Research Article


DOI :10.26650/artsanat.2019.11.0007   IUP :10.26650/artsanat.2019.11.0007    Full Text (PDF)

Some Thoughts About the Goddess Symbolism on Phrygian Type Fibulae

Emre Erdan

The Phrygians, considered among the most important civilizations of the Anatolian Iron Age, had great respect for MatarKybele. The goddess, who is the key element of the belief system that is clearly understood today, is reflected in different ways by the Phrygians. It is also known that the goddess not only was directly reflected in masterpieces such as sculpture and high relief by the Phrygians, but also was evaluated in the form of idol-shaped representations. This study is intended to explain that the Phrygian fibulae are reflected in catch plates as a representation of Matar-Kybele idols that we can evaluate within the scope of symbolism and which we recognize from different Phrygian artefacts . Starting with the Type XII-7A, which are one of the earliest examples of Phrygian fibulae, the goddess appearance has evolved into a standard and characteristic feature over time.

DOI :10.26650/artsanat.2019.11.0007   IUP :10.26650/artsanat.2019.11.0007    Full Text (PDF)

Frig Tipi Fibulalarda Tanrıça Sembolizmi Üzerine Bazı Düşünceler

Emre Erdan

Anadolu Demir Çağı’nın en önemli uygarlıkları arasında sayılan Frigler, Matar-Kybele Kültü’ne büyük saygı duymuşlardır. Söz konusu toplum için neredeyse doğanın bizzat kendisi konumunda yer aldığı, çeşitli kültür ögeleri aracılığıyla doğrulanan inanç sisteminin başlıca ögesi olan tanrıça, Frigler tarafından farklı biçimlerde yansıtılmıştır. Tanrıçanın, Frig sanat eserlerinde doğrudan betimlendiği heykel ve yüksek kabartma gibi eserler olabildiği gibi, aynı zamanda idol biçimli temsili ögeler çerçevesinde değerlendirildiği de bilinmektedir. Çalışmamız, sembolizm kapsamında değerlendirebileceğimiz ve farklı Frig ögelerinden tanıdığımız Matar-Kybele idollerinin temsili olarak Frig fibulalarının iğne tutamak plakalarında yansıtıldığına inandığımız görünümünü açıklamaya yöneliktir. Çok sayıda alt grup kapsamında değerlendirilen Frig fibulalarının en erken örnekleri arasında sayılan Tip XII-7A fibulaları ile başlatılan temsili tanrıça görünümü zamanla standart ve karakteristik bir özelliğe dönüşmüştür. 


PDF View

References

 • AKKAYA, Mustafa, “Objets phrygiens en Bronze du tumulus de Kaynarca”, La Cappadoce Meridionalejusqu ‘a la fin de 1’epoque Romaine. Etat des Recherches. Actes du Colloque d’Istanbul 1987, Paris 1992. s. 25-27. google scholar
 • AKURGAL, Ekrem, Phrygische Kunst, Ankara 1955. ALP, Sedat, Konya Civarında Karahöyük Kazılarında Bulunan Silindir ve Damga Mühürleri, Ankara 1994. google scholar
 • BAMMER, Anton; MUSS, Ulrike, Das Artemision von Ephesos. Das Weltwunder Ioniens in Archaischer und klassischer Zeit, Mainz am Rhein 1996. google scholar
 • BERNDT ERSÖZ, Susanne, “Cutting The Gordian Knot: The Iconography of Megaron 2 at Gordion”, Opuscula-Annual of The Swedish Institutes at Athens and Rome, C. 8, Rome 2015, s. 99-122. google scholar
 • BİLGEN, Nejat, “Frigya’da Ninhursag İnancının İpuçları”, Anadolu Üniversitesi I. Uluslararası Dünden Bugüne Eskişehir Sempozyumu: Siyasal, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Yapı, Eskişehir 2005, s. 357-361. google scholar
 • BİLGİ, Önder, Anadolu’da İnsan Görüntüleri: Klasik Çağ Öncesi, İstanbul 2012. google scholar
 • BITTEL, Kurt, “Untersuchungen auf Büyükkale. Das Archiv im Gebäude K. Das Phrygische Burgtor in vx/ 6-7”, MDOG, C. 91, 1958, s. 57-72. google scholar
 • BLACK, Jeremy; GREEN, Anthony, Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia: An Illustrated Dictionary, London 1992. BLINKENBERG, Christian Sørensen, Fibules Grecques et Orientales, Kobenhavn 1926. google scholar
 • BOEHMER, Rainer Michael, Die Kleinfunde aus der Unterstadt von Boǧazköy: Grabungskampagnen 1970-1978, Berlin 1972. google scholar
 • BOEHMER, Rainer Michael; GÜTERBOCK, Hans Gustav, Glyptik aus dem Stadtgebiet von Boğazköy: Grabungskampagnen 1931-1939, 1952-1978, Berlin 1987. google scholar
 • BOSSERT, Eva Maria, Die Keramik Phrygischer Zeit von Boğazköy: Funde aus den Grabungskampagnen 1906, 1907, 1911, 1912, 1931-1939 Und 1952-1960, Mainz 2000. google scholar
 • BRYCE, Trevor, The World of the Neo-Hittite Kingdoms: A Political and Military History, Oxford 2012. google scholar
 • BUDIN, Stephanie Lynn, Images of Woman and Child From The Bronze Age: Reconsidering Fertility, Maternity, and Gender in The Ancient World, Cambridge 2011. CANER, Ertuğrul, Fibeln in Anatolien: Prähistorische Bronzefunde. Abteilung XIV, München 1983. google scholar
 • DÖNMEZ, Sevgi, “Eski Yakındoğu’da Yılanlı Tanrıça Kültü Üzerine Bir Değerlendirme”, Tarih İncelemeleri Dergisi, C. XXXII/2, 2017, s. 407-426. google scholar
 • DUSINBERRE, Elspeth, Gordion Seals and Sealings Individuals and Society, Pennsylvannia 2005. ENSERT, Hatice Kübra, “M. Ö. İkinci Binde “Kanatlı Güneş Kursu” İle Taçlandırılmış Anadolulu Hitit Figürleri”, Anadolu/Anatolia, C. 28, 2005, s. 25-47. google scholar
 • ERDAN, Emre, “Aydın Arkeoloji Müzesi’nden Bir Grup Frig Tipi Fibula”, Arkeoloji ve Sanat, C. 156, İstanbul 2017, s. 51-60. google scholar
 • FRANKFORT, Henri, “A Note on the Lady of Birth”, Journal of Near Eastern Studies, C. 3(3), 1944, s. 198-200. FUHR, Ilse, Ein altorientalisches Symbol: Bemerkungen zum sogenannten “omegaförmigen Symbol” und zur Brillenspirale, Wiesbaden 1967. google scholar
 • HAWKINS, John David, Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions. Volume I, Inscriptions of the Iron Age, Berlin 2000. google scholar
 • HAWKINS, John David, “Cilicia, the Amuq, and Aleppo”, Near Eastern Archaeology, C. 72, 2009, s. 164-173. google scholar
 • HINKE, William John, A New Boundary Stone of Nebuchadrezzar I From Nippur, Philadelphia 1907. google scholar
 • JORDAN, Michael, Dictionary of Gods and Goddesses, New York 2004. google scholar
 • KING, Leonard William, Babylonian Boundary-stones and Memorial-tablets in The British Museum, London 1912. google scholar
 • LEICK, Gwendolyn, A Dictionary of Ancient Near Eastern Mythology, London 1991. MARGREITER, Ingrid, Alt-Ägina II. 3–Die Kleinfunde aus dem Apollon-Heiligtum, Darmstadt 1988. google scholar
 • MELLINK, Machteld Johanna, A Hittite Cemetery at Gordion, Philadelphia 1956. google scholar
 • METİN, Mustafa; AKALIN, Mehmet, “Frigyada Bulunan İkiz İdol”, Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2000 Yıllığı, 2001, s. 183-188. google scholar
 • MORI, Masao; OMURA, Sachihiro, “1988 Kaman-Kalehöyük Kazıları”, KST, C. 11, 1990, s. 335-355. google scholar
 • MOTZ, Lotte, The Faces of Goddess, New York 1997. MUSCARELLA, Oscar White, Phrygian Fibulae From Gordion (No. 4), London 1967a. google scholar
 • MUSCARELLA, Oscar White, “Fibulae Represented on Sculpture”, Journal of Near Eastern Studies, C. 26 (2), 1967b, s. 82-86. google scholar
 • MUSCARELLA, Oscar White, “Frig Fibulaları/Phrygian Fibulae”, Friglerin Gizemli Uygarlığı / The Mysterious Civilization of the Phrygians, Ed. T. Tüfekçi Sivas, H. Sivas, İstanbul 2007, s. 173-181. google scholar
 • NEVE, Peter, Hattuša-Stadt der Götter und Tempel: Neue Ausgrabungen in der Hauptstadt der Hethiter, Darmstadt 1992. google scholar
 • ORLIN, Eric, Routledge Encyclopedia of Ancient Mediterranean Religions, Abington 2015. google scholar
 • ORTHMANN, Winfried, Untersuchungen zur Späthethitischen Kunst, Bonn 1971. google scholar
 • VON DER OSTEN, Hans Henning, The Alişar Hüyük Seasons of 1930-1932 Part II, Chicago 1933. google scholar
 • ÖZGÜÇ, Nimet, “Samsat Mühürleri”, Belleten, C. 51, 1987, s. 429-439. google scholar
 • PRAYON, Friedhelm, Phrygische Plastik: Die früheisenzeitliche Bildkunst Zentral-Anatoliens und ihre Beziehungen zu Griechenland und zum Alten Orient, Tübingen 1987. google scholar
 • ROLLER, Lynn, The Incised Drawings from Early Phrygian Gordion, Philadelphia 2009. SEIDL, Ursula, Die Babylonischen Kudurru-Reliefs: Symbole Mesopotamischer Gottheiten, Freiburg 1989. google scholar
 • SEVİN, Veli, “Frigler”, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, C. 2, 1982, s. 248-274. google scholar
 • SIMPSON, Elizabeth, “Gordion Mobilya ve Ahşap Eserleri”, Frigler, Midas’ın Ülkesinde, Anıtların Gölgesinde/ In the Land of Midas, In the Shadow of Monuments, Ed. T. Tüfekçi Sivas, H. Sivas, İstanbul 2012, s. 334-360. google scholar
 • SIMPSON, Elizabeth; SPIRDOWICZ, Krysia, Gordion Wooden Furniture: The Study, Conservation and Reconstruction of the Furniture and Wooden Objects from Gordion, 19811998, Ankara 1999. google scholar
 • SUMMERS, Geoffrey, “Phrygian Expansion to The East: Evidence of Cult from Kerkenes Dağ”, BaM,, C. 37, 2006, s. 647-658. google scholar
 • SUMMERS, Geoffrey; SUMMERS, Françoise, “Kerkenes Dağ”, Frigler, Midas’ın Ülkesinde, Anıtların Gölgesinde/ In the Land of Midas, In the Shadow of Monuments, Ed. T. Tüfekçi Sivas, H. Sivas, İstanbul 2012, s. 162-181. google scholar
 • TÜFEKÇİ SİVAS, Taciser, Eskişehir-Afyonkarahisar-Kütahya İl Sınırları İçindeki Phryg Kaya Anıtları, Eskişehir 1999. google scholar
 • UÇANKUŞ, Hasan Tahsin, “Emirdağı’nda Yeni Bulunan Bir Hitit Kabartması”, Belleten, C. 35/139, 1971, s. 359-378. google scholar
 • VAN LOON, Maurits Nanning, Anatolia in the Earlier First Millennium B.C. Iconography of Religions, Leiden 1991. google scholar
 • VASSILEVA, Maya, “Phrygian Rock-Cut Thrones, ‘Idols’ and Phrygian Royal Symbolism”, Thracia, 18, 2009, s. 111-124. google scholar
 • VASSILEVA, Maya, “Frig Tunç İşlemeciliği”, Frigler, Midas’ın Ülkesinde, Anıtların Gölgesinde/ In the Land of Midas, In the Shadow of Monuments, Ed. T. Tüfekçi Sivas, H. Sivas, İstanbul 2012, s. 310-334. google scholar
 • VASSILEVA, Maya, “Early Bronze Fibulae and Belts from the Gordion Citadel Mound”, The Archaeology of Phrygian Gordion, Royal City of Midas: Gordion Special Studies 7, Ed. C. B. Rose, Pennsylvania 2013, s. 111-126. google scholar
 • YOUNG, Rodney Stuart, “Early Mosaics at Gordion”, Expedition, C. 7/3, 1965, s. 4-13. google scholar
 • ZIMMERN, Heinrich, Die Göttersymbole des Nazimaruttaš-Kudurru, Leipzig 1906. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Erdan, E. (2019). Some Thoughts About the Goddess Symbolism on Phrygian Type Fibulae. Art-Sanat, 0(11), 163-185. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0007


AMA

Erdan E. Some Thoughts About the Goddess Symbolism on Phrygian Type Fibulae. Art-Sanat. 2019;0(11):163-185. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0007


ABNT

Erdan, E. Some Thoughts About the Goddess Symbolism on Phrygian Type Fibulae. Art-Sanat, [Publisher Location], v. 0, n. 11, p. 163-185, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Erdan, Emre,. 2019. “Some Thoughts About the Goddess Symbolism on Phrygian Type Fibulae.” Art-Sanat 0, no. 11: 163-185. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0007


Chicago: Humanities Style

Erdan, Emre,. Some Thoughts About the Goddess Symbolism on Phrygian Type Fibulae.” Art-Sanat 0, no. 11 (Feb. 2023): 163-185. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0007


Harvard: Australian Style

Erdan, E 2019, 'Some Thoughts About the Goddess Symbolism on Phrygian Type Fibulae', Art-Sanat, vol. 0, no. 11, pp. 163-185, viewed 1 Feb. 2023, https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0007


Harvard: Author-Date Style

Erdan, E. (2019) ‘Some Thoughts About the Goddess Symbolism on Phrygian Type Fibulae’, Art-Sanat, 0(11), pp. 163-185. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0007 (1 Feb. 2023).


MLA

Erdan, Emre,. Some Thoughts About the Goddess Symbolism on Phrygian Type Fibulae.” Art-Sanat, vol. 0, no. 11, 2019, pp. 163-185. [Database Container], https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0007


Vancouver

Erdan E. Some Thoughts About the Goddess Symbolism on Phrygian Type Fibulae. Art-Sanat [Internet]. 1 Feb. 2023 [cited 1 Feb. 2023];0(11):163-185. Available from: https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0007 doi: 10.26650/artsanat.2019.11.0007


ISNAD

Erdan, Emre. Some Thoughts About the Goddess Symbolism on Phrygian Type Fibulae”. Art-Sanat 0/11 (Feb. 2023): 163-185. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0007TIMELINE


Submitted06.08.2018
Accepted10.01.2019

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.