Research Article


DOI :10.26650/artsanat.2023.20.1213527   IUP :10.26650/artsanat.2023.20.1213527    Full Text (PDF)

Characteristic Features and Construction Technique of Shipwreck Yenikapı 20

Işıl Özsait KocabaşTaner Güler

During the salvage excavations carried out in the Yenikapı district of Istanbul between 2004 and 2013 within the scope of the Marmaray and Metro projects, the Theodosius Harbor, the essential commercial transportation center of Constantinople, was unearthed. Yenikapı 20 (YK20) is one of 37 shipwrecks discovered in Theodosius Harbor. YK20 is dated to AD 687-975 years by radiocarbon analyses. The preserved dimensions of the shipwreck, whose hull part is intact, are 8.76 m in length and 2.25 m in width. After in situ documentation, the hull was removed from the site; post-excavation documentation and construction technique studies were carried out at Istanbul University Yenikapı Shipwrecks Application and Research Center. According to archaeological evidence and preliminary reconstruction studies, YK20 is a small merchantman with a length of approximately 10.76 m, with Latin sails, built using the Mediterranean mixed construction method. It has similar construction characteristics to the Yenikapı shipwrecks YK9, YK12, and YK18, which have chestnut planks and planking edge dowel joints. In this article, the Yenikapı excavations, which lasted for nine years, and the history of the harbor are presented to create integrity with the subject, the documentation of the shipwreck is summarized, its general construction features and analysis are evaluated in comparison with the other Yenikapı shipwrecks.

DOI :10.26650/artsanat.2023.20.1213527   IUP :10.26650/artsanat.2023.20.1213527    Full Text (PDF)

Yenikapı 20 Batığının İnşa Tekniği ve Karakteristik Özellikleri

Işıl Özsait KocabaşTaner Güler

Marmaray ve Metro projeleri kapsamında, 2004-2013 yılları arasında İstanbul’un Yenikapı semtinde gerçekleştirilen kurtarma kazıları sırasında, Konstantinopolis’in önemli ticari ulaşım merkezi Theodosius Limanı ortaya çıkarılmıştır. Yenikapı 20 (YK20), Theodosius Limanı’nda keşfedilen 37 batıktan biridir. YK20, radyokarbon analizlerine göre 687- 975 yılları arasına tarihlendirilmiştir. Karina kısmı sağlam olarak günümüze ulaşan batığın korunan boyutları 8,76 m uzunluk ve 2,25 m genişliktedir. Batık gövdesi, in situ belgelemesi yapıldıktan sonra araziden kaldırılmış; kazı sonrası belgeleme ve yapım tekniği çalışmaları İstanbul Üniversitesi Yenikapı Batıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Arkeolojik kanıtlar ve ön rekonstrüksiyon çalışmalarına göre YK20, Akdeniz karma yapım yöntemi ile inşa edilmiş, Latin yelkenli, yaklaşık 10,76 m uzunluğunda küçük bir ticaret gemisidir. Kestane kaplamalı ve kenar kavelalı olan Yenikapı batıklarından YK9, YK12 ve YK18 ile benzer konstrüksiyon özelliklerine sahiptir. Bu çalışmada,dokuz yıl süren Yenikapı kazıları ve limanın tarihçesi konu ile bütünlük oluşturmak amacıyla sunulmuş, batığın dokümantasyonu özetlenmiş, genel konstrüksiyon özellikleri ve analizi Yenikapı batıkları ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. 


EXTENDED ABSTRACT


Yenikapı kurtarma kazıları, İstanbul Arkeoloji Müzeleri başkanlığında, 2004-2013 yılları arasında sürdürülmüştür. Derinliği 12 m olan dolguda gerçekleştirilen kazılar sırasında, Neolitik dönemden son Osmanlı dönemine kadar aralıksız bir tabakalanma tespit edilmiş; İstanbul’un kültür tarihini zenginleştiren yüz binlerce eser ve mimari kalıntı ortaya çıkarılmıştır. Theodosius Limanı’nın ve 600 yıllık süreçte farklı zamanlarda batmış olan 37 gemi kalıntısının keşfi ise denizcilik tarihi ve gemi yapım teknolojisi hakkında eşsiz bilgiler sunmaktadır. Yenikapı batıkları kullanımlarına göre ticaret gemileri ve kadırgalar olarak iki grupta ele alınmaktadır. 5.-11. yüzyıllar arasına tarihlenen ticaret gemileri, yaklaşık 7 m uzunluğundaki küçük teknelerden 40 m’ye ulaşan açık deniz gemilerine kadar çeşitli boyut ve özelliktedir. Kürekli küçük savaş gemileri olan Yenikapı kadırgalarının tahmini orijinal uzunlukları ise yaklaşık 30 m’dir. Bu kadırgalar, Bizans dönemine tarihlenen arkeolojik örneklerinin ilk kez Yenikapı’da ele geçmiş olması sebebiyle ayrı bir değer taşımaktadır. 

2008 yılında kazı alanının doğu tarafında keşfedilen YK20 batığı, gövde bütünlüğünü koruyarak günümüze ulaşmış ticaret teknelerinden biridir. Batık, bir tarafının ikinci çapa tahtasına kadar korunmuş olması; yelken yatağı, iç kuşakları, kemere parçası gibi kazılarda nadir ele geçen ahşap elemanlarının in situ olarak ele geçmesi gibi sebeplerle gemi inşa teknolojisi çalışmaları açısından önemli verilere sahiptir. Batığın arazideki in situ belgelemesi Total Station® cihazıyla 3 boyutlu olarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, kaplama yüzeyleri asetat kâğıdına 1:1 ölçeğinde çizilmiş; fotoğraflanmış ve foto-mozaikleri oluşturulmuştur. Belgeleme sonrasında batık gövdesi sökülmüş, “L” profiller ve destekler yardımıyla ahşaplar kaldırılmış ve İstanbul Üniversitesi Yenikapı Batıkları Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı’ndaki havuzlara taşınmıştır. Laboratuvarda, YK20 batığının her bir ahşap elamanı, 3 boyutlu temaslı ölçüm cihazı ile tam ölçekli olarak çizilmiş ve ayrıntılı olarak fotoğraflanmıştır. Ahşap elemanlar üzerinde yapılan detaylı analizler sonucunda, geminin yapım teknolojisi, inşasında kullanılan aletler, ustanın işaretleri ve konstrüksiyon özellikleri hakkında detaylı bilgilere ulaşılmıştır. Dokümantasyon ve teknoloji çalışmaları tamamlandıktan sonra, batık ahşapları üzerinde bozulma durumuna yönelik analizler gerçekleştirilmiştir. PEG (polietilen glikol) emdirmesi ve dondurarak kurutma olarak karar verilen konservasyon süreci İÜ Yenikapı Batıkları Projesi Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı’nda devam etmektedir. 

Akdeniz gemi inşası, kabuk-ilk ve iskelet-ilk olarak tanımlanan başlıca iki yöntem ve bu yöntemlerin gelişimi üzerinden ele alınmaktadır. Kabuk-ilk yöntemi önce omurga ve iki yanına yerleştirilen kaplama tahtalarının inşası ile başlamaktadır. Bu inşanın temel özelliği geminin tasarım ve şeklinin kaplamalar tarafından belirlenmesidir. Döşek ve postalar kaplamalardan oluşan kabuk tamamlandıktan sonra inşaya eklenmektedir. Günümüzde de uygulanan iskelet-ilk tekniğinde ise bunun tam tersi bir metodoloji bulunmaktadır. Birbirine bağlanmış döşek ve postalardan oluşan iskelet omurgaya sabitlendikten sonra kaplamalar bunların üzerine monte edilmektedir. Bu yöntemde gövdenin tasarım ve dayanımı iskelet sistemi tarafından sağlanmaktadır. Gemi inşa tarihinde iki uçta bulunan bu tekniklerin arasında bulunan geçiş dönemi uzun bir sürece yayılmıştır. Bu dönemde gerçekleştirilen yapım yöntemi “karma inşa” olarak isimlendirilmektedir. Gemi arkeolojisinden gelen kanıtlar, MS 2. yüzyıl ortasından sonra gevşeyen ve aralıkları artan zıvanalı geçmelerle başladığı öne sürülen teknolojideki değişim sürecinin 13. yüzyıla kadar devam ettiğini göstermektedir. Yenikapı batıkları bu uzun geçiş dönemindeki karma inşa sürecinin 5.-11. yüzyıllar arasındaki gelişimini örnekleyerek gemi inşa teknolojisinde dikkate değer bir boşluğu doldurmuştur. Bu batıklardan biri olan YK20 karma inşanın özelliklerini taşıyan bir gövdeye sahiptir. Alt gövdesinde, kaplama tahtaları omurgadan birinci çapa tahtasına kadar kenar kavelaları ile birbirine düzenli aralıklar ile bağlanmıştır. Bu kenar kavelaları gövde içindeki eğrilerin alt hizalarına denk gelmektedir. Uzun kaplama tahtaları boyuna birleşimlerinde ise S-biçimli parileler ile birbirine eklenmiştir. Bu yapım özellikleri, teknenin alt gövdesinin kabuk-temelli felsefeye göre inşa edildiğinin kanıtlarıdır. Bununla birlikte, birinci çapa tahtasından sonra boyuna elemanlar arasında kenar birleştirmeleri tespit edilmemiştir. İnşanın bu aşamasından sonra gövdenin şekillendirilmesinde ağırlıklı olarak eğriler rol almıştır. Diğer çoğu Yenikapı batığında ve bu yöntemle inşa edilen Akdeniz gemilerinde rastlanan bu durum karma inşanın en karakteristik özelliklerinden biridir. Teknenin inşasında altı farklı ağaç cinsi tespit edilmiştir. Kaplamalarda Anadolu kestanesi, döşek ve postalar meşe, omurga elemanları ve yelken yatağında ise kayın ağaçları kullanılmıştır. Sayıca az olan karaağaç, karaçam ve çınar ağaçlarının ise inşadan farklı zamanlarda gerçekleştirilen onarımlarda gövdeye eklendiği belirlenmiştir. Elemanların şekillendirileceği ağaç türlerinin, gövdedeki kullanım yerlerinin özelliklerine göre seçilmesi, Yenikapı batıklarında tespit edilen karakteristik inşa özelliklerindendir. Meşe, Anadolu Kestanesi ve Kayın ağaçlarının doğal yayılım alanlarının Karadeniz ve Marmara çevresinde olması, inşada kullanılan ağaçların Anadolu’nun kuzey coğrafyasından sağlandığına işaret etmektedir. YK20 ahşaplarının Oxford Üniversitesinin Radyokarbon Hızlandırma Ünitesi’nde gerçekleştirilen radyokarbon analizleri, MS 687-975 yılları arasını göstermektedir. Batık bu analizler ve bulunduğu tabaka doğrultusunda 9.-10. yüzyıllara tarihlendirilmektedir.

Ön rekonstrüksiyon çalışmalarına göre YK20, yaklaşık 10,76 m uzunluğunda ve 2,66 m genişliğinde küçük bir ticaret teknesidir. Tek direkli, büyük olasılıkla Akdeniz’deki Bizans gemilerinde yaygın olduğu gibi, Latin/Settee yelken donanımı ile sevk ettirilmekte ve döneminin karakteristiği olan bir çift çeyrek dümenle kontrol edilmektedir. Kıç tarafında kapaklı bir depolama bölmesine sahiptir. Orta kısmında gövde altı açısı olabildiğince düşük ve düz diplidir.


PDF View

References

 • Akkemik, Ünal. Yenikapı Shipwrecks Volume II: Woods of Yenikapı Shipwrecks. Istanbul: Ege Press, 2015. google scholar
 • Akkemik, Ünal and Ufuk Kocabaş. “Woods of Byzantine Trade Ships of Yenikapı (İstanbul) and Changes in Wood Use from 6th to 11th Century.” Mediterranean Archaeology and Archaeometry 14.2 (2014): 317-327. google scholar
 • Asal, Rahmi. “Yenikapi Excavations and Trade in Istanbul in Antiquity.” Stories from the Hidden Harbor: The Shipwrecks of Yenikapı. Edited by Zeynep Kızıltan and Gülbahar Baran Çelik. Istanbul: İstanbul Arkeoloji Müzeleri, 2013, 5-10. google scholar
 • Evgenidou, Despoina. “Byzantine Shipbuilding.” Journeys on the Seas of Byzantium. Edited by Diana Zafiropoulou. Athens: Hellenic Ministry of Culture, 1997, 32-39. google scholar
 • Excavations Arquolögiques Subaquatiques a Cala Culip, 2. Culip VI. Monografies del CASC, Vol. 1. Edited by Xavier Nieto and Xim Raurich. Girona: Museu d’Arqueologia de Catalunya, 1998. google scholar
 • Güler, Taner. “Construction Technique of the Yenikapı 20 Shipwreck, Found in the Harbour of Theodosius (Istanbul, Turkey).” Ships and Maritime Landscapes: Proceeding of the Thirteenth International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Amsterdam 2012. Edited by Jerzy Gawronski, Andre van Holk and Joost Schokkenbroek. Amsterdam: Barkhuis, 2017, 280-282. google scholar
 • Güler, Taner. “Yenikapı 20 Batığının Konstrüksiyon Özellikleri ve Yapım Tekniği Önerisi.” PhD diss., Istanbul University, 2019. google scholar
 • Gyllius, Petrus. İstanbul’un Tarihi Eserleri. Translated by Erendiz Özbay. İstanbul: Eren Yayıncılık, 1997. google scholar
 • Haldon, John. Bizans Tarih Atlası. Trans. Ali Özdamar. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2007. google scholar
 • Ingram, Rebecca. “The Hull of Yenikapı Shipwreck YK 11: a 7th-century Merchant Vessel from Constantinople’s Theodosian Harbour.” International Journal of Nautical Archaeology 47.1 (2018): 103-139. Accessed October 24, 2022. https://www.tandfonline.com/doi/ full/10.1111/1095-9270.12293 google scholar
 • Kılıç, Namık and Gökçe Kılıç. “Analysis of Waterlogged Woods: Example of Yenikapı Shipwrecks.” Art-Sanat 9 (Aralık 2018), 1-11. Accessed September 10, 2022. https://dergipark.org.tr/tr/ download/issue-full-file/47878. google scholar
 • Kızıltan, Zeynep. “Excavations at Yenikapı, Sirkeci and Üsküdar within Marmaray and Metro Projects.” Archaeological Museums, Proceedings of the 1st Symposium on Marmaray-Metro Salvage Excavations 5th-6th May 2008, İstanbul. Edited by Ufuk Kocabaş. İstanbul: İstanbul Arkeoloji Müzeleri, 2010, 1-16. google scholar
 • Kocabaş, Ufuk. “The Latest Link in the Long Tradition of Maritime Archaeology in Turkey: The Yenikapı Shipwrecks.” European Journal of Archaeology 15.1 (2012): 1-15. Accessed October 24, 2022. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1179/1461957112Y.0000000008 google scholar
 • Kocabaş, Ufuk. “The Yenikapı Byzantine-Era Shipwrecks, Istanbul, Turkey: A Preliminary Report and Inventory of the 27 Wrecks Studied by Istanbul University.” International Journal of Nautical Archaeology 44.1 (2015a): 5-38. Accessed August 16, 2022. https://doi.org/10.1111/1095-9270.12084 google scholar
 • Kocabaş, Ufuk. Geçmişe Açılan Kapı: Yenikapı Batıkları. İstanbul: Ege Press, 2015. google scholar
 • Kocabaş, Ufuk, Namık Kılıç and Rahmi Asal. “Keeping the Past Alive: The Yenikapı Shipwrecks.” Maritime Archaeology Periodical 14. Edited by Mehmet Bezdan and Ufuk Kocabaş. Istanbul: Bilnet Matbaacılık ve Yayıncılık, 2020, 14-55. google scholar
 • Kocabaş, Ufuk, Işıl Özsait-Kocabaş and Namık Kılıç. “The Yenikapı Shipwrecks: Dismantling Methods and First Step to Conservation.” 11th ICOM International Conference on Wet Organic Archaeological Materials (ICOM-WOAM), Greenville, 2010. Edited by Kristiane Straetkvern and Emily Williams. USA: ICOM Committee for Conservation, 2010, 303-312. google scholar
 • Magdalino, Paul. “The Harbors of Byzantine Constantinople.” Stories from the Hidden Harbor: The Shipwrecks of Yenikapı. Edited by Zeynep Kızıltan and Gülbahar Baran-Çelik. İstanbul: İstanbul Arkeoloji Müzeleri, 2013, 11-15. google scholar
 • Mango, Cyril. “The Development of Constantinople as an Urban Centre.” The 17th International Byzantine Congress, Major Papers. New York: Caratzas, 1986, 117-136. google scholar
 • Müller-Wiener, Wolfgang. Bizans’tan Osmanlı’ya İstanbul Limanları. Translated by Erol Özbek. İstanbul: Tarih Vakfı, 1998. google scholar
 • Özsait-Kocabaş, Işıl. “The Yenikapı 12 Shipwreck, a 9th-Century Merchantman from the Theodosian Harbour in Istanbul, Turkey: construction and reconstruction.” International Journal of Nautical Archaeology 47.2 (2018): 357-390. Accessed August 16, 2022. https://www.tandfonline.com/ doi/full/10.1111/1095-9270.12325 google scholar
 • Özsait-Kocabaş, Işıl. “Bir Bizans Teknesinin Anatomisi: Yenikapı 8 Batığı.” Art-Sanat 11 (Ocak 2019): 325-338. Accessed January 16, 2019. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0015. google scholar
 • Özsait-Kocabaş, Işıl. Yenikapı 12-An Early Medieval Merchantman/Yenikapı12-Erken Orta Çağ Ticaret Teknesi. Istanbul: Ege Press, 2022. google scholar
 • Polat, Mehmet Ali. “Neolithic Period.” Stories from the Hidden Harbor: The Shipwrecks of Yenikapı. Edited by Zeynep Kızıltan and Gülbahar Baran-Çelik. Istanbul: İstanbul Arkeoloji Müzeleri, 2013, 75-93. google scholar
 • Pomey, Patrice, Yaacov Kahanov and Eric Rieth. “Transition from Shell to Skeleton in Ancient Mediterranean Ship-Construction: Analysis, Problems, and Future Research.” International Journal ofNautical Archaeology 41.2 (2012): 235-314. Accessed January 16, 2019. https://doi. org/10.1111/j.1095-9270.2012.00357.x google scholar
 • Pryor, John H. Akdeniz’de Coğrafya, Teknoloji ve Savaş, Araplar, Bizanslılar, Batılılar ve Türkler. Translated by Füsun Tayanç and Tunç Tayanç. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2004. google scholar
 • Pulak, Cemal, Rebecca Ingram and Michael Jones. “Eight Byzantine Shipwrecks from the Theodosian Harbour excavations at Yenikapı in Istanbul, Turkey: An Introduction.” International google scholar
 • Journal of Nautical Archaeology 44.1 (2015): 39-73. Accessed January 16, 2019. https://doi. org/10.1111/1095-9270.12083 google scholar
 • Stories from the Hidden Harbor: The Shipwrecks of Yenikapı. Edited by Zeynep Kızıltan and Gülbahar Baran-Çelik. Istanbul: İstanbul Arkeoloji Müzeleri, 2013. google scholar
 • Tekin, Oğuz. Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş. İstanbul: İletişim Yayıncılık, 2008. google scholar
 • Türkmenoğlu, Evren. “Preliminary Report on the Yenikapı 17 Shipwreck.” Between Continents: Proceedings of the Twelfth Symposium on Boat and Ship Archaeology, Istanbul 2009. Edited by Nergis Günsenin. Istanbul: Ege Press, 2012, 121-125. google scholar
 • van Doorninck, Frederick H., Jr. “The Hull Remains.” Yassı Ada, Vol. I: A Seventh-Century Byzantine Shipwreck. Edited by George F. Bass and Frederick H. van Doorninck Jr. College Station, TX: Texas A&M University Press, 1982, 32-64. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Özsait Kocabaş, I., & Güler, T. (2023). Characteristic Features and Construction Technique of Shipwreck Yenikapı 20. Art-Sanat, 0(20), 311-328. https://doi.org/10.26650/artsanat.2023.20.1213527


AMA

Özsait Kocabaş I, Güler T. Characteristic Features and Construction Technique of Shipwreck Yenikapı 20. Art-Sanat. 2023;0(20):311-328. https://doi.org/10.26650/artsanat.2023.20.1213527


ABNT

Özsait Kocabaş, I.; Güler, T. Characteristic Features and Construction Technique of Shipwreck Yenikapı 20. Art-Sanat, [Publisher Location], v. 0, n. 20, p. 311-328, 2023.


Chicago: Author-Date Style

Özsait Kocabaş, Işıl, and Taner Güler. 2023. “Characteristic Features and Construction Technique of Shipwreck Yenikapı 20.” Art-Sanat 0, no. 20: 311-328. https://doi.org/10.26650/artsanat.2023.20.1213527


Chicago: Humanities Style

Özsait Kocabaş, Işıl, and Taner Güler. Characteristic Features and Construction Technique of Shipwreck Yenikapı 20.” Art-Sanat 0, no. 20 (Dec. 2023): 311-328. https://doi.org/10.26650/artsanat.2023.20.1213527


Harvard: Australian Style

Özsait Kocabaş, I & Güler, T 2023, 'Characteristic Features and Construction Technique of Shipwreck Yenikapı 20', Art-Sanat, vol. 0, no. 20, pp. 311-328, viewed 3 Dec. 2023, https://doi.org/10.26650/artsanat.2023.20.1213527


Harvard: Author-Date Style

Özsait Kocabaş, I. and Güler, T. (2023) ‘Characteristic Features and Construction Technique of Shipwreck Yenikapı 20’, Art-Sanat, 0(20), pp. 311-328. https://doi.org/10.26650/artsanat.2023.20.1213527 (3 Dec. 2023).


MLA

Özsait Kocabaş, Işıl, and Taner Güler. Characteristic Features and Construction Technique of Shipwreck Yenikapı 20.” Art-Sanat, vol. 0, no. 20, 2023, pp. 311-328. [Database Container], https://doi.org/10.26650/artsanat.2023.20.1213527


Vancouver

Özsait Kocabaş I, Güler T. Characteristic Features and Construction Technique of Shipwreck Yenikapı 20. Art-Sanat [Internet]. 3 Dec. 2023 [cited 3 Dec. 2023];0(20):311-328. Available from: https://doi.org/10.26650/artsanat.2023.20.1213527 doi: 10.26650/artsanat.2023.20.1213527


ISNAD

Özsait Kocabaş, Işıl - Güler, Taner. Characteristic Features and Construction Technique of Shipwreck Yenikapı 20”. Art-Sanat 0/20 (Dec. 2023): 311-328. https://doi.org/10.26650/artsanat.2023.20.1213527TIMELINE


Submitted02.12.2022
Accepted14.07.2023
Published Online01.08.2023

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.