Research Article


DOI :10.26650/artsanat.2023.19.1106544   IUP :10.26650/artsanat.2023.19.1106544    Full Text (PDF)

Selahattin Ökten Soap Factory in Antakya and an Evaluation on Soap Factory Plan Typology

Müge ÇiftyürekKasım İnce

The chemistry of primitive soaps made with herbal and animal products has been developed by many inventions and various methods. Over time, soap making has become an industrial sector. The most preferred raw material in the soap industry is olive oil. Therefore, soap production has also come to the fore in the centers where olive trees are grown. In addition, as it is understood from various documents, soap factories were built in such centers like İzmir, Urla, Ayvalık, Edremit, Burhaniye, Havran, Ayvacık, Antakya, Gaziantep, Nizip, Kilis and Birecik in the 19th century. Among these centers, Antakya has an important share in soap production. It is known from various sources that there have been lots of soap factories in Antakya. The Selahattin Ökten Soap Factory is one of those factories that survived to the present. The aims of this article are: the first is to introduce the architectural and functional features of Selahattin Ökten Soap Factory which belongs to the second half of the 19th century, and the second is to reveal a plan typology together with the soap factories identified in other soap centers. For this purpose, general evaluations of the characteristics of each typology were made and exemplified. The place of Selahattin Ökten Soap Factory in this typology has been determined. As a result, it has been explained that although soap factories have similar features, they have differences in terms of plan typology and architectural features.

DOI :10.26650/artsanat.2023.19.1106544   IUP :10.26650/artsanat.2023.19.1106544    Full Text (PDF)

Antakya’da Bulunan Selahattin Ökten Sabunhanesi ve Sabunhane Plan Tipolojisi Üzerine Bir Değerlendirme

Müge ÇiftyürekKasım İnce

Bitkisel ve hayvansal ürünlerle oluşturulan ilkel sabunların kimyası pek çok buluş ve yöntemlerle geliştirilmiş ve sabunculuk bir sanayi sektörü hâline gelmiştir. Sabun endüstrisi, başlıca ham maddesinin zeytinyağı olması sebebiyle zeytin ağacının yetiştiği uygun iklim şartlarına sahip merkezlerde gelişmiştir. Bu etkinin sonucunda, çeşitli belgelerden anlaşıldığı üzere 19. yüzyılda İzmir, Urla, Ayvalık, Edremit, Burhaniye, Havran, Ayvacık, Antakya, Gaziantep, Nizip, Kilis ve Birecik gibi merkezlerde sabunhaneler inşa edilmiştir. Bahsi geçen merkezler içinde Antakya’nın sabun imalatında önemli bir payı vardır. Antakya’da çok sayıda sabunhane olduğu çeşitli kaynaklardan öğrenilmektedir. Günümüze ulaşan yapılardan biri de Selahattin Ökten Sabunhanesi’dir. Bu makalenin amacı ise 19. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilen sabunhanenin mimari ve işlevsel özelliklerinin tanıtılmasının yanında diğer sabun üretim merkezlerinde tespit edilen sabunhanelerle birlikte bir plan tipolojisi denemesi ortaya koymaktır. Her tipolojinin özellikleri hakkında genel bir değerlendirme yapılarak bunlara örnekler verilmiştir. Selahattin Ökten Sabunhanesi’nin bu tipoloji denemesindeki yeri belirlenmiştir. Nitekim sabunhanelerin birbirine benzeyen özellikleri olsa da genel olarak plan tipolojisi ve mimari özelliklerinin birbirinden farklılaştığına değinilmiştir. 


EXTENDED ABSTRACT


Primitive soaps prepared with raw materials of plant and animal origin in Mesopotamia, Egypt and Greek and Roman civilizations are quite different from their current form. These soap-like substances have been an important tool in cleaning various textiles and goods, in the treatment of diseases and providing personal hygiene. From the 7th and 8th centuries, soap production centers emerged in many parts of Europe and the Mediterranean countries. Marseille in France, Savona in Italy and Castile in Spain are the most important centers. Due to climatic conditions, olive trees grow in abundance in these cities. The fact that one of the main raw materials of soap is olive oil has enabled the establishment of the soap industry in these centers. In Islamic cities such as Aleppo, Nablus and Jerusalem, soap production, dating to ancient times, and turned into a major industry during the Ottoman period.

At the end of the 18th century and throughout the 19 th century, the reasons such as the discovery of chemical methods for the raw material of soap in the Western world, the introduction of steam power in the industry, the developments in transportation and the awareness of health rules increased the production and consumption of soap. In the same century, soap production is mentioned as one of the main hometown industries in the Ottoman world, and there are many documents related to soap in the Ottoman archives. In these documents, subjects such as raw materials used in soap production, quality of soap, trade and production centers are frequently mentioned. The documents mentioning the soap production centers are important in terms of identifying the regions and places where the soap factories were built. Based on the documents and yearbooks of the 18th, 19th and 20th centuries, these centers are İzmir, Urla, Aydın, Ayvalık, Edremit, Burhaniye, Ayvacık, Midilli, Crete, Aleppo, Damascus, Nablus, Antakya, Kilis, Antep and Maraş. In addition, in the Annuaire Oriental du Commerce (Oriental Trade Yearbooks) published in 1889-1890, 1891, 1893-1894, 1896 and 1909, it is seen that the soap sector constituted the main industry of the same centers. Considering this information, soap factories were identified in Ayvalık, Burhaniye, Havran, Edremit and Ayvacık in the Marmara, in İzmir and Urla in the Aegean, and in Antakya, Kilis, Antep, Nizip, Birecik in the Mediterranean. The climatic conditions of the settlements enabled olive trees to grow. Therefore, soap factories were built in these centers where olive oil was obtained abundantly and cheaply.

Among the centers mentioned, it is learned from the documents that the main industry of Antakya in the 19th century was the soap production sector. The number of soap factories in the city was nine in 1888-1889, eleven in 1892-1902 and fifteen in 1906. Today, there are seven soap factories in Antakya. However, the architectural formation of the soap factories identified in Antakya and other centers has some similarities and differences. The plan, space, façade and building material properties of these structures have developed in parallel with the architecture seen in their geography. In this context, the Selahattin Ökten Soap Factory in Antakya was introduced as singular in terms of the plan, space functions, façade features and building materials. A typology study was carried out with the soap factories found in other regions. Three different main typologies have been determined in these soap factories, whose construction dates are from the second half of the 19th century to the 1960s. 1- Soap factories with different units in a courtyard 2- Soap factories with inner courtyards 3- Soap factories without courtyards. Soap factories of the 1st type appear in Ayvalık, Burhaniye, Havran, Edremit, Ayvacık and İzmir. Generally, two-storey and rectangular-mass soap factories of this type delimit one side of the large courtyard. The courtyard is shared by buildings with different functions, especially the olive oil mill, together with the soap factory. They also have metal conical-shaped boilers. Type 2 is located in Antakya, Kilis, Gaziantep, Nizip and Birecik. This type of plan consists of vaulted and arched sections that surround a courtyard from two, three or four directions. There are usually stone soap cauldrons and olive oil wells on the ground floors. The wooden curtains seen on the facades of the first floors facing the courtyard and the street add a characteristic feature to these soap factories. The third type is encountered in every region. However, the building elements and facades are shaped according to the architecture of the region they are located in. Functionality is prioritized in soap factories. Therefore, aesthetic concerns are at the lowest level. Interior spaces and facades are kept quite plain. 


PDF View

References

 • Adıyeke, Ayşe Nükhet. “XVIII. Yüzyılda İstanbul’un Zeytinyağı ve Sabun İhtiyacının Karşılanmasında Girit’in Rolü”. XV. Türk Tarih Kongresi IV (11-15 Eylül 2006). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2010, 1743-1753. google scholar
 • Akın, Berrin. “19. Yüzyıl Uluslararası Deniz Ticaretinin Batı Anadolu Yerleşimlerine Sosyo Ekonomik ve Mekânsal Yansımaları “Ayvalık Örneği”. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 5/12 (2015): 7-23. google scholar
 • Akın, Berrin. “Bir Kentin Kimliği: Ayvalık Zeytinyağı ve Sabun Fabrikaları”. IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı I. İstanbul: Matsis Matbaa, 2015, 217-234. google scholar
 • Aldoğan, Ayşen. “Anadolu Kültüründe-Sanatlarında Sembolik El Motifi”. II. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu Tebliğler. İstanbul: Kuşak Ofset, 1988, 26-34. google scholar
 • Annuaire Oriental du Commerce de L’industrie, de L’administration et de la Magistrature. Constantinople: Cervati Freres & Cie, 1889-90. google scholar
 • Annuaire Oriental du Commerce de L’industrie, de L’administration et de la Magistrature,. Constantinople: Cervati Freres & Cie, 1891. google scholar
 • Annuaire Oriental du Commerce de L’industrie, de L’administration et de la Magistrature. Constantinople: Cervati Freres & Cie, 1893-94. google scholar
 • Annuaire Oriental du Commerce de L’industrie, de L’administration et de la Magistrature. Constantinople: Cervati Freres & Cie, 1896. google scholar
 • Annuaire Oriental du Commerce de L’industrie, de L’administration et de la Magistrature. Constantinople: The Annuaire Oriental & Printing Company Limited, 1909. google scholar
 • Armağan, Abdüllatif. “XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Batı Anadolu’da Zeytincilik ve Bu Faaliyetin İstanbul’un İaşesindeki Yeri”. XIV. Türk Tarih Kongresi II (9-13 Eylül 2002). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2005, 960-982. google scholar
 • Ashtor, Eliyahu ve Guidobaldo Cevidalli. “Levantine Alkali Ashes and European Industries”. The Journal of European Economic History 3 (1983): 475-522. google scholar
 • Atay, Çınar. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İzmir Planları. Ankara: Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, 1998. google scholar
 • Aydoğan, Hatice Aycan. “Türk Halk İnanış ve Uygulamalarında El Sembolü”. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2019. google scholar
 • Bosart, Louis William. “The Early History of the Soap Industry”. Journal of the American Oil Chemists Society 1/2 (1924): 76-80. google scholar
 • Bozgeyik, Özge ve Neslihan Dalkılıç. “Traditional Soap Workshops in Nizip (Gaziantep), SouthEastern Turkey”. Industrial Archaeology Review 40 (2018): 1-14. google scholar
 • Camuz, Derya, Başak İpekoğlu ve Hasan Böke. “Tarihi Osmanlı Sabunhaneleri: Antakya Kuseyri Sabunhanesi’nin Koruma Sorunları”. Kargir Yapılarda Koruma ve Onarim Semineri VII Bildiri Kitabı. İstanbul: Şan Ofset Matbaacılık, 2015, 10-26. google scholar
 • Camuz, Derya. “Conservation of Kuseyri Soap Factory As an Industrial Heritage in Antakya”. Yüksek Lisans Tezi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2016. google scholar
 • Cevad, Ali. Memalik-i Osmaniye’nin Tarih ve Coğrafya Lügatı. İstanbul: Mahmut Bey Matbaası, 1313. google scholar
 • Cohen, Amnon. Economic Life in Ottoman Jerusalem. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. google scholar
 • Cuinet, Vital. La Turquie D’asia Geographie Administrative Statistique Descriptive et Raisonnee de L’asie Mineure. Vol. 2. Paris: Ernest Leroux, 1894. google scholar
 • Çiftyürek, Müge. “Türkiye’de Sabunhaneler”. Doktora Tezi, Pamukkale Üniversitesi, 2021. google scholar
 • Çiftyürek, Müge. “Tarihi Antakya Sabunhanelerinde Geleneksel Sabun Üretim Süreci ve Bu Süreçte Kullanılan Teçhizatlar”. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19/49 (2022): 474-490. google scholar
 • Çiftyürek, Müge. “Endüstri Mirasına İki Örnek: Gaziantep Kürkçü ve Elbeyli Sabunhaneleri”. Mimarlık ve Yaşam Dergisi 7/2 (2022): 559-587. google scholar
 • Eger, Alexander Asa. “(Re) Mapping Medieval Antioch: Urban Transformations from the Early Islamic to the Middle Byzantine Periods”. Dumbarton Oaks Papers 67 (2013): 95-134. google scholar
 • Gibbs, Frederick William. “The History of the Manufacture of Soap”. Annals of Science 4/2 (1939): 169-190. google scholar
 • Gökçe, Evren. “Edremit Körfezi’nde Küçük Bir İskele: Kemer-Edremit (Burhaniye) İskelesi”. Tarih ve Günce Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Dergisi 1/2 (2018): 33-65. google scholar
 • Grandin, Thierry. “La Savonnerie Traditionnelle a Alep”. Bulletin d’etudes Orientales 36 (1984): 144-160. google scholar
 • Issawi, Charles. The Economic History of the Middle East 1800-1914. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1966. google scholar
 • Karesi Vilayetine Mahsus Salname, H 1305/M 1887-1888. google scholar
 • Konkol, Kristine ve Seth Rasmussen. “An Ancient Cleanser: Soap Production and Use in Antiquity”. Chemical Technology in Antiquity. American Chemical Society: Oxford University Press, 2015, 245-266. google scholar
 • Kyle, John. “Soap Manufacture”. The Chemist’s Section of the Cotton Oil Press 5/9 (1922): 28-31. google scholar
 • Levey, Martin. “The Early History of Detergent Substances: A Chapter in Babylonian Chemistry”. Journal of Chemical Edutacion 31/10 (1954): 521-524. google scholar
 • Levey, Martin. “Gypsum, Salt and Soda in Ancient Mesopotamian Chemical Technology”. The History of Science Society 49 (1958): 336-341. google scholar
 • L’indicateur Ottoman Annuaire Almanach du Commerce de L’industrie, de L’administration et de la Magistrature. Constantinople: Cervati Freres & D. Fatzea, 1881. google scholar
 • Martal, Abdullah. “XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında İzmir’in Sosyo-Ekonomik Yapısında Gerçekleşen Değişmeler”. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 1/3 (1993): 117-131. google scholar
 • Nakib, Bülent. Eski Antakya’dan Görünümler, Tarihsel Yapılar ve Eski Ünlü Yerler. Antakya: Antakya Belediyesi Kültür Yayınları, 2012. google scholar
 • Onat, Mithat. Teorik ve Pratik Sabunculuk ve Yağ Tasfiye Usulleri. İstanbul: Aydınlık Basımevi, 1936. google scholar
 • Özkaya, Mücahit Taha, Mehmet Ulaş ve Ebru Çakır. Zeytinyağı. Ed. Fahrettin Göğüş, Mücahit Taha Özkaya ve Semih Ötleş. Ankara: Eflatun Yayınevi, 2009. google scholar
 • Öztürk, Sait ve Gülden Sarıyıldız. “Antik Çağdan Günümüze Temizliğin Değişmeyen Sembolü: Sabun”. Tombak 15 (1997): 42-54. google scholar
 • Öztürk, Sait. “Osmanlı Devleti’nde Sabun Sanayii”. Türkler Ansiklopedisi. 10. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002, 781-790. google scholar
 • Pamuk, Şevket. Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi 1500-1914. İstanbul: İletişim Yayınları, 2013. google scholar
 • Redford, Scott. Antioch on the Orontes. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2014. google scholar
 • Routh, Hirak Behari, Kazal Rekha Bhowmik, Lawrence Charles Parish ve Joseph Witkowski. “Soaps: From the Phoenicians to the 20th Century-A Historical Review”. Clinics in Dermatology 14/1 (1996): 3-6. google scholar
 • Salname-i Vilayet-i Halep, H 1284/M 1867-1868. google scholar
 • Salname-i Vilayet-i Halep, H 1306/M 1888-1889. google scholar
 • Salname-i Vilayet-i Halep, H 1310/M 1892-1893. google scholar
 • Salname-i Vilayet-i Halep, H 1320/M 1902-1903. google scholar
 • Salname-i Vilayet-i Halep, H 1324/M 1906-1907. google scholar
 • Sarıyıldız, Gülden. “İstanbul Sabun Tahsissatı ve Bu Tahsisatta Sabuncu Esnafının Yükümlükleri”. Osmanlı Öncesi İle Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi Semineri Bildiriler 2. İstanbul: Globus Dünya Basımevi, 2003, 363-373. google scholar
 • Tayar, Mustafa. “Küllerin İnsanlığa Hediyesi: Sabun-I Sümerlilerden Günümüze Sabunun 5000 Yıllık Tarihi”. Dünya Gıda 12 (2013): 65-66. google scholar
 • Tunalıoğlu, Renan. “Türkiye Zeytinciliğindeki Gelişmeler ve Bu gelişmede Kahramanmaraş Zeytinciliğinin Yeri”. I. Kahramanmaraş Sempozyumu. İstanbul: Maraşder-Kahramanmaraş Belediyesi Yayınları, 2005, 1345-1353. google scholar
 • Türkiye’de Sabun Sanayii. Ankara: Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Matbaası, 1958. google scholar
 • Usun, Çetin Furkan ve Yücel Dinç. “Sabun Üretimi Bakımından Kent Kimliği ve Sabunhanelerin Endüstriyel Miras Kapsamında Değerlendirilmesi: Antakya Örneği”. Coğrafya Dergisi 40 (2020): 149-162. google scholar
 • Weulersse, Jacques. “Antioche Essai de Geographie Urbaine”. Bulletin D’Etudes Orientales 4 (1934): 27-79. google scholar
 • Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA). Ali Emiri SABH. Abdülhamid I (AE. SABH. I.) 203/13573, 05 Safer1199 [18 Aralık 1784]. google scholar
 • Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA). Bab-ı Ali Evrak Odası (BEO.) 230/17225, 19 Zilhicce 1310 [4 Temmuz 1893]. google scholar
 • Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA). Bab-ı Ali Evrak Odası (BEO.) 1132/84834, 01 Muharrem 1316 [22 Mayıs 1898]. google scholar
 • Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA). Bab-ı Asafî Mühimme Defterleri (DVNSMHM. d.) 71/296, 29 Safer 1002 [24 Kasım 1593]. google scholar
 • Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA). Cevdet Belediye (C. BLD.) 51/2533, 15 Safer 1231 [16 Ocak 1816]. google scholar
 • Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA). Cevdet Belediye (C. BLD.) 151/7533, 07 Zilhicce 1251 [25 Mart 1836]. google scholar
 • Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA). Cevdet İktisat (C. İKTS.) 42/2098, 29 Safer 1195 [24 Şubat 1781]. google scholar
 • Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA). Cevdet İktisat (C. İKTS.) 10/459, H. 03 Şaban 1233 [8 Haziran 1818]. google scholar
 • Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA). Cevdet İktisat (C. İKTS.) 25/1233, 27 Rebiülahir 1234 [23 Şubat 1819]. google scholar
 • Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA). Cevdet İktisat (C. İKTS.) 30/1451, 29 Zilhicce 1255 [4 Mart 1840]. google scholar
 • Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA). Cevdet Maliye (C. ML.) 324/13346, 10 Rebiülevvel 1251 [6 Temmuz 1835]. google scholar
 • Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA). Dâhiliye İdare-i Umumiye Ekleri (DH. İ. UM. EK.) 17/27, 11 Ramazan 1334 [12 Temmuz 1916]. google scholar
 • Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA). Dâhiliye İdare-i Umumiye (DH. İ. UM.) 93/1, 19 Recep 1333 [2 Haziran 1915]. google scholar
 • Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA). Dâhiliye Mektubi Kalemi (DH. MKT.) 1608/95, 21 Recep 1306 [23 Mart 1889]. google scholar
 • Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA). Dâhiliye Mektubi Kalemi (DH. MKT.) 35/11, 13 Şevval 1310 [30 Nisan 1893]. google scholar
 • Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA). Dahiliye Mektubi Kalemi (DH. MKT.) 2610/22, 30 Muharrem 1324 [26 Mart 1906]. google scholar
 • Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA). Hatt-ı Hümayun (HAT.) 488/23974, 1254 [1839]. google scholar
 • Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA). Hariciye Nezareti Mektubi Kalemi (HR. MKT.) 13/35, 07 Ramazan 1262 [29 Ağustos 1846]. google scholar
 • Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA). Meclis-i Vala (MVL.) 339/54, 17 Rebiülahir 1270 [17 Ocak 1854]. google scholar
 • Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA). Sadaret Mektubi Kalemi Deavi Evrakı (A. MKT. DV.) 175/62, 1277 [1860]. google scholar
 • Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA). Sadaret Umum Vilayat Evrakı (A. MKT. UM.) 164/78, 29 Zilhicce 1270 [22 Eylül 1854]. google scholar
 • Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA). Şura-yı Devlet (ŞD.) 1196/22, 04 Zilkade 1310 [20 Mayıs 1893]. google scholar
 • “The Excavation of Antioch on the orontes 1932-1939”. Erişim 13 Ekim 2020. http://vrc.princeton. edu/researchphotographs/s/antioch google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Çiftyürek, M., & İnce, K. (2023). Selahattin Ökten Soap Factory in Antakya and an Evaluation on Soap Factory Plan Typology. Art-Sanat, 0(19), 133-167. https://doi.org/10.26650/artsanat.2023.19.1106544


AMA

Çiftyürek M, İnce K. Selahattin Ökten Soap Factory in Antakya and an Evaluation on Soap Factory Plan Typology. Art-Sanat. 2023;0(19):133-167. https://doi.org/10.26650/artsanat.2023.19.1106544


ABNT

Çiftyürek, M.; İnce, K. Selahattin Ökten Soap Factory in Antakya and an Evaluation on Soap Factory Plan Typology. Art-Sanat, [Publisher Location], v. 0, n. 19, p. 133-167, 2023.


Chicago: Author-Date Style

Çiftyürek, Müge, and Kasım İnce. 2023. “Selahattin Ökten Soap Factory in Antakya and an Evaluation on Soap Factory Plan Typology.” Art-Sanat 0, no. 19: 133-167. https://doi.org/10.26650/artsanat.2023.19.1106544


Chicago: Humanities Style

Çiftyürek, Müge, and Kasım İnce. Selahattin Ökten Soap Factory in Antakya and an Evaluation on Soap Factory Plan Typology.” Art-Sanat 0, no. 19 (Mar. 2023): 133-167. https://doi.org/10.26650/artsanat.2023.19.1106544


Harvard: Australian Style

Çiftyürek, M & İnce, K 2023, 'Selahattin Ökten Soap Factory in Antakya and an Evaluation on Soap Factory Plan Typology', Art-Sanat, vol. 0, no. 19, pp. 133-167, viewed 29 Mar. 2023, https://doi.org/10.26650/artsanat.2023.19.1106544


Harvard: Author-Date Style

Çiftyürek, M. and İnce, K. (2023) ‘Selahattin Ökten Soap Factory in Antakya and an Evaluation on Soap Factory Plan Typology’, Art-Sanat, 0(19), pp. 133-167. https://doi.org/10.26650/artsanat.2023.19.1106544 (29 Mar. 2023).


MLA

Çiftyürek, Müge, and Kasım İnce. Selahattin Ökten Soap Factory in Antakya and an Evaluation on Soap Factory Plan Typology.” Art-Sanat, vol. 0, no. 19, 2023, pp. 133-167. [Database Container], https://doi.org/10.26650/artsanat.2023.19.1106544


Vancouver

Çiftyürek M, İnce K. Selahattin Ökten Soap Factory in Antakya and an Evaluation on Soap Factory Plan Typology. Art-Sanat [Internet]. 29 Mar. 2023 [cited 29 Mar. 2023];0(19):133-167. Available from: https://doi.org/10.26650/artsanat.2023.19.1106544 doi: 10.26650/artsanat.2023.19.1106544


ISNAD

Çiftyürek, Müge - İnce, Kasım. Selahattin Ökten Soap Factory in Antakya and an Evaluation on Soap Factory Plan Typology”. Art-Sanat 0/19 (Mar. 2023): 133-167. https://doi.org/10.26650/artsanat.2023.19.1106544TIMELINE


Submitted20.04.2022
Accepted23.01.2023
Published Online31.01.2023

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.