Research Article


DOI :10.26650/ISTJECON2019-0012   IUP :10.26650/ISTJECON2019-0012    Full Text (PDF)

The Development of the Tax Expenditures in Turkey: 2015-2021

Recep Emre Eriçok

Nowadays, tax expenditures are extensively applied in many countries in order to achieve certain economic and social goals more effectively and quickly. Tax expenditures generally represent forgone tax revenues and in practice they appear in the form of tax exemptions and exceptions, reductions, credits, low tax ratios and tax deferrals. Tax expenditures, which are practices that lead to tax loss in terms of the public economy, are also considered as a kind of public expenditures. Therefore, the effective implementation of tax expenditures in the public economy is important in terms of income and expenditure policies. In this study, prepared in order to analyse the development of tax expenditures in Turkey, first the concept of tax expenditures and the theoretical framework and implementations were examined, then the volume of tax expenditures, increase ratios, distribution according to the categories of taxes, and ratios to various macro indicators were analysed, using the estimated tax expenditures of the 2015-2021 period in Turkey. Then, the functional distribution of tax expenditures were covered and it was determined which areas these expenditures are directed towards. Finally, the ratio of tax expenditures in Gross Domestic Product in various countries was examined and an attempt to determine the situation in Turkey was made. The results of the study show that tax expenditures are extensively applied in Turkey especially in recent years, as an active fiscal policy tool besides the other policy measures, in order to revive the economy. Furthermore, it is envisaged that tax expenditures will contribute positively to the economic performance of Turkey by means of increasing efficiency and effectiveness and providing fiscal transparency in tax expenditures.

JEL Classification : H00 , H20 , H60
DOI :10.26650/ISTJECON2019-0012   IUP :10.26650/ISTJECON2019-0012    Full Text (PDF)

Türkiye’de Vergi Harcamalarının Gelişimi: 2015-2021

Recep Emre Eriçok

Günümüzde pek çok ülkede belirli ekonomik ve sosyal amaçların daha etkin ve hızlı şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla vergi harcamaları yoğun şekilde uygulanmaktadır. Vergi harcamaları genel olarak vazgeçilen vergi gelirlerini ifade etmektedir ve uygulamada vergi muafiyeti ve istisnaları, indirimler, mahsuplar, düşük vergi oranları ve vergi ertelemeleri şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Kamu ekonomisi bakımından vergi kaybına yol açan uygulamalar olan vergi harcamaları, aynı zamanda kamu harcamalarının bir türü olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla gelir ve harcama politikaları bakımından vergi harcamalarının kamu ekonomisinde etkin şekilde uygulanması önem arz etmektedir. Türkiye’de vergi harcamalarının gelişimini analiz etmek amacıyla hazırlanan bu çalışmada, öncelikle vergi harcamaları kavramı, teorik çerçevesi ve uygulamaları incelenmiş, daha sonra Türkiye’de 2015-2021 dönemi vergi harcamaları tahminleri kullanılarak vergi harcamalarının büyüklüğü, artış oranları, vergi türlerine göre dağılımı, çeşitli makro göstergelere oranları analiz edilmiştir. Daha sonra vergi harcamalarının fonksiyonel dağılımına yer verilerek bu harcamaların hangi alanlara yöneldiği tespit edilmiştir. Son olarak çeşitli ülkelerde vergi harcamalarının Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya oranları incelenerek Türkiye’nin durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, Türkiye’de özellikle son yıllarda ekonomiyi canlandırmak için diğer politika önlemlerinin yanı sıra vergi harcamalarının aktif bir maliye politikası aracı olarak yoğun şekilde uygulandığını ortaya koymaktadır. Ayrıca vergi harcamalarında verimlilik ve etkinliğin artırılması ve mali saydamlığın sağlanması durumunda vergi harcamalarının Türkiye’nin ekonomik performansına olumlu katkılar sağlayacağı öngörülmektedir.

JEL Classification : H00 , H20 , H60

EXTENDED ABSTRACT


Nowadays, tax expenditures are extensively applied in many countries in order to achieve certain economic and social goals more effectively and quickly. This situation reveals the importance of fiscal discipline in OECD countries, one of which is Turkey. In recent years, the increasing need for public services has led to increases in demand for public expenditures. In this context, tax which is the most important resource of financing public expenditures, has become an important implementation tool of fiscal policies. In addition to the implementation of tax as a fiscal policy tool for the purpose of financing public expenditures, it can also be applied indirectly in the form of tax expenditures in place of forgone tax revenues, for the purpose of economic and social policies.

Tax expenditures, which were introduced for the first time in the 1960’s and which are extensively applied in many countries in order to achieve certain economic and social goals more effectively and quickly, constitute an important discussion topic. Thus, tax expenditures generally represent forgone tax revenues and are generally applied in the form of tax exemption and exceptions, reductions, credits, low tax ratios and tax deferrals. The fact that tax expenditures have the qualifications of extra budgetary public expenditures and the transfer of funds from the public sector to the private sector increases these discussions further. Therefore, the efficient and effective implementation of tax expenditures is becoming more and more important in terms of income and expenditure policies.

In this study, prepared in order to analyse the development of tax expenditures in Turkey, first the concept of tax expenditures and the theoretical framework and implementations were examined, then the volume of tax expenditures, increase ratios, distribution according to the categories of taxes, and ratios to various macro indicators were analysed, using the estimated tax expenditures of the 2015-2021 period in Turkey. Then, the functional distribution of tax expenditures was covered and it was determined which areas these expenditures are directed towards. Finally, the ratio of tax expenditures in Gross Domestic Product (GDP) in various countries and the situation in Turkey were examined, and an attempt was made to develop some policy recommendations in order to apply tax expenditures more efficiently and effectively.

The findings of the study show that tax expenditures are extensively applied in both developed and developing countries and they continue to increase despite efforts to decrease tax expenditures in the context of fiscal discipline practices. In Turkey, tax expenditures have attained a significant level and in addition to tax laws, there are tax incentives in the form of tax expenditures in many laws. In Turkey, it is envisaged that tax expenditures which are 79,6 billion TL in 2015 will reach 230 billion TL in 2021, by increasing with an annual average 19,3% ratio. In addition, significant increases have been realised in tax expenditures, especially in 2017, 2018 and 2019. This data shows that tax expenditures are extensively applied in Turkey especially in recent years, as an active fiscal policy tool besides the other policy measures, in order to revive the economy.

The Income Tax takes the highest share of the tax expenditures in Turkey. In 2018, 38,4% of total tax expenditures comes from the Income Tax, 27,7% from the Value Added Tax, 15,6% from the Corporate Tax, 14% from the Special Consumption Tax and 4,3% from the other taxes. In 2018, 55,9% of the tax expenditures in the Income Tax consisted of the minimum living allowances. This ratio constitutes 21,8% of total tax expenditures. The fact that the highest shares of tax expenditures are the the Income Tax and the minimum living allowances in the Income Tax, is also important in terms of showing that the tax expenditures are applied to improve the income distribution.

In 2018, the ratios of tax expenditures to tax revenues obtained in the same categories of taxes were 41,7% the Income Tax, 29,9% the Corporate Tax, 23,5% the Value Added Tax, 15,8% the Special Consumption Tax and 7,1% under the other laws in Turkey, while the majority of tax revenues consist of indirect taxes, the implementation of tax expenditures mostly to taxes on income decreases the balance in tax distribution.

Regarding the functional distribution of the tax expenditures in Turkey, labor market development, wages and employment has a share of 24,5%, development of the business world and increasing of investments has a share of 20,7%, infrastructure, energy and transportation has a share of 18,5%, increasing of domestic savings and deepening of the financial markets has a share of 14,7%. These are followed by tax incentives for agriculture with 9,9%, tax expenditures for health and social purposes with 9%, Research & Development, innovation and design activities with 2,4%, tax expenditures in education, culture, sports and arts with 0,4%.

The functional distribution is important in terms of showing how tax expenditures are applied within the scope of determined economic and social goals. In recent years, implementations such as minimum living allowances, private pensions, business incentives, research and development incentives, important infrastructure, energy and transportation projects, and agricultural supports show that tax expenditures are extensively applied within the scope of these determined economic and social goals.

In 2018, while the ratio of tax expenditures in GDP was 4,1% in Turkey, the share of tax expenditures in budget revenues, tax revenues, and budget expenditures were 19,9%, 24,3% and 18,2% respectively. These ratios are significant when they are compared to many countries’ ratios. In 2018, Canada with 18,6%, Australia with 9,3% and The United States of America (USA) with 6,7% are ranked among the countries with the highest ratio of tax expenditures in GDS. Turkey with 4,1% ratio of tax expenditures in GDP is one of the countries where tax expenditures are extensively applied for the purpose of various economic goals outside public expenditures.

In this context, some policy recommendations such as a more effective realisation of cost-benefit analyses on tax expenditures, the calculation of tax expenditures in the most realistic manner with minimum error, the determination of the tax expenditures’ objectives and the explication to the public opinion, the regular and more detailed reporting of estimated tax expenditures/continue to be reported, the functional classification of tax expenditures by sectors, the submission of the reports to the public opinion within the annual budget, the monitoring of the harmony level between the expenditures and the goals and the explication to the public opinion, the termination of ineffective tax expenditures or the replacement with the effective tax expenditures, the simplification of the Tax System, the inclusion of the tax incentives other than tax laws in the form of tax expenditures and providing transparency in resource allocation on tax expenditures are presented in order to apply tax expenditures more efficiently and effectively in Turkey. With these policies, it is envisaged that tax expenditures will contribute positively to Turkey’s economic performance in such a way that the efficiency and effectiveness of tax expenditures are increased and fiscal transparency is achieved.


PDF View

References

 • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu. google scholar
 • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu. google scholar
 • 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu. google scholar
 • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu. google scholar
 • Anderson, B. (2008). Tax Expenditures in OECD Countries. PowerPoint Presentation 5th OECD-Asian Senior Budget Officials Meeting, Bangkok, Thailand: OECD, 10-11 January 2008. Retrieved from http://www.oecd.org/gov/budgeting/39944419.pdf google scholar
 • Çiçek, U. ve Uğur, K. (2018). Türkiye’de Vergi Harcamalarının Analizi: 2012-2017 Dönemi. International Journal of Disciplines in Economics & Administrative Sciences Studies, 4(8), 353–364. google scholar
 • Edizdoğan, N., Çetinkaya, Ö. ve Gümüş, E. (2018). Kamu Maliyesi, 9. Baskı, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım. google scholar
 • Federal Ministry of Finance. (2017). 26th Subsidy Report: Federal government report on trends in federal financial assistance and tax benefits for the years 2015 to 2018.(Summary Report), Berlin, Germany, December 2017. Retrieved from https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/ EN/Standardartikel/Press_Room/Publications/Brochures/2018-01-24-26th-subsidy-reportsummary-download.pdf?__blob=publicationFile&v=8 google scholar
 • Güler, H. (2019). Türkiye ve Sosyal Refah Devletlerinde Vergi Harcamalarının Karşılaştırılması. Vergi Sorunları Dergisi, 367, 131–144. google scholar
 • Heady, C., & Mansour, M. (2019). Tax Expenditure Reporting and Its Use in Fiscal Management: A Guide for Developing Economies. How to Notes, Note 19/01, Washington, DC, USA: IMF Fiscal Affairs Department, 27 March 2019. Retrieved from https://www.imf.org/en/Publications/ Fiscal-Affairs-Department-How-To-Notes/Issues/2019/03/27/Tax-Expenditure-Reportingand-Its-Use-in-Fiscal-Management-A-Guide-for-Developing-Economies-46676 google scholar
 • IMF. (2019). World Economic Outlook Database April 2019, Washington, DC, USA. Retrieved from https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/WEOApr2019all.xls google scholar
 • Longinotti, F. P. (2018). Overview of Tax Expenditures in Latin America: Main Statistics of the CIAT Database, Panama City, Republic of Panama: The Inter-American Center of Tax Administrations (CIAT) Tax Studies & Research Directorate, 5 October 2018. Retrieved from https://www.ciat. org/Biblioteca/DocumentosdeTrabajo/2018/WP_05_2018_pelaez.pdf google scholar
 • OECD. (2010). Tax Expenditures in OECD Countries, Paris, France: OECD Publishing. Retrieved from https://read.oecd-ilibrary.org/governance/tax-expenditures-in-oecd-countries_9789264076 907-en# google scholar
 • OECD. (2018). OECD Work on Taxation: 2018-19. Centre for Tax Policy and Administration (CTPA), Paris, France: OECD Publishing. Retrieved from http://www.oecd.org/ctp/centre-for-tax-policyand-administration-brochure.pdf google scholar
 • OECD. (2019). Overview. Economic Surveys, Paris, France: OECD Publishing, April 2019. Retrieved from https://www.oecd.org/economy/surveys/France-2019-OECD-economic-survey-overview.pdf google scholar
 • Oktar, S. A. (2018). Vergi Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Güncelleştirilmiş 13. Baskı, İstanbul: Türkmen Kitabevi. google scholar
 • Öz, E. (2002). Türk Gelir Vergisindeki Bazı Vergi Harcamalarının Optimal Vergileme İlkeleri Açısından Analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 17(1), 11–33. google scholar
 • Özdemir, D., Topçuoğlu, Ö. ve Kişioğlu, Ö. F. (2019). Vergi Harcamalarının Vergi Gelirleri Açısından Etkinliği: 2006-2018 Döneminin Değerlendirilmesi. Maliye Dergisi, 176, 380–405. google scholar
 • Perret, S. (2018). Tax Design for Inclusive Growth in OECD Countries. Note prepared for the Expert Group Meeting on “Addressing inequalities and challenges to social inclusion through fiscal, wage and social protection policies”, New York, USA: The Division for Inclusive Social Development (DISD) of the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), 25–27 June 2018. Retrieved from https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/ sites/22/2018/06/8-1.pdf google scholar
 • Redonda, A. (2016). Tax Expenditures and Sustainability. An Overview. Discussion Note 2016/3, Zurich, Switzerland: The Council on Economic Policies (CEP), November 2016. Retrieved from https://www.cepweb.org/wp-content/uploads/CEP-DN-Tax-Expenditures-and-Sustainability.An-Overview.pdf google scholar
 • Redonda, A., & Neubig, T. (2018). Assessing Tax Expenditure Reporting in G20 and OECD Economies. Discussion Note 2018/3, Zurich, Switzerland: The Council on Economic Policies (CEP), November 2018. Retrieved from https://www.cepweb.org/wp-content/uploads/2018/11/ Redonda-and-Neubig-2018.-Assessing-Tax-Expenditure-Reporting.pdf google scholar
 • Saraç, Ö. (2010). Vergi Harcamaları ve İktisadi Etkileri. Maliye Dergisi, 159, 262–277. google scholar
 • Swift, Z. L. (2006). Managing the Effects of Tax Expenditures on National Budgets. World Bank Policy Research Working Paper 3927, Washington, DC, USA: The World Bank, May 2006. Retrieved from http://documents.worldbank.org/curated/en/602361468341100836/pdf/wps3927.pdf google scholar
 • Swift, Z. Li., & Cavalcanti, C. B. (2003). Why Worry about Tax Expenditures?. PREM Notes: Economic Policy, Number 77, Washington, DC, USA: The World Bank, January 1 2003. Retrieved from http://documents.worldbank.org/curated/en/184781468139517789/Why-worry-about-taxexpenditure google scholar
 • Şenyüz, D., Yüce, M. ve Gerçek, A. (2018). Vergi Hukuku (Genel Hükümler), 9. Baskı, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım. google scholar
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2018b). 2019 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Eki’ndeki Vergi Harcamaları Listesi, Ankara. google scholar
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2019). On Birinci Kalkınma Planı, Ankara. google scholar
 • T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı. (2018a). 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, Ankara. google scholar
 • T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı. (2018b). Vergi Harcamaları Raporu 2018, Ankara: Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğü. google scholar
 • T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı. (2019). Yeni Ekonomi Programı (Orta Vadeli Program): 2020-2022, Ankara. google scholar
 • T.C. Maliye Bakanlığı. (2005). 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Eki’ndeki Vergi Harcamaları Listesi, Ankara. google scholar
 • T.C. Maliye Bakanlığı. (2006). 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Eki’ndeki Vergi Harcamaları Listesi, Ankara. google scholar
 • T.C. Maliye Bakanlığı. (2007). 2008 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Eki’ndeki Vergi Harcamaları Listesi, Ankara. google scholar
 • T.C. Maliye Bakanlığı. (2007). Vergi Harcamaları Raporu 2007, Ankara: Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü. google scholar
 • T.C. Maliye Bakanlığı. (2008). 2009 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Eki’ndeki Vergi Harcamaları Listesi, Ankara. google scholar
 • T.C. Maliye Bakanlığı. (2009). 2010 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Eki’ndeki Vergi Harcamaları Listesi, Ankara. google scholar
 • T.C. Maliye Bakanlığı. (2010). 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Eki’ndeki Vergi Harcamaları Listesi, Ankara. google scholar
 • T.C. Maliye Bakanlığı. (2011). 2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Eki’ndeki Vergi Harcamaları Listesi, Ankara. google scholar
 • T.C. Maliye Bakanlığı. (2012). 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Eki’ndeki Vergi Harcamaları Listesi, Ankara. google scholar
 • T.C. Maliye Bakanlığı. (2013). 2014 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Eki’ndeki Vergi Harcamaları Listesi, Ankara. google scholar
 • T.C. Maliye Bakanlığı. (2014). 2015 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Eki’ndeki Vergi Harcamaları Listesi, Ankara. google scholar
 • T.C. Maliye Bakanlığı. (2015). 2016 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Eki’ndeki Vergi Harcamaları Listesi, Ankara. google scholar
 • T.C. Maliye Bakanlığı. (2016). 2017 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Eki’ndeki Vergi Harcamaları Listesi, Ankara. google scholar
 • T.C. Maliye Bakanlığı. (2016). Vergi Harcamaları Raporu 2016, Ankara: Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü. google scholar
 • T.C. Maliye Bakanlığı. (2017). 2018 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Eki’ndeki Vergi Harcamaları Listesi, Ankara. google scholar
 • T.C. Maliye Bakanlığı. (2017). Vergi Harcamaları Raporu 2017, Ankara: Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü. Taş, Bülent. (2017). Vergi Harcamaları 2016, 12 Ocak 2017. Erişim adresi: https://vergialgi.net/vergiharcamalari-2016 google scholar
 • The Australian Government Budget 2019-2020. Canberra, Australia. Retrieved from http://www. budget.gov.au google scholar
 • The Bureau of the Fiscal Service. Washington, DC, USA. Retrieved from https://fiscal.treasury.gov google scholar
 • The Department of Finance Canada. Ottawa, Canada. Retrieved from https://www.fin.gc.ca The National Assembly Budget Office (NABO). Seoul, Korea. Retrieved from http://korea.nabo.go.kr google scholar
 • TÜİK. Milli Gelir İstatistikleri, Ankara. TÜİK. TÜFE İstatistikleri, Ankara. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Eriçok, R.E. (2019). The Development of the Tax Expenditures in Turkey: 2015-2021. Istanbul Journal of Economics, 69(2), 321-355. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2019-0012


AMA

Eriçok R E. The Development of the Tax Expenditures in Turkey: 2015-2021. Istanbul Journal of Economics. 2019;69(2):321-355. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2019-0012


ABNT

Eriçok, R.E. The Development of the Tax Expenditures in Turkey: 2015-2021. Istanbul Journal of Economics, [Publisher Location], v. 69, n. 2, p. 321-355, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Eriçok, Recep Emre,. 2019. “The Development of the Tax Expenditures in Turkey: 2015-2021.” Istanbul Journal of Economics 69, no. 2: 321-355. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2019-0012


Chicago: Humanities Style

Eriçok, Recep Emre,. The Development of the Tax Expenditures in Turkey: 2015-2021.” Istanbul Journal of Economics 69, no. 2 (Jul. 2024): 321-355. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2019-0012


Harvard: Australian Style

Eriçok, RE 2019, 'The Development of the Tax Expenditures in Turkey: 2015-2021', Istanbul Journal of Economics, vol. 69, no. 2, pp. 321-355, viewed 23 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/ISTJECON2019-0012


Harvard: Author-Date Style

Eriçok, R.E. (2019) ‘The Development of the Tax Expenditures in Turkey: 2015-2021’, Istanbul Journal of Economics, 69(2), pp. 321-355. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2019-0012 (23 Jul. 2024).


MLA

Eriçok, Recep Emre,. The Development of the Tax Expenditures in Turkey: 2015-2021.” Istanbul Journal of Economics, vol. 69, no. 2, 2019, pp. 321-355. [Database Container], https://doi.org/10.26650/ISTJECON2019-0012


Vancouver

Eriçok RE. The Development of the Tax Expenditures in Turkey: 2015-2021. Istanbul Journal of Economics [Internet]. 23 Jul. 2024 [cited 23 Jul. 2024];69(2):321-355. Available from: https://doi.org/10.26650/ISTJECON2019-0012 doi: 10.26650/ISTJECON2019-0012


ISNAD

Eriçok, RecepEmre. The Development of the Tax Expenditures in Turkey: 2015-2021”. Istanbul Journal of Economics 69/2 (Jul. 2024): 321-355. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2019-0012TIMELINE


Submitted02.05.2019
Accepted08.12.2019
Published Online31.12.2019

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.