Research Article


DOI :10.26650/jes.2021.017   IUP :10.26650/jes.2021.017    Full Text (PDF)

Russian Turkish Authours, Their İdeas and Their Contributions to Turkishness in Türk Yurdu Magazine

Sema Sezgin

This study focuses on the thoughts of Russian Turkish writers who contributed to the ideal of Turkish nationalism in Türk Yurdu magazine. Russian Turk intellectuals have produced content that can be understood by the public by collecting scientific data about Turcology with their research and studies on Turkish history. In this way, they created an awareness of the Turkish self on the cultural ground and an awareness of Turkishness. These activities were first continued in Türk Yurdu magazine, which they pioneered. In terms of instilling a Turkish identity and a national identity by establishing a connection between Turks, Türk Yurdu magazine has become a Pan-Turkist magazine with a rich staff where Ottoman Intellectuals and Russian Turk intellectuals meet on a common ground. The magazine also constitutes an important source of Turkish nationalism ideal in the Ottoman period. The founder and writer staff of the magazine, being predominantly immigrant Russian Turks, are thought to have an important role in the Turkism movement and the awareness of Turkishness. Türk Yurdu magazine consists of 17 volumes between 1911-1931. However, this subject, which should be examined in a wide range, is limited to 1-2 volumes between 1911-1912. The aim of the study is to show that during the period 1911-1912, when the national awakening of the Turks started to rise, Russian-Turk writers made important contributions to Turkish knowledge and national awareness. In order to achieve this goal, we also touched upon the political atmosphere that developed in that period and investigated the contributions to Turkishness; The rise of Turkism ideas among Russian Turks in Türk Yurdu Magazine, Türk Yurdu magazine and its publishing policy, Russian Turkish Writers and Turkism Ideas (1911-1912).

DOI :10.26650/jes.2021.017   IUP :10.26650/jes.2021.017    Full Text (PDF)

Türk Yurdu Dergisinde Rusya Türkü Yazarlar, Fikirleri ve Türklüğe Katkıları

Sema Sezgin

Bu çalışma Türk milliyetçiliği ülküsüne katkıları olan Rusya Türkü yazarların Türk Yurdu dergisindeki düşüncelerine odaklanmaktadır. Rusya Türkü aydınlar Türk tarihi gibi konularda yaptıkları araştırma ve incelemeleriyle Türkoloji hakkında ilmi veriler toplayarak halkın anlayacağı içerikler üretmişlerdir. Bu sayede kültürel zeminde bir Türklük bilinci ve Türk benliğine dair farkındalık yaratmışlardır. Rusya Türkleri, Rusya’da milli mücadeleleri esnasında yaptıkları basın faaliyetlerini Osmanlı İmparatorluğu’na göç ettikten sonra bile sürdürmüşlerdir. Bu faaliyetlerini ilk olarak öncüsü oldukları Türk Yurdu dergisinde devam ettirmişlerdir. Türkler-arası bir bağ kurarak Türk benliği ve milli bir aidiyetinin aşılanması bakımından Türk Yurdu dergisi Osmanlı Aydınları ve Rusya Türkü aydınların ortak payda da buluştuğu zengin kadroya sahip, Pantürkist bir dergi olmuştur. Dergi, Osmanlı döneminde Türk milliyetçiliği ülküsünün önemli bir kaynağını da teşkil etmektedir. Derginin kurucu ve yazar kadrosu, muharecet (göçmen) Rusya Türkü ağırlıklı olması dolayısıyla Türkçülük akımının ve Türklük bilincinin yükselişinde önemli rollerinin olduğu düşünülmektedir. Türk Yurdu dergisi, 1911 ve 1931 arası toplamda 17 ciltten oluşmaktadır. Ancak çok geniş bir yelpazede incelenebilecek bu konu, 1911-1912 arası 1-2’nci ciltleri ile sınırlandırılmıştır. Çalışmanın amacı 1911-1912 süresince Türklerin milli uyanışının yükselmeye başladığı bir zamanda Rusya Türkü yazarların Türklüğe ve milli bilinçlenmeye önemli katkılarının olduğu göstermektir. Bu amaca ulaşmak için o dönemde gelişen siyasal atmosfere de değinerek, Rusya Türkleri arasında Türkçülük fikirlerinin yükselişi, Türk Yurdu dergisi ve yayın politikası, Türk Yurdu Dergisinde (1911-1912) Rusya Türkü Yazarlar ve Türkçülük Fikirleri konularıyla Türklüğe olan katkıları araştırılmıştır.


EXTENDED ABSTRACT


This study focuses on the thoughts of Russian Turkish writers who contributed to the ideal of Turkish nationalism in Türk Yurdu magazine. Russian Turk intellectuals have produced content that can be understood by the public by collecting scientific data about Turcology with their research and studies on Turkish history. In this way, they created an awareness of the Turkish self on the cultural ground and an awareness of Turkishness.

The Turkism ideas of the Russian Turks took advantage of the relative freedom environment provided by the 1905 revolution. Their ideas began to emerge after the Young Turk Revolution (2nd Constitutional Monarchy-1908) in the Ottoman Empire. Since this date, the Russian Turks, who could not maintain their Turkism ideas in Russia and could not get the right to equality and freedom, tried to gather under one roof and make their voices heard in the Ottoman lands. We see the first examples of this purpose in Türk Yurdu magazine, which is the first publication of the Turkism organization.

Türk Yurdu magazine has become a publishing platform where Turkism ideas of both Russian Turks and Ottoman Turks meet on a common ground. The most important feature of the magazine was that it coincided with the 19th century world where there was nationalist turmoil and that it announced intense Turkish ideas in Ottoman lands since its first publication. Türk Yurdu magazine was a magazine that tried to spread the ideas of Turkish nationalism in order to fill the ideology gap that emerged in the political and social environment during this period. The writer’s staff consisted of the brightest-minded intellectuals of the period. Magazine; He was trying to enlighten the Ottoman Turks with subjects such as language, history, geography, ethnography and economics. Thus, they aimed to provide a nationalism program based on the Turkish race in order to preserve the unity of the empire. In this context, the Pan-Turkist movement initiated by the Russian Turks against the Tsarist regime also paved the way for the attempt to establish a national state in the Ottoman Empire with Türk Yurdu magazine.

With the magazine Türk Yurdu, the Turks of Russia showed that they can provide information about the “idea of Turkishness” in general and the awakening of the Turks can be achieved with a national identity and a national spirit. They aimed to create a national public opinion among the Turks and took this path they drew mostly from the ideas of İsmail Gaspıralı. As can be seen, the thoughts of Russian Turkish writers are important in terms of being the first sources that provide national awareness and highlight Turkishness.

Türk Yurdu magazine acted in a Pan-Turkist line with a nationalist program designed by Yusuf Akçura. Türk Yurdu magazine suspended its publication in the first period due to the Turkish national struggle period between 1911-1918. The second publication period was between 1924-1931 with the establishment of the Republic of Turkey. Later, after 1954, it appeared within the body of Turkish Hearths and continued as a publication addressing the entire Turkish world. The last issue of Türk Yurdu magazine in its 110th year is the 405th issue in May 2021. 


PDF View

References

 • Akçuraoğlu, Yusuf: Türk Yılı 1928, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2009. google scholar
 • Akçura, Yusuf: Hatıralarım, Ankara, Hece Yayınları, 2012. google scholar
 • Akçura, Yusuf: Türkçülüğün Tarihi, İstanbul, Ötüken Neşriyat, 2015. google scholar
 • Akçura, Yusuf: Üç Tarz-ı Siyaset, Ankara, Ötüken Yayınları, 2019. google scholar
 • Devlet, Nadir: Rusya Türklerinin Milli Mücadele Tarihi (1905-1917), Ankara, Türk Tarih Kurumu, 2014. google scholar
 • Georgeon, Françoıs: Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri “Yusuf Akçura” 1876-1935, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2005. google scholar
 • Güngör, Ebubekir: Türkistan’da Fikir Akımları, IQ Yayıncılık, İstanbul, 2011. google scholar
 • Kırımlı, Hakan: Kırım Tatarlarında Milli kimlik ve Milli Hareketler (1905-1916), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 2010. google scholar
 • Nadir Devlet: Rusya Türklerinin Milli Mücadele Tarihi (1905-1917), Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2014. google scholar
 • Özcan, Ufuk: Ahmet Ağaoğlu ve Rol Değişikliği, İstanbul, Kitabevi Yayınları, 2010. google scholar
 • Şenoğlu, Kemal: Yusuf Akçura “Kemalizm’in İdeoloğu, İstanbul, Kaynak Yayınları, 2009. google scholar
 • Ülken, Hilmi Ziya: Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul, Ülken Yayınları, 1992. google scholar
 • Yüce, Nuri: “Ahmet Ağaoğlu”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, C.1, İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1988. google scholar
 • Dergiler/ Magazines google scholar
 • Agayev, Ahmed: “Türk Âlemi”, Türk Yurdu Dergisi, Cilt 1(1-2), sayı 1, 17 Teşrinisani 1327/30 Kasım 1911, s. 5. google scholar
 • Agayev, Ahmed: “ Türk Âlemi-4”, Türk Yurdu Dergisi, Cilt 1(1-2), sayı 5, 12 Kanunisani 1327/ 25 Ocak 1912, s. 82. google scholar
 • Agayev, Ahmed: “Türk Aleminde-5”, Türk Yurdu Dergisi, 1. Cilt (1-2), sayı 7, 9 Şubat 1327/22 Şubat 1912, s.111. google scholar
 • Agayev, Ahmed: “Türk Âlemi- 6”, Türk Yurdu Dergisi, Cilt 1(1-2), sayı 10, 22 Mart 1328/4 Nisan 1912 s. 161. google scholar
 • Akçuraoğlu, Yusuf: “Müverrih Leon Cahun ve Muallim Bartold’a göre Cengiz Han”, Türk Yurdu Dergisi, 1. Cilt (1-2), sayı 1, 17 Teşrinisani 1327/30 Kasım 1911, s.18-20. google scholar
 • Akçuraoğlu, Yusuf: “Türk Aleminde”, Türk Yurdu Dergisi, 1. Cilt (1-2), sayı 1, 17 Teşrinisani 1327/30 Kasım 1911, s.20-21. google scholar
 • Akçuraoğlu, Yusuf: “ Türk ve Tatar Birdir, Türkler medeniyete hizmet etmiştir”, Türk Yurdu Dergisi, 1. Cilt (1-2), sayı 24, 4 Teşrinievvel 1328/17 Ekim 1912, s. 428. google scholar
 • Akçuraoğlu, Yusuf: “Türk Aleminde”, Türk Yurdu Dergisi, 1. Cilt (1-2), sayı 4, 29 Kanunievvel 1327/ 11 Ocak 1912, s.72. google scholar
 • Akçuraoğlu, Yusuf: “Müverrih Leon Cahun ve Muallim Bartold’a göre Cengiz Han”, Türk Yurdu Dergisi, 1. Cilt (1-2), sayı 11, 5 Nisan 1328/18 Nisan 1912, s.178-179. google scholar
 • Akçuraoğlu, Yusuf: “Emel ve İdeal”, Türk Yurdu Dergisi, 1. Cilt (1-2), sayı 16, 14 Haziran 1328/ 27 Haziran 1912, s.265-269. google scholar
 • Arai, Masami: “Devlet ve Toplum Arasında Türk Yurdu Dergisine Bir Yaklaşım”, Türk Yurdu, (Cilt 1-2), Tutibay Yayınları, Ankara, 1998, s.30. google scholar
 • Gaspıralı, İsmail: Talim ve Terbiye “Türk Yurducularına”, Türk Yurdu Dergisi, Cilt 1 (1-2), 9 Şubat 1327/22 Şubat 1912, sayı 7, s. 109. google scholar
 • Kurat, Akdes Nimet: Kazan Türklerinin “Medeni Uyanış Devri” (1917 Yılına Kadar), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt XXIV, Sayı 3-4, 1966, s.96-194. google scholar
 • Resülzâde Mehmed Emin: “İran Türkleri-4”, Türk Yurdu Dergisi, Cilt 1(1-2), sayı 21, 23 Ağustos 1328/5 Eylül 1912, s.350. google scholar
 • Resülzâde Mehmed Emin: “İran Türkleri 5”, Türk Yurdu Dergisi, Cilt 1(1-2), sayı 22, 6 Eylül 1328/ 19 Eylül 1912, s.359. google scholar
 • Sabit, Halim: “Altaylara Doğru”, Türk Yurdu Dergisi, 1. Cilt (1-2), sayı 12, 19 Nisan 1328/2 Mayıs 1912, s.197. google scholar
 • Sabit, Halim: “Altaylara Doğru”, Türk Yurdu Dergisi, 1. Cilt (1-2), sayı 13, 3 Mayıs 1328/16 Mayıs 1912, s.225. google scholar
 • Tezler/Theses google scholar
 • Sezgin, Sema: Balkan Savaşları Döneminde Basında Türk Milliyetçiliği Söylemleri (1912-1913), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2021. google scholar
 • İnternet Kaynakları/ İnternet Resources google scholar
 • Birinci, Ali ve Çavdar, Tûba: “Halim Sabit”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi cilt. 15, s. 337. URL: www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=150337, Erişim: 05.02.2021. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Sezgin, S. (2021). Russian Turkish Authours, Their İdeas and Their Contributions to Turkishness in Türk Yurdu Magazine. Journal of Eurasian Inquiries, 10(2), 297-321. https://doi.org/10.26650/jes.2021.017


AMA

Sezgin S. Russian Turkish Authours, Their İdeas and Their Contributions to Turkishness in Türk Yurdu Magazine. Journal of Eurasian Inquiries. 2021;10(2):297-321. https://doi.org/10.26650/jes.2021.017


ABNT

Sezgin, S. Russian Turkish Authours, Their İdeas and Their Contributions to Turkishness in Türk Yurdu Magazine. Journal of Eurasian Inquiries, [Publisher Location], v. 10, n. 2, p. 297-321, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Sezgin, Sema,. 2021. “Russian Turkish Authours, Their İdeas and Their Contributions to Turkishness in Türk Yurdu Magazine.” Journal of Eurasian Inquiries 10, no. 2: 297-321. https://doi.org/10.26650/jes.2021.017


Chicago: Humanities Style

Sezgin, Sema,. Russian Turkish Authours, Their İdeas and Their Contributions to Turkishness in Türk Yurdu Magazine.” Journal of Eurasian Inquiries 10, no. 2 (Oct. 2021): 297-321. https://doi.org/10.26650/jes.2021.017


Harvard: Australian Style

Sezgin, S 2021, 'Russian Turkish Authours, Their İdeas and Their Contributions to Turkishness in Türk Yurdu Magazine', Journal of Eurasian Inquiries, vol. 10, no. 2, pp. 297-321, viewed 20 Oct. 2021, https://doi.org/10.26650/jes.2021.017


Harvard: Author-Date Style

Sezgin, S. (2021) ‘Russian Turkish Authours, Their İdeas and Their Contributions to Turkishness in Türk Yurdu Magazine’, Journal of Eurasian Inquiries, 10(2), pp. 297-321. https://doi.org/10.26650/jes.2021.017 (20 Oct. 2021).


MLA

Sezgin, Sema,. Russian Turkish Authours, Their İdeas and Their Contributions to Turkishness in Türk Yurdu Magazine.” Journal of Eurasian Inquiries, vol. 10, no. 2, 2021, pp. 297-321. [Database Container], https://doi.org/10.26650/jes.2021.017


Vancouver

Sezgin S. Russian Turkish Authours, Their İdeas and Their Contributions to Turkishness in Türk Yurdu Magazine. Journal of Eurasian Inquiries [Internet]. 20 Oct. 2021 [cited 20 Oct. 2021];10(2):297-321. Available from: https://doi.org/10.26650/jes.2021.017 doi: 10.26650/jes.2021.017


ISNAD

Sezgin, Sema. Russian Turkish Authours, Their İdeas and Their Contributions to Turkishness in Türk Yurdu Magazine”. Journal of Eurasian Inquiries 10/2 (Oct. 2021): 297-321. https://doi.org/10.26650/jes.2021.017TIMELINE


Submitted02.06.2021
Accepted26.07.2021
Published Online05.10.2021

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.