 2013) google scholar
 • Karadaş İ, Ulusal (İç) Tahkim [National (Domestic) Arbitration] (Adalet 2013) google scholar
 • Karrer PA, ‘Pathological Arbitration Clauses - Malpractice, Diagnosis and Theraphy’ The International Practice of Law, Liber Amicorum for Thomas Bar and Robert Karrer (1997) 110 ff google scholar
 • Kuru B, Hukuk Muhakemeleri Usulü [Law of Civil Procedure](6th edn, Yetkin 2001) google scholar
 • Molfa M, ‘Pathological Arbitration Clauses and the Conflict of Laws’ 37 (2007) Hong Kong Law Journal 161-184 google scholar
 • Nomer E, Ekşi N and Öztekin-Gelgel G , Milletlerarası Tahkim Hukuku [Law of International Arbitration](3rd edn, Beta 2008) google scholar
 • Nomer E, Devletler Hususî Hukuku [Private International Law] (21st edn, Beta 2015) google scholar
 • Özbek M, ‘Sosyal Devletin Gereği, Adalete Erişim [Requirement of Social State, Access to Justice]’ (2006) (1) Legal Medeni Usul, İcra ve İflas Hukuku Dergisi [Legal Journal of Law of Civil Procedure, Execution and Bankruptcy] google scholar
 • Pekcanıtez H Atalay O and Özekes M, Medeni Usul Hukuku [Law of Civil Procedure] (14th edn, On İki Levha 2013) google scholar
 • Poudret JF and Besson S, Comparative Law of International Arbitration (2nd edn, Sweet & Maxwell 2007) google scholar
 • Şanlı C, Esen E and Ataman-Figanmeşe İ, Milletlerarası Özel Hukuk [Private International Law] (5th edn, Vedat 2016) google scholar
 • Şanlı C, Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları [Drafting International Commercial Agreements and Settlement of Disputes] (6th edn. Beta 2016) google scholar
 • Van Den Berg AJ, The New York Arbitration Convention of 1958: Towards a Uniform Judicial Interpretation (Wolters Kluwer 1981) google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Esen, E. (2020). Reconsidering the Issues Regarding Validity of Arbitration Agreements Referring to Non-Existing Arbitral Institutions or Including Uncertain References to Arbitral Institutions and the Turkish Experience. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 0(69), 133-165. https://doi.org/10.26650/annales.2020.69.0005


AMA

Esen E. Reconsidering the Issues Regarding Validity of Arbitration Agreements Referring to Non-Existing Arbitral Institutions or Including Uncertain References to Arbitral Institutions and the Turkish Experience. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul. 2020;0(69):133-165. https://doi.org/10.26650/annales.2020.69.0005


ABNT

Esen, E. Reconsidering the Issues Regarding Validity of Arbitration Agreements Referring to Non-Existing Arbitral Institutions or Including Uncertain References to Arbitral Institutions and the Turkish Experience. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, [Publisher Location], v. 0, n. 69, p. 133-165, 2020.


Chicago: Author-Date Style

Esen, Emre,. 2020. “Reconsidering the Issues Regarding Validity of Arbitration Agreements Referring to Non-Existing Arbitral Institutions or Including Uncertain References to Arbitral Institutions and the Turkish Experience.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0, no. 69: 133-165. https://doi.org/10.26650/annales.2020.69.0005


Chicago: Humanities Style

Esen, Emre,. Reconsidering the Issues Regarding Validity of Arbitration Agreements Referring to Non-Existing Arbitral Institutions or Including Uncertain References to Arbitral Institutions and the Turkish Experience.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0, no. 69 (May. 2021): 133-165. https://doi.org/10.26650/annales.2020.69.0005


Harvard: Australian Style

Esen, E 2020, 'Reconsidering the Issues Regarding Validity of Arbitration Agreements Referring to Non-Existing Arbitral Institutions or Including Uncertain References to Arbitral Institutions and the Turkish Experience', Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, vol. 0, no. 69, pp. 133-165, viewed 15 May. 2021, https://doi.org/10.26650/annales.2020.69.0005


Harvard: Author-Date Style

Esen, E. (2020) ‘Reconsidering the Issues Regarding Validity of Arbitration Agreements Referring to Non-Existing Arbitral Institutions or Including Uncertain References to Arbitral Institutions and the Turkish Experience’, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 0(69), pp. 133-165. https://doi.org/10.26650/annales.2020.69.0005 (15 May. 2021).


MLA

Esen, Emre,. Reconsidering the Issues Regarding Validity of Arbitration Agreements Referring to Non-Existing Arbitral Institutions or Including Uncertain References to Arbitral Institutions and the Turkish Experience.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, vol. 0, no. 69, 2020, pp. 133-165. [Database Container], https://doi.org/10.26650/annales.2020.69.0005


Vancouver

Esen E. Reconsidering the Issues Regarding Validity of Arbitration Agreements Referring to Non-Existing Arbitral Institutions or Including Uncertain References to Arbitral Institutions and the Turkish Experience. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul [Internet]. 15 May. 2021 [cited 15 May. 2021];0(69):133-165. Available from: https://doi.org/10.26650/annales.2020.69.0005 doi: 10.26650/annales.2020.69.0005


ISNAD

Esen, Emre. Reconsidering the Issues Regarding Validity of Arbitration Agreements Referring to Non-Existing Arbitral Institutions or Including Uncertain References to Arbitral Institutions and the Turkish Experience”. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0/69 (May. 2021): 133-165. https://doi.org/10.26650/annales.2020.69.0005TIMELINE


Submitted17.04.2020
Accepted29.06.2020

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.