Research Article


DOI :10.26650/ISTJECON2022-1089767   IUP :10.26650/ISTJECON2022-1089767    Full Text (PDF)

The Hidden Role of Twitter Users in Social Policy as an Agenda-Setting Tool: The Case of Yemeksepeti and Migros

Bilal Coşan

Media is an important agenda setting tool. With the development of Web 2.0 technologies in particular, many issues related to daily life have come to the agenda regarding social media. In this context in terms of social policy, the employer/employee relations and problems of other disadvantaged groups have also been able to come to the agenda on Twitter. As an important social policy actor, civil society also plays an active role in shaping social policies on the Web both in a narrow and broad sense. The aim of this study is to discuss the hidden role of Twitter users regarding social policies as an agenda-setting tool. This study evaluates how Twitter users have interpreted the wage raise struggle of Yemeksepeti motor couriers and Migros warehouse employees, which started in the beginning of February 2022 and lasted for more than a week. The study performs qualitative data analyses using the program MAXQDA. As a result, the majority of Twitter users’ tweets can be said to support employees’ social and economic rights.

JEL Classification : J21 , J83 , E24
DOI :10.26650/ISTJECON2022-1089767   IUP :10.26650/ISTJECON2022-1089767    Full Text (PDF)

Twitter Kullanıcılarının Gündem Belirleme Aracı Olarak Sosyal Politikadaki Gizli Rolü: Yemeksepeti ve Migros Örneği

Bilal Coşan

Medya önemli bir gündem belirleme aracıdır. Özellikle Web 2.0 teknolojilerinin gelişmesiyle beraber günlük hayata dair birçok konu sosyal medyada gündem olmaktadır. Bu bağlamda sosyal politika açısından işçi-işveren arasındaki ilişkiler ve diğer dezavantajlı grupların sorunları da Twitter’da gündem olabilmektedir. Önemli bir sosyal politika aktörü olan sivil kesim de hem dar anlamda hem geniş anlamda sosyal politikaların şekillenmesinde Web’de etkin rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı bir gündem belirleme aracı olarak Twitter’ın sosyal politikadaki gizli rolünü tartışmaktır. Bu çalışmada 2022 Şubat ayı başında başlayan ve bir haftadan fazladır devam eden Yemeksepeti motokurye ve Migros depo çalışanlarının ücret zammı mücadelesinin Twitter kullanıcıları tarafından ne şekilde yorumlandığı değerlendirilmiştir. Çalışma, nitel veri analizine dayanmaktadır. Veriler MAXQDA aracılığıyla analiz edilmiştir. Sonuç olarak Twitter kullanıcılarının büyük çoğunluğunun tweetlerinde çalışanların sosyal ve ekonomik haklarını destekleyici bir tutum sergilediği söylenebilir.

JEL Classification : J21 , J83 , E24

EXTENDED ABSTRACT


The subject of social policy involves solving the problems of disadvantaged groups in society. In this context, solving the problems of disadvantaged groups is one of the requirements of being a social state. These problems may arise based on many reasons such as social, economic, cultural, or religious. As one of the most important actors of social policy, employees also face many problems, with unemployment, precarious work conditions, de-unionization, and low wages being among the main problems in the labor market. These problems are seen more intensely in extraordinary times. For example, as a result of the socioeconomic problems experienced during the COVID-19, many workers became unemployed or faced low wage raises. Being able to have the parts of social policy come to an agreement is very important for being able to solve these problems. Workers, their unions, employers, and the state when necessary are the most important actors in solving problems. However, all social policy actors can play an active role in solving problems, with social policy actors such as families, religious institutions, and non-governmental organizations also being important actors for solving socioeconomic problems. With the increasing effectiveness of technology and the media, socio-economic problems have also become much more visible.

The media has been frequently stated over the last 50 years to have a significant influence as an agenda-setting tool. For example, the media has been said to have a significant impact when determining the media agenda among TV channels, newspapers, and magazines. As a result of social media practices that developed much more rapidly as of 2010, social media began being evaluated by certain segments as a factor that strengthens democracy. As a result of Web 2.0 technology, users have started to manage content in addition to content production. In this context, Twitter is one of the most important applications to have been used as an agenda-setting tool.

The main purpose of this research is to examine Twitter users’ social policy role as an agenda-setting tool. The research examines how Twitter users reacted to Yemeksepeti motor delivery employees who rejected the wage increases and Migros warehouse workers who were dismissed for not accepting their wage increases. In this context, 8,536 tweets with the hashtags #migrosboykot, #yemeksepetiboykot, and #yemeksepeti were analyzed using content analysis. The tweets were analyzed using the quantitative analysis program MAXQDA. First, certain categories were created under the theme of social policy, then these categories were divided into certain codes. The categories were determined to be social policy actors, ways to fight for rights, and socio-economic problems. The codes created under the category of social policy actors are workers, employers, and the state. The codes created under the category of ways to fight for rights is strike/solidarity/boycott. The codes created under the category of socioeconomic problems are precarity, poverty/unemployment, and wages/rights/ raises. The related tweets were coded according to their specified codes. As a result of the coding, qualitative outputs were reported such as code relations browser (code co-occurrence model), a code map (code proximity), and a word cloud.

The results of the qualitative analysis show the majority of tweets to have defended workers’ rights and to have emphasized fair work. Many twitter users were seen to support workers on such issues as unemployment, poverty, wage increases, rehiring dismissed workers, working conditions, and boycotts. Meanwhile, some Twitter users were found to think that the state and unions should play an active role in solving problems. As a matter of fact, the Minister of Labour and Social Security emphasized he himself to be a follower of the process with his tweet. As a result, Twitter users can be said to be an important agendasetting tool in solving social policy problems during these mentioned processes and to contribute positively to solving problems. 


PDF View

References

 • Altan, Ö. Z. (2004). Sosyal politika dersleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • Altunay, U. M. C. (2010). Gündelik yaşam ve sosyal paylaşım ağları: Twitter ya da” pıt pıt net”. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, (12), 31-56. google scholar
 • Bingöl, U. ve Özkan, Y. (2017). TC Cumhurbaşkanı ile siyasi parti liderlerinin resmi Twitter hesaplarının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumu kapsamında nitel analizi. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3(2), 251-271. google scholar
 • Bozkır Serdar, A. (2014). Sosyal politika kavramı, tarihsel gelişimi ve Türkiye’de sosyal politika. Y. Alper ve A. Tokol (Ed), Sosyal Politika içinde (s.1-6), Bursa: Dora Yayınevi. google scholar
 • Bruns, A. ve Burgess, J. (2016). İstikrarsız alanlarda yöntemsel yenilikler: Twitter örneği. Sosyal Bilimler İçin Dijital Yöntemler: Yöntemsel Yenilikler İçin Disiplinlerarası Bir Kılavuz kitabı içinde (S. Ersöz Karakulakoğlu, Çev) (s. 17-33), Ankara: Nobel Yayınevi. google scholar
 • Berlanstein, L, R,. (1992). The Industrial Revolution and work in Nineteenth-Century Europe. London and New York: Routledge. google scholar
 • Bölükbaş, K. ve Kırık, A. M. (2020). Siber zorbalık bağlamında Twitter fenomenleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 944-966. google scholar
 • Büyükdoğan, B. (2020). Online kurumsal itibar yönetimi: CEO’ların Twitter kullanımı üzerine nitel bir araştırma. Selçuk İletişim, 13(2), 378-408. google scholar
 • Ceng, E. (2018). Algı yönetimi aracı olarak Twitter kullanımına ilişkin siyasal bir analiz. Erciyes İletişim Dergisi, 5(4), 663-689. google scholar
 • Charman-Anderson, S. (2010). Making the connection civil society and social media. CarnegieUK. google scholar
 • Choudhury, N. (2014). World wide web and its journey from web 1.0 to web 4.0. International Journal of Computer Science and Information Technologies, 5(6), 8096-8100. google scholar
 • Creswell, J. W. (2017). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları (S.B. Demir, Çev). Ankara: Eğiten Kitap. google scholar
 • Creswell, J. W. (2018). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. (M. Bütün ve S.B. Demir, Çev). Ankara: Siyasal Kitabevi. google scholar
 • Cumhuriyet. (2022a, 1 Şubat). Yemeksepeti işçileri zam talebiyle meydanlarda: Bir eylem de Nakliyat-İş’ten. Erişim Adresi: https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/yemeksepeti-iscileri-zam-talebiyle-meydanlarda-bir-eylem-de-nakliyat-isten-1904501 google scholar
 • Cumhuriyet. (2022b, 9 Şubat). Migros’un Esenyurt’taki deposunda eylem yapan 250 işçinin işine son verildi. Erişim Adresi: https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/migrosun-esenyurttaki-deposunda-eylem-yapan-250-iscinin-isine-son-verildi-1906504 google scholar
 • Demir, S. E. (2016). İnternetin politik katılıma etkisi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 161-191. google scholar
 • Dumanlı Kürkçü, D. (2018). Twitter kullanıcılarının cinsel istismar olaylarına verdikleri tepkiler: Kullanıcıların profili ve içerik analizi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30, 53-66. google scholar
 • Ersöz, H. (2003). Doğuşundan günümüze sosyal politika anlayışı ve sosyal politika kurumlarının değişen rolü. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 53(2), 119-144. google scholar
 • Ersöz, H. (2011). Sosyal politikada yerelleşme. İstanbul: İTO Yayınları. google scholar
 • Filibeli, T. E. ve Şener, O. (2019). Manipüle edilmiş enformasyonel bir vitrin ve popülist bir enformasyon alanı olarak Twitter. Moment Dergi, 6(2), 492-515. google scholar
 • Haberler.com. (2022, 3 Şubat). İş bırakan Migros depo çalışanlarıyla ilgili taşeron firmadan açıklama: Yüzde 8 zam iddiaları gerçek değil. Erişim Adresi: https://www.haberler.com/ekonomi/migros-depo-calisanlari-is-birakti-taseron-14710970-haberi/ google scholar
 • Heller, H. (2011). The birth of Capitalism: A 21st Century perspective. London: Pluto Press google scholar
 • Jensen, M., C. (1993). The modern Industrial Revolution, exit, and the failure of internal control systems. The Journal of Finance, XLVIII(3), 831-880 google scholar
 • Kapan, K., ve Üncel, R. (2020). Gelişen web teknolojilerinin (web 1.0-web 2.0-web 3.0) Türkiye turizmine etkisi. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 276-289. google scholar
 • Kobak, K. (2022). # TikTokkapansın hareketi: Twitter’da sosyal ağ analizi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(1), 309-319. google scholar
 • Koray, M. (2012). Sosyal politika (4.bs). Ankara: İmge Kitabevi. google scholar
 • Koray, M. (1992). Endüstri ilişkileri. İzmir: Basisen. google scholar
 • Kozak, İ. (1992). İşçi sendikalarının tarihi gelişimi (İngiltere örneği). Journal of Social Policy Conferences, 37-38, 63-81. google scholar
 • Kwak, H., Lee, C., Park, H., & Moon, S. (2010). What is Twitter, a social network or a news media?. Proceedings of the 19th international conference on World wide web içinde (s. 591-600). Raleigh, USA. google scholar
 • Mahiroğulları, A. (2012). XXI. yüzyıla girerken sendikacılık: günümüzdeki değişim, dönüşüm ve gelecek için arayışlar. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 1(1), 9-33. google scholar
 • More, C. (2000). Understanding the Industrial Revolution. London and New York: Routledge. google scholar
 • Orhan, S. ve Savuk, F. (2014). Emek-teknoloji-işsizlik ilişkisi. Calisma Dünyasi Dergisi, 2(2), 9-24. google scholar
 • Özaydın, M. M. (2012). Sosyal politikanın dünyadaki tarihsel gelişimi. A. İ. Oral ve Y. Şişman (Ed.), Sosyal Politika-I kitabı içinde (s. 28-57). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • Özoran, B. A. (2020). Covid-19 salgınında markaların Twitter kullanımları üzerine bir inceleme. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Salgın Hastalıklar Özel Sayısı), 429-458. google scholar
 • Patel, K. (2013). Incremental journey for World Wide Web: Introduced with Web 1.0 to recent Web 5.0-a survey paper. International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, 3(10), 410-417. google scholar
 • Reese, S. D., & Danielian, L. H. (1989). Intermedia influence and the drug issue. In. P. J. Shoemaker (Eds). Communication campaigns about drugs: Government, media, and the public içinde (s. 2945), NJ: Lawrence Erlbaum. google scholar
 • Sandoval-Almazan, R., & Gil-Garcia, J. R. (2014). Towards cyberactivism 2.0? Understanding the use of social media and other information technologies for political activism and social movements. Government information quarterly, 31(3), 365-378. google scholar
 • Sarı, F. B. ve Gemlik, N. (2020). Dünya Sağlık Örgütü’nün Twitter’daki# COVID19 paylaşımlarının incelenmesi üzerine nitel bir araştırma. Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-13. google scholar
 • Sarıipek, D. B. (2017). “Hak temelli” sosyal politikadan “hayırseverlik temelli” sosyal politikaya geçişte sivil toplum örgütlerinin rolü. İnsanve İnsan, 4(11), 81-99. google scholar
 • Seçer, B. ve Denizli, U. (2022). Eski köye yeni adet: Youtube üzerinde işçi sendikaları. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(2), 757-777. google scholar
 • Sivitanides, M., & Shah, V. (2011). The era of digital activism. Conference for Information Systems Applied Research içinde (s. 1-8). Wilmington North Carolina, USA. google scholar
 • Small, T. A. (2011). What the hashtag? A content analysis of Canadian politics on Twitter. Information, communication & society, 14(6), 872-895. google scholar
 • Sözcü (2022a, 26 Ocak). Trendyol Express çalışanları kazandı. Erişim Adresi: https://www.sozcu.com. tr/2022/ekonomi/trendyol-express-calisanlarindan-suresiz-eylem-karari-6912991/ google scholar
 • Sözcü (2022b, 10 Şubat). Haluk Levent’ten Yemek Sepeti işçilerine baklavalı destek. Erişim Adresi: https://www.sozcu.com.tr/2022/ekonomi/son-dakika-haluk-leventten-yemek-sepeti-iscilerine-baklavali-destek-6943923/ google scholar
 • Sözcü (2022c, 20 Şubat). Haluk Levent duyurdu! Migros’ta sorun çözüldü. Erişim Adresi: https:// www.sozcu.com.tr/2022/ekonomi/haluk-levent-duyurdu-migrosta-sorun-cozuldu-6964461/ google scholar
 • Sözcü (2022d, 10 Şubat). Yemeksepeti işçileri genel merkez önünde eylemlerine devam etti. Erişim Adresi: https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/yemeksepeti-iscileri-genel-merkez-onunde-eylemlerine-devam-etti-6944793/ google scholar
 • Talas, C. (1997). Toplumsal politika. Ankara: İmge Kitabevi. google scholar
 • Taş, H. Y. (2012). Toplumsal sınıfların değişim sürecinde, sendikalar ve sendikaların geleceği. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 1(1), 60-80. google scholar
 • Tuna, O. ve Yalçıntaş, N. (1991). Sosyal siyaset. İstanbul: Filiz Kitabevi. google scholar
 • VisualCapitalist (2021, 10 Kasım). From Amazon to Zoom: What happens in an internet minute in 2021. Retrieved from https://www.visualcapitalist.com/from-amazon-to-zoom-what-happens-in-an-internet-minute-in-2021/ google scholar
 • Visual Capitalist (2020, 15 Eylül). Here’s what happens every minute on the internet in 2020. Retrieved from https://www.visualcapitalist.com/every-minute-internet-2020/ google scholar
 • Wyatt III, L. T. (2009). The Industrial Revolution. London: Greenwood Press. google scholar
 • Xiong, Y., Cho, M., & Boatwright, B. (2019). Hashtag activism and message frames among social movement organizations: Semantic network analysis and thematic analysis of Twitter during the# MeToo movement. Public relations review, 45(1), 10-23. google scholar
 • Yilmaz, Y. (2021). Dijital ekonomiye geçiş süreci, ölçümü ve dijitalleşme verimlilik ilişkisi. İstanbul İktisat Dergisi - Istanbul Journal of Economics, 71(1), 283-316. https://doi.org/10.26650/ ISTJECON2021-931788 google scholar
 • İstanbul İktisat Dergisi - Istanbul Journal of Economics 72, 2022/2, s. 975-999 google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Coşan, B. (2022). The Hidden Role of Twitter Users in Social Policy as an Agenda-Setting Tool: The Case of Yemeksepeti and Migros. Istanbul Journal of Economics, 72(2), 975-999. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1089767


AMA

Coşan B. The Hidden Role of Twitter Users in Social Policy as an Agenda-Setting Tool: The Case of Yemeksepeti and Migros. Istanbul Journal of Economics. 2022;72(2):975-999. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1089767


ABNT

Coşan, B. The Hidden Role of Twitter Users in Social Policy as an Agenda-Setting Tool: The Case of Yemeksepeti and Migros. Istanbul Journal of Economics, [Publisher Location], v. 72, n. 2, p. 975-999, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Coşan, Bilal,. 2022. “The Hidden Role of Twitter Users in Social Policy as an Agenda-Setting Tool: The Case of Yemeksepeti and Migros.” Istanbul Journal of Economics 72, no. 2: 975-999. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1089767


Chicago: Humanities Style

Coşan, Bilal,. The Hidden Role of Twitter Users in Social Policy as an Agenda-Setting Tool: The Case of Yemeksepeti and Migros.” Istanbul Journal of Economics 72, no. 2 (Oct. 2023): 975-999. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1089767


Harvard: Australian Style

Coşan, B 2022, 'The Hidden Role of Twitter Users in Social Policy as an Agenda-Setting Tool: The Case of Yemeksepeti and Migros', Istanbul Journal of Economics, vol. 72, no. 2, pp. 975-999, viewed 1 Oct. 2023, https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1089767


Harvard: Author-Date Style

Coşan, B. (2022) ‘The Hidden Role of Twitter Users in Social Policy as an Agenda-Setting Tool: The Case of Yemeksepeti and Migros’, Istanbul Journal of Economics, 72(2), pp. 975-999. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1089767 (1 Oct. 2023).


MLA

Coşan, Bilal,. The Hidden Role of Twitter Users in Social Policy as an Agenda-Setting Tool: The Case of Yemeksepeti and Migros.” Istanbul Journal of Economics, vol. 72, no. 2, 2022, pp. 975-999. [Database Container], https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1089767


Vancouver

Coşan B. The Hidden Role of Twitter Users in Social Policy as an Agenda-Setting Tool: The Case of Yemeksepeti and Migros. Istanbul Journal of Economics [Internet]. 1 Oct. 2023 [cited 1 Oct. 2023];72(2):975-999. Available from: https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1089767 doi: 10.26650/ISTJECON2022-1089767


ISNAD

Coşan, Bilal. The Hidden Role of Twitter Users in Social Policy as an Agenda-Setting Tool: The Case of Yemeksepeti and Migros”. Istanbul Journal of Economics 72/2 (Oct. 2023): 975-999. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1089767TIMELINE


Submitted18.03.2022
Accepted05.12.2022
Published Online30.12.2022

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.