Research Article


DOI :10.26650/artsanat.2023.20.1291219   IUP :10.26650/artsanat.2023.20.1291219    Full Text (PDF)

Early Byzantine Jewelry from Rough Cilicia”Diocaesarea Treasure”

Ümit AydınoğluÇilem Uygun

Diocaesarea in Rough Cilicia is in the Uzuncaburç neighborhood, approximately 25 km north of the Silifke district of Mersin. The ancient city stands out with its well-preserved Hellenistic, Roman and Late Antique archaeological remains. During the excavations carried out in the tower, the jewelry group, which we will evaluate within the scope of the article, was found. In the group there are 1 pair of earrings, 4 bracelets, 4 necklaces, 6 necklace pendants, 1 necklace clasp ornament, and 1 necklace piece/appliqué in the form of a four-leaf clover. In this article, this jewelry group will be examined both by analogy and on the basis of the finds found with it. The jewelry was dated to the end of the 6th century AD and the beginning of the 7th century AD, both by analogy and by the Heraclius coins recovered. The fact that the Heraclius coin was found in the tower along with the valuable jewellery produced by Constantinople confirms that Diocaesarea was also under Byzantine rule during this period.

DOI :10.26650/artsanat.2023.20.1291219   IUP :10.26650/artsanat.2023.20.1291219    Full Text (PDF)

Dağlık Kilikia’dan Erken Bizans Dönemi Takıları “Diocaesarea Hazinesi”

Ümit AydınoğluÇilem Uygun

Dağlık Kilikia kentlerinden biri olan Diocaesarea bugün Mersin ili, Silifke ilçesinin yaklaşık 25 km kuzeyindeki Uzuncaburç Mahallesi içerisinde yer almaktadır. Antik kent, iyi korunmuş arkeolojik kalıntılarıyla öne çıkmakta ve Helenistik, Roma ve Geç Antik Dönem eserlerini barındırmaktadır. Antik kentteki iyi korunmuş Kule’de gerçekleştirilen kazılarda makale kapsamında değerlendirilen takı grubu ele geçmiştir. Tespit edilen grup içerisinde 1 çift küpe, 4 adet bilezik, 4 adet kolye, 6 adet kolye sarkacı, 1 adet kolye kopça süsü, 1 adet dört yapraklı yonca formunda kolye parçası/aplik yer almaktadır. Bu çalışmada bu takı grubu gerek analoji ile gerekse beraberinde ele geçen Herakleios sikkeleri doğrultusunda ele alınarak incelenmiş ve tarihleme önerilerinde bulunulmuştur. Sikkelerin Kule’de Konstantinopolis üretimi değerli takılarla birlikte ele geçmesi ve bunların MS 6. yüzyıl sonu ile 7. yüzyıl başlarına tarihlendirilmesi Diocaesarea’nın da bu süreçte Bizans hâkimiyeti altında olduğunu doğrulamaktadır.


EXTENDED ABSTRACT


Dağlık Kilikia kentlerinden biri olan Diocaesarea, Helenistik Dönem’de bir Rahip Krallık Hanedanlığı tarafından yönetilen ve Olba olarak adlandırılan bölgenin idari ve dinî merkezi rolünü üstlenmiştir. Helenistik Dönem’de Zeus Olbios Kutsal Alanı, buradaki Tapınak Devlet’in merkezidir. Bu dönemde rahip-krallar, geniş bir bölgeyi bir tapınak-devlet olarak yönetmişlerdir. Erken İ mparatorluk Dönemi’nde hanedanların egemenliği sona ermiş, Zeus Olbios Kutsal Alanı’nın etrafında gelişen kent, Roma I ̇ mparatorluk Dönemi’nde anıtsal karakterine kavuşmuştur.

Zeus Olbios Kutsal Alanı’nın yaklaşık 400 metre kuzeydoğusunda Kule yer almaktadır. Kulenin rahip hanedanıyla bağlantısı, giriş cephesindeki Tarkyaris’in oğlu Teukros adlı bir rahibin adını taşıyan bir yazıttan açıkça görülmektedir. Dikdörtgen planlı yapı 12.50 x 15.70 m ölçülerinde ve 5 katlı inşa edilmiştir. 2021 yılında yapının içinde kazılar gerçekleştirilmiştir. Oda 4’te yüksekliği 4 metreyi bulan dolgu içerisinde makale kapsamında değerlendirilen takı grubu ele geçmiştir. Odanın KD köşesinde bir arada tespit edilen grup içerisinde 1 çift küpe, 4 adet bilezik, 4 adet kolye, 6 adet kolye sarkacı, 1 adet kolye kopça süsü, 1 adet dört yapraklı yonca formunda kolye parçası/aplik yer almaktadır. Kolye sarkaçlarından 2 tanesi haç biçimli, 2 tanesi ise kapsül formlu, 1 tanesi quartz taşlı, 1 tanesi bikonik formlu olup iç kısmındaki taşı düşmüştür. Bir arada düzensiz biçimde ele geçen takılar olasılıkla organik bir materyalden yapılmış kese vb. bir muhafaza içerisine konulmuştur. Kentin varlıklı ailelerinden birine ait olan takılar, Mersin/Zephyron hazinesi ile Soli/Pompeipolis Sütunlu Cadde kazılarında ele geçen takılardan sonra Kilikia Bölgesi’nin Erken Bizans Dönemi takı koleksiyonunun üçüncüsüdür. Soli/Pompeipolis ve Diocaesarea takıları kazı buluntuları olmalarıyla Mersin/Zephyron takılarından ayrılmaktadır. 

Kule takı grubu içerisinde boru biçimli 4 bilezik yer almaktadır. Bileziklerin ayırt edici özelliği birleşim yerinin bikonik formda sonlanmasıdır. Bileziklerden sonra sayısal açıdan en yoğun grubu yarı değerli taşlarla kombine edilen boyun takıları oluşturur. Grupta 4 adet kolye ve kolye dizininden kopmuş 6 adet kolye sarkacı ve bir adet kopça süsü ile 2 adet de kolye parçası bulunmaktadır. Kolyeler, metal zincirlere ametist ve cam boncukların eklenmesiyle dizayn edilmiştir. Yuvarlak, silindirik ve su damlası formunda biçimlendirilen cam ve yarı değerli taş boncukların arasına metal boncuklar da eklenmiştir. Sarkaçlarda haç en çok tercih edilen motiftir. Yatay kapsüller, konik boncuklar ve dairesel ya da oval kesilmiş yarı değerli taşlar diğer sarkaç formlarıdır. Buluntu grubu içerisindeki delik işi tekniğiyle yapılan hilal formlu bir çift küpe sağlam olarak ele geçmiştir ve küpe gövdesinde krater etrafında iki tavus kuşu işlenmiştir. Gövdenin bitimine eklenen beş adet altın kürecikle tasarım sonlanmaktadır. 

Kule’de ele geçen takılar MS 7. yüzyıla tarihlendirilen Mersin/Zephyron Hazinesi, Dumbarton Oaks, Metropolitan ve Kıbrıs Müzesi koleksiyonlarında yer alan modellere ek olarak Lesbos Adası kazı buluntularıyla benzerdir. Tasarım birlikteliği gösteren takılardan yalnızca Lesbos adasında ele geçen grup MS 7. yüzyıl tarihlendirmesini destekleyen buluntularla birlikte ele geçmiştir. Bizans takıları açısından oldukça zengin olan Dumbarton Oaks koleksiyonundaki eserler ise analoji yöntemiyle bu tarihe verilmiştir. Diocaesarea örneklerinin koleksiyonda tekil takıların yanı sıra grup olarak tanıtılan takılarla da benzer oluşu günümüzdeki “takı seti” tanımlamasına karşılık gelen satış tekniğini akla getirmektedir.

Kule’de ele geçen takıların üretim yerlerini belirlemek imparator mührü taşıyan liturjik objelere kıyasla daha zordur. Tarihlemede takının model, teknik ve bezeme kompozisyonunu dikkate alarak çıkarım yapılmalıdır. Mersin Hazinesi başta olmak üzere Dumbortan Oaks ve Kıbrıs Müzesi koleksiyonlarındaki benzer örneklerin Konstantinopolis atölyesiyle ilişkilendirilmesi Diocaesarea takılarının da burada üretildiğini düşündürmektedir. Epigrafik verilerle de varlığı bilinen yerel metal ustalarının ürettiği eserlere kıyasla başkent modasını ve tekniğini yansıtan bu eserlerde daha nitelikli işçiliğin izlenmesi de bu görüşü desteklemektedir. Takılar gerek analoji gerekse beraberinde ele geçen Herakleios sikkeleri doğrultusunda MS 6. yüzyıl sonu ile 7. yüzyıl başlarına tarihlendirilmiştir. Gümüş/bakır alaşımının yapılan takılar delik işi (opus interrasile), kazıma ve kakma teknikleriyle süslenmiş ve altınla kaplanmıştır. Delik işi tekniği büyük madalyon sarkaçlı kolye ile boncuklu kolyelerin kilit süslemeleri ile hilal formlu küpe çiftinde uygulanmıştır. Palmet, yaprak ve çiçeklerden oluşan bitkisel süslemeler geometrik ve çizgisel motiflerle kompoze edilmiştir. Madalyon ve küpede Hristiyan inancında cennetle ilişkilendirilen refrigerium sahnelerinde sıklıkla karşımıza çıkan krater ya da hayat ağacı etrafında antitethik kuşlar şablonu görülmektedir. Takıların gerek zengin betimleme kompozisyonu gerekse kaliteli işçiliği Konstantinopolis atölyelerinde üretildiklerini düşündürmektedir.

Kilikia bölgesinde, MS 3. yüzyılın ikinci yarısından sonra Sasaniler, Palmyralılar, Gotlar ve İsauralıların isyanları görülmüştür. Bizans İmparatorluğu sürecinde de bölgeye saldırılar devam etmiştir. 7. yüzyılın başında Sasaniler, Tarsus’u ele geçirmiş ve akabinde İmparator Herakleios, Kilikia’yı tekrar kontrol altına almıştır. Son dönem kazılarında elde edilen veriler yaklaşık olarak MS 7. yüzyıl ortalarında yaşanan bir tahribe ait kanıtlar sunmaktadır. Bu durum bölgede görülen Arap akınlarıyla bağlantılı olmalıdır. MS 7. yüzyılın ilk yıllarındaki Sasani ve aynı yüzyılın ortalarına doğru yaşanan Arap akınlarının Kilikia Bölgesi’nin kentlerinde oluşturduğu hasar izlenebilmektedir. Bölge kentlerinden Elaiussa Sebaste’de MS 7. yüzyılın 2. yarısından sonraya tarihlenebilecek arkeolojik malzemenin olmaması ve bölgeye Arap akınlarının yapıldığının bilinmesi sebebiyle kentin tahliye edildiği düşünülmektedir. Benzer bir süreç Diocaesarea’da da görülmüştür. Bugüne kadar, arkeolojik malzemenin olmaması sebebiyle kentin fethedildiği veya terk edildiği ileri sürülmüştür. Kule’de tespit edilen arkeolojik buluntular ise bu süreçteki bir fethin kanıtlarını sunmaktadır. Kule’deki tahribat ve yangının bu süreçle ilişkili olduğu buluntularla kanıtlanmaktadır. Bunlar arasında Kule’nin son kullanım zamanına ait 10 sikkenin Seleukeia Isauriae darphanesi basımı Herakleios sikkesi olması, MS 7. yüzyılın ilk yarısında yaşanan tahribatın bir kanıtı olmasının yanı sıra Kule’de tespit edilen ve yukarıda değerlendirilen takılar için de bir tarihleme kriteridir. Kulede Herakleios sikkesinin Konstantinopolis üretimi değerli takılarla birlikte ele geçmesi Diocaesarea’nın da bu süreçte Bizans hâkimiyeti altında olduğunu doğrulamaktadır. Takı grubunun buluntu yeri ve buluntu grubundan Diocaesarea’nın en varlıklı ailesinin kentin en güvenli yapısını yaşam alanı olarak tercih ettiği sonucunu çıkarmak mümkündür.


PDF View

References

 • Acara Eser, Meryem. “Bizans Maden Sanatı: Kutsal ve Din Dışı”. Bizans Dönemi’nde Anadolu. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2021, 298-309. google scholar
 • Arı, Ahmet. “Byzantine Control Stamps Applied on the Silver Objects from the Sion Treasure”. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12.1 (2022): 34-35. google scholar
 • Aydın, Ayşe. “Ortaçağ Tarihinde Mersin ve Çevresi”. Sırtı Dağ, Yüzü Deniz Mersin. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2004, 53-67. google scholar
 • Aydın, Ayşe. “Marmaris Müzesi’ndeki Enkolpionlar.” Arkeolojik Küçük Buluntular, Pişmiş Toprak, Metal, Kemik, Cam ve Taş Eserler. Ankara: Doruk Yayımcılık, 2021, 560-577. google scholar
 • Aydın, Mahmut. “İsa’ya Ne Oldu?: İsa’nın Tutuklanması, Yargılanması ve Çarmıh Gerilmesiyle İlgili İncil Rivayetlerinin Tarihsel Açıdan Değerlendirilmesi. Milel ve Nihal 1.2 (2004): 41-93. google scholar
 • Aydınoğlu, Ümit. “Uzuncaburç/Diocaesarea Antik Kenti Kazısı 2018”. 41. Kazı Sonuçları Toplantısı (17 google scholar
 • 21 Haziran 2019, Diyarbakır). Vol. 4 (Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2020), 345-355. google scholar
 • Aydınoğlu, Ümit. “Rural Settlements Survey in the Chora of Diocaesarea”. Cultural Heritage and Science 2.1 (2021): 1-6. google scholar
 • Aydınoğlu, Ümit. Diocaesarea Doğu Nekropolis, Mezarlar ve Buluntular. Ankara: Bilgin Kültür Sanat Yayınları, 2022. google scholar
 • Aydınoğlu, Ümit and Okan Özdemir. “Uzuncaburç/Diocaesarea Antik Kenti Kazısı 2021”. 42. Kazı Sonuçları Toplantısı. Vol. 5 (2022): 335-346. google scholar
 • Aydınoğlu, Ümit and Burak Belge. «Diocaesarea’nın Antik Dönem Kent Planına İlişkin Değerlendirme”. OLBA XXXI (2023): 61.77. google scholar
 • BCH LXXIX-1955. “Chronique des fouilles et decouvertes archeologiques en Grece en 1954”. Bulletin de correspondance hellenique LXXIX: 284-286. google scholar
 • Bellinger, Alfred and Philip Grierson. Dumbarton Oaks Catalogues Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection. Vol. 2. Washington: Dumbarton Oaks,1968. google scholar
 • Bent, Theodore. “A Journey in Cilicia Tracheia.” The Journal of Hellenic Studies 12 (1891): 220-222. google scholar
 • Bingöl, Işık. Anadolu Medeniyetleri Müzesi Antik Takılar. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1999. google scholar
 • Blömer, Michael and Dilek Çobanoğlu. “Doliche Yamaç Kilisesi ve Diğer Dini Yapıları”. Anadolu/ Anatolia 47 (2021): 43-75. google scholar
 • Boysal, Yusuf. “Die korinthischen Kapitelle der hellenistischen Zeit Anatoliens”. Anatolia II (1957): 123-132. google scholar
 • Boysal, Yusuf. Uzuncaburç ve Ura. Ankara: Milli Eğitim Basımevi, 1963. google scholar
 • Brown, Katherina Reynolds. “The Mosaics of San Vitale: Evidence for The Attribution of Some Early Byzantine Jewelry to Court Workshops”. Gesta 18/1 (1984): 57-62. google scholar
 • Ceylan, Burcu. “Temple-Church in Olba Reuse of Antique Monument in Late Antiquity”. OLBA VIII (2003): 73-82. google scholar
 • Drauschke, Jörg. “Byzantine Jewelry? Amethyst Beads in East and West during the Early Byzantine Period”. Intelligible Beauty, Recent Research on Byzantine Jewelry. London: British Museum, 2010, 50-60. google scholar
 • Entwistle, Chris. “Notes on Selected Recent Acquisitions of Byzantine Jewelry at the British Museum”. Intelligible Beauty, Recent Research on Byzantine Jewelry. London: British Museum Research Publication, 2010, 20-32. google scholar
 • Erten, Emel. “Arkeolojik Veriler ve Tarihsel Olaylar Işığında Olba’da Yerleşimin Son Bulması”. Seleucia ad Calycadnum IV (2014): 57-69. google scholar
 • Gomez Moreno, Carmen. “Gold”. The Metropolitan Museum of Art Bulletin 31. 2 (1972-1973): 98-99. google scholar
 • Grabar, Andr. “Un Medaillon en or provenant de Mersine en Cilicie”. Dumbarton Oaks Papers 6 (1951): 26-49. google scholar
 • Garam, Eva. Funde Byzantinischer Herkunft in der Awarenzeit vom Ende des 6. Bis zum Ende des 7. Jahrhunderts. Budapest: Monumenta Avarorum Archaeologica 5, 2001. google scholar
 • Habas, Lihi. “Early Byzantine Mosaic Floors of the Church at Ozem, Israel”. Journal of Mosaic Research 11 (2018): 97-120. google scholar
 • Hallett, Christopher Hugh. “Mumies with Painted Portraits from Roman Egypt and Personal Commemoration at the Tomb”. Funerary Portaiture in greater Roman Syria. Belgium: Brepols, 2019, 197-212. google scholar
 • Heberdey, Rudolf and Adolf Wilhelm. Reisen in Kilikien. Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-historische Klasse 44.6 (Vienna: Alfred Hölder, 1896). google scholar
 • Herzfeld, Ernest and Samuel Guyer. “Archaologische Gesellschaft Zu Belin. Sitzung Vom 2. Marz 1909”. Archaologischer Anzeiger 3 (1909): 432-450. google scholar
 • Hetto, Ozan, Gülgün Köroğlu and Nilay Çorağan. “Sinop Balatlar Kilisesi’nden Refrigerium Konulu Mozaik Pano ve Bizans İkonografisindeki Yeri”. Art-Sanat 17 (2022): 193-217, https://dergipark. org.tr/tr/download/article-file/1799716. google scholar
 • Hicks, Edward Lee. “Inscriptions From Western Cilicia”. The Journal of Hellenic Studies 12 (1891): 225-273. google scholar
 • Higgins, Reynold Alleyne. Greek and Roman Jewelry. London: University of California Press, 1961. google scholar
 • Hoffmann, Herbert and Patricia Davidson. Greek Gold Jewelry from the Age of Alexander. Mainz/ Rhein: von Zabern, 1961. google scholar
 • Holcomb, Melanie. Jewelry: The Body Transformed. New Haven: Metropolitan Museum of Art, 2018. google scholar
 • Karademir, Tuğçe. “Bizans Dönemi Taş Eserlerinde Refrigerium Sahneleri”. Troyacademy 6.1 (2021), 158-186. google scholar
 • Keil, Josef and Adolf Wilhelm. “Vorlaufiger bericht über eine reise in Kilikien”. Jahreshefte Des Österreichischen Archaologischen Institutes, XVIIIBeiblatt (1915): 5-60. google scholar
 • Keil, Josef and Adolf Wilhelm. Denkmaler aus dem Rauhen Kiliken, MAMA 3 Monumenta Asiae Minoris Antiqua. Manchester: The Manchester University Press, 1931. google scholar
 • Köroğlu, Gülgün. “Bizans Kuyumculuğu”. Çağlar Boyunca Takı ve Mücevher, P Dergisi (2000): 26-41. google scholar
 • Köroğlu, Gülgün. Anadolu Uygarlıklarında Takı. İstanbul: Türkiye Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları, 2004. google scholar
 • Köroğlu, Gülgün. “Soli/Pompeiopolis (Viranşehir) Kazıları Işığında Erken Bizans Dönemi Takıları”. 2. Uluslararası Katılımlı Mücevher-Takı Tasarımı ve Eğitimi Sempozyumu. Ankara: Dumlupınar Üniversitesi Yayınları, 2010, 368-379. google scholar
 • Köroğlu, Gülgün. “Silifke Müzesi’ndeki Erken Bizans Dönemi’ne Ait Hilal Biçimli Küpeler”. ANMED 14 (2014): 1-7. google scholar
 • Köroğlu, Gülgün. “Rezzan Has Müzesi’ndeki Örnekleri Işığında Geç Roma-Bizans Döneminde Tılsımlar”. Akdeniz Sanat 13: 21. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat tarihi Araştırmaları Sempozyumu (2019): 399-424. google scholar
 • Kramer, Norbert. Keramik und Kelinfunde von Diokaisareia. Berlin: 2012. google scholar
 • Lee, Sherman. Handbook The Cleveland Museum of Art. Cleveland: Cleveland Museum of Art, 1978. google scholar
 • Linemann, Johannes. Die Nekropolen von Diokaisareia. Berlin: De Gruyter, 2013. google scholar
 • Marshall, Frederick Henry. Catalogue of the Jewelry Greek, Etruscan, and Roman in the Departments of the Antiquities British Museum. London: Trustees of the British Museum, 1911. google scholar
 • Mercangöz, Zeynep. “Kuşadası, Kadıkalesi/Anaia Kazısı: Bizans Dönemi’nden Birkaç Küçük Buluntu”. BYZAS 15 (2012): 223-232. google scholar
 • Naumann, Friederike. Antiker Schmuck, Staatliche Kunstsammlungen. Kassel: Verlag Staatliche Kunstsammlungen, 1980. google scholar
 • Pierides, Angeliki. Jewelry in the Cyprus Museum. Nicosia: Republic Cyprus Ministry of Communication & Department of Antiquities, 1971. google scholar
 • Pirson, Andrea. “Byzantinischer Schmuck und Trachtbestandteile aus Pergamon”. BYZAS 15 (2012): 173-186. google scholar
 • Pitarakis, Brigitte. “İmparatorluğun Mücevherleri ve Konstantinapolis’in Kuyumcuları (4-7. Yüzyıllar)”. Bizans Yapılar, Meydanlar, Yaşamlar. İstanbul: IFEA/Kitap Yayınevi, 2011, 197-218. google scholar
 • Ross, Marvin. Jewelry, Enamels, and Art of the Migration Period. Vol. II. Washington: Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, 1965. google scholar
 • Ross, Marvin. “Objects from daily Life, Jewellery”. Age of Spirituality, Late Antique and Early Christian Art, Third to Seventh Century. Washington: Princeton University Press, 1979, 302-328. google scholar
 • Schneider, Eugenia Equini. Doğu ile Batı Arasında Bir Liman Kenti Elaiussa Sebaste. Istanbul: Homer Kitabevi, 2008. google scholar
 • Seibt, Werner. “The Use of Monograms on Byzantine Seals in the Early Middle- Ages (6th to 9th centuries)”. Parekbolai 6 (2016): 1-14. google scholar
 • Spier, Jeffrey. “A Byzantine Pendant in the J. Paul Getty Museum”. The J. Paul Getty Museum Journal 15 (1987): 5-14. google scholar
 • Spier, Jeffrey. Byzantium and the West: Jewellery in the First Millenium. London: Paul Holberton, 2012. google scholar
 • Szilâgy, Magdolna. “Late Roman Bullae and Amulet Capsules in Pannonia”. Annual of Medieval Studies at CEU 11 (2005): 9-27. google scholar
 • Spanu, Marcello. The Theater of Diokaisareia. Berlin: De Gruyter, 2011. google scholar
 • The Walters Art Museum. “Online Collection.” Accessed April 12, 2023. https://art.thewalters.org/detail/9680/bracelet/ google scholar
 • Wannagat, Detlev. “Zur Saulenordnung des Zeustempels von Olba-Diokaisareia”. OLBA II (1999): 355-368. google scholar
 • Wannagat, Detlev. “Bericht Über die Erste Foschungskampagne in Diokaisareia/ Uzuncaburç”. 20. Araştırma Sonuçları Toplantısı (27-31 Mayıs 2002, Ankara). Vol. 1. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2003, 197-206. google scholar
 • Wannagat, Detlev. “Neue Forschungen in Uzuncaburç 2001-2004. Das Zeus-Olbios-Heiligtum und die Stadt Diokaisareia”. Archaologischer Anzeiger 1 (2005): 117-165. google scholar
 • Wannagat, Detlev, Claudia Dorl, Norbert Kramer, Marcello Spanu and Stephan Westphalen. “Bericht Über die Forschungen in Diokaisareia/Uzuncaburç”. 22. Araştırma Sonuçları Toplantısı, (2428 Mayıs 2004, Konya). Vol. 1. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2005, 355-368. google scholar
 • Wannagat Detlev, Stephan Westphalen, Norbert Kramer and Roman Koch. “Bericht Über die Forschungen in Diokaisareia/Uzuncaburç 2004”. 23. Araştırma Sonuçları Toplantısı, (30 Mayıs-3 Haziran 2005, Antalya). Vol.2. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2006, 1-12. google scholar
 • Wannagat, Detlev. “Der Tempel Des Zeus-Olbios Uzuncaburç 2005”. 24. Araştırma Sonuçları Toplantısı (29 Mayıs- 2 Haziran 2006, Çanakkale). vol. 1. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2007, 245-252. google scholar
 • Wannagat, Detlev, Norbert Kramer and Johannes Linemann. “Hellenistiche Architektur, Kaiserzeitliche Grabbauten und Landwirtschaftliche Anlagen in Uzuncaburç/Diokaisareia”. 25. Araştırma Sonuçları Toplantısı (28 Mayıs-1 Haziran 2007, Çanakkale). Vol. 2. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2008, 77-84. google scholar
 • Wannagat, Detlev. “Priester, Türme, temple, Zum Umfeld des Zeus-Olbios-Heiligtums im Rauhen Kilikien”. BYZAS 14 (2011): 259-274. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Aydınoğlu, Ü., & Uygun, Ç. (2023). Early Byzantine Jewelry from Rough Cilicia”Diocaesarea Treasure”. Art-Sanat, 0(20), 27-59. https://doi.org/10.26650/artsanat.2023.20.1291219


AMA

Aydınoğlu Ü, Uygun Ç. Early Byzantine Jewelry from Rough Cilicia”Diocaesarea Treasure”. Art-Sanat. 2023;0(20):27-59. https://doi.org/10.26650/artsanat.2023.20.1291219


ABNT

Aydınoğlu, Ü.; Uygun, Ç. Early Byzantine Jewelry from Rough Cilicia”Diocaesarea Treasure”. Art-Sanat, [Publisher Location], v. 0, n. 20, p. 27-59, 2023.


Chicago: Author-Date Style

Aydınoğlu, Ümit, and Çilem Uygun. 2023. “Early Byzantine Jewelry from Rough Cilicia”Diocaesarea Treasure”.” Art-Sanat 0, no. 20: 27-59. https://doi.org/10.26650/artsanat.2023.20.1291219


Chicago: Humanities Style

Aydınoğlu, Ümit, and Çilem Uygun. Early Byzantine Jewelry from Rough Cilicia”Diocaesarea Treasure”.” Art-Sanat 0, no. 20 (Dec. 2023): 27-59. https://doi.org/10.26650/artsanat.2023.20.1291219


Harvard: Australian Style

Aydınoğlu, Ü & Uygun, Ç 2023, 'Early Byzantine Jewelry from Rough Cilicia”Diocaesarea Treasure”', Art-Sanat, vol. 0, no. 20, pp. 27-59, viewed 8 Dec. 2023, https://doi.org/10.26650/artsanat.2023.20.1291219


Harvard: Author-Date Style

Aydınoğlu, Ü. and Uygun, Ç. (2023) ‘Early Byzantine Jewelry from Rough Cilicia”Diocaesarea Treasure”’, Art-Sanat, 0(20), pp. 27-59. https://doi.org/10.26650/artsanat.2023.20.1291219 (8 Dec. 2023).


MLA

Aydınoğlu, Ümit, and Çilem Uygun. Early Byzantine Jewelry from Rough Cilicia”Diocaesarea Treasure”.” Art-Sanat, vol. 0, no. 20, 2023, pp. 27-59. [Database Container], https://doi.org/10.26650/artsanat.2023.20.1291219


Vancouver

Aydınoğlu Ü, Uygun Ç. Early Byzantine Jewelry from Rough Cilicia”Diocaesarea Treasure”. Art-Sanat [Internet]. 8 Dec. 2023 [cited 8 Dec. 2023];0(20):27-59. Available from: https://doi.org/10.26650/artsanat.2023.20.1291219 doi: 10.26650/artsanat.2023.20.1291219


ISNAD

Aydınoğlu, Ümit - Uygun, Çilem. Early Byzantine Jewelry from Rough Cilicia”Diocaesarea Treasure””. Art-Sanat 0/20 (Dec. 2023): 27-59. https://doi.org/10.26650/artsanat.2023.20.1291219TIMELINE


Submitted02.05.2023
Accepted14.07.2023
Published Online01.08.2023

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.