Research Article


DOI :10.26650/ISTJECON2021-1070420   IUP :10.26650/ISTJECON2021-1070420    Full Text (PDF)

The Growth Impact of Human Development: A Developed- and Developing-Country Comparison

Funda Hatice SezginYunus Budak

Although development is a multi-directional economic variable, its most important aspect is growth: the increase in production and per capita income. It also is marks the economic, cultural, social, and political progress of societies. Although variables such as poverty, income distribution, employment, and the ability to meet basic needs are now more focused issues, this concept has become an important development issue not only from a single economic point of view, but also with its human dimensions. Man is at the center of development; thus, the human development index obtained by combining indicators such as education, health, and income levels are among the most important factors of human life. This is also an important measurement tool for measuring individual quality of life. This study compared two groups of countries by determining the relationship of the human development index of developed and developing countries with growth through panel regression analysis. According to the analysis, when the human development index increases by 1 unit for developed countries, growth increases by 38.7%. For developing countries, when the human development index increases by 1 unit, growth increases by 17.4%. Thus, the contribution of human development to growth is higher in developed countries than developing countries. Therefore, it is important that developing countries implement policies quickly to increase human development.

JEL Classification : C13 , C21 , E60
DOI :10.26650/ISTJECON2021-1070420   IUP :10.26650/ISTJECON2021-1070420    Full Text (PDF)

İnsani Gelişmişliğin Büyüme Etkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Karşılaştırması

Funda Hatice SezginYunus Budak

Gelişme çok yönlü bir iktisadi değişken olmakla birlikte, en önemli gerçekliği üretimin ve kişi başına gelirin artmasıdır. Bununla birlikte toplumların bir bütün olarak iktisadi, kültürel, sosyal ve politik anlamda ilerlemesidir. Yoksulluk, gelir dağılımı, istihdam, temel ihtiyaçların karşılanabilmesi gibi değişkenler artık daha fazla üzerinde durulmuş konular olmakla birlikte, bu kavram tek düze ekonomik bakış açısı ile değil, insani boyutlarıyla da önemli bir kalkınma konusu olmuştur. Gelişmenin merkezinde insan vardır; bu açıdan insan yaşamının en önemli faktörleri arasında olan eğitim, sağlık, gelir düzeyi gibi göstergelerin bir araya gelmesiyle elde edilen insani gelişme endeksi; bireylerin yaşam kalitelerini ölçmek için genel-geçer önemli bir ölçüm aracıdır. İnsani gelişme endeksi, ülkelerin birbirleri ile gelişme açısından karşılaştırılması ve bilimsel ölçüt açısından daha tarafsız bilgiler elde edilmesine olanak sağlayacaktır. Bu çalışmanın amacı, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin insani gelişme endeksinin büyüme ile ilişkisini panel regresyon analizi ile belirleyerek iki ülke grubunu karşılaştırmaktır. Analiz sonucunda elde edilen veriler ışığında gelişmiş ülkeler için; insani gelişme endeksi 1 birim arttığında büyüme %38.7 oranında artış göstermektedir. Gelişmekte olan ülkeler için ise, insani gelişme endeksi 1 birim arttığında büyüme %17.4 oranında artış göstermektedir. Bu sonuca göre; insani gelişmişliğin büyümeye katkısı gelişmiş ülkelerde gelişmekte olan ülkelere kıyasla daha yüksek bir değerdedir. Bu açıdan gelişmekte olan ülkelerin insani gelişmişliğin arttırılmasına yönelik politikaları hızla hayata geçirmesi önem taşımaktadır.

JEL Classification : C13 , C21 , E60

EXTENDED ABSTRACT


Although development is a multi-directional economic variable, its most important aspect is the increase in production and per capita income, or growth. It is also the economic, cultural, social, and political progress of societies as a whole. Variables such as poverty, income distribution, employment, and the ability to meet basic needs are more focused issues; however, the concept of growth has become an important development issue not only from a single economic point of view, but also with its human dimensions. Man is at the center of development; thus, the human development index obtained by combining indicators such as education, health, and income level are among the most important factors of human life. Growth is also an important tool for measuring the quality of individual life. Some studies show that there is a relationship between economic growth and human development, but the extent of this relationship has not been fully elucidated. In terms of the sub-categories of human development, indicators such as education, health, and income can offer different perspectives in terms of the relationship between the economy and growth.

From this point of view, this study determines the relationship between the human development index and growth with the help of panel regression analysis in terms of developed and developing countries. Because human development has an effect on growth, there is a network of relations, in which economic growth will affect human development. The increase in the country’s gross national product is data that can positively affect human development. However, this situation is expressed as an equation that may change from country to country or the effect will not be at the same rate. This is especially relevant to the income distribution of countries. Imbalance in income distribution is a factor that directly affects the relationship between human development and economic growth.

This study compares the two country groups by determining the relationship between the human development index and growth of developed and developing countries with panel regression analysis. Cross-section dependence and heterogeneity were obtained for both groups. First- and second-generation unit root tests were applied, and it was determined that the variables were stationary for the first-order difference. In this study, some statistical tests were applied to choose between models. The key question is whether data will be collected across countries and times, as all variables in the models can vary between countries and times. At this stage, the Chow test and Breush-Pagan were used. The Hausman test showed that the random effects model was suitable.

The analysis showed that for developed countries an increase by 1 unit in the human development index increases growth by 38.7%. For developing countries, a 1-unit increase in the human development index leads to a 17.4% growth increase. Therefore, the contribution of human development to growth is higher in developed countries than in developing countries. It is important that developing countries implement policies quickly to increase of human development.

A more successful human development policy should follow and support the development policies to be formed, as well as the projects prepared by the United Nations in this direction. It should adopt a multi-faceted, sustainable human development approach. An economic growth strategy should be determined, in which people are included in the development in areas such as education, health, nutrition, and income distribution. In order to project the effects of human development into economic growth, per capita education and health expenditures should be increased. On the other hand, for individual development it is important to improve social conditions as well as economic conditions. Economies should adopt policies aimed at improving the quality of life of individuals. 


PDF View

References

 • Abraham, T. W. & Ahmed, U. A. (2011). Economic growth and human development index in Nigeria: An error correction model approach. International Journal of Administration and Development Studies, 2(1), 239-254. google scholar
 • Adeyemi, P. A. & Ogunsola, J. A. (2016). The impact of human capital development on economic growth in Nigeria: ARDL approach. Journal of Humanities and Social Science, 21(3), 1-7. google scholar
 • Aghion, P., Howitt, P. & Murtin, F. (2011). The relationship between health and growth: When Lucas meets Nelson-Phelps. Review of Economics and Institutions 2(1), 1-24. google scholar
 • Akar, G., Sarıtaş, T. ve Kızılkaya, O. (2021). İnsani gelişmenin ekonomik büyümeye etkisi: Geçiş ekonomileri üzerine bir uygulama, Business and Economics Research Journal, 12(2), 307-318. google scholar
 • Appiah, M., Amoasi, R. & Frowne, D. I. (2019). Human development and its effects on economic growth and development. International Research Journal of Business Studies, 12(2), 101-109. google scholar
 • Aydın, M. (2019). İnsani gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye üzerine ampirik bir çalişma. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 7(4), 33-42. google scholar
 • Balcı, E. ve Özcan, S. (2019). İnsani gelişmişlik ve büyüme arasındaki ilişki: OIC ülkeleri üzerinde bir analiz. Sakarya İktisat Dergisi, 8(3), 222-235. google scholar
 • Baltagi, B. H. (2005) Econometric analysis of panel data (third ed.), New York: John Wiley. & Sons Pbc. google scholar
 • Beine, G. & Olaniyn. (2014). “Economic growth and human development-a theoretical justification”. http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/38461/7/chapter%203.pdf, (Erişim Tarihi:05.01.2022). google scholar
 • Bhowmik, D. (2018). Nexus between growth and human development index: Evidence from India and Indian States. Assumption University-eJournal of Interdisciplinary Research (AUeJIR), 3(2),96-118. google scholar
 • Bleakley, H. (2011). Health, human capital, and development. Annual Review of Economics, 2(1), 280-310. google scholar
 • Bloom, D.E., Kuhn, M. & Prettner, K. (2018b). Escaping poverty: Investing in women’s human capital. In: 2018 Davos Edition: Eradicating Extreme Poverty, Credit Suisse Research Institute, 1(1), 6-16. google scholar
 • Bloom, D. E., Kuhn, M. & Prettner, K. (2019). Health and economic growth. In J.H. Hamilton, A. Dixit, S. Edwards, and K. Judd (Eds.), Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance, Oxford, UK: Oxford University Press. google scholar
 • Breusch, T. S. & Pagan, A. R. (1980). The lagrange multiplier test and its applications to model specification in Econometrics. The Review of Economic Studies, 47(1), 239- 253. google scholar
 • Bundala, N. (2012). Economic Growth and Human Development; A Link Mechanism: An Empirical Approach, MPRA Paper 47648, 1-23. google scholar
 • Chiappero-Martinetti, E., Von Jacobi, N. & Signorelli, M. (2015). Human development and economic growth. In J. Hölscher & H. Tomann (Eds.), Palgrave dictionary of emerging markets and transition economics (pp. 223-244). Berlin: Springer. google scholar
 • Chikalipah, S. & Makina, D. (2019). Economic growth and human development: Evidence from Zambia. Sustainable Development, 27, 1023-1033. google scholar
 • Cohen, D. & Soto, M. (2007). Growth and human capital: Good data, good results. Journal of Economic Growth, 12(1), 51-76. google scholar
 • Choi, I. (2001). Unit root tests for panel data. Journal of International Money and Finance, 20(1), 249-272. google scholar
 • Elistia, A. & Syahzuni, B. A. (2018). The Correlation of the Human Development Index (HDI) Towards Economic Growth (GDP Per Capita) in 10 ASEAN Member Countries. Journal of Humanities and Social Studies, 2(2), 40-46. google scholar
 • Erdem, E. ve Çelik, B. (2019). İnsani gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisi: Bazı Afrika ülkeleri üzerine bir uygulama, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 13-36. google scholar
 • Gennaioli, N., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F. & Shleifer, A. (2013). Human capital and regional development. Quarterly Journal of Economics, 128(1), 105-164. google scholar
 • Ghosh, M. (2006). Economic growth and human development in Indian states. Economic and Political Weekly, 41(30), 3321-3329. google scholar
 • Golley, J. & Tyers, R. (2012). Demographic dividends, dependencies, and economic growth in China and India, Asian Economic Papers, 11(3), 1-26. google scholar
 • Gopalakrishna, B. V. & Rao, J. (2012). Economic growth & human development: The experience of Indian states, Indian Journal of Industrial Relations, 47(4), 634-644. google scholar
 • Grubaugh, S. G. (2015). Economic growth and growth in human development. Applied Econometrics and International Development, 15(2), 5-16. google scholar
 • Hanushek, E.A. (2013). Economic growth in developing countries: The role of human capital. Economics of Education Review 37(December 2013), 204-212. google scholar
 • Human Development Report (2020). http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf, (Erişim Tarihi:14.01.2022). google scholar
 • Im, K. S., Pesaran, M. H. & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74. google scholar
 • Isola, Wakeel A. & Alani, R. A. (2012). Human capital development and economic growth: Empirical evidence from Nigeria. Asian Economic and Financial Review, 2(7), 813-827. google scholar
 • Klasen, S. (2018). The impact of gender inequality on economic performance in developing countries. Annual Review of Resource Economics, 10(1), 279-298. google scholar
 • Lee, R. & Mason, A. (2010). Fertility, human capital, and economic growth over the demographic transition. European Journal of Population/Revue Europeenne de Demographie, 26(2), 159-182. google scholar
 • Maddala, G. S. & Wu, S. (1999). A comparative study of unit root tests with panel data and a new simple test. Oxford Bulletin of Economics and Statistics. Special Issue, 61(1), 631-652. google scholar
 • Mihaela, N. D. & Georgiana, C. O. (2015). Correlations between human development and economic growth. Annals of the Constantin Brâncuşi University of Târgu Jiu Economy Series, 1(1), 118-122. google scholar
 • Misra, R. (2015). Impact of demographic dividend on economic growth: A study of BRICS and the EU. International Studies 52(1-4), 99-117. google scholar
 • Öztürk, S. ve Suluk, S. (2020). Ekonomik büyümenin anahtarı olarak eğitim: İsveç, Norveç ve Danimarka’da eğitim ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin incelenmesi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi S.B.E. Dergisi,10(1), 381-402. google scholar
 • Pesaran, M. H. (2004). General diagnostic tests for cross section dependence in panels. CESifo Working Papers, no.1233, 255-260. google scholar
 • Pesaran, M. H. (2007), A Simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. Journal ofApplied Econometrics, 22(2), 265-312. google scholar
 • Pesaran, M. H., Ullah A., & Yamagata T. (2008). A bias-adjusted lm test of error cross-section independence. Econometrics Journal, 11(1), 105-127. google scholar
 • Pesaran, M. H. & Yamagata, T. (2008). Testing slope homogeneity in large panels. Journal of Econometrics, 142(1), 50-93. google scholar
 • Rahman, R. A., Rajab, M. A. & Ryanb, C. (2020). The impact of human development on economic growth: a panel data approach. Economics Research Network, 1(1), 1-38. google scholar
 • Ranis, G. & Stewart, F. (2005). Dynamic links between the economy and human development. Department for Economic and Social Affairs Working Paper, No.8, United Nations, New York. google scholar
 • Ranis, G., Stewart, F. & Ramirez, A. (2000). Economic growth and human development. World Development, 28(2), 197-219. google scholar
 • Reyes, G. E. & Useche, A. J. (2019). Competitiveness, economic growth and human development in Latin American and Caribbean countries 2006-2015: A performance and correlation analysis. Competitiveness Review, 29(2), 139-159. google scholar
 • Saksena, S. & Deb, M. (2016). Transition pattern of Indian states across different categories of growth and development: Post economic liberalisation experience. Business and Economic Horizons, 12(3), 121-140. google scholar
 • Singh, A. (2012). Financial globalization and human development. Journal of Human Development and Capabilities, 13(1), 135-151. google scholar
 • Suri, T., Boozer, M. A., Ranis, G. & Stewart, F. J. W. D. (2011). Paths to success: The relationship between human development and economic growth. World Development, 39(4), 506-522. google scholar
 • Şaşmaz, M. Ü. ve Yayla, Y. E. (2018). Vergiler ve ekonomik büyüme ile insani gelişme arasındaki nedensellik ilişkisi: Avrupa Birliği geçiş ekonomileri örneği. Sayıştay Dergisi, 111, 79-99. google scholar
 • Tsaurai, K. (2018). Is human capital development a channel through which financial development influences economic growth? A Case of Emerging Markets. Euroeconomica, 3(37), 130-139. google scholar
 • Weil, D.N. (2007). Accounting for the effect of health on economic growth. The Quarterly Journal of Economics, 122(3), 1265-1306. google scholar
 • World Bank (2021). https://data.worldbank.org/indicator/ (Erişim tarihi:10.01.2022). google scholar
 • Uçan, O. ve Koçak, E. (2018). İnsani gelişme endeksi ile büyüme ilişkisi: Pedroni eşbütünleşme örneği. Journal of Politics, Economy and Management ( JOPEM), 1(2), 55-61. google scholar
 • UNDP (2020). Human Development Report. New York: Oxford University Press. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Sezgin, F.H., & Budak, Y. (2022). The Growth Impact of Human Development: A Developed- and Developing-Country Comparison. Istanbul Journal of Economics, 72(1), 81-104. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1070420


AMA

Sezgin F H, Budak Y. The Growth Impact of Human Development: A Developed- and Developing-Country Comparison. Istanbul Journal of Economics. 2022;72(1):81-104. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1070420


ABNT

Sezgin, F.H.; Budak, Y. The Growth Impact of Human Development: A Developed- and Developing-Country Comparison. Istanbul Journal of Economics, [Publisher Location], v. 72, n. 1, p. 81-104, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Sezgin, Funda Hatice, and Yunus Budak. 2022. “The Growth Impact of Human Development: A Developed- and Developing-Country Comparison.” Istanbul Journal of Economics 72, no. 1: 81-104. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1070420


Chicago: Humanities Style

Sezgin, Funda Hatice, and Yunus Budak. The Growth Impact of Human Development: A Developed- and Developing-Country Comparison.” Istanbul Journal of Economics 72, no. 1 (Jun. 2023): 81-104. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1070420


Harvard: Australian Style

Sezgin, FH & Budak, Y 2022, 'The Growth Impact of Human Development: A Developed- and Developing-Country Comparison', Istanbul Journal of Economics, vol. 72, no. 1, pp. 81-104, viewed 3 Jun. 2023, https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1070420


Harvard: Author-Date Style

Sezgin, F.H. and Budak, Y. (2022) ‘The Growth Impact of Human Development: A Developed- and Developing-Country Comparison’, Istanbul Journal of Economics, 72(1), pp. 81-104. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1070420 (3 Jun. 2023).


MLA

Sezgin, Funda Hatice, and Yunus Budak. The Growth Impact of Human Development: A Developed- and Developing-Country Comparison.” Istanbul Journal of Economics, vol. 72, no. 1, 2022, pp. 81-104. [Database Container], https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1070420


Vancouver

Sezgin FH, Budak Y. The Growth Impact of Human Development: A Developed- and Developing-Country Comparison. Istanbul Journal of Economics [Internet]. 3 Jun. 2023 [cited 3 Jun. 2023];72(1):81-104. Available from: https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1070420 doi: 10.26650/ISTJECON2021-1070420


ISNAD

Sezgin, FundaHatice - Budak, Yunus. The Growth Impact of Human Development: A Developed- and Developing-Country Comparison”. Istanbul Journal of Economics 72/1 (Jun. 2023): 81-104. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1070420TIMELINE


Submitted09.02.2022
Accepted03.03.2022
Published Online21.03.2022

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.