Research Article


DOI :10.26650/artsanat.2021.16.0004   IUP :10.26650/artsanat.2021.16.0004    Full Text (PDF)

Archaeometric Studies on the Characterization and Deteriorations of Glass Artifacts of Su Terazisi and Kral Kızı Regions in Enez (Ainos) Excavation

Didem Çolak BüyüksoyAli Akın AkyolIşıl Özsait Kocabaş

Archaeometric investigations were carried out to determine and correlate the chemical contents with the layers of deterioration of the 19 glass finds dating to the Roman Period uncovered from Su Terazisi and Kral Kızı Regions of Enez (Ainos) ancient city. The physical condition of glass finds was firstly examined, the layers of deterioration on the glass surface were documented with photographs, their thickness was measured with a digital thickness meter, their colors were identified by a chromameter, and images of the bubbles and deterioration products were taken under an optical microscope. When the deterioration layers of the samples belonging to the Roman Period were examined visually and with an optical microscope, the types of deterioration resulting from the chemical composition of the glass, such as iridescence, dulling, black discoloration and pitting were identified. A table was created of the existing degree of deterioration. Micro-XRF and Polarized Energy Dispersive-X-Ray Fluorescence (PED-XRF), Scanning Electron MicroscopeEnergy Dispersive Spectrometry (SEM-EDS), and Raman (Confocal) Spectroscopy methods were used to determine the element and mineralogical contents, and the deterioration layer of the glass samples. When all the archaeometric results were evaluated, it was revealed that there was a difference between the bulk glass and the deterioration layers.

DOI :10.26650/artsanat.2021.16.0004   IUP :10.26650/artsanat.2021.16.0004    Full Text (PDF)

Enez (Ainos) Kazısı Su Terazisi ve Kral Kızı Bölgelerinden Ele Geçen Camların Karakterizasyonu ve Bozulmaları Üzerine Arkeometrik Çalışmalar

Didem Çolak BüyüksoyAli Akın AkyolIşıl Özsait Kocabaş

Bu çalışmada Enez (Ainos) Kazısı Su Terazisi ve Kral Kızı bölgelerinden ele geçen 19 adet etütlük cam buluntunun kimyasal içeriğinin belirlenmesi ve kimyasal içeriklerinin örneklerde görülen bozulma tabakaları ile ilişkilendirilmesi için arkeometrik incelemeler yapılmıştır. Cam buluntuların öncelikle fiziksel durumları incelenmiş, cam yüzeyinde bulunan bozulma tabakaları fotoğrafla belgelenmiş, dijital kalınlık ölçer ile kalınlıkları ölçülmüş, renk ölçümleri yapılmış ve optik mikroskop altında habbe ve bozulma ürünlerinin görüntüleri çekilerek belgelenmiştir. Roma Dönemi’ne ait etütlük örneklerin bozulma tabakaları görsel olarak ve optik mikroskop ile incelendiğinde; sedef oluşumu, matlaşma, siyah kabuk oluşumu ve çukur oluşumu gibi camın kimyasal bileşiminden kaynaklanan bozulma türleri tespit edilmiştir. Camın yüzeyinde mevcut olan bozulmalar derecelendirilerek bir tablo oluşturulmuştur. Cam örneklerin bozulma tabakalarını, element ve mineralojik içeriklerini belirlemek için Mikro-XRF, Polarize Enerji Dağılımlı X-Işını Floresans (Polarized Energy DispersivePED-XRF), Taramalı Elektron Mikroskobu- Enerji Dağılımlı Spektrometresi (Scanning Electron Microscope-Energy Dispersive Spectrometry, SEM-EDS) ve Raman (Konfokal) Spektroskopi yöntemleri kullanılmıştır. Tüm arkeometrik sonuçlar değerlendirildiğinde, bulk cam ve bozulma tabakaları arasında farklılık olduğu ortaya koyulmuştur.


EXTENDED ABSTRACT


Camların zaman içerisinde su ve/veya neme maruz kalması cam objelerin bozulmasına neden olmaktadır. Ancak camın içeriği, camın bulunduğu ortam (pH, sıcaklık ve nem) ve fırın sıcaklığı, fırında kalma süresi gibi etkenler de camın bozulmasını etkileyen faktörlerdir. Aynı ortam koşullarına sahip olan cam objelerde cam içeriklerinin farklı olması nedeniyle farklı bozulma türleri meydana gelebilmektedir. Bu çalışmanın amacı Enez Kazısı Su Terazisi ve Kral Kızı bölgelerinden ele geçen camların kimyasal içeriklerinin ve bozulma sürecinde meydana gelen kimyasal değişikliklerin araştırılması ve sonuçların bu konudaki çalışmalara katkı sağlamasıdır. Camın bozulma tabakalarının incelenmesi camın konservasyon yöntemlerinin geliştirilmesinde de yararlı olabilmektedir.

Enez (Ainos) Kazısı Su Terazisi ve Kral Kızı bölgelerinden ele geçen Roma Dönemi’ne tarihlenen 19 adet etütlük cam buluntunun kimyasal içeriğinin belirlenmesi ve kimyasal içeriklerinin örneklerde görülen bozulma tabakaları ile ilişkilendirilmesi için arkeometrik incelemeler yapılmıştır. Cam buluntuların öncelikle detaylı belgeleme çalışmaları (fotoğraflama, kalınlık ölçümü, renk ölçümü, optik mikroskop altında habbe ve bozulma ürünlerini görüntüleme) yapılmıştır. Camın yüzeyinde mevcut olan bozulmaların görsel olarak incelemesi yapılmış; var olan bozulma türleri ve bozulma dereceleri belirlenerek bir tablo oluşturulmuştur. Cam örneklerin element ve mineralojik içeriklerini belirlemek ve bozulma tabakalarını analiz etmek için X-Işını Floresans (Polarize Enerji Dağılımlı XRF (PED-XRF) ve Mikro-XRF), Taramalı Elektron Mikroskobu- Enerji Dağılımlı Spektrometresi (Scanning Electron Microscope-Energy Dispersive Spectrometry, SEM-EDS) ve Raman (Konfokal) Spektroskopi yöntemleri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre sodyum-kalsiyumsilisyum içerikleri değerlendirildiğinde camların tipik soda-kireç-silis camı olduğu tespit edilmiştir. Potasyum ve magnezyum içeriklerinin düşük olması bitki külü yerine natronun ergitici olarak kullanıldığını göstermektedir. Örneklerin stronsiyum (Sr) ve zirkonyum (Zr) içerikleri, üretimde silis kaynağı olarak deniz kumu kullanıldığını düşündürmektedir. Örneklerin renk ölçümü (kromametrik analiz) ile görünen renkleri belirlenmiş ve bu sonuçlar daha sonra PED-XRF analizi ile desteklenmiştir. Cama renk verici elementler; demir (Fe), bakır (Cu), kobalt (Co) ve kurşun (Pb) olarak belirlenmiştir. Renk ölçümünde rengi mavimsi-yeşil olarak belirlenen EET-G1 örneğinde ayrıca bu sonucu destekleyebilecek Mısır mavisi, bileşimi kalsiyum bakır silikat (CaCuSi4 O10 cuprorivaite) olan pigment 381-1068 cm-1 doruk noktaları arasında Raman analizi ile de tespit edilmiştir.

Camın üretim teknolojisi hakkında bilgi veren habbeler yani cam hamuru içerisinde hapsolan hava boşlukları başlangıçta daireselken yapım teknikleri ile habbelerin şekilleri değişiklik göstermektedir. Antik dönemde camlar, kalıp ya da üfleme teknikleri (serbest üfleme ve kalıba üfleme) kullanılarak üretilmekteydi. Kalıp ya da üfleme işlemleri sırasında, cam hamurunda bulunan habbeler daireselken, gittikçe uzayan elips şekilleri alabilmektedir. Serbest üfleme tekniğinde, habbeler merkezden dışa doğru gittikçe uzamaktadır. İncelenen örneklerin genel olarak dairesele yakın ve iri olan habbe formlarına bakarak ve literatürdeki diğer çalışmalar ile karşılaştırılması yapılarak Enez camlarının serbest üfleme tekniğinde üretildiği söylenebilir.

Roma Dönemi’ne ait etütlük örneklerin bozulma tabakaları görsel olarak ve optik mikroskop ile incelendiğinde sedef oluşumu, matlaşma, siyah kabuk oluşumu ve çukur oluşumu gibi camın kimyasal bileşiminden kaynaklanan bozulma türleri tespit edilmiştir. Örneklerde görülen bozulmaların yoğunluğunu belirtmek için kendi içlerinde kıyaslayarak bir derecelendirme tablosu oluşturulmuştur. En yoğun bozulma seviyeleri sedef oluşumu ve siyah kabuk oluşumu bozulma türlerinde görülmektedir. Cam harmanında ağ yapıcı olarak bulunan SiO2 ’nin yüksek miktarda olması camın mekanik direncini arttırmaktadır. Enez cam örneklerinde beklenenden düşük olan SiO2 içeriğinin nedeni camlarda görülen bozulmalardır. Camın yapısında bulunan, ergitici olarak cam harmanına eklenen sodyum (Na2 O) ve potasyum (K2 O) iyonları ortamda su ve nem bulunması durumunda, su ve nemdeki hidrojen iyonları ile yer değiştirerek sodyum veya potasyum hidroksitleri oluşmaktadır. Bununla birlikte, camın elektriksel nötrlüğünün korunması için, sudaki hidronyum iyonlarının (H3 O+ ) bünyesindeki pozitif yüklü hidrojen iyonları, cam ağından kimyasal olarak çözünen alkali iyonları ile yer değiştirir. Bu işlem bazen bir jel tabakası olarak adlandırılan bir tabakanın oluşmasına neden olur. Başlangıçta cam yüzeyinde oluşan jel tabakası, silisyum açısından zengin, sodyum ve kalsiyum açısından fakirdir. Bozulma tabakalarında SiO2 içeriğinin fazla olması, camlarda görülen bozulmaları destekler niteliktedir. Cam objelerin nem ve/ veya su ile temas etmesi sonucu yüzeyde oluşan jel tabakasında ergitici (Na2 O) ve sağlamlaştırıcı (CaO) miktarının azalması beklenmektedir. Ancak örneklerin SEM-EDS analizi sonuçlarında Na2 O ve CaO miktarının yüksek olmasının, antik kentin denize çok yakın bir konumda olması nedeniyle denizel etki sonucu oluşan birikintilerden kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Siyah kabuk oluşumu tabakası, mangan içeriği ile karakterizedir. Yüksek mangan içeriği ile birlikte demir içeriğinin de yüksek olması beklenmektedir. Siyah kabuk oluşumunda, yüksek mangan içeriği görülürken, aynı element camın genel yapısında ve diğer bozulma türlerinde her zaman daha az bulunmaktadır. Cam örneklerin Mikro XRF, PED-XRF ve SEM-EDS analizleri sonucunda siyah kabuklanma türü bozulma ürünlerinde mangan ve demir öne çıkarken, Raman analizi ile saptanan mangan ve demir içeriklerinin varlığı bu sonuçları desteklemektedir. Raman analizi sonucunda, jel tabakasında SiO2 ve Fe içeriğinin ve siyah kabuk oluşumunda görülen tabakalarda mangan ve demir içeriğinin yanı sıra mavimsi-yeşil renkteki örneğin rengini destekleyebilecek pigment içeriği ortaya çıkarılmıştır.

Arkeometrik yöntemler ile camın yapısal özelliklerinin kimyasal analizleri yapılarak camların ham maddesi, çeşitliliği, ticareti, üretim yerleri ve bozulmaları hakkında bilgiler edinilebilmektedir. Cam objelerin bozulmaları üzerine yapılan çalışmaların azlığının yanı sıra, camın ham maddesi ve çeşitliliği üzerine yapılan çalışmalar da oldukça sınırlıdır. Aynı döneme ait Levant ve Mısır camları çok iyi araştırılmışken, Anadolu camları ile bağlantıları kurulamamıştır. Çünkü Türkiye’deki arkeolojik kazılardaki işlikler, arkeolojik buluntular ve arkeometrik çalışmalar henüz bu konuya tam olarak hizmet edememektedir. Cam bozulmalarının kimyasal süreçleri kapsamlı bir şekilde incelenmiş olsa da kısmen cam hamurunun bileşiminden ve imalatından camın gömülü olduğu toprağa kadar dikkate alınması gereken çok sayıda faktör nedeniyle henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Bu çalışma, arkeolojik kazılarda toprak altından çıkan cam objelerin bozulmuş yüzeyleri ile örneklerde meydana gelen bileşimsel değişiklikler arasındaki korelasyonu ele almaktadır.


PDF View

References

 • Abd-Alla, Ramadan. “Devitrification Behaviour of Corroded Glass: Four Cases Study.” Mediterranean Archaeology and Archaeometry 7/1 (2007): 39-49. google scholar
 • Akyol, Ali Akın and Yusuf Kağan Kadıoğlu. “Tekfur Sarayı Cam Buluntuları Arkeometrik Çalışmaları.” Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi 13 (2015): 27-36. google scholar
 • Akyol, Ali Akın, Şahinde Demirci, Yusuf Kağan Kadıoğlu, and Üzlifat Özgümüş. “İstanbul Yeni Cami Hünkar Kasrı Camları Üzerine Arkeometrik Çalışmalar.” II. ODTÜArkeometri Çalıştay-Türkiye Arkeolojisinde Cam: Arkeolojik ve Arkeometrik Çalışmalar Bildiri Kitabı (6-8 Ekim 2011). Ankara: ODTÜ Yayıncılık, 2012, 159-171. google scholar
 • Akyol, Ali Akın, Yusuf Kağan Kadıoğlu and Şahinde Demirci. “Arkeometrik Çalışmaların Işığında Elaiussa Sebaste Kazısı Camlarının (2002-2011) Karakterizasyonu.” Kaunos/Kbid Toplantıları 2: Anadolu Antik Cam Araştırmaları Sempozyumu (17-20 Haziran 2010). Ankara: Bilgin Kültür Sanat Yayınları, 2013, 197-212. google scholar
 • Akyol, Ali Akın, Yusuf Kağan Kadıoğlu, Üzlifat Özgümüş and Serra Kanyak. “İstanbul Koca Ragıb Paşa Kütüphanesi Camları Arkeometrik Analizleri.” Journal of Turkish Studies 9/10 (2014): 5-17. google scholar
 • Artioli, Gilberto. Scientific Methods and Cultural Heritage. New York: Oxford University Press, 2010. google scholar
 • Aydın, Mahmut, Ali Akın Akyol, Emel Erten and Emine Torgan. “Olba Kazısı Camları Arkeometrik Çalışmaları.” Seleucia 5 (2015): 197-220. google scholar
 • Bakırer, Ömür. “Cam Buluntuların Değerlendirilmesinde Arkeometrik Araştırmaların Önemi.” I. Arkeometri Toplantısı Bildiriler Kitabı. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1985, 61-67. google scholar
 • Başaran, Sait. “Ortaçağ’da Enez (Ainos).” Sanat Tarihi Dergisi IX (1998): 1-12. google scholar
 • Başaran, Sait. “Enez (Ainos) Kazıları.” Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi (1932-1999). Ed. Oktay Belli. Ankara: İstanbul Üniversitesi Yayınları, 2000, 251-260. google scholar
 • Başaran, Sait. “Enez, Ainos, Enoz.” Enez: Doğal, Kültürel ve Turistik Güzellikleri. Ed. A. Yeşil, A. Uzun, G.A. Aksu. İstanbul: Anadolu Ofset, 2013, 11-90. google scholar
 • Başaran, Sait, F. Banu Uçar Çakan, Gülder Emre, Gülnur Kurap, Stefan Karwiese and Ramazan Yılmaz. “Enez (Ainos) 2008 Yılı Kazısı, Onarım-Koruma Çalışmaları.” 31. Kazı Sonuçları Toplantısı (Denizli, 25-29 Mayıs 2009). Vol 2. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 2010, 117144. google scholar
 • Başaran, Sait and Gülnur Kurap. “Enez (Ainos) 2011 Yılı Arkeoloji Kazısı.” 34. Kazı Sonuçları Toplantısı (Çorum, 28 Mayıs-1 Haziran 2012). Vol 2. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 2013, 375-378. google scholar
 • Başaran, Sait and Gülnur Kurap. “Enez (Ainos) 2012 Yılı Kazı Çalışmaları ile İlgili Rapor.” 35. Kazı Sonuçları Toplantısı (Muğla, 27-31 Mayıs 2013). Vol 3. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 2014, 249-261. google scholar
 • Baykan, Ceren. Toprak Altı Cam Buluntuların Koruma ve Onarımı. İstanbul: Homer Kitabevi, 2014. google scholar
 • Baykan, Ceren and Daniş Baykan. Eskiçağ’da Cam. İstanbul: Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları, 2012. google scholar
 • Brill, Robert H. “Scientific Investigations of the Jalame Glass and Related Finds.” Excavations at Jalame: Site of a Glass Factory in late Roman Palestine, 1988, 257-294. google scholar
 • Caner-Saltık, Emine N. “Arkeometrik Çalışmalar Işığında Belirlenen Cam Bozulmaları.” II. ODTÜ Arkeometri Çalıştayı. Türkiye Arkeolojisinde Cam: Arkeolojik ve Arkeometrik Çalışmalar Kitabı (6-8 Ekim 2011). Ankara: ODTÜ Yayınları, 2012, 57-66. google scholar
 • Colomban, Philippe. “Case Study: Glasses, Glazes and Ceramics- Recognition of Ancient Technology from the Raman Spectra.” Raman Spectroscopy in Archaeology and Art History. Ed. Howell G.M. Edwards and John M. Chalmers. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2005, 192-206. google scholar
 • Costagliola, Pilario, G. Baldi, Curzio Cipriani, Elena Pecchioni and Antonella Buccianti. “Mineralogical and Chemical Characterisation of the Medicean Glass Mosaic Tesserae and Mortars of the Grotta del Buontalenti, Giardino di Boboli, Florence, Italy.” Journal of Cultural Heritage 1 (2000): 287-299. google scholar
 • Cox, G.A. and B.A. Ford. “The Long-Term Corrosion of Glass by Ground-Water.” Journal of Materials Science 28 (1993): 5637-5647. google scholar
 • Davison, Sandra. Conservation and Restoration of Glass. London: Butterworths, 2006. google scholar
 • Domenech-Carbo, Maria-Teresa, Antonio Domenech-Carbo, Laura Osete-Cortina and Maria-Carmen Sauri-Peris. “A study on Corrosion Processes of Archaeological Glass from the Valencian Region (Spain) and Its Consolidation Treatment.” Microchimica Acta 154/1-2 (2006): 123-142. google scholar
 • Erzen, Afif. “Enez Kazıları.” XI. Türk Tarih Kongresinden Ayrıbasım. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1994, 301-307. google scholar
 • Freestone, Ian C., Matthew Ponting and Michael J. Hughes. “The Origin of Byzantine Glass from Maroni Petrera, Cyprus.” Archaeometry 44/2 (2002): 257-272. google scholar
 • Freestone, Ian C., K. A. Leslie, Matthew Thirlwall and Yael Gorin-Rosen. “Strontium Isotopes in the Investigation of Early Glass Production: Byzantine and Early Islamic Glass from the Near East.” Archaeometry 45/1 (2003): 19-32. google scholar
 • Gratuze, Bernard, Ines Pactat and Nadine Schibille. “Changes in the Signature of Cobalt Colorants in Late Antique and Early Islamic Glass Production.” Minerals 8/6 (2008): 1-20. google scholar
 • Gueli, Anna M., Stefania Pasquale, Davide Tanasi, Stephan Hassam, Quentin Lemasson, Brice Moignard, Claire Pacheco, Laurent Pichon, Giuseppe Stella and Giuseppe Politi. “Weathering and Deterioration of Archeological Glasses from Late Roman Sicily.” International Journal of Applied Glass Scence 11 (2020): 215-225. google scholar
 • Hasdemir, İlhan. “Arkeolojik Camların Kimyasına Göre Üretim Yerinin Tespitinde En Son Yöntem; Nadir Element Analizi Yöntemi.” A paper presented at the ‘III. Tarihi Eserleri Koruma: Cam Eserler Çalıştayı’. Muğla Sualtı Arkeoloji Enstitüsü, 12-14 October 2016. google scholar
 • Hasdemir, İlhan, Simon Striepe, Joachim Deubener, and Burkhard C. Schmidt. “Micromechanical Properties of Banded Alterations of Archaeological Glass Fragments.” Journal of Non-Crystalline Solids 376 (2013): 126-132. google scholar
 • Henderson, Julian. Ancient Glass: An Interdisciplinary Exploration. New York: Cambridge University Press, 2013. google scholar
 • Huisman, Dirk Johannes, S. Pols, Ineke Joosten, Bertil J.H. van Os and A. Smit. “Degradation Processes in Roman Glass: Cases from the Bocholtz Burial.” Journal of Archaeological Science 35/2 (2008): 398-411. google scholar
 • Kadikova, Irina F., Ekaterina. A. Morozova, Tatyana V. Yuryeva and Irina A. Grigorieva. “Study of Deteriorating Turquoise Lead-Potassium Glass Beads at Different Stages of Corrosion Using Micro-FTIR Spectroscopy.” Submitted to Materials Today: Proceedings, 2017, 1-7. google scholar
 • Koob, Stephen P. Conservation and Care of Glass Objects. New York: Archetype Publications, 2006. google scholar
 • Mader, Michael, Dieter Grambole, Folker Herrmann, Christian Neelmeijer, Manfred Schreiner and Gebhard Woisetschlager. “Non-destructive Evaluation of Glass Corrosion States.” Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 136 (1998): 863-868. google scholar
 • Ohno, Yoshi. “Spectral Colour Measurement.” Colorimetry: Understanding the CIE System. Ed. Janos Schanda. Chapter 5. New York: Wiley Publication, 2007, 101-132. google scholar
 • Palomar, Teresa. “Characterization of the Alteration Processes of Historical Glasses on the Seabed.” Materials Chemistry and Physics 214 (2018): 391-401. google scholar
 • Palomar, Teresa, Jadra Mosa and Mario Aparicio. “Hydrolytic Resistance of K2O-PbO-SiO2 Glasses in Aqueous and High-Humidity Environments.” Journal of the American Ceramic Society 103/9 (2020): 5248-5258. google scholar
 • Römich, Hannelore. “Glass and Ceramics.” Conservation Science: Heritage Materials. Ed. Eric May and Mark Jones. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2006, 160- 184. google scholar
 • Scott, Rebecca B. and Patrick Degryse. “The Archaeology and Archaeometry of Natron Glass Making.” Glass Making in the Greco-Roman World: Results of the ARCHGLASS Project. Chapter 1. 2014, 15-26. google scholar
 • Shackley, M. Steven. “An Introduction to X-Ray Fluorescence (XRF) Analysis in Archaeology.” X-Ray Fluorescence Spectrometry (XRF) in Geoarchaeology. Ed. Michael S. Shackley. New York: Springer Publication, 2011, 7-44. google scholar
 • Silvestri, Alberta, Gianmario Molin and Gabriella Salviulo. “Archaeological Glass Alteration Products in Marine and Land-Based Environments: Morphological, Chemical and Microtextural Characterization.” Journal of Non-Crystalline Solids 351 (2005): 1338-1349. google scholar
 • Silvestri, Alberta, Gianmario Molin and Gabriella Salviulo. “The colourless glass of Iulia Felix.” Journal of Archaeological Science 35 (2008): 331-341. google scholar
 • Verney-Carron, Aurelie, Loryelle Sessegolo, Mandana Saheb, Nathalie Valle, Patrick Ausset, Remi Losno, Denis Mangin, Tiziana Lombardo, Anne Chabas and Claudine Loisel. “Understanding the Mechanisms of Si-K-Ca Glass Alteration Using Silicon Isotopes.” Geochimica et Cosmochimica Acta 203 (2017): 404-421. google scholar
 • Watkinson, David, L. Weber and Kilian Anheuser. “Staining of Archaeological Glass from Manganese-Rich Environments.” Archaeometry 47/1 (2005): 69-82. google scholar
 • Wedepohl, K. Hans and Albrecht Baumann. “The Use of Marine Molluskan Shells for Roman Glass and Local Raw Glass Production in the Eifel Area (Western Germany).” Naturwissenschaften 87/3 (2000): 129-132. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Çolak Büyüksoy, D., Akyol, A.A., & Özsait Kocabaş, I. (2021). Archaeometric Studies on the Characterization and Deteriorations of Glass Artifacts of Su Terazisi and Kral Kızı Regions in Enez (Ainos) Excavation. Art-Sanat, 0(16), 87-122. https://doi.org/10.26650/artsanat.2021.16.0004


AMA

Çolak Büyüksoy D, Akyol A A, Özsait Kocabaş I. Archaeometric Studies on the Characterization and Deteriorations of Glass Artifacts of Su Terazisi and Kral Kızı Regions in Enez (Ainos) Excavation. Art-Sanat. 2021;0(16):87-122. https://doi.org/10.26650/artsanat.2021.16.0004


ABNT

Çolak Büyüksoy, D.; Akyol, A.A.; Özsait Kocabaş, I. Archaeometric Studies on the Characterization and Deteriorations of Glass Artifacts of Su Terazisi and Kral Kızı Regions in Enez (Ainos) Excavation. Art-Sanat, [Publisher Location], v. 0, n. 16, p. 87-122, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Çolak Büyüksoy, Didem, and Ali Akın Akyol and Işıl Özsait Kocabaş. 2021. “Archaeometric Studies on the Characterization and Deteriorations of Glass Artifacts of Su Terazisi and Kral Kızı Regions in Enez (Ainos) Excavation.” Art-Sanat 0, no. 16: 87-122. https://doi.org/10.26650/artsanat.2021.16.0004


Chicago: Humanities Style

Çolak Büyüksoy, Didem, and Ali Akın Akyol and Işıl Özsait Kocabaş. Archaeometric Studies on the Characterization and Deteriorations of Glass Artifacts of Su Terazisi and Kral Kızı Regions in Enez (Ainos) Excavation.” Art-Sanat 0, no. 16 (Sep. 2021): 87-122. https://doi.org/10.26650/artsanat.2021.16.0004


Harvard: Australian Style

Çolak Büyüksoy, D & Akyol, AA & Özsait Kocabaş, I 2021, 'Archaeometric Studies on the Characterization and Deteriorations of Glass Artifacts of Su Terazisi and Kral Kızı Regions in Enez (Ainos) Excavation', Art-Sanat, vol. 0, no. 16, pp. 87-122, viewed 24 Sep. 2021, https://doi.org/10.26650/artsanat.2021.16.0004


Harvard: Author-Date Style

Çolak Büyüksoy, D. and Akyol, A.A. and Özsait Kocabaş, I. (2021) ‘Archaeometric Studies on the Characterization and Deteriorations of Glass Artifacts of Su Terazisi and Kral Kızı Regions in Enez (Ainos) Excavation’, Art-Sanat, 0(16), pp. 87-122. https://doi.org/10.26650/artsanat.2021.16.0004 (24 Sep. 2021).


MLA

Çolak Büyüksoy, Didem, and Ali Akın Akyol and Işıl Özsait Kocabaş. Archaeometric Studies on the Characterization and Deteriorations of Glass Artifacts of Su Terazisi and Kral Kızı Regions in Enez (Ainos) Excavation.” Art-Sanat, vol. 0, no. 16, 2021, pp. 87-122. [Database Container], https://doi.org/10.26650/artsanat.2021.16.0004


Vancouver

Çolak Büyüksoy D, Akyol AA, Özsait Kocabaş I. Archaeometric Studies on the Characterization and Deteriorations of Glass Artifacts of Su Terazisi and Kral Kızı Regions in Enez (Ainos) Excavation. Art-Sanat [Internet]. 24 Sep. 2021 [cited 24 Sep. 2021];0(16):87-122. Available from: https://doi.org/10.26650/artsanat.2021.16.0004 doi: 10.26650/artsanat.2021.16.0004


ISNAD

Çolak Büyüksoy, Didem - Akyol, AliAkın - Özsait Kocabaş, Işıl. Archaeometric Studies on the Characterization and Deteriorations of Glass Artifacts of Su Terazisi and Kral Kızı Regions in Enez (Ainos) Excavation”. Art-Sanat 0/16 (Sep. 2021): 87-122. https://doi.org/10.26650/artsanat.2021.16.0004TIMELINE


Submitted31.01.2021
Accepted30.06.2021
Published Online10.08.2021

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.