Research Article


DOI :10.26650/artsanat.2023.20.1289749   IUP :10.26650/artsanat.2023.20.1289749    Full Text (PDF)

A Byzantine Lead Seal from Paphlagonian Hadrianopolis

Kasım OyarçinErsin Çelikbaş

The subject of this article is a Byzantine lead seal found during the excavations of the Inner Castle Baptistery of Paphlagonian Hadrianopolis in 2022. The lead seal found during the archaeological excavations in the baptistery is understood to belong to the 11th century AD thanks to the coins found in the same layer with the seal. The dotted borders on the obverse and reverse are carved very close to each other, and the borders became straight lines in some places. On the obverse of the seal, Archangel Michael is depicted within a dotted border, wearing an outfit decorated with precious stones, with diademed curly hair, holding a scepter in his right hand and a globus in his left hand. The reverse reads an address in four lines within a dotted border, the first line beginning with a cross. These kinds of seals are categorized by sigillographers as private seals used for personal business since they do not bear the owner’s title or position on the reverse, except for his name. An evaluation of the Byzantine lead seal together with the coins found in the same context revealed that it has a significant place in terms of indicating that Hadrianopolis continued to be inhabited until the 11th-12th century AD, albeit on a small scale, which was previously considered to have been abandoned due to the interruption of data from archaeological excavations starting from the middle of the 7th century AD.

DOI :10.26650/artsanat.2023.20.1289749   IUP :10.26650/artsanat.2023.20.1289749    Full Text (PDF)

Paphlagonia Hadrianopolisi’nden Bir Bizans Kurşun Mührü

Kasım OyarçinErsin Çelikbaş

Makalenin konusunu, Paphlagonia Hadrianopolis’i 2022 yılı İç Kale Vaftizhanesi kazılarında bulunan bir Bizans kurşun mührü oluşturmaktadır. Vaftizhanedeki arkeolojik kazı çalışmalarında bulunan kurşun mührün hem ön ve arka yüzünde yer alan noktalı bordürlerin birbirine oldukça yakın işlenmesinden dolayı bazı yerlerde bordürlerin düz çizgi hâline gelmiş olması hem de mühürle aynı tabakada ele geçen sikkeler sayesinde MS 11. yüzyıla ait olduğu anlaşılmaktadır. Mührün ön yüzünde noktalı bordür içerisinde Baş melek Mikail’in kıymetli taşlardan süslü kıyafetiyle diademli kıvırcık saçlı, sağ elinde asa ve sol elinde globus tutan tasviri bulunmaktadır. Mührün arka yüzünde ise, noktalı bordür içerisinde dört satır hâlinde ilk satırının haçla başladığı bir hitap yazısı yer almaktadır. Bu mühürler, arka yüzünde sahibinin adı dışında unvan ve görevlerinin yazılı olmamasından dolayı sigilografi çalışanları tarafından şahsi işler için kullanılan özel mühürler olarak sınıflandırılmaktadır. Çalışmanın konusunu oluşturan Bizans kurşun mührü aynı kontekste ele geçen sikkelerle birlikte değerlendirildiğinde, arkeolojik kazılardan elde edilen verilerin MS 7. yüzyılın ortalarından itibaren bir kesintiye uğramasından dolayı terk edildiği düşünülen Hadrianopolis’te küçük de olsa MS 11.-12. yüzyıla kadar yerleşimin devam ettiğine işaret etmesi açısından da oldukça önemli bir yere sahiptir.


EXTENDED ABSTRACT


Paphlagonia Hadrianopolis’i olarak adlandırılan antik kent, günümüzde Karabük ili, Eskipazar ilçe merkezinin 3 km batısında “Viranşehir” olarak adlandırılan mevki ve çevresindeki arazi üzerinde dağınık bir şekilde konumlanan Budaklar, Büyükyaylalar, Çaylı ve Beytarla köylerini kapsamaktadır. Antik kente ait kalıntılar, günümüzde Budaklar köyü ve Hacı Ahmetler Mahallesi’nde yoğunlaşmaktadır. Hadrianopolis’te, günümüze kadar yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan yapıların büyük bir bölümü Geç Roma ve Erken Bizans dönemlerine tarihlenmektedir. Günümüze kadar yapılan kazılar sonucunda kentin merkez bölgesinde Geç Roma-Erken Bizans Dönemi’ne ait olan üç adet kilise, iki hamam, domus, İç Kale ve Vaftizhane kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. Bizans Dönemi’nde dinî açıdan önemi artan Hadrianopolis, Honorias Eyaleti’ndeki beş piskoposluk merkezinden biridir. I. Nikaia Konsili (325),

Khalkedon Konsili (451), Konstantinopolis Sinod’u (518), III. Konstantinopolis Konsili (680-681) ve son olarak II. Nikaia Konsili’ne (787) Hadrianopolis kentinden farklı seviyelerdeki din adamları katılmıştır. Antik dönemin önemli din adamlarından biri olan Aziz Alypius Stylites’in (MS 522-640) bu kentte doğması ve hayatının önemli kısmını burada geçirmiş olması da oldukça önemlidir. Aziz’in Hadrianopolis kentindeki bir sütun üzerinde yaklaşık 50 yıl yaşadığına inanılmaktadır. Hristiyanlığın güçlü yaşandığı kentlerden biri olan Hadrianopolis’te günümüze kadar gerçekleştirilen arkeolojik kazı çalışmalarında temel seviyesinde kalıntılarına ulaşılan üç kilise ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca kentte yapılan Jeofizik-Arkeojeoradar çalışmaları sonucunda bazilikal planlı bir kilisenin de varlığı tespit edilmiştir. Söz konusu kiliseler dışında Hadrianopolis’te 2013 yılında yapılan Jeofizik-Arkeojeoradar sonuçlarına göre yapı kalıntılarının olduğuna dair verilere rastlanan İç Kale’de arkeolojik kazılara 2022 yılında başlanmıştır. Yapının merkezinde haç planlı bir havuzun varlığı, zemindeki mozaiklerdeki figür ve motiflerin dinî anlamlar içermesi, yapının kare planlı olması ve içerisinde ele geçen küçük buluntular ışığında yapının ilk evresinin vaftizhane olarak hizmet ettiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla 2022 kazı çalışmalarında Hadrianopolis’te İç Kale Vaftizhanesi olarak adlandırılan yeni bir dinî yapı ortaya çıkarılmıştır. Çalışmanın konusunu oluşturan Bizans kurşun mührü de İç Kale Vaftizhanesi 2022 kazılarında bulunmuştur. Bizans Dönemi’nde kurşun mühürler yaygın olarak iki farklı amaç için kullanılmıştır: İmparatorlar, askerler, kilise görevlileri ve devlet memurlarının yazışmalarının gizliliğini korumak veya evrakın sahte olmadığını ispat etmek.

İç Kale Vaftizhanesi’ndeki arkeolojik kazı çalışmalarında bulunan kurşun mührün kanal girişi ve çıkışında kırıklar olup belirli bölümleri korozyona uğrayıp bozulmuştur. Buna karşın mührün, ön ve arka yüzü tanımlanabilecek durumdadır. Mührün ön yüzünde noktalı bordür içerisinde Baş melek Mikail’in sanki bir imparator gibi betimlenmiş büstü bulunmaktadır. Baş melek Mikail kıymetli taşlardan süslü kıyafetiyle, diademli kıvırcık saçlı, sağ elinde asa ve sol elinde globus tutarken betimlenmiştir. Büstün sağında ve solundaki dikey yazıtta baş meleğin ismi yazmaktadır.

Mührün arka yüzünde ise, noktalı bordür içerisinde dört satır hâlinde ilk satırının haçla başladığı bir tanrıya hitap yazısı bulunmaktadır. Mührün arka yüzünde Grekçe “Tanrım, kulun Basileios’a yardım et” yazısı mevcuttur. Mührün arka yüzünde sadece sahibinin ismi bulunduğundan mührün sahibinin makamı konusunda kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Bu tür mühürler üzerlerinde sadece sahibinin isminin yazması, unvan ve görevlerinin yer almamasından dolayı araştırmacılar tarafından özel yazışmalar için kullanıldıkları düşünülmekte ve özel mühürler olarak sınıflandırılmaktadır. Hadrianopolis İç Kale Vaftizhanesi içerisinde ele geçen Basileios adlı bir kişiye ait kurşun mührün hem ön yüz hem de arka yüzünde yer alan noktalı bordürlerin bazı bölümlerde birbirine oldukça yakın işlendiği ve bundan dolayı bazı yerlerde bordürlerin düz çizgi hâline geldiği görülmektedir. Bu durum MS 11. yüzyıl mühürlerinde görülen bir dönem özelliğidir. Mührün bulunduğu yapıda 2022 yılı kazı çalışmalarında mühürle aynı tabakada MS 11. yüzyıla tarihlenen beş sikke ele geçmiştir. Bu sikkelerden biri A2

grubu (MS 976-1030/1035), diğeri C sınıfı (MS 1042-1050) olmak üzere ikisi anonim follis’tir. Diğer üç sikkenin ikisi, X. Konstantinos Dukas’a (MS 1059-1067), biri ise VII. Mihail Dukas’a (MS 1068-1071) aittir. Söz konusu beş sikke de mührün kullanıldığı dönemde sirkülasyonda olup mührün MS 11. yüzyıla ait olduğunu destekleyen önemli arkeolojik verilerdendir. Hadrianopolis kazılarından elde edilen arkeolojik veriler ve Hadrianopolis territoryasında yer alan ve günümüzde hâlâ kullanılan şifalı sıcak su kaynakları kentte bir sağlık kültünün varlığına işaret etmektedir. Çalışma kapsamında incelenen kurşun mührün ön yüzünde betimlenen Baş melek Mikail ise özellikle Anadolu’da şifalı suların bulunduğu yörelerde hastalıkları iyileştiren hasta insanların koruyucusu olarak bilinmektedir. Dolayısıyla Hadrianopolis kazılarında bulunan kurşun mührün sahibi Basileios’un mühürlerinde Baş melek Mikail’i tercih etmesinde Hadrianopolis’in şifalı sıcak su kaynaklarına sahip bir sağlık merkezi olmasının da etkili olduğu söylenebilir. Ayrıca Hadrianopolis’te günümüze kadar gerçekleştirilen arkeolojik kazılardan elde edilen veriler MS 7. yüzyılın ortalarından itibaren bir kesintiye uğradığından kentte yerleşimin bu tarihten itibaren sona erdiği düşünülmekteydi. 2022 yılında başlayan İç Kale Vaftizhanesi kazılarında bulunan ve MS 11. yüzyıla tarihlendirilen Bizans kurşun mührü ve mühürle aynı kontekste ele geçen Anonim follisler, X. Konstantinos Dukas’a (MS 1059-1067) ve VII. Mihail Dukas’a (MS 1068-1071) ait sikkeler, Hadrianopolis’te yerleşimin küçük de olsa MS 11.- 12. yüzyıla kadar devam ettiğine işaret etmektedir. Hadrianopolis İç Kale Vaftizhanesi kazıları ilk yılında kent için önemli veriler sunmuş olup önümüzdeki yıllarda yapıda gerçekleştirilecek arkeolojik kazılar bölgenin ve Hadrianopolis’in Orta ve Geç Bizans Dönemi’nin aydınlatılmasına kuşkusuz katkıda bulunacaktır.


PDF View

References

 • Akar, Taner. “Arykanda Arif Kale Piskoposluk Kilisesi ve Vaftizhanesi.” Master’s thesis, Hacettepe University, 2022. google scholar
 • Belke, Klaus. Tabula Imperii Byzantini 9, Paphlagonian und Honorias. Wien: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1996. google scholar
 • Bulgurlu, Vera. Bizans Kurşun Mühürleri. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Publications, 2007. google scholar
 • Cheynet, Jean Claude and Beatrice Caseau. “Sealing Practices in Byzantine Administration.” Seals and Sealing Practices in the Near East. Leuven: Peeters Publishers, 2012, 133-149. google scholar
 • Cotsonis, John A. The Religious Figural Imagery of Byzantine Lead Seals II Studies on Images of the Saints and on Personal Piety. New York: Routledge Publisher, 2020. google scholar
 • Çelikbaş, Ersin and Kasım Oyarçin. “Roman Provincial Coins of Paphlagonian Hadrianopolis”. The Numismatic Chronicle 182 (2022): 179-188. google scholar
 • Dumbarton Oaks BZS.1951.31.5.2518. “Lead Seal of Basil.” Access June 19, 2023. https://www. doaks.org/resources/seals/byzantine-seals/BZS.1951.31.5.2518/view. google scholar
 • Dönbekci, Şebnem. “Anadolu’da Bizans Anıtsal Resim Sanatında Azizler ve Azizeler.” Bizans Dönemi’nde Anadolu. İstanbul: Yapı Kredi Publications, 2021, 326-339. google scholar
 • Eliüşük, Mevlüt. “Paphlagonia Hadrianoupolisi’nde Üretim ve Ticaret”. Oannes 4-1 (2022): 1-20. google scholar
 • Feissel, Denis and İsmail Kaygusuz. “Un Mandament imperial du Vle siekle dans une inscription d’Hadrianoupolis d’Honoriade.” Centre de Recherche d’historie et civilisation de Byzance, Travaux etMemoires 9. Paris: Centre de Recherche d’histoire et civilisation de Byzance, 1985, 397-419. google scholar
 • Harvard Art Museums. “Boulloterion.” Access November 27, 2022. https://hvrd.art/o/291105. google scholar
 • Keleş, Vedat, Ersin Çelikbaş ve Alper Yılmaz. “Hadrianoupolis 2010 Yılı Çalışmaları (İlk Sezon).” 33. Kazı Sonuçları Toplantısı. Vol. 3. Ankara: T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Publications, 2011, 399-410. google scholar
 • Keleş, Vedat. “Tarihi ve Lokalizasyonu.” Paphlagonia Hadrianoupolis’i: (2010-2014 Sezonları). Ankara: Bilgin Kültür Sanat Publications, 2021, 3-8. google scholar
 • Laflı, Ergün, Christ. S. Lightfoot and Max Ritter. “Byzantine Coins from Hadrianoupolis in Paphlagonia.” Byzantine and Modern Greek Studies 40 (2). Cambridge: Cambridge University Press, 2016, 187-206. google scholar
 • Maguire, Henry. “Nature and Magic in Byzantine Art, A Murderer among the Angels: The Frontispiece Miniatures of Paris Gr. 510 and the Iconography of the Archangels in Byzantine Art.” The Sacred Image East and West. Urbana: University of Illinois Press, 63-71. google scholar
 • Niewöhner, Philipp. “Healing Springs of Anatolia: St. Michael and the Problem of the Pagan Legacy.” Life is Short, Art Long. The Art of Healing in Byzantium. New Perspectives. İstanbul: Istanbul Research Institute, 2018, 97-124. google scholar
 • Oikonomides, Nicolas. “The Usual Lead Seal”. Dumbarton Oaks Papers 37. Cambridge: Dumbarton Oaks, Trustees for Harvard University, 1983, 147-157. google scholar
 • Oikonomides, Nicolas. A Collection of Dated Byzantine Lead Seal. Washington: Dumbarton Oaks Publications, 1986. google scholar
 • Oyarçin, Kasım. “Sikke Buluntuları Işığında Hadrianoupolis Kilise C Yapısı.” Uluslararası Geçmişten Günümüze Karabük ve Çevresinde Dini, İlmi ve Kültürel Hayat Sempozyumu Bildirileri Kitabı. Karabük: Karabük University Publications, 2019, 442-451. google scholar
 • Oyarçin, Kasım. “2010-2014 Yılları Sikke Buluntuları.” Karabük-Eskipazar Paphlagonia Hadrianoupolis’i (2010-2014 Sezonları). Ankara: Bilgin Kültür Sanat Publications, 2021, 171-190. google scholar
 • Oyarçin, Kasım. “Parion Hristiyanlık Tarihine Yeni Bir Katkı: Parion Başpiskoposu Ioannes’in Kurşun Mührü”. Arkhaia Anatolika 5 (2022): 84-93. google scholar
 • Sarıçam, İbrahim. “Arapların İstanbul Kuşatmaları.” 550. Yılında Fetih ve İstanbul. Ankara: Türk Tarih Kurumu Publications, 2007, 51-62. google scholar
 • Schlumberger, Gustave Leon. Sigillographie de l'Empire Byzantin. Paris: E. Leroux Publications, 1884. google scholar
 • Talbot, Alice Mary. “Bizans Anadolusu’nda Azizler ve Azizlik”. Bizans Dönemi’nde Anadolu. İstanbul: Yapı Kredi Publications, 2021, 148-155. google scholar
 • Uygun Yazıcı, Selda. “Anadolu’da Erken Hıristiyanlık Dönemi Vaftizhaneleri: Kilikia, Pamphylia, Lykia Örnekleri.” PhD. Dissertation, Anadolu University, 2019. google scholar
 • Verim, Ercan. “Paphlagonia’da Bir Piskoposluk Merkezi: Hadrianoupolis Antik Kenti.” Uluslararası Geçmişten Günümüze Karabük ve Çevresinde Dini, İlmi ve Kültürel Hayat Sempozyumu Bildirileri Kitabı. Karabük: Karabük University Publications, 2019, 276-289. google scholar
 • Verim, Ercan. “Dört Nehir Kilisesi (Kilise B)”. Karabük-Eskipazar Paphlagonia Hadrianoupolis’i (2010-2014 Sezonları). Ankara: Bilgin Kültür Sanat Publications, 2021, 45-88. google scholar
 • Vitruvius, Mimarlık Üzerine. Trans. Çiğdem Dürüşken. İstanbul: Alfa Publications, 2017. google scholar
 • Ünal, Ceren. “Bizans Sikkelerinde Başmelek Mikhail ve Aziz Mikhail Tasvirleri”. Seleucia 3 (2013): 49-64. google scholar
 • Ünal, Ceren. Bizans Sikkelerinde Kutsal Kişi Tasvirleri. Ankara: Türk Tarih Kurumu Publications, 2015. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Oyarçin, K., & Çelikbaş, E. (2023). A Byzantine Lead Seal from Paphlagonian Hadrianopolis. Art-Sanat, 0(20), 469-484. https://doi.org/10.26650/artsanat.2023.20.1289749


AMA

Oyarçin K, Çelikbaş E. A Byzantine Lead Seal from Paphlagonian Hadrianopolis. Art-Sanat. 2023;0(20):469-484. https://doi.org/10.26650/artsanat.2023.20.1289749


ABNT

Oyarçin, K.; Çelikbaş, E. A Byzantine Lead Seal from Paphlagonian Hadrianopolis. Art-Sanat, [Publisher Location], v. 0, n. 20, p. 469-484, 2023.


Chicago: Author-Date Style

Oyarçin, Kasım, and Ersin Çelikbaş. 2023. “A Byzantine Lead Seal from Paphlagonian Hadrianopolis.” Art-Sanat 0, no. 20: 469-484. https://doi.org/10.26650/artsanat.2023.20.1289749


Chicago: Humanities Style

Oyarçin, Kasım, and Ersin Çelikbaş. A Byzantine Lead Seal from Paphlagonian Hadrianopolis.” Art-Sanat 0, no. 20 (Dec. 2023): 469-484. https://doi.org/10.26650/artsanat.2023.20.1289749


Harvard: Australian Style

Oyarçin, K & Çelikbaş, E 2023, 'A Byzantine Lead Seal from Paphlagonian Hadrianopolis', Art-Sanat, vol. 0, no. 20, pp. 469-484, viewed 3 Dec. 2023, https://doi.org/10.26650/artsanat.2023.20.1289749


Harvard: Author-Date Style

Oyarçin, K. and Çelikbaş, E. (2023) ‘A Byzantine Lead Seal from Paphlagonian Hadrianopolis’, Art-Sanat, 0(20), pp. 469-484. https://doi.org/10.26650/artsanat.2023.20.1289749 (3 Dec. 2023).


MLA

Oyarçin, Kasım, and Ersin Çelikbaş. A Byzantine Lead Seal from Paphlagonian Hadrianopolis.” Art-Sanat, vol. 0, no. 20, 2023, pp. 469-484. [Database Container], https://doi.org/10.26650/artsanat.2023.20.1289749


Vancouver

Oyarçin K, Çelikbaş E. A Byzantine Lead Seal from Paphlagonian Hadrianopolis. Art-Sanat [Internet]. 3 Dec. 2023 [cited 3 Dec. 2023];0(20):469-484. Available from: https://doi.org/10.26650/artsanat.2023.20.1289749 doi: 10.26650/artsanat.2023.20.1289749


ISNAD

Oyarçin, Kasım - Çelikbaş, Ersin. A Byzantine Lead Seal from Paphlagonian Hadrianopolis”. Art-Sanat 0/20 (Dec. 2023): 469-484. https://doi.org/10.26650/artsanat.2023.20.1289749TIMELINE


Submitted29.04.2023
Accepted14.07.2023
Published Online01.08.2023

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.