Research Article


DOI :10.26650/ekoist.2022.36.1077521   IUP :10.26650/ekoist.2022.36.1077521    Full Text (PDF)

Analysis of Asymmetric Causality Between Growth and Emissions in Turkey

Mehmet MertHatice Aykan

This study investigates the asymmetric causal relationship between emissions and growth over the period of 1960-2018 in Turkey. The Environmental Kuznets curve hypothesis has mostly been used to test the relationship between growth and emissions. However, in testing this hypothesis, each variable added to the model and the period chosen changed the results. Thisstudy asymmetrically examinesthe relationship between emission and growth using the variable’ cumulative positive and negative shocks instead of applying the environmental Kuznets curve hypothesis. To do so, we use a short-run asymmetric causality test and a hidden co-integration for long run. The estimation results of the crouching error correction model revealed long-run asymmetric causal relationships. In the short run, although no causal relationship exists between the growth and emissions components, a unidirectional asymmetric causality was determined from the negative component of emissions to the negative component of growth. We found a long-run equilibrium relationship between the positive components of the variables and the positive emission component and the negative growth component. Thus, both contractions and expansions in growth increase emissions in the long run. The results are expected to contribute to the literature regarding environmental policies to be developed for Turkey, which has a sustainable development and emission reduction target.

DOI :10.26650/ekoist.2022.36.1077521   IUP :10.26650/ekoist.2022.36.1077521    Full Text (PDF)

Büyüme ve Emisyonlar Arasındaki Asimetrik Nedensellik Analizi: Türkiye Örneği

Mehmet MertHatice Aykan

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 1960-2018 dönemine ait verileri kullanarak, karbon emisyonu ve büyüme arasındaki asimetrik nedensellik ilişkilerini incelemektir. Büyüme ve emisyon arasındaki ilişkiler çoğunlukla Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezi yardımıyla sınanmaktadır. Ancak bu hipotezin testinde, modele eklenen her bir yeni değişkenin ve seçilen zaman periyodunun sonuçları değiştirdiği görülmektedir. Bu çalışmada emisyon ve büyüme ilişkisi Çevresel Kuznets hipoteziyle değil, değişkenlerin birikimli pozitif ve negatif şoklarıyla beraber asimetrik etkiler ele alınarak incelenmiştir. Bu amacı gerçekleştirirken asimetrik nedensellik testi ve saklı eşbütünleşme yöntemi kullanılmıştır. Uzun dönem asimetrik nedensellik ilişkileri saklı hata düzeltme model tahmin sonuçlarına dayanarak ortaya çıkarılmıştır. Analizler sonucunda kısa dönemde; büyümenin bileşenlerinden emisyonların bileşenlerine doğru bir nedensellik ilişkisi bulunamazken, karbon emisyonunun negatif bileşenlerinden, ekonomik büyümenin negatif bileşenlerine doğru asimetrik bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Uzun dönemde ise, değişkenlerin pozitif bileşenleri ve karbon emisyonunun pozitif bileşeni ile ekonomik büyümenin negatif bileşeni arasında bir uzun dönem denge ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Büyümedeki daralmalar ve genişlemeler emisyonlardaki artışın uzun dönem asimetrik nedeni olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, büyümedeki pozitif ve negatif şoklar uzun dönem dinamikleri belirleyen kalıcı bileşenler olarak belirlenirken, emisyonlardaki pozitif şoklar ise uzun dönem dinamiklerini belirlemeyen geçici şoklar olarak belirlenmiştir. Sürdürülebilir kalkınma ve emisyon azaltım hedefi olan Türkiye için geliştirilecek çevresel politikalar açısından elde edilen sonuçların literatüre katkı sağlaması beklenmektedir.


EXTENDED ABSTRACT


The natural resource factor is one of the most important sources of economic growth. As the effects of environmental problems, particularly global warming, worsen, the environmental damage, the effects on future generations, and the methods used in production activities have begun to be discussed by countries attempting to meet their economic targets. The increase in mass production and urbanization has increased the energy required to sustain economic activity, which has been met by the use of fossil fuels. Such fossil fuel use increases the amount of greenhouse gases released into the atmosphere, with the energy sector being the most significant contributor. Because of the global nature of the problem, some steps have been taken to reduce emissions and prevent environmental pollution for sustainable development. In this context, international agreements to reduce emissions, such as the Kyoto Protocol and the Paris Agreement, have been signed, and environmental policies have been developed. The emergence of environmental problems has increased the interest of researchers in this field. Moreover, many studies have examined the relationship between environmental factors and economic growth and made policy recommendations for sustainable development. The environmental Kuznets Curve (EKC) hypothesis has been used to analyze the relationship between emissions and growth in the majority of the related literature. However, Gill et al. (2018) claimed that the results of EKC analysis were extremely sensitive to the period chosen and the model specification. When new variables are added to the model, the results of the EKC hypothesis may change, causing different turning points in the curve. Müller-Fürstenberger and Wagner (2007) and Aslanidis (2009) both criticized the EKC hypothesis. In light of the EKC hypothesis reviews, the present study analyzed the relationship between the variables from an asymmetric perspective using the variables’ cumulative positive and negative shocks.

The current study examined the short- and long-run asymmetric causal relationship between carbon emissions and economic growth in Turkey using annual data from 1960 to 2018. In this context, Hatemi-J (2012) examined short-run asymmetric causality between variables, whereas Granger and Yoon (2002) examined long-run asymmetric relationships using hidden cointegration. The result of the short-run analysis reveals that decreases in emissions reduce economic growth in the short run. Moreover, the positive developments in economic growth increase emissions in the long run. Furthermore, positive movements in economic growth leads to an increase in emissions in the long run. Another significant finding is that the negative growth development increases the increase in emissions in long run. Moreover, asymmetric causality exists from negative growth shocks to positive emissions shocks in the long run.

Meanwhile, examining crouching error correction estimation results, we determined that positive and negative shocks in economic growth are permanent components, whereas positive and negative shocks in emissions are transitory. In other words, positive or negative developments (positive or negative shocks) in growth affect both itself and emissions, thus determining long-run relationship dynamics between the variables. Meanwhile, positive or negative shocks in emissions affect only themselves and are impermanent in the long run.

Positive and/or negative developments in economic growth constantly increase emissions. Therefore, to ensure sustainable development and reduce emissions emitted into the atmosphere, stakeholders must increase the use of renewable energy resources, expand the use of clean technology, and pave the way for environmental policies to be developed. 


PDF View

References

 • Acaravcı, A., & Erdoğan, S. (2017). yenilenebilir enerji, çevre ve ekonomik büyüme ilişkisi: seçilmiş ülkeler için ampirik bir analiz. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 13(1), 53-64. google scholar
 • Ahmad, N., Du, L., Lu, J., Wang, J., Li, H.-Z., & Hashmi, M. Z. (2017, March). Modelling the CO2 emissions and economic growth in Croatia: Is there any environmental Kuznets curve? Energy, 123, 164-172. https://doi:10.1016/j.energy.2016.12.106 google scholar
 • Aksu, C. (2011). Sürdürülebilir kalkınma ve çevre. Güney Ege Kalkınma Ajansı, 1-33. google scholar
 • Akyıldız, B. (2008). Çevresel Etkinlik Analizi: Kuznets Eğrisi Yaklaşımı. (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. google scholar
 • Arı, A., & Zeren, F. (2011). CO2 Emisyonu ve Ekonomik Byüme: Panel Veri Analizi. Yönetim Ve Ekonomi, 18(2), 38-47. google scholar
 • Aslanidis, N. (2009, January). Environmental Kuznets Curves for Carbon Emissions: A Critical Survey. FEEM Working Paper No. 75.2009, 1-38. google scholar
 • Bozkurt, C., & Okumuş, İ. (2015). Türkiye’de ekonomik büyüme, enerji tüketimi, ticari serbestleşme ve nüfus yoğunluğunun CO2 emisyonu üzerindeki etkileri: Yapısal kırılmalı eşbütünleşme analizi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(32), 23-35. google scholar
 • Bölük, G., & Mert, M. (2015, December). The renewable energy, growth and environmental Kuznets curve in Turkey: An ARDL approach. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 52, 587-595. https://doi:10.1016/j.rser.2015.07.138 google scholar
 • Bulut, Ü. (2020). Environmental sustainability in Turkey: an environmental Kuznets curve estimation for ecological footprint. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 28(3), 227-237. https://doi.org/10.1080/13504509.2020.1793425 google scholar
 • Chen, Y., Wang, Z., & Zhong, Z. (2019, February). CO2 emissions, economic growth, renewable and non-renewable energy production and foreign trade in China. Renewable Energy, 131, 208216. https://doi:/10.1016/j.renene.2018.07.047 google scholar
 • Çağlar, A. E., & Mert, M. (2017). Türkiye’de Çevresel Kuznets Hipotezi ve yenilenebilir enerji tüketiminin karbon salımı üzerine etkisi: Yapısal kırılmalı eşbütünleşme yaklaşımı. Yönetim ve Ekonomi, 24(1), 21-38. https://doi:10.18657/yonveek.307485 google scholar
 • Çetin, M. A. (2018). Investigating the environmental Kuznets Curve and the role of green energy: Emerging and developed markets. International Journal of Green Energy, 15(1), 37-44. https:// doi:10.1080/15435075.2017.1413375 google scholar
 • Destek, M. A. (2018). Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Türkiye İçin İncelenmesi: STIRPAT Modelinden Bulgular. C.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 19(2), 268-283. google scholar
 • Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(336a), 427-431. https://doi :10.1080/01621459.1979.10482531 google scholar
 • Doğan, İ., & Topallı, N. (2016). Milli gelir, karbon emisyonu ve enerji tüketimi: Türkiye için doğrusal ve doğrusal olmayan nedensellik analizi. Business and Economics Research Journal, 7(1), 107-121. https:// doi:10.20409/berj.2016116807 google scholar
 • Emek, Ö. F., & Özçelebi O. (2021). Türkiye’de Çevresel Kuznets Hipotezinin geçerliliği bağlamında karbon emisyonu (CO2) ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin incelenmesi: hatemi-j ve zamanla değişen nedensellikÇ Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(2), 364-386. google scholar
 • Engle, R. F., & Granger, C. W. (1987, March). Co-Integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. google scholar
 • Gill, A. R., K.Viswanathan, K., & Hassan, S. (2018, January). The Environmental Kuznets Curve (EKC) and the environmental problem of the day. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 81, 1636-1642. https://doi:10.1016/j.rser.2017.05.247 google scholar
 • Gonzalo, J., & Granger, C. (1995). Estimation of common long-memory components in cointegrated systems. Journal of Business and Economic Statistics, 13(1), 27-35. google scholar
 • Gözgör, G., & Can, M. (2016). Export product diversification and the environmental Kuznets curve: evidence from Turkey. Environmental Science and Pollution Research volume, 23, 21594-21603. https://doi:10.1007/s11356-016-7403-9 google scholar
 • Granger, C. W., & Yoon, G. (2002, January). Hidden Cointegration. U of California, Economics Working Paper(2002-02), 2-48. google scholar
 • Grossman, G. M., & Krueger, A. B. (1991, November). Environmental impacts of a North American free trade agreement. National Bureau of Economic Research Working Paper 3914, 1-39. https://doi:10.3386/w3914 google scholar
 • Gürlek, S., & Karaer, F. (2004). Türkiye’de ekonomik büyüme ile çevre kirliliği ilişkisinin incelenmesi. Tarım Ekonomisi Dergisi, 10(1-2), 43-54. google scholar
 • Halıcığlu, F. (2009, March). An econometric study of CO2 emissions, energy consumption, income and foreign trade in Turkey. Energy Policy, 37(3), 1156-1164. https://doi:10.1016/j. enpol.2008.11.012 google scholar
 • Hatemi-J, A. (2012). Asymmetric causality tests with an application. Empirical Economics, 43, 447-453. google scholar
 • Honarvar, A. (2009, May). Asymmetry in retail gasoline and crude oil price movements in the United States: An application of hidden cointegration technique. Energy Economics, 31(3), 395-402. google scholar
 • Karakaya, E. (2016). Paris Anlaşması: İçeriği ve türkiye üzerine bir değerlendirme. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 1-12. google scholar
 • Karasoy, A. (2019). Drivers of carbon emissions in Turkey: considering asymmetric impacts. Environmental Science and Pollution Research, 26, 9219-9231. https://doi:10.1007/s11356-019-04354-4 google scholar
 • Lau, L.-S., Choong, C.-K., Ng, C.-F., Liew, F.-M., & Ching, S.-L. (2019, March). Is nuclear energy clean? Revisit of Environmental Kuznets Curve hypothesis in OECD countries. Economic Modelling, 77, 12-20. google scholar
 • Manga, M., & Gümüş Akar, P. (2019). Ekonomik büyüme, karbon emisyonu ve insani gelişmişlik arasındaki ilişki seçilmiş akdeniz ülkeleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 405-419. https://doi:10.33437/ksusbd.555415 google scholar
 • Mert, M., & Bölük, G. (2016). Do foreign direct investment and renewable energy consumption affect the CO2 emissions? New evidence from a panel ARDL approach to Kyoto Annex countries. Environmental Science and Pollution Research volume, 23, 21669-21681. https:// doi:10.1007/s11356-016-7413-7 google scholar
 • Mert, M., & Çağlar, A. E. (2019). 8. Bölüm Eşbütünleşme Analizi (Co-integration Analysis). Eviews ve Gauss Uygulamalı Zaman Serileri Analizi kitabı içinde (s. 251-335). Ankara: Detay Yayıncılık. google scholar
 • Mert, M., & Çağlar, A. E. (2019). 9. Bölüm Nedensellik Analizi (Causality Analysis) Hatemi-J (2012) Asimetrik Nedensellik Analizi. Eviews ve Gauss Uygulamalı Zaman Serileri Analizi kitabı içinde (s. 339-375). Ankara: Detay Yayıncılık. google scholar
 • Mert, M., & Çağlar, A. E. (2020). Testing pollution haven and pollution halo hypotheses for Turkey: a new perspective. Environmental Science and Pollution Research, 32933-32943. https:// doi:10.1007/s11356-020-09469-7 google scholar
 • Mert, M., Bölük, G., & Çağlar, A. E. (2019). Interrelationships among foreign direct investments, renewable energy, and CO 2 emissions for different European country groups: a panel ARDL approach. Environmental Science and Pollution Research, 26(21), 21495-215. https:// doi:10.1007/s11356-019-05415-4 google scholar
 • Müller-Fürstenberger, G., & Wagner, M. (2007, May 15). Exploring the environmental Kuznets hypothesis: Theoretical and econometric problems. Ecological Economics, 62(3-4), 648-660. https://doi:10.1016/j.ecolecon.2006.08.005 google scholar
 • Okumuş, İ., & Bozkurt, C. (2020). Ekonomik büyümenin çevreye etkilerinin farklı gelişmişlik düzeyindeki ülkeler için incelenmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 19(1), 238-255. google scholar
 • Özcan, B., Apergis, N., & Shahbaz, M. (2018). A revisit of the environmental Kuznets curve hypothesis for Turkey: new evidence from bootstrap rolling window causality. Environmental Science and Pollution Research, 25, 32381-32394. https://doi:10.1007/s11356-018-3165-x google scholar
 • Özdemir, B. K., & Koç, K. (2020). Türkiye’de karbon emisyonları, yenilenebilir enerji ve ekonomik büyüme. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 11(1), 66-86. https://doi:18354/Esam.665191 google scholar
 • Öztürk, İ., & Acaravcı, A. (2010, December). CO2 emissions, energy consumption and economic growth in Turkey. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14(9), 3220-3225. https:// doi:10.1016/j.rser.2010.07.005 google scholar
 • Pao, H.-T., & Tsai, C.-M. (2011, May). Modeling and forecasting the CO2 emissions, energy consumption, and economic growth in Brazil. Energy, 36(5), 2450-2458. https://doi:10.1016/j. energy.2011.01.032 google scholar
 • Peşkircioğlu, N. (2016). 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Küresel Verimlilik Hareketine Doğru. Anahtar Dergisi, (335), 4-6. google scholar
 • Pata, U. K. (2018, June 20). Renewable energy consumption, urbanization, financial development, income and CO2 emissions in Turkey: Testing EKC hypothesis with structural breaks. Journal of Cleaner Production, 187, 770-779. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.03.236 google scholar
 • Pata, U. K. (2018, October 1). The influence of coal and noncarbohydrate energy consumption on CO2 emissions: Revisiting the environmental Kuznets curve hypothesis for Turkey. Energy, 160, 1115-1123. https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.07.095 google scholar
 • Saatçi, M., & Dumrul, Y. (2011, Ocak- Haziran). Çevre kirliliği ve ekonomik büyüme ilişkisi: Çevresel Kuznets Eğrisinin Türk ekonomisi için yapısal kırılmalı eş-bütünleşme yöntemiyle tahmini. Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi(37), 65-86. google scholar
 • Sancar, O., & Bostancı, S. H. (2020, Ekim). COVID-19 Pandemi Sürecinde Karbon Emisyonu Üzerine Bir Tartışma. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 269-292. google scholar
 • Selden , T., & Song , D. (1994, September). Environmental quality and development: Is there a kuznets curve for air pollution emissions? Journal of Environmental Economics and Management, 27(2), 147-162. google scholar
 • Shahbaz, M., Mahalik, M. K., Shah, S. H., & Sato, J. R. (2016, November). Time-varying analysis of CO2 emissions, energy consumption, and economic growth nexus: Statistical experience in next 11 countries. Energy Policy, 98, 33-48. https://doi:10.1016/j.enpol.2016.08.011 google scholar
 • Shahbaz, M., Ozturk, I., Afza, T., & Ali, A. (2013, September). Revisiting the environmental Kuznets curve in a global economy. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 25, 494-502. https://doi:10.1016/j.rser.2013.05.021 google scholar
 • Şeker, F., Ertuğrul, H. M., & Çetin, M. (2015, December). The impact of foreign direct investment on environmental quality: A bounds testing and causality analysis for Turkey. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 52, 347-356. https://doi:10.1016/j.rser.2015.07.118 google scholar
 • Tay Bayramoğlu, A., & Koç Yurtkur, A. (2016). Türkiye’de karbon emisyonu ve ekonomik büyüme ilişkisi: Doğrusal olmayan eşbütünleşme analizi. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(4), 31-45. google scholar
 • Tiwari, A. K., Shahbaz, M., & Hye, Q. M. (2013, February). The environmental Kuznets curve and the role of coal consumption in India: Cointegration and causality analysis in an open economy. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 18, 519-527. https://doi:10.1016/j.rser.2012.10.031 google scholar
 • Zivot, E., & Andrews, D. W. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 20(1), 25-44. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Mert, M., & Aykan, H. (2022). Analysis of Asymmetric Causality Between Growth and Emissions in Turkey. EKOIST Journal of Econometrics and Statistics, 0(36), 235-255. https://doi.org/10.26650/ekoist.2022.36.1077521


AMA

Mert M, Aykan H. Analysis of Asymmetric Causality Between Growth and Emissions in Turkey. EKOIST Journal of Econometrics and Statistics. 2022;0(36):235-255. https://doi.org/10.26650/ekoist.2022.36.1077521


ABNT

Mert, M.; Aykan, H. Analysis of Asymmetric Causality Between Growth and Emissions in Turkey. EKOIST Journal of Econometrics and Statistics, [Publisher Location], v. 0, n. 36, p. 235-255, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Mert, Mehmet, and Hatice Aykan. 2022. “Analysis of Asymmetric Causality Between Growth and Emissions in Turkey.” EKOIST Journal of Econometrics and Statistics 0, no. 36: 235-255. https://doi.org/10.26650/ekoist.2022.36.1077521


Chicago: Humanities Style

Mert, Mehmet, and Hatice Aykan. Analysis of Asymmetric Causality Between Growth and Emissions in Turkey.” EKOIST Journal of Econometrics and Statistics 0, no. 36 (Jul. 2024): 235-255. https://doi.org/10.26650/ekoist.2022.36.1077521


Harvard: Australian Style

Mert, M & Aykan, H 2022, 'Analysis of Asymmetric Causality Between Growth and Emissions in Turkey', EKOIST Journal of Econometrics and Statistics, vol. 0, no. 36, pp. 235-255, viewed 24 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/ekoist.2022.36.1077521


Harvard: Author-Date Style

Mert, M. and Aykan, H. (2022) ‘Analysis of Asymmetric Causality Between Growth and Emissions in Turkey’, EKOIST Journal of Econometrics and Statistics, 0(36), pp. 235-255. https://doi.org/10.26650/ekoist.2022.36.1077521 (24 Jul. 2024).


MLA

Mert, Mehmet, and Hatice Aykan. Analysis of Asymmetric Causality Between Growth and Emissions in Turkey.” EKOIST Journal of Econometrics and Statistics, vol. 0, no. 36, 2022, pp. 235-255. [Database Container], https://doi.org/10.26650/ekoist.2022.36.1077521


Vancouver

Mert M, Aykan H. Analysis of Asymmetric Causality Between Growth and Emissions in Turkey. EKOIST Journal of Econometrics and Statistics [Internet]. 24 Jul. 2024 [cited 24 Jul. 2024];0(36):235-255. Available from: https://doi.org/10.26650/ekoist.2022.36.1077521 doi: 10.26650/ekoist.2022.36.1077521


ISNAD

Mert, Mehmet - Aykan, Hatice. Analysis of Asymmetric Causality Between Growth and Emissions in Turkey”. EKOIST Journal of Econometrics and Statistics 0/36 (Jul. 2024): 235-255. https://doi.org/10.26650/ekoist.2022.36.1077521TIMELINE


Submitted23.02.2022
Accepted23.03.2022
Published Online29.04.2022

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.