Research Article


DOI :10.26650/CONS2022-1087291   IUP :10.26650/CONS2022-1087291    Full Text (PDF)

Saygun’un Müziğindeki İmza: Alaca Tetrakord veya Alaca Dor Töresi

Orhan Veli Özbayrak

Besteciliğinin yanı sıra yapmış olduğu araştırma ve yayınlarla bir budun müzikbilimci kimliğine de sahip olan Adnan Saygun üzerine yapılan yayınlarda bu iki kimlik arasındaki ilişki ve etkileşim birçok kez vurgulanmış, ancak yapıtları ve yayınları arasındaki kuramsal bağ irdelenmemiştir. Bu çalışma, Saygun’un Türk halk müziğinin kuramsal açıdan ana kaynağı olarak gördüğü Antik Yunan mod kuramına ilişkin çeşitli yayınlarında yer verdiği bilgilerden yola çıkarak ilk yapıtından itibaren benimsediği ‘modal yazı’ içinde sıklıkla kullandığı ‘alaca Dor töre dizisinin’ bestecinin yapıtlarındaki varlığına dikkat çekmeyi ve özel konumunu açıklamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, Saygun’un Paris’teki öğrencilik yıllarında etkileşim içinde bulunduğu kişilerin ve kendisinin konuya ilişkin düşünceleri derlenmiş ve söz konusu dizinin Antik Yunan mod kuramındaki yerinin anlaşılabilmesi için gerekli kuramsal bilgiler özetlenmiştir. Ardından, bestecinin yapıt dizelgesine göre yaklaşık olarak her 10 yıllık dönemden seçilen yapıtlarında bu dizinin nasıl kullanıldığı verilen kesitlerle örneklendirilmiş ve son olarak bu diziyi neden ve hangi amaçla kullanmış olabileceğine ilişkin saptama ve yorumlar yapılmıştır. Alaca Dor töre dizisinin, tarihsel ve budun müzikbilimsel bağlam içinde simgeleştirdiği olgular ile Saygun’un yapıtlarında vazgeçilmez bir ses malzemesi olarak yer alması bir arada ele alındığında bu dizinin Saygun’un müziğindeki bir imza olduğunun savlanabileceği düşünülmektedir.

DOI :10.26650/CONS2022-1087291   IUP :10.26650/CONS2022-1087291    Full Text (PDF)

The Signature in Saygun’s Music: Chromatic Tetrachord or Chromatic Dorian Mode

Orhan Veli Özbayrak

Adnan Saygun was a composer and an ethnomusicologist with significant research and publications. The relationship and interplay between these two identities of Saygun have been emphasized in works about him. Nevertheless, the theoretical bond between Saygun’s musical works and academic publications has not been scrutinized thoroughly. Based on the information that Saygun included in his various publications on ancient Greek modal theory, which he considered the fundamental theoretical source of Turkish folk music, this study aims to draw attention to and explain the special place of the “chromatic Dorian mode,” which he uses frequently from his earliest works onward. The author compiles the thoughts of Saygun and the people he interacted with during his education in Paris related to the subject and summarizes the necessary theoretical information to comprehend the place of the mode and its scale in ancient Greek modal theory. Then, the paper presents different usage types of the scale within examples from the composer’s selected works. Finally, the author makes determinations and comments about why and for what purpose Saygun may have used this scale. Considering the facts symbolized by the chromatic Dorian mode scale in the historical and ethnomusicological context and the fact that it is an indispensable sound material in Saygun’s œuvre, one can argue that this scale is a signature aspect of the composer’s music.


EXTENDED ABSTRACT


Adnan Saygun, a central figure of 20th-century Turkish music, was an active ethnomusicologist credited with multiple publications, as well as a prolific composer. Although the relationship between these two identities of Saygun has been emphasized many times in the studies on him, there has been no scholarly attention on the connection between the works and publications he left behind and no one has examined the theoretical origin of this connection in detail. This situation led to a common misconception that Saygun’s musical style could be summarized as a synthesis of Turkish folk music and Gregorian modes. However, Saygun explains the ancient Greek modal theory, which he sees as the primary historical source of the modal peculiarities of Turkish folk music and the basis of tetrachordal music. In his publications such as Töresel Musıki (Modal Music) and Musıki Temel Bilgisi (Fundamentals of Music), the content of which has been interestingly almost neglected in the publications on him, Saygun clearly showed how as a composer his personal understanding of and approach to music developed.

This study, pointing to the origins of the composer’s understanding of music and mode through the information he collected on ancient Greek modal theory, aims to draw attention to the existence and special place of a scale in his works, namely the chromatic Dorian mode scale. Saygun frequently used this scale in modal writing that he adopted since his Opus 1; this study attempted to explain why this scale might have been used as a sound material. The study is organized as follows: In the first section, the author explains the place and importance of modality in Saygun’s understanding and his works based on his own statements. Additionally, the section briefly describes the contents of three of his most remarkable publications on modes and the relationship of these publications with each other. The most notable detail about the mode scales in these publications is that Saygun always shows their pitches in descending order. This is an indication that Saygun points to the ancient Greek modal theory as constituting the theoretical origins of Turkish folk music. Then, the author examines the thoughts of Saygun’s Parisian circle, which might have enabled him to make this association. The thoughts and beliefs of this group are clearly conveyed, and thus, an intellectual proof of his modal understanding is demonstrated. In the second section, to understand the theoretical content and structure of the scale used by Saygun, a core element of this scale, the chromatic tetrachord, is compared with that of other genres. Afterward, the author explains the information that Saygun gives in Musıki Temel Bilgisi around the chromatic genre and about how the mode—or in his own term töre—scales are formed by combining two tetrachords and the contextual nomenclature or the Turkish equivalents he used for some terms. In the third section, the author explains the structural features of the chromatic Dorian mode scale, which is the only scale that is not formed by the diatonic tetrachord in Töresel Musıki, particularly considering why it is classified under the Dorian family, although Saygun did not provide any information on this subject. Afterward, to understand more clearly how this scale is used in Saygun’s works and in parallel with the information provided by him, the author presents a table containing the sub-genres that can be derived from this scale. The fourth section gives examples from the composer’s works, in which the aforementioned scale and tetrachord are used, and the author attempts to explain their usage patterns. The fact that the scale in question is included in Saygun’s works attributable to different periods and genres indicates that this scale was an indispensable, long-term material for the composer. In the fifth section, the author presents possible cultural and ethnomusicological justifications for why the composer might have used this scale. The author’s comments reflect both the inconsistencies of the 2nd and 6th scale degrees as a result of Saygun’s folk music collection trip with Bartók and the information that Baud-Bovy presented on the tuning of different lyre types in ancient Greek music. As a result, considering the available information and the examples from the composer’s works, it is possible to argue that Saygun, who always sought “the ties of the tree with the root and man with soil,” may have used the chromatic Dorian mode scale as a personal signature in his music. 


PDF View

References

 • Χρωματικός. (2012). Yunanca Cep Sözlüğü içinde (A. Aksoy, Ed.). İstanbul: Fono Yayınları. google scholar
 • Aracı, E. (2001). Ahmed Adnan Saygun Doğu-batı arası müzik köprüsü (1. bs.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. google scholar
 • Baud-Bovy, S. (1978). Le dorien etait-il un mode pentatonique? Revue de Musicologie, 64(2), 153-180. doi:10.2307/928234 google scholar
 • Berki, T. ve Karadeniz, İ. (2018, Ekim). Anatomy of a chord. Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı III. Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu, sunulmuş bildiri, Trabzon, Türkiye. google scholar
 • Gastoue, A. (1907). Les origines du chant Romain. Paris, Fransa: Alphonse Picard & Fils. google scholar
 • Gazimihal, M. R. (2017). Anadolu türküleri ve musıkî istikbâlimiz. (M. Özarslan, Ed.). İstanbul: Doğu Kütüphanesi. google scholar
 • Grout, D. J. ve Palisca, C. V. (1980). A history of western music (3. bs.). New York, NY: W.W. Norton & Company. google scholar
 • Hagel, S. (2010). Ancient Greek music (1. bs.). New York, NY: Cambridge University Press. google scholar
 • Karadağlı, Ö. (2020). Bartok’s influence on Saygun: Collaboration and transmutations. Ethnomusicology Journal, 3(1), 56-76. google scholar
 • Macran, H. S. (Ed.). (1902). The harmonics of Aristoxenus. Oxford, Birleşik Krallık: Clarendon Press. google scholar
 • Özbayrak, O. V. (2018). Saygun’un müziğinde modalitenin yeri ve önemine bir bakış: 1. ve 4. senfonilerinin modal açıdan incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). http://hdl.handle.net/11655/4415 adresinden erişildi. google scholar
 • Özcan, Ö. (2010, Ocak). Ahmet Adnan Saygun’un bir raporu. Türk Yurdu, 30(269), 201-208. google scholar
 • Say, A. (2003). Müzik tarihi (5. bs.). Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları. google scholar
 • Saydam, E. (1973, Eylül). Adnan Saygunla konuşma. Filarmoni, 9(86), 2-9. google scholar
 • Saygun, A. A. (1957). Sonatina for piano [Nota]. Peer Musikverlag. google scholar
 • Saygun, A. A. (1960). Partita for violoncello alone [Nota]. Southern Music Publishing Company. google scholar
 • Saygun, A. A. (1961a). String quartet no. 1 [Nota]. Southern Music Publishing Company. google scholar
 • Saygun, A. A. (1961b). Sonata for violin and piano [Nota]. Southern Music Publishing Company. google scholar
 • Saygun, A. A. (1966). Musıki temel bilgisi (Musıki nazariyatı) Kitap IV. İstanbul: Millî Eğitim Basımevi. google scholar
 • Saygun, A. A. (1967a). Töresel Musıki. İstanbul: Millî Eğitim Basımevi. google scholar
 • Saygun, A. A. (1967b). Symphony no. 1 [Partisyon]. Southern Music Publishing Company. google scholar
 • Saygun, A. A. (1969a). Twelve preludes on aksak rhythms [Nota]. Southern Music Publishing Company. google scholar
 • Saygun, A. A. (1969b). Yunus Emre [Vocal Score]. Southern Music Publishing Company. google scholar
 • Saygun, A. A. (1976). BelaBartok’s folk music research in Turkey. (S. B. Byron, Çev.). Budapest, Macaristan: Aka-demiai Kiado. google scholar
 • Saygun, A. A. (1987a). Symphony no. 3, op. 39 (1960) [Partitur]. Peer Musikverlag. google scholar
 • Saygun, A. A. (1987b). Suite op. 2 für klavier solo [Nota]. Peer Musikverlag. google scholar
 • Saygun, A. A. (1996). Sonate op. 76 für klavier solo [Nota]. Peermusic Classical. google scholar
 • Saygun, A. A. (2009a). Türk musıkisi (İ. Gökçen, Çev.). Folklor/edebiyat, 15(58), 9-44. google scholar
 • Saygun, A. A. (2009b). Yalan.. Sanat konuşmaları. İstanbul: Bağlam Yayıncılık. google scholar
 • Tanju, S. (2012). Adnan Saygun’larda çay sohbetleri. İstanbul: Pan Yayıncılık. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Özbayrak, O.V. (2022). Saygun’un Müziğindeki İmza: Alaca Tetrakord veya Alaca Dor Töresi. Conservatorium, 9(1), 45-77. https://doi.org/10.26650/CONS2022-1087291


AMA

Özbayrak O V. Saygun’un Müziğindeki İmza: Alaca Tetrakord veya Alaca Dor Töresi. Conservatorium. 2022;9(1):45-77. https://doi.org/10.26650/CONS2022-1087291


ABNT

Özbayrak, O.V. Saygun’un Müziğindeki İmza: Alaca Tetrakord veya Alaca Dor Töresi. Conservatorium, [Publisher Location], v. 9, n. 1, p. 45-77, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Özbayrak, Orhan Veli,. 2022. “Saygun’un Müziğindeki İmza: Alaca Tetrakord veya Alaca Dor Töresi.” Conservatorium 9, no. 1: 45-77. https://doi.org/10.26650/CONS2022-1087291


Chicago: Humanities Style

Özbayrak, Orhan Veli,. Saygun’un Müziğindeki İmza: Alaca Tetrakord veya Alaca Dor Töresi.” Conservatorium 9, no. 1 (Mar. 2024): 45-77. https://doi.org/10.26650/CONS2022-1087291


Harvard: Australian Style

Özbayrak, OV 2022, 'Saygun’un Müziğindeki İmza: Alaca Tetrakord veya Alaca Dor Töresi', Conservatorium, vol. 9, no. 1, pp. 45-77, viewed 1 Mar. 2024, https://doi.org/10.26650/CONS2022-1087291


Harvard: Author-Date Style

Özbayrak, O.V. (2022) ‘Saygun’un Müziğindeki İmza: Alaca Tetrakord veya Alaca Dor Töresi’, Conservatorium, 9(1), pp. 45-77. https://doi.org/10.26650/CONS2022-1087291 (1 Mar. 2024).


MLA

Özbayrak, Orhan Veli,. Saygun’un Müziğindeki İmza: Alaca Tetrakord veya Alaca Dor Töresi.” Conservatorium, vol. 9, no. 1, 2022, pp. 45-77. [Database Container], https://doi.org/10.26650/CONS2022-1087291


Vancouver

Özbayrak OV. Saygun’un Müziğindeki İmza: Alaca Tetrakord veya Alaca Dor Töresi. Conservatorium [Internet]. 1 Mar. 2024 [cited 1 Mar. 2024];9(1):45-77. Available from: https://doi.org/10.26650/CONS2022-1087291 doi: 10.26650/CONS2022-1087291


ISNAD

Özbayrak, OrhanVeli. Saygun’un Müziğindeki İmza: Alaca Tetrakord veya Alaca Dor Töresi”. Conservatorium 9/1 (Mar. 2024): 45-77. https://doi.org/10.26650/CONS2022-1087291TIMELINE


Submitted14.03.2022
Accepted19.05.2022
Published Online13.06.2022

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.