Research Article


DOI :10.26650/CONS2022-1088422   IUP :10.26650/CONS2022-1088422    Full Text (PDF)

Three Bagatelles: A Portrait of Ilhan Baran

Onur Arınç Duran

This study examines the piano music of İlhan Baran, one of Turkiye’s contemporary composers, and his “Three Bagatelles.” Baran is seen in many of his articles and speeches to have emphasized that the path leading contemporary Turkish composers to become more universal should be based on the local données cultivated through any technique the composer chooses. In this context, the composer’s piano piece “Three Bagatelles,” a work that reflects Baran’s language, abstractionist approach to the local musical données of Anatolia, and understanding of abstract art, has been deemed suitable for examination. Through this process, this study searches for the essence of the conceptional roots of his “Three Bagatelles” in light of the composer’s articles and personal interviews and examines the essence itself using a deductive approach. The study then reexamines the entire piece using what was obtained from these points with an inductive approach. The findings are discussed with respect to Baran’s words declaring the influence of Paul Klee’s painting style on “Three Bagatelles” and references to Klee’s artistic approach in order to define Klee’s traces in the composer’s work. As a result of this study, the musical data obtained through examination and analysis is intended to be able to shed light on Baran’s musical language and methods of abstraction.

DOI :10.26650/CONS2022-1088422   IUP :10.26650/CONS2022-1088422    Full Text (PDF)

Üç Bagatel: Bir İlhan Baran Portresi

Onur Arınç Duran

Bu çalışmada, çağdaş Türk müziği bestecilerinden İlhan Baran’ın Üç Bagatel adlı piyano müziği incelenmiştir. Baran’ın birçok yazısında ve sözlü demecinde, çağdaş Türk müziği bestecisini evrensel olmaya götürecek olan yolun “yöresel verilerden” geçtiğini, bestecinin bu yolda edindiği verileri ise dilediği tekniği seçerek müzik içerisinde eritmesi gerektiğini vurguladığı görülmektedir. Bu bağlamda, Anadolu’nun yöresel verilerini soyutlamacı bir yaklaşımla ele alan Baran’ın, soyut sanat anlayışının bir yansıması olan Üç Bagatel adlı piyano müziği incelenmeye uygun bulunmuştur. İnceleme sürecinde, besteci ile yapılan kişisel görüşmelerin ve yazılarının ışığında bir arayışta bulunulup, tümdengelimci bir yaklaşımla Üç Bagatel’in özüne inilerek kavramsal kökenleri aranmış, araştırma sonucu elde edilen bulgularla tekrar tümevarımcı bir anlayışla bütüne uzanan bir inceleme yapılmıştır. Üç Bagatel’i Paul Klee’nin resim anlayışından etkilenerek bestelediğini aktaran Baran’ın, Klee’nin resim anlayışının ve yapılan incelemelerde elde edilen sonuçların merkeze konulmasıyla, eserin kompozisyonunda Klee’ye ait ne gibi izler taşıdığı araştırılmıştır. Bu çalışmanın neticesinde, Üç Bagatel’de kullanılan müziksel verilerin ve bu verilerin işlenme biçimlerinin analizinin, Baran’ın müzik diline ve soyutlama yöntemlerine ışık tutması amaçlanmıştır.


EXTENDED ABSTRACT


This study examines the piano music of İlhan Baran, the contemporary Turkish composer, and his “Three Bagatelles.” As a student of Ahmed Adnan Saygun, a first-generation contemporary Turkish music composer, Baran has synthesized the modernist techniques of his age with the essence of Turkish folk music using abstractionist approaches. This study aims to shed light on the composer’s musical identity by centering on one of his early works, “Three Bagatelles,” in the context of its relation to Paul Klee’s art and to investigate the structure of the piano piece itself.

As a result of the literature survey completed at the beginning of the research process, not many studies are seen regarding Baran’s work that have focused on analyzing his work and musical language. Many of the existing studies have paid attention to the pedagogical importance of the composer’s works, while others involve broad-scale research without scrutinizing the composer’s musical language. In this context, this research is hoped to be able to contribute to filling this existing gap and to reflecting upon the composer’s musical approach in order to represent a modal for contemporary Turkish compositional techniques in light of the composer’s own articles and speeches.

The study method involves a series of structural and serial analyses carried out on the work. Following these analyses, the obtained findings are interpreted in terms of their relationship to abstractionist music and to Paul Klee in light of the composer’s own articles and speeches about “Three Bagatelles”. As part of the work’s title and defining its structure, a bagatelle indicates a short instrumental piece mostly composed for piano without any specific form or structure (Brown, 2001). By taking the work’s shapeless structure into consideration, each bagatelle is first analyzed regarding its form. As a result of these analyses, the characteristic shapes of the bagatelles are uncovered and discerned. The musical nuclei the composer used in the work are found through a serial analysis of these determined characteristic shapes. The essence of the music is then discovered using the findings obtained from this deductive approach. In light of these discoveries, the shape symmetries and patterns the composer constructed in the music are revealed, this time with an inductive approach that covers the whole in detail. Lastly, the study comments on the resemblances between “Three Bagatelles” and Klee’s art by following these findings and the ideas the composer presented in his articles. 

In the extractions from these analyses, “Three Bagatelles” is seen to have been constructed and composed with an unshaped formal approach. Each bagatelle seems to center on a series of shapes denoting traditional folk music instruments and made of tetrachords created from various serial abstractions derived from Turkish folk music. 

The results of these analyses show a picture of the composer’s abstractionist approach of his time. In Baran’s work, the music is seen to be rich in terms of the modernist composition techniques of his age, with practically mathematically constructed shape patterns and symmetries not disrupting the natural sound. By examining the studies on Klee and his understanding of art together with Baran’s interviews and articles about his own music, Klee’s artwork and use of form, figures, and abstractions is concluded to have inspired and helped construct the philosophical aspect “Three Bagatelle.”

By following Baran’s own words and matching them to his style of composition, the framework of this piece can be considered a template for how to make abstractions of the local musical données in order to tread a path to a universal genuine language. 


PDF View

References

 • Aktüze, İ. (2002). Müziği okumak (Cilt 1). İstanbul: Pan Yayıncılık. google scholar
 • And, M. (2004). Osmanlı tasvir sanatları (Cilt 1). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. google scholar
 • Aracı, E. (2001). Ahmed Adnan Saygun doğu-batı arası müzik köprüsü. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. google scholar
 • Bagatelle. (t.y.). Oed.com sözlüğü içinde. https://www.oed.com/view/Entry/14618?redirectedFrom=bagatelle#eid adresinden alınmıştır. google scholar
 • Baran, İ. (1961, Aralık 15). Çağdaş Türk müziği üzerine. Değişim Aylık Edebiyat Sanat Dergisi (2), s. 12. google scholar
 • Baran, İ. (2000, Mart). Frederic Chopin’den Bill Evans’a II. ...Ve Müzik Araştırma ve Yorum Dergisi (5), 3-10. google scholar
 • Baran, İ. (1974). Üç bagatel. Ankara: Ankara Devlet Konservatuvarı Yayınları no. 71. google scholar
 • Baran, İ. (1962, Ocak 15). Yöresel verilerden evrensel anlatıma. Değişim Aylık Edebiyat Sanat Dergisi (3), s. 19. google scholar
 • Boulez, P. (1990). Il paese fertile: Paul Klee e la musica. Milano, İtalya: Leonardo. google scholar
 • Brown, M. J. (2001, Ocak 20). Bagatelle. Erişim adresi: https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/ view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000001758 google scholar
 • Çöloğlu, E. (2005). Çağdaş Türk bestecilerinin 20. yy. müziğinin modernist anlayışlarıyla etkileşimi-orkestra için müzik. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Drabkin, W. (2001, Ocak 20). Retrograde. Erişim adresi: https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/ view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000023263?rskey=23Xc18&result=1 google scholar
 • Edgü, F. (2008). Biçimler, renkler, sözcükler. İstanbul: Sel Yayıncılık. google scholar
 • Fauvism. (2020). Britannica.com ansiklopedisi içinde. https://www.britannica.com/art/Fauvism adresinden alınmıştır. google scholar
 • Fırat, E. O. (1985). Çağdaş müzik. A. Say (Ed.), Müzik ansiklopedisi (s. 395) içinde. Ankara: Sanem Matbaası. google scholar
 • Griffiths, P. (2011, Ekim 26). Serialism. Erişim adresi: https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/ view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000025459?rskey=obchwH&result=1 google scholar
 • Inversion. (t.y.). Oed.com sözlüğü içinde. https://www.oed.com/view/Entry/99005?redirectedFrom=inversion#eid adresinden alınmıştır. google scholar
 • İlyasoğlu, E. (1992). Müziğin kanatlarında söyleşiler. İstanbul: Pan Yayıncılık. google scholar
 • İlyasoğlu, E. (1998). Çağdaş Türk bestecileri. İstanbul: Pan Yayıncılık. google scholar
 • İpşiroğlu, N. ve İpşiroğlu, M. (2009). Oluşum süreci içinde sanatın tarihi. İstanbul: Hayalbaz Kitap. google scholar
 • Kahramankaptan, Ş. (2010). Müzikte derin zirve. Ankara: Sevda Cenap And Müzik Vakfı Yayınları. google scholar
 • Klee, P. (Ressam). (1938). Die vase [Resim]. https://www.artsy.net/artwork/paul-klee-die-vase-the-vase google scholar
 • Klee, P. (1962, Nisan 15). Günce. (M. Evrentuğ, Çev.) Değişim Aylık Edebiyat Sanat Dergisi (6), s. 6. google scholar
 • Mimaroğlu, İ. (2014). Müzik tarihi. İstanbul: Varlık Yayınları. google scholar
 • Monody. (t.y.). Oed.com sözlüğü içinde. https://www.oed.com/view/Entry/121379?redirectedFrom=monody adresinden alınmıştır. google scholar
 • Özbayrak, O. V. (2018). Saygun’un müziğinde modalitenin yeri ve önemine bir bakış: 1. ve 4. senfonilerinin modal açıdan incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ankara. google scholar
 • Say, A. (1998). Türkiye’nin müzik atlası. İstanbul: Borusan Kültür ve Sanat Yayınları. google scholar
 • Saygun, A. A. (1966). Musiki temel bilgisi (Cilt IV). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. google scholar
 • Saygun, A. A. (1967). Töresel musiki. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. google scholar
 • Saygun, A. A. (2009). Türk musıkisi (İ. Gökçen, Çev.). Folklor/Edebiyat, 15(58), 9-44. google scholar
 • Saygun, A. A. (1937). Yedi Karadeniz türküsü ve bir horon. İstanbul: Hüsnü Onaran Basımevi. google scholar
 • Schuback, M. S. (2013). In-between painting and music—or, thinking with Paul Klee and Anton Webern. Research in Phenomenology, 43, 419-442. http://www.jstor.org/stable/24659816 google scholar
 • Sun, M. (1969). Türkiye’nin kültür-müzik-tiyatro sorunları. Ankara: Ajans-Türk Kültür Yayınları. google scholar
 • Sun, M. (2007). Türk müziği makam dizileri. Ankara: Sun Yayınevi. google scholar
 • Thevenin, P. (1990). [Önsöz]. Boulez, P. Il paese fertile: Paul Klee e la musica içinde. Milano, İtalya: Leonardo editore. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Duran, O.A. (2022). Three Bagatelles: A Portrait of Ilhan Baran. Conservatorium, 9(1), 79-108. https://doi.org/10.26650/CONS2022-1088422


AMA

Duran O A. Three Bagatelles: A Portrait of Ilhan Baran. Conservatorium. 2022;9(1):79-108. https://doi.org/10.26650/CONS2022-1088422


ABNT

Duran, O.A. Three Bagatelles: A Portrait of Ilhan Baran. Conservatorium, [Publisher Location], v. 9, n. 1, p. 79-108, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Duran, Onur Arınç,. 2022. “Three Bagatelles: A Portrait of Ilhan Baran.” Conservatorium 9, no. 1: 79-108. https://doi.org/10.26650/CONS2022-1088422


Chicago: Humanities Style

Duran, Onur Arınç,. Three Bagatelles: A Portrait of Ilhan Baran.” Conservatorium 9, no. 1 (Jan. 2023): 79-108. https://doi.org/10.26650/CONS2022-1088422


Harvard: Australian Style

Duran, OA 2022, 'Three Bagatelles: A Portrait of Ilhan Baran', Conservatorium, vol. 9, no. 1, pp. 79-108, viewed 29 Jan. 2023, https://doi.org/10.26650/CONS2022-1088422


Harvard: Author-Date Style

Duran, O.A. (2022) ‘Three Bagatelles: A Portrait of Ilhan Baran’, Conservatorium, 9(1), pp. 79-108. https://doi.org/10.26650/CONS2022-1088422 (29 Jan. 2023).


MLA

Duran, Onur Arınç,. Three Bagatelles: A Portrait of Ilhan Baran.” Conservatorium, vol. 9, no. 1, 2022, pp. 79-108. [Database Container], https://doi.org/10.26650/CONS2022-1088422


Vancouver

Duran OA. Three Bagatelles: A Portrait of Ilhan Baran. Conservatorium [Internet]. 29 Jan. 2023 [cited 29 Jan. 2023];9(1):79-108. Available from: https://doi.org/10.26650/CONS2022-1088422 doi: 10.26650/CONS2022-1088422


ISNAD

Duran, OnurArınç. Three Bagatelles: A Portrait of Ilhan Baran”. Conservatorium 9/1 (Jan. 2023): 79-108. https://doi.org/10.26650/CONS2022-1088422TIMELINE


Submitted15.03.2022
Accepted09.06.2022
Published Online27.06.2022

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.