Research Article


DOI :10.26650/artsanat.2022.18.984453   IUP :10.26650/artsanat.2022.18.984453    Full Text (PDF)

Contributions of Art in Public Space to the Riverside Urbanity: Amasya Examplar

Emel Birer

Amasya is a multilayered city with the Yeşilırmak river flowing through and historical Yalıboyu houses on the riverbank in the city center. This area has been the object of attempts to transform it into a tourist attraction. The Yalıboyu Promenade, which was built by filling the area between the Yalıboyu houses and the Mağdenüs Bridge and the Taş Bridge in the south of Yeşilırmak, started to become a public space on which art began to take place after the 2000s. How the art performed in the riverside area affects the urban design is the departure point of this study. The research question is whether the public artwork along the riverbank promenade contributes to the urban image. The aim is to investigate the artwork on the bank and discuss their relationships to the city. The methodology consists of one phase is about the urban reading method of Lynch, the positions of the artwork as focal points have been discussed. Findings show that in the existence of a historical texture, art fails to have the aspired effect. What fits better the future projection is to implement aesthetic public art to revive new urban areas designed in the public areas of the city for the different focal points.

DOI :10.26650/artsanat.2022.18.984453   IUP :10.26650/artsanat.2022.18.984453    Full Text (PDF)

Kamusal Alanda Sanatın Nehir Kıyısı Kentsel Tasarıma Etkileri: Amasya Örneği

Emel Birer

Amasya, içinden Yeşilırmak’ın geçtiği, nehir kıyısına tarihî Yalıboyu evlerinin konumlandığı çok katmanlı bir şehirdir. Zaman içerisinde nehir kıyısına çeşitli müdahaleler yapılarak alanın turistik bir çekim noktası olması sağlanmaya çalışılmıştır. Yalıboyu evleri ve Yeşilırmak’ın güneyinde Mağdenüs Köprüsü ile Taş Köprü arasında kalan alanın doldurulması ile yapılan Yalıboyu Promenatı, 2000’li yıllardan sonra üzerinde sanatın da yer aldığı kamusal bir mekân olmaya başlamıştır. Sanatın nehir kıyısı kentsel tasarımları nasıl etkilediği ise bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı Amasya’da nehir kıyısındaki kamusal alanda bulunan sanat eserlerini incelemek ve bulundukları tarihî alanda kentle olan ilişkilerini araştırmaktır. Çalışmada Lynch’in kentsel mekân okuma tekniği olan odak noktasındaki işaretlerini temsil eden sanat eserlerinin kent içindeki yerleri tartışılmıştır. Bulgular, insanların nehir kıyısında gezerken karşılarında tarihî bir doku varsa kamusal alanda sanatın beklenen etkiyi gösteremediğini ortaya koymaktadır. Kamusal alanda sanatın ısmarlama işler olmaktan öte, yer ile uyumlu ve vurgulu olması ve kenti canlandıracak şekilde tasarlanacak yeni kamusal alanlarda yapılarak farklı odak noktaları oluşturması ise gelecek öngörüsüdür.


EXTENDED ABSTRACT


Genelde kamusal alanda sanat, kentteki etkisini zaman içerisinde göstermeye başlar. Çok az ilgili meslek grubu kamusal alanda sanatın doğrudan veya dolaylı etkilerini araştırmak gibi bir amaç gütmektedir. Kamusal alanlarda sanatın üretilmesi ve kabul görmesi kentlilerin kişisel beğenileriyle ortaya çıkmaktadır. Üstelik pek çok araştırmacının değindiği gibi, ortaya çıkan bu olumlu etkiler yeni olaylarla desteklenmediği sürece sürdürülebilir olamayacak durumdadır. Ayrıca bu durumun sonucu olarak sanatın toplumsal kimlik oluştururken aynılaşma ve markalaşmayla beraber yerel kimliklerin kaybolması veya tasarımlarda istenen etkinin yaratılamaması gibi risklerinin de ortaya çıktığı tartışılmaktadır. Bu noktada sanatın temel unsuru, kentte varlığını sürdürdüğü kamusal mekândır. Sanat, kent mekânında odak noktası ve kentsel imaj oluştururken mekân hissini de güçlendirmektedir. Kamusal alanda sanat, tahmin edilen tüm etkilerinin yanında, yapılı çevreye belirgin bir biçimde yer belirleme, işaret olma değeri de katmaktadır. 

Nehir kıyısı çağlar boyunca ekonomik ve fiziksel faaliyetler için bir alan sağlamış, insanların yaşam kaynağı ve barınma yeri olmuştur. Böylece bu alanlardaki kentsel gelişmeler sürekli artmış ve nehir kıyıları her zaman nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu alanlara dönüşmüştür. Amasya, içinden Yeşilırmak’ın geçtiği, merkezde nehir kıyısında tarihî Yalıboyu evlerinin olduğu çok katmanlı bir şehirdir. Amasya, dağlarında anıt mezarların ve nehir kıyısında sarayların bulunduğu ayrıca etrafının yüksek duvarlarla çevrili olduğu tarihî bir yerleşime sahiptir. Kent, Roma İ mparatorluğu zamanında da zenginliğini ve önemini korumuş fakat gerek yüzyılın yaşam koşulları gerekse topoğrafik özellikler nedeniyle eski yerleşim sınırları içinde kalmaya devam etmiştir. 1928 yılında ilk hâlihazır haritası hazırlanan kent için 1966, 1971, 1981 ve 1987 tarihlerinde de imar planı çalışmaları gerçekleştirilmiş ancak imar planlarında 5-6 kata izin verilmesi, nehir kıyısında yüksek yapıların oluşmasına sebep olmuştur. Bu durum zaman içerisinde tarihî kent peyzajına büyük ölçüde zarar vermiştir. Amasya nehir kıyısına çeşitli zamanlarda mekânsal müdahaleler yapılmaya devam edilmiş, alanın bir turistik çekim noktası olması sağlanmaya çalışılmıştır. 

Amasya’da 1970 yılından sonra başlatılan kentsel koruma çalışmalarıyla beraber kentlilerin bir araya gelmesini sağlayan kamusal alanlar tasarlanmaya başlanmıştır. Bu gelişmelere örnek olabilecek en belirgin kamusal alan, Yalıboyu evleri ve arkasındaki tarihî dokunun manzara oluşturduğu Yeşilırmak’ın güney yakasında bulunan Mağdenüs Köprüsü ile Taş Köprü arasında kalan alanın doldurulması ile yapılan Yalıboyu Promenatıdır. Yüzyıllar boyunca farklı amaçlara hizmet etmiş olan Yeşilırmak Nehri kıyısı, 2000’li yıllardan sonra çok amaçlı kamusal kullanımlar için projeler üretilen ve giderek sanatın da yer almaya başladığı bir mekân olmaya başlamıştır.  

Bu çalışmanın amacı Amasya’da nehir kıyısında yapılan kamusal sanat eserlerini incelemek ve bulundukları yerlerde kente olan estetik katkılarını tespit edebilmektir. Tarihî Yalıboyu dokusunun kendisi sanat eseri olan bir manzarada belediye tarafından kamusal alana yaptırılan sanat eserlerinin fark edilebilir bir kimlik ve içerik oluşturup oluşturmadığı ve bulunduğu yerlerin kent imajına bir katkıda bulunup bulunmadığı çalışmanın araştırma sorularıdır. Kamusal alanda sanatın yeri kentsel mekân ise sanatın kent mekânında estetik değer, odak noktası ve kentsel imaj etkileri yaratması beklenmektedir. Çünkü sanat nesnelerinin olduğu gibi kentlerin de birer kimlikleri vardır. Kentin merkezî alanlarında var olan heykel, saat kulesi, anıt vb. ögeler, o bölgede yaşayan kentliler için mekânı tanımlayan ve uzaklık-yakınlık belirlemede kentsel hafızada yer tutan işaret ögeleridir. Lynch’in kent kuramında bulunan işaret ögeleri, kentlilerin birbirleri ile en sık karşılaştığı alanlardır. Bu alanlar kimi zaman bir meydana kimi zaman ise kentte yer alan heykel, çeşme gibi kent donatılarına denk gelmektedir. Bu bağlamda çalışmada yöntem olarak Lynch’in kentsel mekân okuma tekniği olan odak noktasındaki işaretlerini temsil eden sanat eserlerinin kent içindeki yerleri tartışılmıştır. Bulguların amacı, insanların nehir kıyısında gezerken karşılarında tarihî bir doku varsa sanatın beklenen etkisini gösteremediğini ortaya koymaktır. Kamusal alanda sanatın ısmarlama işler olmaktan öte yer ile uyumlu, vurgulu olması ve kentin diğer kamusal alanlarını canlandıracak şekilde tasarlanarak yeni odak noktaları oluşturması ise gelecek öngörüsüdür. Tarihî nehir kıyısı yerleşmelerde yerel kimliği açığa çıkaracak tasarımlar geliştirilebilmesi için kıyının topoğrafyası ve kent kültüründen kaynaklanan kimlik özelliklerini ortaya koyan bilimsel araştırmalar yapılmalı; nehir kıyısı kimlik yapısı ile örtüşen bir tasarım birlikteliği için kıyı tasarım rehberleri hazırlanmalıdır. Bu rehberler tarihî kentlerde nehir kıyısına yapılacak sanat çalışmalarının sadece kent tarihini anlatan, bilgi içerikli nesnelerin, heykellerin, panoların yanı sıra, çağdaş, yeni ve var olan dokuyu bütünleştirecek eserlere de ilham kaynağı olmalıdır. Ayrıca kamusal sanatın bir parçası olabilecek kent mobilyaları da kentin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek, sürdürülebilir ve konforlu yapılara dönüştürülerek kent imajına olan katkıları sorgulanmalıdır. Kamusal alanda sanat, kentlileri nehir kıyısına bağlama gücüne sahiptir. Kamusal alana ait güçlü bir sanat, çevresini geliştirir, enerji verir ve tanımlar, kentte aidiyet duygusunu oluşturur. Kamusal sanatın kamu yararına olan bir şey olarak görülmesi için kamu yetkililerinin bu eserlerin kentsel alanın yenilenmesinde ve desteklenmesinde önemli bir rol üstlenmesi gerekir. Böylece onları “Kamusal Sanat” olarak meşrulaştırabilmek için gerekli koşullar yaratılabilir. Kamusal Sanat Rehberleri nehir kıyısındaki kentlerde olmalı ve sanatın kentsel mekânla ilişkisini hem kentsel altyapının hem de doğal çevrenin ayrılmaz bir parçası olarak tanımlamalıdır. Kamusal alanda sanatın rolü, projeyi çevreleyen tasarım, işlevsel ve sosyal konular için önemli bir husus olarak yeni projeler kapsamında açıkça ifade edilmelidir. 


PDF View

References

 • Advances in Art and Urban Futures. Edited by Sarah Bennett and John Butler. UK: Intellect Books, 2001. google scholar
 • Amin, Ash. “Collective Culture and Urban Public Space”. City: Analysis of Urban Change, Theory, Action 12/1 (2008): 5-24. Accessed May 1, 2020. https://doi.org/10.1080/13604810801933495 google scholar
 • Andron, Sabina. “Selling Streetness as Experience: The Role of Street Art Tours in Branding the Creative City”. The Sociological Review 66/5 (2018): 1036-1057. google scholar
 • Bayram, Bahar. “Kamusal Mekan Kalitesinin Yükseltilmesinde Yöntemler ve Kamusal Sanatın Rolü”. MSc Thesis, İstanbul Technical University, 2007. google scholar
 • Bechhoffer, William. “The Future of Tradition”. Traditional Environments in a New Millennium: Defning Principles and Professional Practice. Edited by Hülya Turgut and Peter Lellett. Istanbul: IAPS-CSBE “Culture and Space in Built Environment” Network, 2002. google scholar
 • Boyer, Christina M. The City of Collective Memory: Its Historical Imagery and Architectural Entertainments. Cambridge: MIT Press, 1996. google scholar
 • Breen, Ann and Dick Rigby. The New Waterfront: A Worldwide Urban Success Story. New York: McGraw-Hill Professional, 1996. google scholar
 • Bruttomesso, Rinio. Waterfronts: A New Frontier for Cities on Water. Venice: International Cities on Water, 1993. google scholar
 • Buren, Daniel. Can Art Get Down from Its Pedestal and Rise to Street Level Sculpture: Project in Munster. Edited by Klauss Brussman, Kaspar Köning and Florian Matzner. Münster: Verlag Gerd Hatje, 1997. google scholar
 • Carmona, Matthew. “Contemporary Public Space, Part Two: Classification”. Journal of Urban Design 15/2 (2010): 157-173. Accessed May 5, 2020. https://doi.org/10.1080/13574801003638111 google scholar
 • Cozzolino, Francesco. “The ‘Artification’ Process in the Case of Murals in Sardinia”. Context of Design, Circulation and Consumption. Edited by Ricardo Campo and Clara Sarmento. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2014. google scholar
 • Csapo, Janos. “The Role and Importance of Cultural Tourism in Modern Tourism Industry”. Strategies for Tourism Industry: Micro and Macro Perspectives. Edited by Murat Kasimoglu and Handan Aydin. Rijeka: InTech, 2012. google scholar
 • Çalışır Adem, Bilge Şimşek İlhan, Deniz Aytaç and Emel Birer. “Tarihi Dokuda Kentsel Müdahale Biçimi Olarak Kamusal Sanat: Amasya Örneği”. Art-e Sanat Dergisi 12/24 (2019): 650-676. Accessed May 1, 2020. doi: 10.21602/sduarte.540853. google scholar
 • Deutsche, Rosayln. Evictions: Art and Spatial Politics. Cambridge: The MIT Press, 1996, 58. google scholar
 • Du Cros, Hillary and Bob Mckercher. Cultural Tourism. London; New York: Routledge, 2002, 4. google scholar
 • Edensor, Tim. “Staging Tourism: Tourists as Performers”. Annals of Tourism Research 27 (2000): 322-344. google scholar
 • Erder, Cevat. Tarihi Çevre Algısı. Edited by: Yasemin Didem Aktaş and Filiz Diri Akyıldız. Istanbul: YEM Publishing, 2018. google scholar
 • Erdemci, Fulya, “Kamusal Alanda Sanat”, Unlimited (2020). Accessed June 5, 2021. https://www.unlimitedrag.com/post/kamusal-alanda-sanat google scholar
 • Evans, Gary W., Mary Anne Skorpanich, Tommy Garling, Kendall J. Bryant and Brian Bresolin. “The Effects of Pathway Configuration, Landmarks and Stress on Environmental Cognition”. Journal of Environmental Psychology 4(4), (1984): 323-335. google scholar
 • Finkelpearl, Tom. Dialogues in Public Art. Cambridge: The MIT Press, 2001. google scholar
 • Mackenzie, Fiona and Sue Jane Taylor. “Claims to Place: The Public Art of Sue Jane Taylor”. Gender Place Culture 13 (2006): 605-627. google scholar
 • Goldman G. M. Associates. “Celebrate the Rivers: A Public Strategy for Public and Private Development in Three Rivers Park”. Edited by Public Art Subcommittee Riverlife Task Force Urban Design Committee, Final Draft (2006). Accessed May 1, 2020. https://riverlifepgh.org/ wp-content/uploads/2016/11/Riverlife-Public-Art-Strategy.pdf google scholar
 • Gressel, Katherine. “Participatory Public Art Evaluation: Approaches to Researching Audience Response”. A Companion to Public Art. New York: Wiley-Blackwell, 2016. google scholar
 • Hall, Tim. “Artful Cities”. Geography Compass 1/6 (2007): 1376-1392. Accessed May 1, 2020. https://doi.org/10.1111/j.1749-8198.2007.00064.x google scholar
 • Hall, Tim and Chereen Smith. The Public Art in the City: Meanings, Values, Attitudes and Roles, Interventions. Edited by Melcolm Miles and Tim Hall. Bristol GBR: Intellect Books, 2005. google scholar
 • Hall, Tim and Iain Robertson. “Public Art and Urban Regeneration: Advocacy, Claims, and Critical Debates”. Landscape Research 26 (1), (2001): 5-26. google scholar
 • Harvey, David. The Urban Experience. Baltimore: The Johns Hopkins University, 1989. google scholar
 • Hoppe, Ilaria. Urban Art: Creating Urban with Art. Edited by Ulrich Blanche and Ilaria Hoppe, Lisbon: Pedro Soarez Neves, 2019. Accessed May 1, 2020. http://doi.org/10.2478/kwg-2019-0001 google scholar
 • ICOMOS. “The Icomos Charter for the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites 2008. Accessed June 26, 2021. http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_ en0066198001536912401.pdf google scholar
 • Januchta-Szostak, Anna. “The Role of Public Visual Art in Urban Space Recognition”. Cognitive Maps. Olajnica: Intech, 2010, 75-101. Accessed May 1, 2020. doi: 10.5772/7120 google scholar
 • Jazdzewska, Iwona. “Murals as a Tourist Attraction in a Post-Industrial City: A Case Study of Lodz (Poland)”. Tourism 27/2 (2018): 45-56. google scholar
 • Karaman, Aykut. “Urban Design: Theories, Principles, Roles”. Mimarist 29 (2008): 34-52. google scholar
 • Karimimoshaver, Mehrdad. “Approaches and Methods in Urban Aesthetics”. The Monthly Scientific Journal of Bagh-e Nazar 10 (2013): 47-56. google scholar
 • Karimimoshaver, Mehrdad, Hatameh Hatameh, Manouchehr Shokri, Shakila Khalesro, Farshid Aram and Shahab Shamshirband. “Model for Locating Tall Buildings Through a Visual Analysis Approach”. Applied Sciences, 6072 (2020): 1-25. https://doi.org/10.3390/app10176072. google scholar
 • Karimimoshaver, Mehrdad, Bahare Eris, Farshid Aram and Amir Mosavi. “Art in Urban Spaces”. Sustainability 13 (10), 5597 (2021): 1-19. https://doi.org/10.3390/su13105597 google scholar
 • Kılıç, Ali. “Kıyıdan Geri Çekilme Sürecinde Kent-Kıyı İlişkisi, Kentsel Kıyı Tanımı ve Bu Kavrama Dayalı Kentsel Kıyı Gelişme Stratejileri: İstanbul Örneği”. PhD. Thesis, Yıldız Technical University, 1999. google scholar
 • Koster, Rhonda and E. James Randall, “İndicators of Community Economic Development Through Mural-Based Tourism”. The Canadian Geographer 49/1 (2006): 42-60. google scholar
 • Kostof, Spiro. The City Shape: Urban Patterns and Meanings Through History. London: Thames and Hudson LTD, 1999. google scholar
 • Kuban, Doğan. Anadolu Kentlerinin Tarihsel Gelişimi ve Yapısı Üzerine Gözlemler Türk ve İslam Sanatı Üzerine Denemeler. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 1995. google scholar
 • Kuzucular, Kani. “Historical Development of the Physical Structure of Amasya”. PhD Thesis, İstanbul Technical University, 1994. google scholar
 • Kwon, Miwon. “Sitings of Public Art: İntegration versus İntervention”. One Place After Another: Site Specific Art and Locational Identitiy. Cambridge: The MİT Press, 2002. google scholar
 • Lacy, Suzanne. Mapping the Terrain: New Genre Public Art. Seattle: Bay Press, 1995. google scholar
 • Lynch, Kevin. The Image of the City. Cambridge: The MİT Press, 1960. google scholar
 • Massey, Doreen and Gillian Rose. “Personal Views: Public Art Research Project”. UK: The Open University: Milton Keynes, 2003. Accessed June 5, 2021. https://publicartonline.org.uk/ resources/research/personal_views.php.html google scholar
 • Matarasso, Francois. Use or Ornament? The Social Impact of Participation in the Arts. Stroud: Comedia, 1997. google scholar
 • Mccarthy, John. “Regeneration of Cultural Quarters: Public Art for Place İmage or Place İdentity?” J. Urban Design 11 (2006): 243-262. google scholar
 • McDowell, Sara. “Selling Conflict Heritage Through Tourism in Peacetime Northern İreland: Transforming Conflict or Exacerbating Difference?”. International Journal of Heritage Studies 14/5 (2008): 405-421. google scholar
 • Miguel-Molina, Maria, Virginia Santamarina-Campos, Blanca Miguel Molina and Marival Segerra-Ona. “Creative Cities and Sustainable Development: Mural Based Tourism as a Local Public Strategy”. Direccion y Organizacion 50 (2013): 31-36. google scholar
 • Miles, Malcolm. Art, Space and the City: Public Art and Urban Futures. London: Routledge, 1997. google scholar
 • Mitchell, William J. Thomas. Art and Public Square. Chicago: The University of Chicago Press, 1992. google scholar
 • Moughtin, Cliff, Taner Oc and Tiesdell Steven. Urban Design Ornament and Decoration. Oxford: Architectural Press, 1995. google scholar
 • Mokras-Grabowska, Justyna. “Art-Tourism Space in Lodz: The Example of the Urban Forms Gallery”. Tourism 24/2 (2014): 23-30. google scholar
 • Muretta, Peri, Mark J. Hershman and Robert F. Goodwin. Waterfront Revitalization Plans and Projects in Six Washington Cities. Seattle: Washington Sea Grant, Division of Marine Resources, University of Washington, 1981. google scholar
 • Özdemir, Celal. “Amasya”. Arkitekt 441 (1996): 28-35. google scholar
 • Poon, Stephen. “Street Murals as a Unique Tangible Cultural Heritage: A Case Study of Artifact Value Preservation”. International Journal of Cultural and Creative Industries 4/1 (2016): 48-61. google scholar
 • Porch, Rebecca. “Public Art- an off the Wall Prepositions?” Urban Studies 76 (2000): 16-19. google scholar
 • Remesar, Antoni. Public Art: Towards a Theoretical Framework Urban Regeneration a Challenge for Public Art. Barcelona: Publications de la Universitat de Barcelona, 2001. google scholar
 • Rendell, Jane. Art and Architecture: A Place Between. London: IB Tauris, 2006. google scholar
 • Richards, Greg. “Creativity and Tourism: The State of the Art”. Annals of Tourist Research 38/4 (2011): 1225-1253. google scholar
 • Richards, Greg and Lenia Marques. “Exploring Creative Tourism: Editors Introduction”. Journal of Tourism Consumption and Practice 4/2 (2012): 1-11. google scholar
 • Richards, Greg. “Cultural Tourism: A Review of Recent Research and Trends”. Journal of Hospitality and Tourism Management 36 (2018): 12-21. google scholar
 • Santamarina-Campos, Virginia, Blanca de-Miguel-Molina, Maria de-Miguel-Molina and Marival Segerra-Ona. “Digital Integration of the European Street Art: Tourism, Identity and Scientific Opportunuties.” Tourism, Culture and Heritage in a Smart Economy: 3rd International Conference IACuDit. Edited by Vicky Katsoni, Amitabh Upadyah and Anastasia Stratigea. Cham: Springer, 2017, 35-47. google scholar
 • Selwood, Sara. “The Benefits of Public Art”. Cultural Trends 6/23 (1994): 37-55. Accessed May 5, 2020. https://doi.org/10.1080/09548969409364980 google scholar
 • Sheikh, Simon. Kamusal Alanın Yeri Ne mi? Edited by Pelin Tan and Sezgin Boynik. Istanbul: İstanbul Bilgi University Press, 2007. google scholar
 • Sharp, Joanne, Venda Pollock and Ronan Paddison. “Just Art for a Just City: Public Art and Social Inclusion in Urban Regeneration”. Urban Studies 42 (2005): 1001-1023. google scholar
 • Simonic, Tanja. “Preference and Perceived Naturalness in Visual Perception of Naturalistic Landscapes.” Journal of Biotechnology 81-2 (2003): 369-387. google scholar
 • Smith, Melanie. Issues in Cultural Tourism Studies. London, New York: Routledge, 2003, 145. google scholar
 • Strabon. Antik Anaolu Coğrafyası (1. yy). Translated by Adnan Pekman. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2000. google scholar
 • Torre, L. Azoe. Waterfront Development. New York: Van Nostrand Reinhold, 1989. google scholar
 • Tuzcu, Ali. ilkçağlardan Cumhuriyete Seyahatnamelerde Amasya. Amasya: Amasya Belediyesi Kültür Yayınları, 2007. google scholar
 • Whyte, William. The Social Life of Small Urban Spaces. New York: Project for Public Spaces, 1980. google scholar
 • Varol, Elif Başak. “İnsan Çevre Etkileşimi Açısından Kamusal Mekanda Sanatın Rolü”. MSc Thesis, Istanbul Technical University, 2004. google scholar
 • Zebracki, Martin. “Beyond Public Artopia: Public Art as Perceived by its Publics”. GeoJournal 78 (2013): 303-317. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Birer, E. (2022). Contributions of Art in Public Space to the Riverside Urbanity: Amasya Examplar. Art-Sanat, 0(18), 87-112. https://doi.org/10.26650/artsanat.2022.18.984453


AMA

Birer E. Contributions of Art in Public Space to the Riverside Urbanity: Amasya Examplar. Art-Sanat. 2022;0(18):87-112. https://doi.org/10.26650/artsanat.2022.18.984453


ABNT

Birer, E. Contributions of Art in Public Space to the Riverside Urbanity: Amasya Examplar. Art-Sanat, [Publisher Location], v. 0, n. 18, p. 87-112, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Birer, Emel,. 2022. “Contributions of Art in Public Space to the Riverside Urbanity: Amasya Examplar.” Art-Sanat 0, no. 18: 87-112. https://doi.org/10.26650/artsanat.2022.18.984453


Chicago: Humanities Style

Birer, Emel,. Contributions of Art in Public Space to the Riverside Urbanity: Amasya Examplar.” Art-Sanat 0, no. 18 (Jul. 2024): 87-112. https://doi.org/10.26650/artsanat.2022.18.984453


Harvard: Australian Style

Birer, E 2022, 'Contributions of Art in Public Space to the Riverside Urbanity: Amasya Examplar', Art-Sanat, vol. 0, no. 18, pp. 87-112, viewed 17 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/artsanat.2022.18.984453


Harvard: Author-Date Style

Birer, E. (2022) ‘Contributions of Art in Public Space to the Riverside Urbanity: Amasya Examplar’, Art-Sanat, 0(18), pp. 87-112. https://doi.org/10.26650/artsanat.2022.18.984453 (17 Jul. 2024).


MLA

Birer, Emel,. Contributions of Art in Public Space to the Riverside Urbanity: Amasya Examplar.” Art-Sanat, vol. 0, no. 18, 2022, pp. 87-112. [Database Container], https://doi.org/10.26650/artsanat.2022.18.984453


Vancouver

Birer E. Contributions of Art in Public Space to the Riverside Urbanity: Amasya Examplar. Art-Sanat [Internet]. 17 Jul. 2024 [cited 17 Jul. 2024];0(18):87-112. Available from: https://doi.org/10.26650/artsanat.2022.18.984453 doi: 10.26650/artsanat.2022.18.984453


ISNAD

Birer, Emel. Contributions of Art in Public Space to the Riverside Urbanity: Amasya Examplar”. Art-Sanat 0/18 (Jul. 2024): 87-112. https://doi.org/10.26650/artsanat.2022.18.984453TIMELINE


Submitted18.08.2022
Accepted22.07.2022
Published Online29.07.2022

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.