Research Article


DOI :10.26650/jes.2021.015   IUP :10.26650/jes.2021.015    Full Text (PDF)

Epik Miras - Altın Hazine

Tadjıbaeva Oltınoy Kosımovna

Makale, Orta Asya'da ulusal tiyatro sanatının gelişiminde halk sanatı mirasının rolü ve önemini tartışıyor. Bugüne kadar bölgenin tiyatro sanatı büyük bir deneyime sahip ve kültürünü başkalarıyla karşılaştırma imkânı buluyor. Destansı yön, tiyatro sanatı dünyasının deneyimlerine ve trendlerine bakabileceğiniz yüksekliklerden biri olan destek noktalarından biridir. Halk destanlarında, kültür ve maneviyatın çeşitli unsurları izlenir ve belirli bir milliyetin özellikleri ortaya çıkarılır. Avrupa tiyatro tarzının Orta Asya kültürü çerçevesine girmesi, halkın geleneksel tiyatrosunun gelişimini kesinlikle etkiledi. Yaratıcı figürler performanslarını kapalı sahnelerde odalarda sergileme sorunuyla karşılaştı. Parçalarda halk gelenekleri ortak bir örüntü izlenerek sunulurken, ulusal tiyatrolar kültürü, gelenekleri ve milletin geçmişini yansıtan kendi yorumlarını sunar. Farklı uluslar tarafından yaratılan aynı başlık ve konunun esasen farklı parçaları, üslup, yöntem, sanatsal temsil ve karakter yorumu açısından farklılık göstermekle kalmaz ve asla bir ulusun kahramanı, komşu ulusun yarattığı görüntünün tekrarı değildir. Bu, milletin zihniyetinin, kültürünün, manevi karakterinin ve geleneksel değerlerinin ortaya çıkma şeklidir. Bu da tiyatroların gelişiminde baskın bir özelliktir. Destansı miras, Orta Asya'nın teatral kültürünün altın hazinesi olarak hizmet ediyor.

DOI :10.26650/jes.2021.015   IUP :10.26650/jes.2021.015    Full Text (PDF)

Epik Miras - Altın Hazine

Tadjıbaeva Oltınoy Kosımovna

The article discusses the role and importance of folk art heritage in the development of national theater art in Central Asia. To date, the theatrical art of the region has a great experience and it has the opportunity to compare its culture with others. The epic direction is one of the points of support, one of the heights from which you can look at the experience and trends of the world of theatrical art. In folk epics, various elements of culture and spirituality are traced, and the peculiarities of a particular nationality are revealed. The entry of the European style of theater into the framework of the culture of Central Asia certainly influenced the development of traditional theater of the people. Creative figures faced the problem of showing their performances on closed stages, in rooms. In the pieces, folk customs are presented following a common pattern, whereas national theatres offer their own interpretation, reflecting the culture, customs, and the nation’s past. Not only essentially different pieces of the same title and subject, created by different nations, differ in style, methods, means of artistic representation and character interpretation, and never a hero of one nation is a repetition of the image created by the neighboring nation. This is how the nation’s mentality, culture, spiritual character, and traditional values are exposed. This, in turn, is a dominant feature in the evolution of theatres. The epic heritage serves as the golden treasure of the theatrical culture of Central Asia.

DOI :10.26650/jes.2021.015   IUP :10.26650/jes.2021.015    Full Text (PDF)

ЭПИК МЕРОС – ОЛТИН ХАЗИНА

Tadjıbaeva Oltınoy Kosımovna

Мақолада Марказий Осиё миллий театр санъати равнақида халқ ижодий меросининг ўрни ва аҳамияти ҳақида сўз юритилади. Бугунги кунда минтақа театр санъати бошқалардан алоҳида сифатлари билан ажралиб турувчи бой анъаналари ва улкан тажрибасига эга бўлиб, миллий меросга асосланган эпик йўналиш эса унинг юксак чўққиларидан биридир. Мазкур йўналиш минтақа санъатининг жаҳон театридаги етакчи тажрибалар ҳамда тамойилларга ёндошувида ўз мезонлари асосида муносабатда бўлиш имконини беради. Марказий Осиёнинг Туркистон ҳудуди маданиятига европача театр шаклининг кириб келиши миллий томоша санъатлари тақдирини мутлақ ўзгартириб юборди. Илк театр труппаларининг олдида янги театрни яратишда миллий анъаналарга таяниш жоизми ёки европача театр тажрибалари ва услубини ўзлаштиришнинг ўзи етарлими, миллий театр учун бинолар ичида томоша кўрсатиш нечоғли тўғри келади, каби саволлар кўндаланг турди. Халқ удумлари эпик асарларда умумий асосда намоён бўлгани ҳолда, миллий театрлар саҳнасида ўзига хос йўлда, турли интерпретацияларда акс этади. Спектаклларда муайян халқнинг маданияти, урф-одати, кечмиши, алоҳида сифатлари бадиий талқин қилинади. Шу тариқа эпик мерос Марказий Осиё театр маданиятига олтин хазина бўлиб хизмат қилади.


EXTENDED ABSTRACT


Makale, Orta Asya’da ulusal tiyatronun gelişiminde halk sanatı mirasının rolünü ve önemini incelemektedir. Günümüzde bölgenin sahne sanatları oldukça deneyimlidir ve kültürlerini başkalarıyla karşılaştırma imkanına sahiptir. Epik yön, teatral sanat dünyasının süreçlerine ve eğilimlerine bakılabilecek yüksekliklerden biridir.

Halk destanlarında, çeşitli kültür ve maneviyat unsurları izlenir ve belirli bir milliyetin özellikleri ortaya çıkarılır. Avrupa tiyatrosunun Orta Asya kültürü çerçevesine girmesi, halkın geleneksel tiyatrosunun gelişimini kesinlikle etkiledi. Yaratıcı figürler performanslarını kapalı sahnelerde odalarda sergileme sorunuyla karşılaştı.

Oyun yazarı ve yönetmenin destansı malzemeye olan çekiciliği, halkının ulusal kültürünün derinliklerine derinlemesine nüfuz etmeyi, halkın ulusal değerlerini canlandırmayı ve zenginleştirmeyi mümkün kılar. Çeşitli halk destanlarının tiyatro gösterileri canlı bir örnek ve çalışma konusu haline geliyor.

Orta Asya’nın bölgesel kültürü, hem göçebe hem de yerleşik alt türleri içerdiği için paletinin çeşitliliği ile ayırt edilir. Bu nedenle bu kültürlerin destanları geniş bir kapsamda zenginleştirildi. Yerleşik kültür, bir yandan literatüre girmelerini mümkün kıldığı için, diğer yandan göçebe olan, şu ya da bu destanın yeni versiyonlarının ortaya çıkmasına yaygın ve ivme kazandırdı. Folklor yoluyla aktarılan milli gelenek ve ritüeller çağdaşlarımız için büyük ilgi görüyor. Onları sahne dilinde anlatan tiyatro sanatı, özlerini daha iyi anlamak için bir fırsat sağlar.

Orta Asya’da tiyatro sanatının oluşumunda önemli bir rol, destansı malzemenin incelenmesi ve anlaşılmasında yönetmenlerin ve oyun yazarlarının çalışmaları tarafından oynandı. Halk sanatına dayalı dramalar, müzikal dramalar ve operalar yaratma girişimleri olmuştur. Gerici akımların etkisiyle tiyatro gösterileri Müslümanlar için kabul edilemez olarak görülüyordu. Oyun yazarları, destansı eserlerin yaratılmasına yaratıcı bir şekilde yaklaştı, görüntülerdeki bazı karakterleri güçlendirdi, yeni kahramanları halk destanına tanıttı. Ancak afişlerde adı geçen epik eserlerin başlıkları insanları tiyatro sanatına çekmiştir. Böylece halk destanı, Avrupa tiyatrosunun Orta Asya’ya yayılmasında önemli bir rol oynadı.

Destanın tiyatroda dönüşümü, yeni biçimler, tarzlar ve modern sanatsal çözümler için sonsuz bir arayış gerektirir. Ancak bu zor arayış, halk sanatının doğasında bulunan zengin sanatsal kaynaklar sayesinde son derece üretkendir. Bu nedenle, ulusal destanın, sahneyi tekdüze inceleme ve yorumlama yöntemlerinden etkilenmemesi gerektiği, sosyolojik, politik olarak düşünen okuma modellerinin etkisinden uzak olması gerektiği anlaşıldı.

Şu anda, yerli tiyatro sanatı, dünya tiyatro pratiğindeki tüm teatral fikir paletini oluşturan mevcut tüm teatral teknikler ve tekniklerle çalışma hakkına sahiptir. Ulusal mirasın anlaşılması tek bir teatral teknikle sınırlanamaz. Uygulamada görüldüğü gibi, destansı mirasın tam bir yorumu için, yalnızca K. Stanislavsky’nin yöntemlerine değil, aynı zamanda E. Vakhtangov, V. Meyerhold, B. Brecht ve dünya tiyatrosunun diğer figürlerine de ihtiyaç vardır.

Yeni dönemin izleyicisinin basit sorulara hazır cevaplara ihtiyacı yok; daha derin, düşündürücü performanslarla ilgileniyor. Modern teknoloji ve kitle kültürü dünyasına dalmış bir insana düşünce fırsatı vermek, tiyatro sanatına yakışır bir görevdir. Bu görev ancak tiyatro her seyircide bir kişilik görürse çözülebilir. Bağımsız düşünen, hareket edebilen bir kişiliğin oluşumu, bu ana görevdir, tiyatro sanatında destansı yönün amacıdır.

Bugün, Orta Asya’nın bağımsız devletleri daha fazla gelişmenin yolunu belirlemektedir. Orta Asya seyircisi için hangi tiyatro türü daha erişilebilir, hangi sahne alanı halk kahramanlarının performansına daha yakın, bu sorular yirminci yüzyılın 20’li yıllarının tiyatrolarıyla karşı karşıya kaldı, bugün de geçerli. Bu sorunları ele almak ve uzun vadede kendi karşı konulmaz yolunu bulmak için, ulusal tiyatrolara halk destanlarına gömülü asırlık manevi değerler ve ulusal kimlik yardımcı olacaktır. Tiyatro biliminde, yol boyunca başarıların ve sorunların incelenmesi günümüzde önemli bir konudur. Milli bir hazine olan folklor, etnik ve tarihi felsefeyi, halkın etnik oluşumunun oluşum aşamalarını içerir.

Parçalarda halk gelenekleri ortak bir örüntü izlenerek sunulurken, ulusal tiyatrolar kültürü, gelenekleri ve milletin geçmişini yansıtan kendi yorumlarını sunar. Farklı uluslar tarafından yaratılan aynı başlık ve konunun esasen farklı parçaları, üslup, yöntem, sanatsal temsil ve karakter yorumu açısından farklılık göstermez ve asla bir ulusun kahramanı, komşu ulusun yarattığı görüntünün tekrarı değildir. Bu, milletin zihniyetinin, kültürünün, manevi karakterinin ve geleneksel değerlerinin ortaya çıkma şeklidir. Bu da tiyatroların gelişiminde baskın bir özelliktir. Destansı miras, Orta Asya’nın teatral kültürünün altın hazinesidir. 


PDF View

References

 • Айтматов Ч. Сияющая вершина древнекыргызского духа. В книге «Энциклопедический феномен эпоса «Манас». – Бишкек: «Мурас», 1995. – 472с. google scholar
 • Рахманов М.Р. Узбекский театр с древнейших времен до 1917 года. – Ташкент: Наука, 1981. - 430 с. google scholar
 • Аристотель. Поэтика. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1980. – Б.152. google scholar
 • Клюев В. Г. Театрально-эстетические взгляды Брехта. – М.: Наука, 1966. – 183 с. google scholar
 • Станиславский К.С. Санъат – менинг ҳаётимда. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1965. – Б.246. google scholar
 • Вахтангов Е. Б. На пути к Турандот. – М.: Зебра-Е, 2010. – 368 с. google scholar
 • Фрейзер Дж. Фольклор в Ветхом завете. – М.: Политиздат, 1985. 511 с. google scholar
 • Жирмунский В.М. Введение и изучение эпоса «Манас». В сборнике «Киргизский героический эпос «Манас» – М.: Издательство Академии наук СССР, 1961. – 378 с. google scholar
 • «Зухра-Тахир». Газета «Туркменская искра». 1 ноября 1926 года. google scholar
 • Корогли Х. Взаимосвязи эпоса народов Средней Азии, Ирана и Азербайджана. - М.: Наука, 1983. - 240 с. google scholar
 • Кайдалова О.Н. Традиции и современность. Театральное искусство СреднейАзии и Казахстана. - М.: Искусство, 1977. - 296 с. google scholar
 • Кабдиева С. Развитие фольклорных традиций в современном казахском театре. - Alma-Ata: Oner, 1986 .- 112 p. google scholar
 • Мирзаев Т. Эпос и сказитель. -Ташкент: Фан,2008.-410 с. google scholar
 • Қодиров М. Ўзбек театри анъаналари. - Тошкент: Фан, 1976. - Б. 422. google scholar
 • Қодиров М. Ўзбек халқ томоша санъати. - Тошкент: Ўқитувчи, 1981. - Б. 224. google scholar
 • Қодиров М. Томоша санъати ўтмишидан лавҳалар. - Тошкент: Фан, 1993. - Б. 205. google scholar
 • Қодиров М. Ўзбек анъанавий театри. - Тошкент: Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2010. - Б.468. google scholar
 • Қодиров М. Томоша санъатлари ўтмишда ва бугун. 1-том. - Тошкент: Mumtoz so`z, 2011. - Б. 528. google scholar
 • Manas destani ve etkileri uluslararasi bilgi soleni. – Ankara: Ataturk kultur merkezi, 1995. – 330 s. google scholar
 • Ауэзов М. Мысли разных лет. -Алма Ата: Жалин,1961.–542 с. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Kosımovna, T.O. (2021). Epik Miras - Altın Hazine. Journal of Eurasian Inquiries, 10(2), 263-277. https://doi.org/10.26650/jes.2021.015


AMA

Kosımovna T O. Epik Miras - Altın Hazine. Journal of Eurasian Inquiries. 2021;10(2):263-277. https://doi.org/10.26650/jes.2021.015


ABNT

Kosımovna, T.O. Epik Miras - Altın Hazine. Journal of Eurasian Inquiries, [Publisher Location], v. 10, n. 2, p. 263-277, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Kosımovna, Tadjıbaeva Oltınoy,. 2021. “Epik Miras - Altın Hazine.” Journal of Eurasian Inquiries 10, no. 2: 263-277. https://doi.org/10.26650/jes.2021.015


Chicago: Humanities Style

Kosımovna, Tadjıbaeva Oltınoy,. Epik Miras - Altın Hazine.” Journal of Eurasian Inquiries 10, no. 2 (Oct. 2021): 263-277. https://doi.org/10.26650/jes.2021.015


Harvard: Australian Style

Kosımovna, TO 2021, 'Epik Miras - Altın Hazine', Journal of Eurasian Inquiries, vol. 10, no. 2, pp. 263-277, viewed 20 Oct. 2021, https://doi.org/10.26650/jes.2021.015


Harvard: Author-Date Style

Kosımovna, T.O. (2021) ‘Epik Miras - Altın Hazine’, Journal of Eurasian Inquiries, 10(2), pp. 263-277. https://doi.org/10.26650/jes.2021.015 (20 Oct. 2021).


MLA

Kosımovna, Tadjıbaeva Oltınoy,. Epik Miras - Altın Hazine.” Journal of Eurasian Inquiries, vol. 10, no. 2, 2021, pp. 263-277. [Database Container], https://doi.org/10.26650/jes.2021.015


Vancouver

Kosımovna TO. Epik Miras - Altın Hazine. Journal of Eurasian Inquiries [Internet]. 20 Oct. 2021 [cited 20 Oct. 2021];10(2):263-277. Available from: https://doi.org/10.26650/jes.2021.015 doi: 10.26650/jes.2021.015


ISNAD

Kosımovna, TadjıbaevaOltınoy. Epik Miras - Altın Hazine”. Journal of Eurasian Inquiries 10/2 (Oct. 2021): 263-277. https://doi.org/10.26650/jes.2021.015TIMELINE


Submitted02.07.2021
Accepted11.04.2021
Published Online05.10.2021

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.