Research Article


DOI :10.26650/artsanat.2019.11.0001   IUP :10.26650/artsanat.2019.11.0001    Full Text (PDF)

In The Light Of Cost Journals Topkapı Palace The III. Ahmed (Enderun) Library

Gülberk BilecikÖmer Türk

Libraries are information sources for societies. In past times, these buildings - where both written and visual resources are collectively stored - were sheltered and ostentatious . The III. Ahmed (Enderun) Library is one of these buildings. From the Ottoman Archives of the Prime Ministry (BOA), the three journals which document the construction cost of the III. Ahmed Library are the main source of this paper. These cost journals have been studied as a master’s thesis in the Social Sciences Institute, Department of Art History of Istanbul University. From these journals that were transcribed from Ottoman Turkish in to modern Turkish, we obtained multiple pieces of useful information such as; the building period of the III. Ahmed Library, the work groups involved in the construction, the wages paid to the workers’ groups, the materials used, the places where the materials were brought and the total cost of the library. The aim of this article was to describe in detail the 32-week construction processes of the III. Ahmed Library - one of the most important structures of the 18th century and the first independent palace library.

DOI :10.26650/artsanat.2019.11.0001   IUP :10.26650/artsanat.2019.11.0001    Full Text (PDF)

Masraf Defterleri Işığında Topkapı Sarayı III. Ahmed (Enderun) Kütüphanesi

Gülberk BilecikÖmer Türk

Kütüphaneler toplumların bilgi kaynaklarıdırlar. Yazılı ve görsel kaynakların toplu halde bulundukları bu binalar, korunaklı ve gösterişli olarak inşa edilmişlerdir. Konumuz olan III. Ahmed (Enderun) Kütüphanesi de bu şekilde yapılan binalar arasındadır. Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde (BOA) bulunan, III. Ahmed Kütüphanesi’nin masraflarının yazıldığı üç adet defter çalışmanın ana kaynağını oluşturmaktadır. Bu masraf defterleri İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans tezi olarak çalışılmıştır. Osmanlı Türkçesi’nden günümüz Türkçesi’ne aktarılan defterler sayesinde III. Ahmed Kütüphanesi’nin inşa süresi, yapının inşasında çalışan işçi grupları, işçi gruplarına ödenen ücretler, kullanılan malzemeler, malzemelerin getirildikleri yerler ve kütüphanenin toplam masrafı gibi çok önemli bilgilere ulaşılmıştır. Makalede 18. yüzyılın en önemli yapılarından biri olan ve ilk bağımsız saray kütüphanesi durumundaki III. Ahmed Kütüphanesi’nin otuz iki hafta süren inşa süreci detaylı bir şekilde tanıtılmaya çalışılmış ve kütüphanenin yapımı hakkındaki tartışmalar neticelendirilmiştir.


PDF View

References

 • BOA, TS. MA. D. 02002.00.01, 02003.00.01, 02003.00.02. google scholar
 • AKDOĞU, İskender, “Topkapı Sarayı III. Ahmed Kütüphanesi”, Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Bülteni, S.10, İstanbul 2003, s. 20-21. google scholar
 • ANAMERİÇ, Hakan, “İstanbul Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi” Türk Kütüphaneciliği, S. 20, Ankara 2006, s. 195-202. google scholar
 • ANAMERİÇ, Hakan, “Osmanlılarda Kütüphane Kültürü ve Bilimsel Yaşama Etkisi”, VI. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildiri Kitabı, Ankara 2005, s. 53-78. google scholar
 • ATAKER, Mehmet, “Topkapı Sarayı Kütüphaneler”, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, No: 51, İstanbul 1954, s. 3-5. google scholar
 • ATBAŞ, Zeynep, “Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. XLI, Ankara 2012, s. 263-264. google scholar
 • AYVERDİ, İlhan, Tarihi Seyri İçinde Misalli Büyük Türkçe Sözlük-Kubbealtı Lugatı, C. I, İstanbul 2005. google scholar
 • BAYRAKTAR, Necdet, TEZCAN Hülya, “Sarayların Çeşme Muslukları”, P Sanat Kültür ve Antika Dergisi, S. 22, İstanbul 2001, s. 53-64. google scholar
 • BUDAK, Asuman, 18. Yüzyıl Tarihi Yarımada (Eminönü-Fatih) Kütüphane Yapıları Koruma Sorunları ve Önerileri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2006. google scholar
 • ÇELİK, Serpil, Süleymaniye Külliyesi Malzeme, Teknik ve Süreç, Ankara 2009. google scholar
 • ELDEM, Sedad Hakkı, Köşkler ve Kasırlar II, Ankara 1973. google scholar
 • ELDEM, Sedat Hakkı, AKOZAN, Feridun, Topkapı Sarayı Bir Mimari Araştırma, Ankara 1981. google scholar
 • ERÜNSAL, İsmail, “Köprülü Kütüphanesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 26, Ankara 2002, s. 257-258. google scholar
 • EYİCE, Semavi, “Ahmed III. Kütüphanesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. II, Ankara 1989, s. 40-41. google scholar
 • Gravürlerle Türkiye: İstanbul-II, Ankara 1996. google scholar
 • ÖZCAN, Abdullah, “Hassa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 16, Ankara 1997, s. 394-395. google scholar
 • REFİK, Mehmed, “Enderun-ı Hümayun Kütüphanesi”, Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası, Sene 7, İstanbul 1332, s. 236-241. google scholar
 • Semavi Eyice ile İstanbul’a Dair, Haz. Müjdat Uluçam, Hüsnü Karcı, İstanbul 2013. SERTOĞLU, Midhat, Osmanlı Tarih Lugatı, İstanbul 1986. google scholar
 • TARIM ERTUĞ, Zeynep, “Topkapı Sarayı”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. XLI, Ankara 2012, s. 256-261. google scholar
 • TÜRK, Ömer, Mesarif Defterleri Işığında III. Ahmed (Enderun) Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2018. google scholar
 • ÜNSAL, Behçet, “Türk Vakfı İstanbul Kütüphanelerinin Mimari Yöntemi”, Vakıflar Dergisi, S.18, Ankara 1984, s. 95-126. google scholar
 • YENAL, Şükrü, “Topkapı Sarayı Müzesi Enderun Kitaplığı (Ahmet III Kitaplığı)”, Güzel Sanatlar Dergisi, S. 6, Ankara 1949, s. 85-90. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Bilecik, G., & Türk, Ö. (2019). In The Light Of Cost Journals Topkapı Palace The III. Ahmed (Enderun) Library. Art-Sanat, 0(11), 1-12. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0001


AMA

Bilecik G, Türk Ö. In The Light Of Cost Journals Topkapı Palace The III. Ahmed (Enderun) Library. Art-Sanat. 2019;0(11):1-12. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0001


ABNT

Bilecik, G.; Türk, Ö. In The Light Of Cost Journals Topkapı Palace The III. Ahmed (Enderun) Library. Art-Sanat, [Publisher Location], v. 0, n. 11, p. 1-12, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Bilecik, Gülberk, and Ömer Türk. 2019. “In The Light Of Cost Journals Topkapı Palace The III. Ahmed (Enderun) Library.” Art-Sanat 0, no. 11: 1-12. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0001


Chicago: Humanities Style

Bilecik, Gülberk, and Ömer Türk. In The Light Of Cost Journals Topkapı Palace The III. Ahmed (Enderun) Library.” Art-Sanat 0, no. 11 (Feb. 2023): 1-12. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0001


Harvard: Australian Style

Bilecik, G & Türk, Ö 2019, 'In The Light Of Cost Journals Topkapı Palace The III. Ahmed (Enderun) Library', Art-Sanat, vol. 0, no. 11, pp. 1-12, viewed 1 Feb. 2023, https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0001


Harvard: Author-Date Style

Bilecik, G. and Türk, Ö. (2019) ‘In The Light Of Cost Journals Topkapı Palace The III. Ahmed (Enderun) Library’, Art-Sanat, 0(11), pp. 1-12. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0001 (1 Feb. 2023).


MLA

Bilecik, Gülberk, and Ömer Türk. In The Light Of Cost Journals Topkapı Palace The III. Ahmed (Enderun) Library.” Art-Sanat, vol. 0, no. 11, 2019, pp. 1-12. [Database Container], https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0001


Vancouver

Bilecik G, Türk Ö. In The Light Of Cost Journals Topkapı Palace The III. Ahmed (Enderun) Library. Art-Sanat [Internet]. 1 Feb. 2023 [cited 1 Feb. 2023];0(11):1-12. Available from: https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0001 doi: 10.26650/artsanat.2019.11.0001


ISNAD

Bilecik, Gülberk - Türk, Ömer. In The Light Of Cost Journals Topkapı Palace The III. Ahmed (Enderun) Library”. Art-Sanat 0/11 (Feb. 2023): 1-12. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0001TIMELINE


Submitted16.12.2018
Accepted10.01.2019

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.