Research Article


DOI :10.26650/HT.2022.1209887   IUP :10.26650/HT.2022.1209887    Full Text (PDF)

Agricultural Weed Flora of Türkiye with Respect to Cereal Grains

Ogün DemirEmir ÖzsoyAybüke KızılırmaklıBurçin ÇıngayBetül ÇetindaşEvren Cabi

Weeds are one of the pests responsible for significant yield, quality, and economic losses in agricultural areas, and they create these losses by competing with cultivated plants for nutrients, light, and water intake. Determining, identifying, and inventorying weeds are vital for proper and effective management. Cereals meet a large portion of the nutritional needs in Türkiye and the world and are also the most commonly produced cultural plant group. Türkiye is the gene center of many grains, especially wheat. This study provides a comprehensive list of local grains, including an evaluation and distribution analysis of the current taxonomic categories of weeds detected in the cereal cultivation areas of Türkiye. As a result of the literature review, 1,188 taxa have been compiled from 97 different sources to form a total of 5,070 weed records with regard to cereal grain fields. While 1,099 of these taxa are naturally distributed throughout Türkiye, 12 have been introduced, and 48 have been naturalized. Among the weeds, an additional 37 endangered taxa both endemic and non-endemic to Türkiye have also been detected. The existence of 18 taxa in Türkiye also need additional confirmation.

Keywords: WeedscerealsTürkiyewheatcornrice
DOI :10.26650/HT.2022.1209887   IUP :10.26650/HT.2022.1209887    Full Text (PDF)

Türkiye’nin Tarımsal Yabancı Ot Florası: Tahıllar

Ogün DemirEmir ÖzsoyAybüke KızılırmaklıBurçin ÇıngayBetül ÇetindaşEvren Cabi

Yabancı otlar, tarım alanlarında önemli verim, kalite ve ekonomik kayıplardan sorumlu zararlılardan biridir. Bu kayıpları, besin elementleri, ışık ve su alımında kültür bitkileri ile rekabete girerek oluşturmaktadır. Doğru ve etkili mücadele için yabancı otların tanınması, belirlenmesi ve envanterlerinin çıkarılması büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de ve dünyada besin ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan tahıllar aynı zamanda üretimi en çok yapılan kültür bitkisi grubudur. Türkiye, özellikle buğday başta olmak üzere birçok buğdaygil türünün gen merkezi konumundadır. Bu çalışmada, Türkiye’deki tahıl ekim alanlarında görülen yabancı otların, mevcut taksonomik kategorilerinin değerlendirilmesi ve yayılış durumlarının analizlerini içeren kapsamlı bir liste verilmiştir. Yapılan literatür çalışmaları sonucunda 97 farklı kaynaktan, tahıl ekimi yapılan alanlarda toplamda 5070 yabancı ot kaydından 1188 takson tespit edilmiştir. Bu taksonların 1099’u Türkiye’de doğal olarak yayılış gösterirken 12’si yabancı, 48 takson ise doğallaşmıştır. 18 taksonun ise Türkiye’de varlığı teyide muhtaçtır. Ayrıca yabancı ot olarak kaydı verilen taksonlar arasında 37 Türkiye endemiği ve endemik olmayan ancak tehlike altında olan taksonlar da görülmüştür.


PDF View

References

 • Albayrak, L. ve Yılmaz, C. (2021). Çoruh vadisinde geleneksel çeltik tarımı (Artvin-Yusufeli). Doğu Coğrafya Dergisi, 26(45), 19-36. google scholar
 • Altop, E.K., Mennan, H. ve Haghnama, K. (2015). Çeltik tarımında Oryza sativa L.(kırmızı çeltik) ve Echinochloa oryzicola Vasinger. (geç akdarı) istilası. İstilacı Bitkiler Çalıştayı/Invasive Plants Workshop, 32-33. google scholar
 • Altop, E. K., Mennan, H., Phillippo, C. J., & Zandstra, B. H. (2015). Effect of the burial depth and environmental factors on the seasonal germination of bearded sprangletop (Leptochloa fusca [L.] Kunth ssp. fascicularis [Lam.] N. S now). Weed Biology and Management, 15(4), 147-158. google scholar
 • Altop, E. K. ve Mennan, H. (2018). Çeltik Ekim alanlarında sorun olan Cyperus difformis L.(kız otu)’in genetik ve morfolojik çeşitliliğinin belirlenmesi. Plant Protection Bulletin, 58(4), 231-246. google scholar
 • Anonim (1979). Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (Appendix I). Bern: European Treaty Series - No. 104. google scholar
 • Anonim (1992). Çeltik tarlalarındaki yabancı otlar. Hasad, 89, 27-28. google scholar
 • Anonim (1995). Zirai Mücadele Teknik Talimatları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. google scholar
 • Anonim (2017a). Çeltik Entegre Mücadele Teknik Talimatı. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü. google scholar
 • Anonim (2017b). Buğday Entegre Mücadele Teknik Talimat. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü. google scholar
 • Anonim (2017c). Mısır Entegre Mücadele Teknik Talimat. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü. google scholar
 • Arıkan, N. ve Elibüyük, İ.Ö. (2015). Yabancı otlarla mücadelede allelopatinin kullanımı. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 8(1), 4650. google scholar
 • Arslan, Z.F., Uludağ, A., & Üremiş, İ. (2015). Status of invasive alien plants included in EPPO Lists in Turkey. EPPO Bulletin, 45(1), 6672. google scholar
 • Arslan, Z.F., Bilgili, A. ve Altun, A.A. (2016). Şanlıurfa ili buğday tarlalarında belirlenen önemli yabancı otlar. VI. Bitki Koruma Kongresi, 5-8 Eylül 2016, Konya. google scholar
 • Arslan, Z.F. (2018). Şanlıurfa ili mısır tarlalarında bulunan yabancı otların yaygınlık ve yoğunlukları ile mücadele sorunlarına çözüm önerileri. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(10), 13221328. google scholar
 • Aslan, S. (2012). Glaucium. Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M. T. (Edlr.), Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler) içinde (s. 663-664). İstanbul: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. google scholar
 • Ateş, E. ve Üremiş, İ. (2020). Şanlıurfa ili buğday ekim alanlarında bulunan yabancı ot türlerinin, yaygınlık ve yoğunluklarının belirlenmesi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 24(1), 33-43. google scholar
 • Ateş, E. ve Üremiş, İ. (2022). Batman İli Buğday Ekim Alanlarında Bulunan Yabancı Otların Yaygınlık ve Yoğunluklarının Belirlenmesi. Turkish Journal of Weed Science, 25(1), 9-19. google scholar
 • Audru, J., Cesar, J., & Lebrun, J.P. (1994). Les Plantes Vasculaires de la République de Djibouti. Flore Illustrée 1. Paris: CIRAD-EMVT. google scholar
 • Aybeke, M. ve Sürek, H. (2005). Çeltik Tarlalarında Tespit Edilen İki Yeni Yabancı Otun (Söğüt otu= Amannia auriculata Willd. var. arenaria (Kunth) Koehne ve Dip otu= Lindernia dubia (L.) Pennell) Tanımlayıcı Özellikleri. Hasad, 21, 48-49. google scholar
 • Aybeke, M. ve Sürek, H. (2008). Çeltik tarlalarında tespit edilen yeni bir yabancı otun [Rüzgarotu, Eragrostis pilosa (L.) İ.P. Beauv, Poaceae] tanımlayıcı özellikleri. Hasad, 21, 48-49. google scholar
 • Aybeke, M. ve Sürek, H. (2010). Çeltik tarlalarındaki bir yabancı otun, Beyazdarı [E. oryzoides (Ard.) Fritsch (Poaceae)]’nın tanımlayıcı özellikleri. Hasad, 299,76. google scholar
 • Aybeke, M. (2016). Trakya bölgesi çeltik tarlalarında görülen yeni bir yabancı otun (dip otu= lındernıa dubıa (l.) pennell, Scrophularıaceae) morfolojik özellikleri. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7(1), 33-36. google scholar
 • Baboo, A., Gökkuş, A., Çakmakçı, R. ve Alatürk, F. (2020). Çanakkale’de çeltik yetiştirilen alanlarda bulunan zararlı ve faydalı böcek ve yabancı ot türleri. Iksad Publications. google scholar
 • Bejarano, A., Gutiérrez, A., & Vázquez, F.M. (2011). Aproximación al conocimiento de flora neófita en la cuenca del Guadiana Internacional a su paso por Extremadura (España) Alentejo (Portugal). Folia Botanica Extramadurensis, 5, 5-29. google scholar
 • Bilger, S. ve Bakırcı, H. (1969). Topalak (Cyperus rotundus) yabancı otu ile mücadele imkanları üzerine araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni, 9(3),164-188. google scholar
 • Bilz, M., Kell, S.P., Maxted, N., & Lansdown, R.V. (2011). European Red List of Vascular Plants. Luxembourg: Publications Office of the European Union. google scholar
 • Bizimbitkiler (2022, Ekim 27) Bizimbitkiler. Erişim adresi: https:// bizimbitkiler.org.tr/yeni/demos/technical/’den alındı. google scholar
 • Boissier, E. (1867-1884). Flora Orientalis 1-5. Basileae, Genevae & Lugduni: H. Georg. google scholar
 • Bor, N.L. (1968). Flora of Iraq 9. Baghdad: Ministry of Agriculture & Agrarian Reform. google scholar
 • Bor, N.L. (1970). Flora Iranica 70. Graz: Akademische Druck- u. Verlagsanstalt. google scholar
 • Boz, Ö. (2000). Aydın İli Buğday Ekim Alanlarında Bulunan Yabancı Otlar ile Rastlanma Sıklıkları Ve Yoğunluklarının Saptanması. Türkiye Herboloji Dergisi, 3(2), 1-100. google scholar
 • Boz, Ö., Doğan, M.N. ve Dura, S. (2000). Denizli İli Buğday Ekim Alanlarındaki Yabancı Otların Yaygınlık ve Yoğunluklarının Saptanması. Türkiye Herboloji Dergisi, 3(1), 37-52. google scholar
 • Bükün, B., Güler, B. ve Uygur, S. (2003). Şanlıurfa İli Arpa Ekim Alanlarındaki Yabancı Otlar Ve Dağılımları. Türkiyer Herboloji Dergisi, 6(2), 54-59. google scholar
 • Bülbül, Z.F. ve Uygur, F.N. (2004). Silybum marianum L. Gaerner (Meryem Dikeni, Kangal)’un Çukurova Bölgesi Buğday Ekim Alanlarındaki Önemi ve Gelişme Biyolojisi. Türkiye IV. Herboloji Kongresi, 8-10 Eylül 2004. google scholar
 • CABI (2022, Ekim 1). CABI - Compendium (Invasive Species Discovery Tool). Erişim adresi: https://www.cabidigitallibrary.org/journal/ cabicompendium/’den alındı. google scholar
 • Chamberlain, D.F. (1988). Ammannia L. In: Davis, P. H., Mill, R. R. ve Tan, K. (Eds.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 10 (ss. 138-139). Edinburgh: Edinburgh Univ. Press. google scholar
 • Chiscano, J.L.P. (2013). Aspectos de la ecología y floración de Heteranthera reniformis Ruiz & Pavón (Pontederiaceae) en las Vegas Altas del Guadiana, Extremadura (España). Folia Botanica Extremadurensis, 7, 23-27. google scholar
 • Clayton, W.D., Phillips, S.M., Renvoize, S.A. (1974). Gramineae. In: Pollhill, R.M. (Ed.), Flora of Tropical East Africa 2 (ss. 177-449). Kew: Royal Botanic Gardens, Kew. google scholar
 • Cope, Knees, S.G., & Miller, A.G. (2007). Flora of the Arabian peninsula and Socotra 5(1). Edinburgh: Edinburgh Univ. Press. google scholar
 • Cullen, J. (1965). Glaucium. In: Davis, P.H. (Ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 1 (ss 214-217). Edinburgh: Edinburgh Univ. Press. google scholar
 • Çamoğlu, G., Kızıl, Ü., Demirel, K., Aksu, S., Nar, H. ve Altınbilek, H.F. (2022). Çeltik Alanlarında Yabancı Otları Sınıflandırmasında İnsansız Hava Aracı Kullanılması. II. Uluslararası Küresel İklim Değişikliği Kongresi, 14-16 Eylül, Çanakkale. google scholar
 • Çolak, E.Ş., ve Işık, D. (2021). Yabancı Otlar ile Mücadelede Güncel Yöntem: Robotikler. Turkish Journal of Weed Science, 24(2), 166176. google scholar
 • Çoruh, İ. Boydaş, M. (2007). Effect of Different Soil Tillage Implements and Study Speeds on Density of Weed in Wheat. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 17 (1), 29-43. google scholar
 • Çoruh, İ. (2008). Farklı zamanlarda ekilen buğday çeşitlerinin yabancı otların kuru ağırlık, yoğunluk ve rastlama sıklıkları üzerine etkileri. Journal of Agricultural Sciences, 14 (3), 276-283. google scholar
 • Çoruh, İ. (2010). Erzurum Yöresinde Bazı Korunga Ekim Alanlarında Bulunan Yabancı Otlar, Yoğunlukları Ve Rastlama Sıklıkları. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 25(2), 89-93. google scholar
 • Danihelka, J., Chrtek Jr, J., & Kaplan, Z. (2012). Checklist of vascular plants of the Czech Republic. Preslia, 84(3), 647-811. google scholar
 • Davis, P.H. (1965-1985). Flora of Turkey and the East Aegean Islands 1-9. Edinburgh: Edinburgh Univ. Press. google scholar
 • Davis, P.H., Mill, R.R., & Tan, K. (1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands 10. Edinburgh: Edinburgh Univ. Press. google scholar
 • del Monte, J.P., & Cortés, J.A. (2000). Acerca de las especies del género Leptochloa, como mala hierba de los arrozales y su distribución en España. Boletín de sanidad vegetal Plagas, 26, 599-604. google scholar
 • Demirci, M. ve Uzun, A. (2001). Çeltik Alanlarında Önemli Yabancı Otlar ve Kimyasal Savaşım Önerileri. Türkiye III. Herboloji Kongresi, 9-12 Ekim. google scholar
 • Demirkan, H. (2013). Determination of weeds in rice region of Edirne-Uzunköprü and Researches on chemical control of those weeds. Journal of Turkish Phytopathology, 42(1-2-3), 1-12. google scholar
 • Doğan, A. ve Uygur, F.N. (2004). Antep Turpu (Raphanus sativus L.)’nun Mısır Bitkisine (Zea mays L.) ve Yabancı Ot Türlerine Olan Allelopatik Etkisinin Araştırılması. Türkiye Herboloji Dergisi, 8(12), 10-25. google scholar
 • Ekim, T. (2012, Ekim 23). Eclipta. Şu sitede: Bizimbitkiler (2013). Erişim adresi: http://www.bizimbitkiler.org.tr’den alındı. google scholar
 • Ekwealor, K.U., Echereme, C.B., Ofobeze, T.N., & Okereke, C.N. (2019). Economic importance of weeds: a review. Asian J Plant Sci, 3, 1-11. google scholar
 • EPPO (2022, Ekim 9), EPPO - European and Mediterranean Plant Protection Organization. Erişim adresi: https://gd.eppo.int/’den alındı. google scholar
 • Esim, R.T. ve Çoruh, İ. (2021). Bingöl İli Buğday Ekim Alanlarında Bulunan Yabancı Otlar, Yoğunlukları ve Rastlama Sıklıkları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 52(3), 335-343. google scholar
 • Etkin N.L., Ross P. (1997). Pharmacologie implication of wild plants in Hausa diet. In: Etkin, N.L. (Ed.), Eating on the wild side: The pharmacologic, ecologic, and social implications of using noncultigens (ss. 85- 101). Arizona: University of Arizona Press. google scholar
 • Euro+Med (2022, Ekim 23). Euro+Med PlantBase - the information resource for Euro- Mediterranean plant diversity. Erişim adresi: https://www.europlusmed.org/’den alındı. google scholar
 • FAO (2022, Ekim 21). FAOSTAT. Lisans: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Erişim adresi: https://www.fao.org/faostat/en’den alındı google scholar
 • Ferguson, I.K. (1972). Verbascum nigrum L. In: Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Moore, D.M., Valentine, D.H., Walters, S.M. & Webb, D.A. (Eds.), Flora Europaea (vol. 3) (ss. 216). London: Cambridge University Press. google scholar
 • Finch S, & Collier R. (2003). Insects can see clearly now the weeds have gone. Biologist, 50(3), 132-135. google scholar
 • Galán de Mera, A. (2007). Heretanthera Ruiz, & Pavón. In: Castroviejo, S. (Ed.), Flora Ibérica 18 (ss. 323-327). Madrid: Real Jardín Botánico. google scholar
 • GBIF (2022, Ekim 15). GBIF - Global Biodiversity Information Facility. Erişim Adresi: https://www.gbif.org’den alındı. google scholar
 • Gökalp, Ö. ve Üremiş, İ. (2015). Mardin Buğday Ekim Alanlarında Bulunan Yabancı Ot Türlerinin, Yaygınlıklarının ve Yoğunluklarının Belirlenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(1), 13-22. google scholar
 • Göktürk, R.S. (2016). Türkiye florası için yeni bir kayıt; Heteranthera limosa Sw. Willd. Pontederiaceae. Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma, 9(2), 119-121. google scholar
 • Görel, E., Muslu, E.E., Üremiş, İ. ve Uludağ, A. (2015). Weeds in rice fields of Turkey and provisions for future. Sixth International Scientific Agricultural Symposium (Agrosym), 15-18 Ekim, Jahorina. google scholar
 • Grankina, V. (2009). The system of the genus Glycyrrhiza L. (Fabaceae). Novosti Sistematiki Vysshikh Rastenii, 40, 89-108. google scholar
 • Grossheim, A.A. (1945). Flora Kavkaza 3. Baku: Trudy Botanicheskogo instituta Akademii nauk SSSR. google scholar
 • Gussev, C., Georgiev, V., Tsoneva, S., & Tzonev, R. (2020). New floristic and syntaxonomic data from rice fields in Bulgaria. Botanica Serbica, 44(1), 95-100. google scholar
 • Güncan, A. (2014). Yabancı Ot Mücadelesi (3. Baskı). Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınevi. google scholar
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. ve Başer, K.H.C. (2000). Flora of Turkey and the East Aegean Islands 11. Edinburgh: Edinburgh Univ. Press. google scholar
 • Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T. (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). İstanbul: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. google scholar
 • Güner, A. (2014). Resimli Türkiye Florası, Cilt 1. İstanbul: Flora Araştırmaları Derneği ve İş Bankası Kültür Yayınları. google scholar
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Çimen, A.Ö., Güner, I., Ekşi, G. ve Şen, F. (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. İstanbul: ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. google scholar
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Çimen, A.Ö., Güner, I., Ekşi, G. ve Şen, F. (2022). Resimli Türkiye Florası, Cilt 3a. İstanbul: ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. google scholar
 • Gürbüz, R., Uygur, S. ve Uygur, F.N. (2018). Ağrı ili buğday ekim alanlarında segetal floranın belirlenmesi. Turkish Journal of Weed Science, 21(1), 8-18. google scholar
 • Hancerli, L. ve Uygur, F.N. (2017). Weed species infesting corn growing areas in Çukurova Region. Turkish Journal of Weed Science, 20(2), 55-60. google scholar
 • Hançerli, L., Ayata, M.U., Çakan, H., Uygur, F.N. ve Uygur, S. (2018). A New Weed Species Record for the Flora of Turkey Ipomoea hederifolia L. Turkish Journal of Weed Science, 21(2), 36-38. google scholar
 • Hassan, A. & Nawchoo, I.A. (2020). Impact of Invasive Plants in Aquatic Ecosystems. In: Hakeem, K., Bhat, R. & Qadri, H. (Eds.), Bioremediation and Biotechnology (ss. 55-73). Cham: Springer. google scholar
 • Horn, C.N. (1988). Developmental heterophylly in the genus Heteranthera (Pontederiaceae). Aquatic Botany, 31(3-4), 197209. google scholar
 • Horn, C.N. (2002). Pontederiaceae Kunth: Pickerel-weed family. In: Flora of North America Editorial Committee (Ed.), Flora of North America North of Mexico, Magnoliophyta: (Liliidae) Liliales and Orchidales 26 (ss. 37-46). New York, Oxford: Oxford University Press. google scholar
 • Hussner A. (2012). Alien aquatic plant species in European countries. Weed Research, 52, 397-406. google scholar
 • Hussner A. (2014). Long-term macrophyte mapping documents a continuously shift from native to non-native aquatic plant dominance in the thermally abnormal River Erft (North RhineWestphalia, Germany). Limnol Ecol Manag Inland Waters, 48, 39-45. google scholar
 • IPNI (2022, Ekim 22). IPNI - International Plant Names Index. Erişim adresi : https://www.ipni.org/’den alındı. google scholar
 • Işık, D., Mennan, H. ve Kapar, H. (2004). Samsun İli Mısır Ekiliş Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otların Farklı Dönemlerde Yok Edilmesi İle Kritik Periyodun Saptanması. Türkiye IV. Herboloji Kongresi, 8-10 Eylül. google scholar
 • İlbağı, H., Kara, A., Çıtır, A. ve Uysal, M. (2021). Trakya Bölgesi Tahıl Üretim Alanlarındaki Sarı Cücelik Virüs Hastalıklarının Doğal Konukçusu Yabancı Ot Türleri. Turkish Journal of Weed Science, 24(1), 1-12. google scholar
 • Kaçan, K., Tursun, N., Önen, H. ve Özer, Z. (1997). Kazova (Tokat)’da mısır (Zea mays L.) ekim alanlarında sorun olan yabancı otlar. Türkiye II. Herboloji Kongresi, 1(4), 189-194. google scholar
 • Kahraman, Ş., Atakul, Ş., Kılınç, S., Aydın, A., Duman, M., Baran, B. ve Özaslan, C. (2021). Çeltik yetiştiriciliğinde organik tarım olanaklarının araştırılması ve konvansiyonel tarım ile karşılaştırılması. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, 9(2), 54-61. google scholar
 • Karaca, M. ve Güncan, A. (2011). Orta Anadolu Bölgesi Buğday Tarlalarında Sorun Oluşturan Yatık Gökbaş (Centaurea depressa Bieb.)’ ın Ekonmik Zarar Eşiği. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, 28-30 Haziran, Kahramanmaraş. google scholar
 • Karov, I., Mitrev, S., Mihajlov, L., Ristova, D., Nakova, E., & Kovacevik, B. (2005). Heteranthera reniformis Ruiz & Pavón new weed in rice field in the region of Kocani. Journal of Agriculture and Plant Sciences, 4(1), 147-155. google scholar
 • Kaya, Y. ve Zengin, H. (2000). Pasinler Ovasındaki Buğday Tarlalarında Sorun Oluşturan Yabancı Otlarla, Rastlama Sıklıkları, Hayat Formları ve Fitocoğrafik Bölgelerinin Belirlenmesi. Türkiye Herboloji Dergisi, 3(1), 17-26. google scholar
 • Kaydan, D., Tepe, I., Yağmur, M., ve Yergin, R. (2011). Ekim yöntemi ve sıklığının buğdayda tane verimi, bazı verim öğeleri ve yabancı otlar üzerine etkileri. Journal of Agricultural Sciences, 17, 310-323. google scholar
 • Kim, S.C., Oh, Y.J., & Kwon, Y.W. (1992). Weed flora of agricultural area in Korea. Korean Journal of Weed Science, 12(4), 317-334. google scholar
 • Kitiş, Y. ve Boz, Ö. (2003). Isparta İli Buğday Ekim Alanlarındaki Yabancı Otların Yaygınlık Ve Yoğunluklarının Saptanması. Türkiye Herboloji Dergisi, 6(1), 16-100. google scholar
 • Kitiş, Y.E. ve Özçelik, H. (2004). Isparta İli Buğday, Elma ve Domates Ekim/Dikim Alanlarında Saptanan Yabancı Ot Türleri ve Bazı Botaniksel Özellikleri. Türkiye Herboloji Dergisi, 7(2), 8-28. google scholar
 • Korakaki, E., Legakis, A., Katsanevakis, S., Koulelis, P.P., Avramidou, E.V., Soulioti, N., & Petrakis, P.V. (2021). Invasive Alien Species of Greece. In: Pullaiah, T. & Ielmini, M.R. (Edlr.), Invasive Alien Species: Observations and Issues from Around the World 3 (ss. 124-189). Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell. google scholar
 • Kordali, Ş. ve Zengin, H. (2007). Bayburt İli Buğday Ekim Alanlarında Bulunan Yabancı Otların Rastlama Sıklığı, Yoğunlukları ve Topluluk Oluşturma Durumlarının Saptanması. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 38(1), 9-23. google scholar
 • Kordali, Ş. ve Zengin, H. (2011). Bayburt yöresinde arpa ekim alanlarında görülen yabancı otlar, yoğunlukları, yaygınlıkları ve topluluk oluşturma durumları üzerinde çalışmalar. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 42(2), 117-131. google scholar
 • Köktaş, D. ve Yavuz, D.Ö. (2020). Uşak ili buğday (Triticum aestivum L.) ekim alanlarında sorun olan yabancı ot türlerinin, yaygınlık ve yoğunluklarının belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 7(2), 349-367. google scholar
 • Kraehmer, H. (2016). Atlas of weed mapping. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell. google scholar
 • Kurhan, N., Kurçman, M. ve Ceylan, Ö. (1971). Orta Anadolu çeltik ziraatında yabancı otlara karşı ilaç denemesi. Zirai Mücadele Araştırma Yıllığı, 5, 119. google scholar
 • Lazkov, G.A. & Sultanova, B.A. (2011). Checklist of vascular plants of Kyrgyzstan. Norrlinia, 24, 1-166. google scholar
 • Liebman, M., Mohler, C.L., & Staver, C.P. (2001). Ecological Management of Agricultural Weeds. Cambridge: Cambridge University Press. google scholar
 • Maggi, F., Ferretti, G., Pocceschi, N., Menghini, L., & Ricciutelli, M. (2004). Morphological, histochemical and phytochemical investigation of the genus Hypericum of the Central Italy. Fitoterapia, 75(7-8), 702-711. google scholar
 • Majekova, J., Jarolimek, I., Zaliberova, M., & Medvecka, J. (2021). Alien (invasive) vascular plants in Slovakia-a story of successful plant immigrants. Environmental & Socio-economic Studies, 9(4), 23-31. google scholar
 • Malyschev, L.I., Peshkova, G.A. & Baikov, K.S. (2007). Flora of Siberia 14. Enfield, Plymouth: Scientific Publishers Inc. google scholar
 • Mennan, H. ve Işık, D. (2003). Samsun İli Mısır Ekim Alanlarında Son 30 Yılda Yabancı Ot Florasında Görülen Değişiklikler Ve Bunların Nedenlerinin Araştırılması. Türkiye Herboloji Dergisi, 6(1), 1-7. google scholar
 • Mungan, F. ve Yıldız, K. (2016). Türkiye’nin Glaucium Mill. (Papaveraceae) cinsinin revizyonu (Doktora Tezi). Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa. google scholar
 • Muslu, E.E. ve Uludağ, A. (2014). The Alien Weed Species in Rice Fields in Thrace. Proceedings of the Second Student Scientific Conference, Ecology and Environment, 16-17 Mayıs, Shumen. google scholar
 • Mutlu, Ç., Duman, M., Karaca, V., Bayram, Y. ve Süer, İ.E. (2016). Karacadağ çeltiğinde Cicadellidae, Cixiidae ve Delphacidae (Hemiptera) türleri ile bunların popülasyonuna yabancıotların etkisi. Türkiye Entomoloji Bülteni, 6(4), 279-289 google scholar
 • Neacşu, A., & Arsene, G. (2017, Eylül). Lindernia dubia (L.) Pennell: a new invasive in the Romanian Banat. In First International Congress of Danube Region Botanical Gardens. Transdisciplinarity in Plant Science. google scholar
 • Niwattanakul, S., Singthongchai, J., Naenudorn, E., & Wanapu, S. (2013, Mart). Using of Jaccard coefficient for keywords similarity. Proceedings of the international multiconference of engineers and computer scientists 1(6). google scholar
 • Oran, Y.K. (1975). Güneydoğu Anadolu’da Çeltik Yanıklığı Fungusu (Pyricularia oryzae Bri. Et Cav.)’nun Taksonomisi, Biyo-ekolojisi, Zararı ve Çeltik Çeşitlerinin Dayanıklılığı Üzerinde Araştırmalar. Plant Protection Bulletin, 1(1), 1-49. google scholar
 • Önen, H. ve Özer, Z. (2001). Tarla içerisinde yabancı otların dağılımları arasındaki farklılıkların haritalanarak belirlenmesi. Türkiye Herboloji Dergisi, 4(2), 74-83. google scholar
 • Önen, H., Özgöz E. ve Özer, Z. (2001). Farklı Ekim Yöntemlerinin Buğdayda Yabancı Otlanmaya ve Verime Etkileri. Türkiye III. Herboloji Kongresi, 9-12 Ekim. google scholar
 • Öz, H. (1993). Samsun İlinde Çeltik Üretim Tekniğinin Belirlenmesi ve Ekonomik Analizi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü. google scholar
 • Özaslan, C., Boyraz, N. ve Güncan, A. (2011). Diyarbakır İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otların Belirlenmesi. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 28-30 Haziran 2011. google scholar
 • Özaslan, C. (2015). Determination of Weeds in Rice Fields of South Eastern Anatolia Region of Turkey. Scientific Papers Series A Agronomy, 58, 260-265. google scholar
 • Özen, F., Yaldız, G., ve Çamlıca, M. (2017). Yabancı ot mücadelesinde bazı aromatik bitkilerinin uçucu yağlarının allelopatik etkisi. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 3(1), 40-48. google scholar
 • Özer, Z., Önen, H., Uygur, N.F. ve Koch, W. (1996). Farklı Kültürlerde Sorun Olan Yabancı Otlar ve Kimyasal Savaşımları. Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları 15(8). google scholar
 • Özer, Z., Tursun, N., Önen, H., Uygur, F. N. ve Erol, D. (1998). Herbaryum yapma teknikleri ve yabancı ot teşhis yöntemleri. Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları 22(12). google scholar
 • Özer, Z., Kadıoğlu, İ., Önen, H. ve Tursun, N. (2001). Herboloji (Yabancı Ot Bilimi). Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları 20(10). google scholar
 • Pala, F. ve Mennan, H. (2017). Diyarbakır ili buğday tarlalarında bulunan yabancı otların belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni, 57(4), 447-461. google scholar
 • Pérez-Chiscano, J.L. (2000). Dos Pontederiaceae en los arrozales de las Vegas Altas del Guadina. Stvdia Botanica, 19, 107-108. google scholar
 • Peric, R. & Rilak, S. (2017). Eclipta prostrata (L.) L. (Compositae), an adventive species new to the flora of Serbia. Botanica Serbica, 41(1), 89-93. google scholar
 • Podlech, D. (1971). Sphenoclea Gaertn. In: Rechinger, K.H. (Ed.) Flora Iranica 88. Graz: Akademische Druck- u. Verlagsanstalt. google scholar
 • Ponsens, J., Hanson, J., Schellberg, J., & Moeseler, B. M. (2010). Characterization of phenotypic diversity, yield and response to drought stress in a collection of Rhodes grass (Chloris gayana Kunth) accessions. Field Crops Research, 118(1), 57-72. google scholar
 • POWO (2022, Ekim 20). POWO - Plants of the World Online. Erişim adresi: https://powo.science.kew.org/’den alındı. google scholar
 • Randall, R.P. (2017). A Global Compendium of Weeds. 3rd Edition. Perth, Western Australia: R.P. Randall. google scholar
 • Raus, T., Eleftheriadou, E., & Theodoropoulos, K. (2002). Heteranthera reniformis Ruiz & Pav. In Greuter W & Raus Th (Eds.), Med-Checklist Notulae 21. Berlin: Willdenowia, 32(2), 207. google scholar
 • Rechinger, K.H., Browicz, K., Persson, K. & Wendelbo, P. (1990). Flora Iranica 165. Graz: Akademische Druck- u. Verlagsanstalt. google scholar
 • Romani, M. & Tabacchi, M. (2000). Leptochloa fascicularis, a new weed in rice. Informatore Agrario, 56(36), 65-66. google scholar
 • Sánchez Gullón, E., & Rubio, J.C. (1999). Novedades florísticas para el litoral de Huelva y provincia I. Lagascalia, 21(1), 7-16. google scholar
 • Santos, M.J., Anderson, L.W.J., Ustin, S.L. (2011) Effects of invasive species on plant communities: an example using submersed aquatic plants at the regional scale. Biol Invasions, 3, 443-457. google scholar
 • Sataloğlu, N., Aydın, B. ve Turla, A. (2007). Pestisit zehirlenmeleri. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(3), 169-74. google scholar
 • Schiele, S. (1986). Introduction and spread of three mudplantains (Pontederiaceae) in rice fields of Europe. In Proc. EWRS/AAB 7th Symposium on Aquatic Weeds. google scholar
 • Schwob, I., Viano, J., Jann-Para, G., Bessiere, J. M., & Dherbomez, M. (2006). Composition and antimicrobial activity of the essential oil of Hypericum hyssopifolium ssp. hyssopifolium from southeast France. Journal of Essential Oil Research, 18(4), 469471. google scholar
 • Shaw, J.D., Spear, D., Greve, M., & Chown, S.L. (2010). Taxonomic homogenization and differentiation across Southern Ocean Islands differ among insects and vascular plants. Journal of Biogeography, 37(2), 217-228. google scholar
 • Shen, X., Pyon, J.Y., & Kim, D.S. (2010). Germination and seedling emergence of Ammannia coccinea as influenced by environmental factors. Korean Journal of Weed Science, 30(2), 84-93. google scholar
 • Sırma, M. ve Kadıoğlu, İ. (2010). Erzincan İli-Otlukbeli İlçesi Buğday Ekim Alanlarında Saptanan Önemli Yabancı Ot Türleri, Rastlanma Sıklıkları ve Yoğunlukları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(1), 27-34. google scholar
 • Sırrı, M. (2019). Buğday ekim alanlarında sorun oluşturan yabancı ot türleri, Siirt ili örneği. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 6(2), 142-152. google scholar
 • Sinden, J., Jones, R., Hester, S., Odom, D., Kalisch, C., James, R., ... & Griffith, G. (2004). The economic impact of weeds in Australia (Technical Series 8). Glen Osmond, SA: CRC for Australian Weed Management. google scholar
 • Sirat, A., Sezer, İ. ve Akay, H. (2012). Kızılırmak Deltası’nda Organik Çeltik Tarımı. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(2), 76-92. google scholar
 • Snow, N., Peterson, P. M., Romaschenko, K., & Simon, B.K. (2018). Monograph of Diplachne (Poaceae, Chloridoideae, Cynodonteae). PhytoKeys, 93, 1-102. google scholar
 • Sokat, Y. (2021). Ege Bölgesi Yaprağı Yenen Sebze Üretim Alanlarındaki Zehirli Yabancı Ot Türleri. Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi, 10(1), 91-101. google scholar
 • Stiers, I., Crohain, N, Josens, G., Triest, L. (2011) Impact of three aquatic invasive species on native plants and macroinvertebrates in temperate ponds. Biol Invasions, 13, 2715-2726. google scholar
 • Sürek, H. (2002). Çeltik Tarımı. Hasad Yayıncılık. google scholar
 • Sürek, H. (2004). Ülkemiz Çeltik Tarlalarında Görülen Geniş Yapraklı Otlar. Hasad, 220, 34-40. google scholar
 • Sürek, H. (2005). Çeltikte Geniş Yapraklı Yeni Bir Yabancı Ot (Heteranthera reniformis). Hasad, 239, 66-71. google scholar
 • Şahin, H. (2019). 2.45 GHz mikrodalga frekansının yabancı ot mücadele yöntemi olarak kullanılması. Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 4(3), 58-71. google scholar
 • Tavakkoli, Z. (2016). Notes on some species of the genus Glaucium (Papaveraceae) in Iran. Nova Biologica Reperta, 3(2), 167-176. google scholar
 • Tavakkoli, Z. & Assadi, M. (2019). A taxonomic revision of the genus Glaucium (Papaveraceae) in Iran. Acta Botanica Croatica, 78(1), 57-65. google scholar
 • Tembelo, B., Arslan, Z.F., ve Aksoy, N. (2020). Avrupa-Sibirya (EuroSiberian) Flora Alanının Batı Karadeniz Alt Bölgesi (Euxine)’nde Bulunan Tıbbi Yabancı Ot Türleri. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8(3), 2193-2207. google scholar
 • Tepe, I., (2014). Yabancı Otlarla Mücadele. İzmir: Sidas Medya Ziraat Yayın No: 031. google scholar
 • Tiryaki, O., Canhilal, R., ve Horuz, S. (2010). Tarım ilaçları kullanımı ve riskleri. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen bilimleri Dergisi, 26(2), 154-169. google scholar
 • Topuz, M. ve Nemli, Y. (2001). Manyas (Balıkesir) İlçesi Hububat Tarlalarında Topraktaki Bazı Önemli Yabancı Ot Tohumlarının Yoğunluğunun Tespiti ve Topraktaki Tohum Popülasyonu ile Yabancı Ot Florası Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Üzerinde Ön Çalışmalar. Türkiye III. Herboloji Kongresi, 9-12 Ekim. google scholar
 • Torun, H., ve Uygur, S. (2012). Herbisit uygulamalarının bazı kültür bitkileri üzerinde oluşturduğu zararlanmalar. google scholar
 • Tropicos (2022, Ekim 24). Tropicos. Erişim Adresi: https: //www. tropicos.org/’den alındı. google scholar
 • Tursun, N. (2002). Kahramanmaraş İli Ve İlçelerinde Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otların Belirlenmesi. Türkiye Herboloji Dergisi, 5(1), 1-11. google scholar
 • Tursun, N., Seyithanoğlu, M. ve Bilir, H. (2004). Kahramanmaraş İlinde Yabancı Ot Sorunları. Türkiye IV. Herboloji Kongresi, 8-10 Eylül. google scholar
 • Tursun, N. ve Seyithanoğlu, M. (2006). Kahramanmaraş ilinde önemli kültür bitkilerinde sorun olan önemli yabancı ot türleri ve bunlarla mücadelede en yaygın kullanılan herbisitlerin belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 116-120. google scholar
 • Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Moore, D.M., Valentine, D.H., Walters, S.M. & Webb, D.A. (2001). Flora Europaea (1-5). Cambridge: Cambridge University Press. 2392 p. google scholar
 • TÜBİVES (2022, Ekim 30) TÜBİVES - Türkiye Bitkileri Veri Servisi. google scholar
 • Erişim Adresi: http://194.27.225.161/yasin/tubives/index. php/’den alındı. google scholar
 • Tükseven, S. ve Demirci, M. (2015). Çeltik Alanlarında İstilacı Bir Tür; Diplachne fusca (L.) P.Beauv. Türkiye Herboloji Dergisi, 18(3), 5657. google scholar
 • Türe, C. ve Böcük, H. (2000). Bilecik İlindeki Bazı Tarım Alanlarında Yayılış Gösteren Yabancı Otlar Ve Yayılış Alanları. Türkiye Herboloji Dergisi, 3(2), 24-46. google scholar
 • Türe, C. ve Köse, Y.B. (2000). Eskişehir ve çevresindeki bazı tarım alanlarında yayılış gösteren yabancı ot florası üzerine bir araştırma. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 24(3), 327-331. google scholar
 • Türe, C. (2003). An investigation on the weed diversity in some agricultural fields of İnegöl (Bursa) and its environments. Türkiye Herboloji Dergisi, 6(1), 48-59. google scholar
 • Türe, C., & Böcük, H. (2008). Investigation of threatened arable weeds and their conservation status in Turkey. Weed Research, 48(3), 289-296. google scholar
 • Türker, R., Biçici, M. ve Yüksel, M. (1972). Çeltik tarlalarında görülen darıcana (Echinochloa crusgalli L.) karşı ilaç denemeleri. Zirai Mücadele Araştırma Yıllığı, 6, 117-118. google scholar
 • Uludağ, A., Aksoy, N., Yazlık, A., Arslan, Z.F., Yazmış, E., Uremis, I., ... & Brundu, G. (2017). Alien flora of Turkey: checklist, taxonomic composition and ecological attributes. NeoBiota, 35, 61. google scholar
 • Uluğ, E. (1978). Ege Bölgesi çeltik tarlalarındaki yabancıotlara karşı ilaç denemesi. Zirai Mücadele Araştırma Yıllığı, 12, 155. google scholar
 • Uygur, F.N., (2002, Eylül). Bitki yabancı otlar ve biyolojik mücadele. Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi içinde (s. 49-60). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Ofset Tesisleri. google scholar
 • Uygur, S., ve Uygur, F.N. (2010). Yabancı otların biyolojik mücadelesi. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 1(1), 79-95. google scholar
 • Uysal, B. ve Kadıoğlu, İ. (2014). Iğdır İli Mısır Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otlar ve Kimyasal Mücadelesi. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi. google scholar
 • Uzun, K. ve Demirkan, H. (2009). Edirne - Uzunköprü Çeltik Alanlarındaki Yabancı Otların Belirlenmesi ve Baraj Otu (Leptochloa fascicularis (Lam.) ’nun Kimyasal Savaşımı Üzerinde Araştırmalar. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, 15-18 Temmuz, Van. google scholar
 • Ücrak, M., Gürbüz, R. ve Çoruh, İ. (2019). Iğdır ili buğday ekim alanlarında segetal floranın belirlenmesi ve bazı yabancı otların gelişme biyolojilerinin incelenmesi. Journal of the Institute of Science and Technology, 9(4), 1887-1900. google scholar
 • Üremiş, İ. ve Abacı, O. (2016). Yerfıstığı (Arachys hypogaea L.) Yetiştiriciliğinde Yabancı Ot Mücadelesinde Esas Alınacak Kritik Dönemin Belirlenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(1). google scholar
 • Üremiş, İ., Uludağ, A. ve Aksoy N. (2021). Bitki Toplama ve Herbaryum Teknikleri. H. Mennan ve F. Pala (Edlr.), Yabancı Ot Biliminde Güncel Konular. Ankara: İksad Yayın Evi. google scholar
 • Üstüner, T. ve Altın, B. (2003). Niğde Yöresinde Buğday Tarlalarında Sorun olan Yabancı Otlar ve Yoğunlukları. Türkiye Herboloji Dergisi, 6(2), 32-44. google scholar
 • Vare, H., Lampinen, R., Humphries, C., & Williams, P. (2003). Taxonomic diversity of vascular plants in the European alpine areas. In Nagy, L., Grabherr, G., Körner, C., & Thompson, D.B.A. (Eds.), Alpine Biodiversity in Europe (ss. 133-148). Berlin: Springer. google scholar
 • Villamagna AM, Murphy BR (2010). Ecological and socio-economic impacts of invasive water hyacinth (Eichhornia crassipes): a review. Freshw Biol, 55, 282-298. google scholar
 • Vladimirov, V. & Delcheva, M. (2016). First record of the alien Diplachne fascicularis (Poaceae) in Bulgaria. Flora Mediterranea, 26, 209-214. google scholar
 • Wang, A., Gopurenko, D., Wu, H., & Lepschi, B. (2017). Evaluation of six candidate DNA barcode loci for identification of five important invasive grasses in eastern Australia. PloS one, 12(4), e0175338. google scholar
 • World Health Organization. (1990). Public health impact of pesticides used in agriculture. England: World Health Organization. google scholar
 • Wu, Z. & Raven, P.H. (2010). Flora of China 10. Beijing & St. Louis: Science Press (Beijing) & Missouri Botanical Garden Press (St. Louis). google scholar
 • Y arcı, C. ve Altay, V. (2016). Kocaeli ve Çevresindeki Tarım Alanlarının Yabani Ot Florası. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(Özel Sayı I), 148-171. google scholar
 • Y azlık, A., Bör, A.R. ve Eroğlu, E. (2020). Türkiye’de Çeltik Üretiminde Yabancı Ot Durumunun Değerlendirilmesi. Black Sea Journal of Agriculture, 3(4), 290-300. google scholar
 • Y azlık, A., Pergl, J., & Pysek, P. (2018). Impact of alien plants in Turkey assessed by the Generic Impact Scoring System. NeoBiota, 39, 31. google scholar
 • Y ıldırım, A. (1998). A new record for the flora of Turkey. Ot Sist. Bot. Dergisi, 5(1), 47-48. google scholar
 • Y ıldırım, A. ve Ekim, T. (2003). Orta Anadolu Bölgesi yabancı ot florası. Bitki Koruma Bülteni, 43(1-4), 1-98. google scholar
 • Zimdahl, R.L. (2018). Fundamentals of weed science. London: Academic Press. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Demir, O., Özsoy, E., Kızılırmaklı, A., Çıngay, B., Çetindaş, B., & Cabi, E. (2022). Agricultural Weed Flora of Türkiye with Respect to Cereal Grains. Herbarium Turcicum, 0(2), 63-79. https://doi.org/10.26650/HT.2022.1209887


AMA

Demir O, Özsoy E, Kızılırmaklı A, Çıngay B, Çetindaş B, Cabi E. Agricultural Weed Flora of Türkiye with Respect to Cereal Grains. Herbarium Turcicum. 2022;0(2):63-79. https://doi.org/10.26650/HT.2022.1209887


ABNT

Demir, O.; Özsoy, E.; Kızılırmaklı, A.; Çıngay, B.; Çetindaş, B.; Cabi, E. Agricultural Weed Flora of Türkiye with Respect to Cereal Grains. Herbarium Turcicum, [Publisher Location], v. 0, n. 2, p. 63-79, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Demir, Ogün, and Emir Özsoy and Aybüke Kızılırmaklı and Burçin Çıngay and Betül Çetindaş and Evren Cabi. 2022. “Agricultural Weed Flora of Türkiye with Respect to Cereal Grains.” Herbarium Turcicum 0, no. 2: 63-79. https://doi.org/10.26650/HT.2022.1209887


Chicago: Humanities Style

Demir, Ogün, and Emir Özsoy and Aybüke Kızılırmaklı and Burçin Çıngay and Betül Çetindaş and Evren Cabi. Agricultural Weed Flora of Türkiye with Respect to Cereal Grains.” Herbarium Turcicum 0, no. 2 (Feb. 2023): 63-79. https://doi.org/10.26650/HT.2022.1209887


Harvard: Australian Style

Demir, O & Özsoy, E & Kızılırmaklı, A & Çıngay, B & Çetindaş, B & Cabi, E 2022, 'Agricultural Weed Flora of Türkiye with Respect to Cereal Grains', Herbarium Turcicum, vol. 0, no. 2, pp. 63-79, viewed 8 Feb. 2023, https://doi.org/10.26650/HT.2022.1209887


Harvard: Author-Date Style

Demir, O. and Özsoy, E. and Kızılırmaklı, A. and Çıngay, B. and Çetindaş, B. and Cabi, E. (2022) ‘Agricultural Weed Flora of Türkiye with Respect to Cereal Grains’, Herbarium Turcicum, 0(2), pp. 63-79. https://doi.org/10.26650/HT.2022.1209887 (8 Feb. 2023).


MLA

Demir, Ogün, and Emir Özsoy and Aybüke Kızılırmaklı and Burçin Çıngay and Betül Çetindaş and Evren Cabi. Agricultural Weed Flora of Türkiye with Respect to Cereal Grains.” Herbarium Turcicum, vol. 0, no. 2, 2022, pp. 63-79. [Database Container], https://doi.org/10.26650/HT.2022.1209887


Vancouver

Demir O, Özsoy E, Kızılırmaklı A, Çıngay B, Çetindaş B, Cabi E. Agricultural Weed Flora of Türkiye with Respect to Cereal Grains. Herbarium Turcicum [Internet]. 8 Feb. 2023 [cited 8 Feb. 2023];0(2):63-79. Available from: https://doi.org/10.26650/HT.2022.1209887 doi: 10.26650/HT.2022.1209887


ISNAD

Demir, Ogün - Özsoy, Emir - Kızılırmaklı, Aybüke - Çıngay, Burçin - Çetindaş, Betül - Cabi, Evren. Agricultural Weed Flora of Türkiye with Respect to Cereal Grains”. Herbarium Turcicum 0/2 (Feb. 2023): 63-79. https://doi.org/10.26650/HT.2022.1209887


Taxonomic composition and species numbers


TIMELINE


Submitted25.11.2022
Accepted26.12.2022
Published Online30.12.2022

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.