Research Article


DOI :10.26650/di.2021.32.2.985517   IUP :10.26650/di.2021.32.2.985517    Full Text (PDF)

On the Article Titled “Başşār” by Mahmad Fahmī Lecturer in History of Arabic Literature in Dār Al-Funūn

Bünyamin Aydın

Mudarriszādah Mahmad Fahmī (ö. 1873-1944) was a lecturer who held several offices in Baghdad during the reign of Abdulhamīd II. Mudarriszādah then lectured in the History of Arabic Literature at Dār al-Funūn for ten more years. Besides Arabic and Turkish he also spoke and read Persian and French. He prepared this lecture notes in four volumes and published the first volume dedicated to the jāhiliyya period in Istanbul. One of the articles he wrote in Turkish is an article entitled Başşār, which was published among the letters of Abdulhak Hāmid. In this article, Mudarriszādah presented information about Başşār’s life and then analyzed selected couplets from his poems by comparing them with some poems belonging to the jāhiliyya period as well as Persian and Turkish poems. In this study, the life of Mudarriszādah will be discussed through Arabic and Turkish sources, including the period from his birth to his departure from Istanbul and then his article entitled Başşār will be presented.

DOI :10.26650/di.2021.32.2.985517   IUP :10.26650/di.2021.32.2.985517    Full Text (PDF)

Dârülfünûn Arap Edebiyatı Tarihi Müderrisi Mehmed Fehmî’nin “Beşşâr” Başlıklı Makalesi Üzerine

Bünyamin Aydın

Müderriszâde Mehmed Fehmî (ö. 1873-1944), II. Abdülhamid devrinde Bağdat’ta çeşitli resmi görevlerde bulunmuş, İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra Dârülfünûn’da on yılı aşkın süreyle Arap Edebiyatı Tarihi dersleri vermiş, Arapça ve Türkçe’nin yanında Farsça ve Fransızcayı da bilen Bağdatlı bir müderristir. Dârülfünûn’da okuttuğu Târîh-i Edebiyyât-ı Arabiyye dersi notlarını dört cilt halinde bir araya getirmiş ve câhiliye devri edebiyatına tahsis ettiği birinci cildi İstanbul’da yayımlamıştır. İstanbul yıllarında kaleme aldığı Türkçe yazılardan biri de Abdülhak Hâmid Tarhan’ın mektupları arasında yayımlanan Beşşâr başlıklı makalesidir. Mehmed Fehmî bu makalesinde önce Beşşâr b. Bürd’ün hayatına dair bilgiler sunmuş, daha sonra farklı konulardaki şiirlerinden seçme beyitleri câhiliye dönemine ait bazı şiirlerin yanı sıra Farsça ve Türkçe şiir örnekleriyle de karşılaştırmak suretiyle tahlil etmiştir. Bu çalışmada Müderriszâde Mehmed Fehmî’nin hayatı, doğumundan İstanbul’dan ayrılışına kadar olan dönemi içine alacak şekilde, Arapça ve Türkçe kaynaklar üzerinden ele alınacak; devamında Beşşâr başlıklı makalesinin çeviri yazımı sunulacaktır.


EXTENDED ABSTRACT


Mudarriszādah Mahmad Fahmī (ö. 1873-1944) was a lecturer who held several offices in Baghdad during the reign of Abdulhamīd II. Mudarriszādah then lectured in the History of Arabic Literature at Dār al-Funūn for ten more years. He prepared the lecture notes in four volumes and published the first volume dedicated to the jāhiliyya period. One of the articles he wrote in Turkish is the article entitled Başşār, which was published among the letters of Abdulhak Hāmid Tarhan. In this article, Mudarriszādah presented information about Başşār’s life and then analyzed selected couplets from his poems on different subjects by comparing them with some poems belonging to the jāhiliyya period as well as Persian and Turkish poems.

Information about the identity of Mudarriszādah can be obtained essentially from two sources. The first of these is archival documents. The second basic source is the information conveyed by those who saw him. Irāqī author Yusuf Izzeddin, in his work Fahmī al-Mudarris min ruvvād al-fikr al-ʿArabī al-Hadīs, conveyed the information he received from people who had seen Mudarriszādah. He also included information from those who had seen the people who knew him. Mudarriszādah received a classical education in Baghdad, first from his father and then from many important scholars of the period. He studied fiqh, usūl, kalām, tafsīr, hadīth, logic and rhetoric. Among his teachers was Mahmūd Shukrī al-Ālūsī from the Ālūsī family. Mudarriszādah gave lectures in mosques in Baghdad at a young age and interpreted the verses of the Qur’an. 

“Başşār” is an article written by Mudarriszādah in the Turkish language and published in the book entitled Abdülhak Hâmid Külliyyât-ı Âsâr Mektuplar 2, which contains the second part of Turkish poet Abdulhak Hāmid’s letters. The publisher of the book is the Âsâr-ı Müfide Library. The book was published in Istanbul in 1916 at Matbaa-i Âmire. Mahmad Fahmī’s article titled “Başşār” is between pages 155-183. The article is mentioned in the contents of the book with the reference “An article about Başşār, by Muʿallim Fahmī”. There are two main sections in the article, namely information about Başşār’s life and the analysis of selected couplets from his poems. In this context, after mentioning Başşār’s birth, upbringing and physical characteristics, information about his talent for poetry and prose, and his mastery over the Arabic language, his relationship with the poets of his period is presented. His literary life is described by expounding selected couplets from his poems, especially through his unique examples of similes and his love, praise, satire, elegiac, social condition and morality poems. Examples of his poetry being free of exaggerated expressions, especially in praise and satire, are presented. In the first part of this study, Arabic books about Mudarriszādah’s life, information given in interviews with those who knew him and some works that Mudarriszādah wrote after leaving Istanbul will be used as sources. In the second part of the study, Mudarriszādah’s article titled “Başşār” will be presented. The couplets were analyzed after they were translated into Turkish. In addition to some references to jāhiliyya poets in the analysis section, examples of Persian and Turkish couplets are also included. The article ends with information about Başşār’s belief system and information about his death. In this context, the materials that can provide clues for Mudarriszādah’s life, personality and his scientific views on some issues will be discussed, and the part of his life until his departure from Istanbul will be reviewed. 


PDF View

References

 • Abdülhak Hâmid Külliyyât-ı Âsâr Mektuplar 2. nşr. Âsâr-ı Müfîde Kütüphanesi. İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1334. google scholar
 • Abdülhak Hâmid’in Mektupları 1. nşr. İnci Enginün. İstanbul: Dergâh Yayınları, 1995. google scholar
 • Âlu’s-Suhreverdî, Muhammed Sâlih. Lubbu’l-Elbâb. 2 Cilt. Bağdat: Matbaatu’l-Maârif, 1933. google scholar
 • 'Avvâd, Korkîs. Mu'cemu’l-Muellifîne’l- 'Irâkıyyîn. 3 Cilt. Bağdat: Matbaatu’l-İrşâd, 1969. google scholar
 • Aynî, Mehmed Ali. Dârülfünûn Tarihi. İstanbul: Yeni Matbaa, 1927. google scholar
 • Birinci, Ali. “Bağdatlı Müderriszâde Mehmed Fehmi Efendi’nin Hikâyesi”. Yeni Türkiye Ortadoğu Özel Sayısı 22/84 (2016), 224-240. google scholar
 • BOA, Osmanlı Arşivi. Bâb-ı Âlî Evrak Odası [BEO]. No. 2947. google scholar
 • BOA, Osmanlı Arşivi. Dahiliye Nezâreti Mektubî Kalemi [DH.MKT]. No. 1016. google scholar
 • BOA, Osmanlı Arşivi. Dahiliye Nezareti Tesrî-i Muamelat ve Islahat Komisyonu [DH.TMIK.M]. No. 159. google scholar
 • BOA, Osmanlı Arşivi. İrade Hususi [İ.HUS]. No. 148. google scholar
 • BOA, Osmanlı Arşivi. Maarif Nezareti Mektûbî Kalemi [MF.MKT]. No. 1224. google scholar
 • Dîvânu’n-Nâbigati’z-Zübyânî. nşr. Abbas Abdüssettâr. Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-'İlmiyye, 1996. google scholar
 • Dölen, Emre. Türkiye Üniversite Tarihi 1 Osmanlı Döneminde Darülfünun. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010. google scholar
 • Dölen, Emre. “II. Meşrutiyet Döneminde Darülfünun”. Osmanlı Bilimi Araştırmaları 10/1 (2008), 1-46. google scholar
 • Hâkim en-Nîsâbûrî. el-Müstedrek ales-Sahîhayn. 4 Cilt. nşr. Mustafa Abdulkâdir 'Atâ. Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-'İlmiyye, 2002. google scholar
 • Hersekli Mehmed Kâmil. Terceme-i Mu 'allakrn--ı Seb'a. Dersaâdet: 1305. google scholar
 • Hüseyin Kâzım Kadri. Ziya Gökalp’in Tenkidi. nşr. İsmail Kara. İstanbul: Dergâh Yayınları, 2018. google scholar
 • İsfahânî, Ebü’l-Ferec. el-Eğânî. 21 Cilt. nşr. Ahmed eş-Şinkîtî. Kahire: Matbaatu’t-Takaddüm. google scholar
 • Kehhâle, Ömer Rıza. Mu'cemu’l-Muellifîn. 4 Cilt. Beyrut: Muessesetu’r-Risâle, 1993. google scholar
 • Kılıç, Hulusi. “Bağdatlı Mehmed Fehmî”. TDV İslâm Ansiklopedisi. 4/448-449. İstanbul: TDV Yayınları, 1991. google scholar
 • Kızıklı, Zafer. “Dârülfünûn’da Okutulan Bir Ders Kitabı: Târîh-i Edebiyyât-ı ‘Arabiyye”. Dârülfünûn İlahiyat Sempozyumu. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları (2010), 47-54. google scholar
 • Levend, Agâh Sırrı. Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 5. Baskı, 2008. google scholar
 • Müderriszâde Mehmed Fehmî. Târîh-i Edebiyyât-ı Arabiyye Câhiliyye Devri. İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1917. google scholar
 • Müderriszâde Mehmed Fehmî. BeyânMûcez 'anCâmi'atiÂli’l-Beytve’ş-Şu'bett’1-'Âliyett’d-Dîniyye fi Devrayni min Hayâtihimâ: Devru ’t-Te ’sîs ve Devru’l-Cihâdi’l-'İlmî. Bağdat: 1930. google scholar
 • Müderriszâde Mehmed Fehmî. “Kitâbet-i Arabiyye”. Dârülfünûn ve Şuabâtının Dürûs-ı Âliyesi 1/5 (1910), 153-154; 1/7 (1910), 215-216; 1/10 (1910), 329-330. https://dijital-kutuphane.mkutup. gov.tr/tr/periodicals/catalog/details/114 google scholar
 • Müderriszâde Mehmed Fehmî. “Edebiyyât-ı Arabiyye”. Peyâm -Edebî İlave- (20 Şubat 1329/5 Mart 1914); (20 Mart 1330/2 Nisan 1914); (27 Mart 1330/9 Nisan 1914); (3 Nisan 1330/16 Nisan 1914); (10 Nisan 1330/23 Nisan 1914); (17 Nisan 1330/30 Nisan 1914); (24 Nisan 1330/7 Mayıs 1914); (1 Mayıs 1330/14 Mayıs 1914). https://dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr/tr/periodicals/ catalog/details/1695 google scholar
 • Peyâm -Edebî İlave-. “Edebiyyât-ı Arabiyye Sahifeleri”. (20 Şubat 1329/5 Mart 1914). https:// dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr/tr/periodicals/catalog/issue/52345 google scholar
 • Selçuk, Mustafa. İstanbul Darülfünun Edebiyat Fakültesi (1900-1923). İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2010. google scholar
 • Tülücü, Süleyman. “Mu'allakât ve Şairleri Üzerinde Bir Bibliyografya Denemesi-I”. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 23 (2005), 1-70. google scholar
 • Yavuz, Yusuf Şevki. “Âlûsî, Nu'mân b. Muhammed”. TDVİslâm Ansiklopedisi. 2/549-550. İstanbul: TDV Yayınları, 1989. google scholar
 • Yavuz, Yusuf Şevki. “Âlûsî, Mahmûd Şükrî”. TDV İslâm Ansiklopedisi. 2/548-549. İstanbul: TDV Yayınları, 1989. google scholar
 • Yusuf İzzeddîn. Fehmî el-Müderris min Ruvvâdi’l-Fikri’l-Arabiyyi’l-Hadîs. Ma‘hedu’l-Buhûs ve’d-Dirâsâti’l-Arabiyye, 1970. google scholar
 • ez-Ziriklî, Hayruddîn. el-A !âm. 8 Cilt. Beyrut: Dâıu’l-'İlm li’l-Melâyîn, 2002. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Aydın, B. (2021). On the Article Titled “Başşār” by Mahmad Fahmī Lecturer in History of Arabic Literature in Dār Al-Funūn. darulfunun ilahiyat, 32(2), 563-596. https://doi.org/10.26650/di.2021.32.2.985517


AMA

Aydın B. On the Article Titled “Başşār” by Mahmad Fahmī Lecturer in History of Arabic Literature in Dār Al-Funūn. darulfunun ilahiyat. 2021;32(2):563-596. https://doi.org/10.26650/di.2021.32.2.985517


ABNT

Aydın, B. On the Article Titled “Başşār” by Mahmad Fahmī Lecturer in History of Arabic Literature in Dār Al-Funūn. darulfunun ilahiyat, [Publisher Location], v. 32, n. 2, p. 563-596, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Aydın, Bünyamin,. 2021. “On the Article Titled “Başşār” by Mahmad Fahmī Lecturer in History of Arabic Literature in Dār Al-Funūn.” darulfunun ilahiyat 32, no. 2: 563-596. https://doi.org/10.26650/di.2021.32.2.985517


Chicago: Humanities Style

Aydın, Bünyamin,. On the Article Titled “Başşār” by Mahmad Fahmī Lecturer in History of Arabic Literature in Dār Al-Funūn.” darulfunun ilahiyat 32, no. 2 (Jun. 2023): 563-596. https://doi.org/10.26650/di.2021.32.2.985517


Harvard: Australian Style

Aydın, B 2021, 'On the Article Titled “Başşār” by Mahmad Fahmī Lecturer in History of Arabic Literature in Dār Al-Funūn', darulfunun ilahiyat, vol. 32, no. 2, pp. 563-596, viewed 3 Jun. 2023, https://doi.org/10.26650/di.2021.32.2.985517


Harvard: Author-Date Style

Aydın, B. (2021) ‘On the Article Titled “Başşār” by Mahmad Fahmī Lecturer in History of Arabic Literature in Dār Al-Funūn’, darulfunun ilahiyat, 32(2), pp. 563-596. https://doi.org/10.26650/di.2021.32.2.985517 (3 Jun. 2023).


MLA

Aydın, Bünyamin,. On the Article Titled “Başşār” by Mahmad Fahmī Lecturer in History of Arabic Literature in Dār Al-Funūn.” darulfunun ilahiyat, vol. 32, no. 2, 2021, pp. 563-596. [Database Container], https://doi.org/10.26650/di.2021.32.2.985517


Vancouver

Aydın B. On the Article Titled “Başşār” by Mahmad Fahmī Lecturer in History of Arabic Literature in Dār Al-Funūn. darulfunun ilahiyat [Internet]. 3 Jun. 2023 [cited 3 Jun. 2023];32(2):563-596. Available from: https://doi.org/10.26650/di.2021.32.2.985517 doi: 10.26650/di.2021.32.2.985517


ISNAD

Aydın, Bünyamin. On the Article Titled “Başşār” by Mahmad Fahmī Lecturer in History of Arabic Literature in Dār Al-Funūn”. darulfunun ilahiyat 32/2 (Jun. 2023): 563-596. https://doi.org/10.26650/di.2021.32.2.985517TIMELINE


Submitted20.08.2021
Accepted30.10.2021
Published Online27.12.2021

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.