Research Article


DOI :10.26650/di.2023.34.1.1269464   IUP :10.26650/di.2023.34.1.1269464    Full Text (PDF)

Relationship Between Psychological Resilience, Forgiveness and God Perception

Fatma BaynalSaliha Uysal

This study investigated the relationship between psychological resilience, forgiveness, and the perception of God and their correlation. The research was conducted using the relational survey model, one of the quantitative research methods. The sample of the study consisted of adult individuals. A total of 549 people—316 women and 233 men—participated in the research. “Tendency to Forgive Scale”, “Heartland Forgiveness Scale (Self Forgiveness)”, “Brief Resilience Scale”, and “God Perception Scale” were used as data collection tools in the research. The data obtained within the scope of the research was analyzed using the SPSS (Version 25) program. The findings of the research provide evidence that the love and fear of God among women are reported to be higher than among men. The study also shows there is a positive correlation between income and love and fear of God, which means the lower the income is, the lower the fear and love of God. Marital status and age have also been reported to influence the level of forgiveness. The study demonstrates that religiosity is another factor that is positively correlated with forgiveness. The level of forgiveness is comparatively higher in individuals who identify themselves as religious; it has been found that love of God and fear of God are associated with forgiveness. It has been revealed that there is a significant relationship between psychological resilience, self-forgiveness, and God perception. In other words, self-forgiveness and positive God perception contribute to psychological resilience.


PDF View

References

 • Açıkgöz, Sakine. 2010. “Toplumsal Değişim Sürecinde Kadın Dindarlığı (Adıyaman/Çelikhan Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Kayseri: Erciyes Üniversitesi SBE. google scholar
 • Akın, Ahmet, Akın, Ümran and Emel Gediksiz. 2012. “The Validity and Reliability of The Turkish Version of The Forgivingness Scale.” Presented at the International Counseling and Education Conference 2012 (ICEC 2012), İstanbul. google scholar
 • Arvas, Fatma Balcı. 2017. “Dindarlığın Evlilik Doyumu Üzerindeki Etkileri ve Değerlerin, Dindarlık ve Evlilik Doyumu İlişkisi Üzerindeki Arabulucu Rolü.” Bursa: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. google scholar
 • Aslan, Gözde Aynur. 2016. “Üniversite Öğrencilerinin Affetme Davranışları, Yaşam Doyumları ve Sürekli Öfke Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. google scholar
 • Auerbach, Yehudith. 2005. “Forgiveness and Reconciliation: The Religious Dimension.” Terrorism and Political Violence 17: 469-85. google scholar
 • Ayaz, Ceyda. 2019. “Çocuklarda Allah Tasavvurlarının Gelişmesinde Sevgi ve Güvenin Etkisi (9-12 Yaş Grubu).” Yüksek Lisans Tezi, Bursa: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. google scholar
 • Aydın, Ali Rıza. 2010. “Tanrı Algısına Jungcu Bir Bakış.” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, no. 28: 53-61. google scholar
 • Ayten, A., G. Göcen, K. Sevinç, and E.E. Öztürk. 2012. “Dini Başa Çıkma, Şükür ve Hayat Memnuniyeti İlişkisi: Hastalar, Hasta Yakınları ve Hastane Çalışanları Üzerine Amprik Bir Araştırma.” Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 12 (2): 45-79. google scholar
 • Ayten, Ali. 2009. “Affedicilik ve Din: Affetme Eğilimi ve Dindarlıkla İlişkisi ÜzerineAmpirik Bir Araştırma.” Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 37 (2): 111-28. google scholar
 • Ayten, Ali, and Hatice Tura. 2017. “Affetme ve Dindarlık, Hayat Memnuniyetini Nasıl Destekler?” İslami İlimler Dergisi 12 (3): 27-54. google scholar
 • Beagan, B.L., J. Etowa, and W.T Bernard. 2012. “With God in Our Lives He Gives Us The Strength To Carry On: African Nova Scotian Women, Spirituality, and Racism-Related Stress” 15 (2): 103-20. google scholar
 • Bono, G., M.E. McCllough, and L.M. Root. 2008. “Forgiveness, Feeling Connected to Others, and Well-Being: Two Longitudinal Studies” 34 (2): 182-95. google scholar
 • Bugay, Aslı. 2010. “Investigation of Social-Cognitive, Emotional and Behavioral Variables as Predictors of Self-Forgiveness.” Doktora Tezi, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. google scholar
 • Bugay, Aslı and Ayhan Demir. 2010. “A Turkish Version of Heartland Forgiveness Scale.” Procedia-Social and Behavioral Sciences 5: 1927-31. google scholar
 • Ceylan, Ummahan Esra. 2018. “Ölümlülük Bilincinin Dini Başa Çıkma, Tanrı Algısı, Ölüm Kaygısı ve Psikolojik İyi Olma ile İlişkisi.” Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. google scholar
 • Çetin, Özer. 2019. “Rollo May’de Tanrı Tasavvuru ve Psikolojik Yansımaları.” Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 18 (35): 171-86. google scholar
 • Çınar, Mehmet. 2022. “Maneviyat ile Saldırganlık Arasındaki İlişkide Merhamet ve Affediciliğin Aracı Rolü.” İlahiyat Tetkikleri Dergisi 58 (1): 105-15. google scholar
 • Çıtışlı Turgut, Merve Kübra. 2018. “Evlilik Çatışması ve Evlilik Doyumu Arası İlişkide Affetmenin Aracı Rolü.” Gaziantep: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. google scholar
 • Çolak, Tuğba Seda, and Mustafa Koç. 2016. “Forgiveness Flexibility.” International Journal of Psychology andEducational Studies 3 (1): 14-30. google scholar
 • Conway-Phillips, R., and L. Janusek. 2014. “Influence of Sense of Coherence, Spirituality, Social Support and Health Perception on Breast Cancer Screening Motivation and Behaviors in African American Women.” The ABNF Journal 25 (3): 72-79. google scholar
 • Cornish, Marilyn A, Lydia Woodyatt, Graham Morris, Anne Conroy, and Jessica Townsdin. 2018. google scholar
 • “Self-Forgiveness, Self-Exoneration, and Self-Condemnation: Individual Differences Associated with Three Patterns of Responding to Interpersonal Offenses.” Personality and Individual Differences 129: 43-53. google scholar
 • Coştu, Yakup. 2011. Toplumsallaşma ve Dindarlık. Ankara: TDV Yayınları. google scholar
 • Dilek, Yunus. 2019. “Ergenlerde Tanrı Algısı ile Şiddet Eğilimi Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma.” Yüksek Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. google scholar
 • Drumm, R., M. Popescu, L. Cooper, S. Trecartin, M. Seifert, T. Foster, and C. Kilcher. 2014. “God Just Brought Me Through It: Spiritual Coping Strategies For Resilience Among Intimate Partner Violence Survivors.” Clinical Social Work Journal 42 (4): 385-94. google scholar
 • Enright, R.D., and R.P. Fitzgibbons. 2000. Helping Clients Forgive: An Empirical Guide for Resolving Anger and Restoring Hope. Washington, DC: American Psychological Association. google scholar
 • Enright, R.D., M.J.D. Santos, and R. Al-Mabuk. 1989. “The Adolescent As Forgiver.” Journal of Adolescence, no. 12: 95-110. google scholar
 • Erdoğan, Emine. 2014. “Tanrı Algısı, Dini Yönelim Biçimleri ve Dindarlığın Psikolojik Dayanıklılıkla İlişkisi” Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. google scholar
 • Erten, Yavuz. 2010. “Yanılsama ve Din.” Psikeart, no. 12: 48-55. google scholar
 • Fincham, Frank D., and Ross W. May. 2019. “Self Forgiveness and Well Being: Does Divine Forgiveness Matter?” The Journal of Positive Psychology, 1-6. google scholar
 • Forcada, Miquel. 2014. “Ibn Bajja on Taşawwur and Taşd!q: Science and Psychology” 24 (1): 103-26. google scholar
 • Girard, Michele, and Etienne Mullet. 1997. “Forgiveness in Adolescents, Young, Middle-Aged, And Older Adults.” Journal of AdultDevelopment 4 (4): 209-20. google scholar
 • Göregen, Feride, and Mualla Yıldız. 2021. “Ergenlerde Tanrı Algısı, Affetme Eğilimi ve Öfke İlişkisi Üzerine Bir Araştırma.” Dini Araştırmalar 21 (61): 427-58. google scholar
 • Güleç, Yasemin. 2021. “The Concept of Heaven in Drawings by French Muslim Children.” Pastoral Psychology 70: 507-524. google scholar
 • Güler, Özlem. 2007. “Tanrı’ya Yönelik Atıflar, Benlik Algısı ve Günahkarlık Duygusu (Yetişkin Örneklem).” Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. google scholar
 • Güler, Özlem. 2007b. “Tanrı Algısı Ölçeği (TA): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 48 (1): 123-133. google scholar
 • Gündüz, Özlem. 2014. “Üniversite Öğrencilerinde Affetmeyi Yordayan Değişkenlerin Belirlenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. google scholar
 • Gürsu, Orhan. 2011. “Ergenlik Döneminde Psikolojik Sağlık ve Dindarlık İlişkisi.” Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. google scholar
 • Güzel, Zeynep. 2021. “Gençlerde Tanrı Tasavvuru ve Huzur İlişkisi (Aksaray Abdülhamid Han Fen Lisesi Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. google scholar
 • Hacıkeleşoğlu, Hızır. 2020. “Ebeveyn Tutumları ve Kişilik Özelliklerinin Tanrı Tasavvuru ile İlişkisi Üzerine Bir Araştırma” Doktora Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü google scholar
 • Halisdemir, Derya. 2013. “Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik İyi Oluşları, Kendini Affetme Düzeyleri ve Geçmişe Yönelik Anne Kabul Red Algıları Arasındaki İlişkiler.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. google scholar
 • Hayta, Akif. 2017. Allah'a Bağlanmak: Bağlanma Kuramı ve Tanrı Tasavvuru İlişkisi. Onto Yayınları. google scholar
 • Horozcu, Ümit. 2010. “Tecrübî Araştırmalar Işığında Dindarlık ve Maneviyat Ile Ruhsal ve Bedensel google scholar
 • Sağlık Arasındaki İlişki.” Milel ve Nihal 7 (1): 209-40. google scholar
 • İşcan Hilal and Ayşe Şentepe Lokmanoğlu. 2021. “Kendini Affetme ve Dini Başa Çıkma İlişkisi: Yetişkinler Üzerine Nicel Bir Araştırma.” Social Science Development Journal 6 (24), 148-164. google scholar
 • Kalkstein, Solomon, and Roni Beth Tower. 2009. “The Daily Spiritual Experiences Scale and Well-Being: Demographic Comparisons and Scale Validation with Older Jewish Adults and a Diverse Internet Sample.” JRelig Health 48 (4): 402-17. google scholar
 • Karaırmak, Özlem. 2006. “Psikolojik Sağlamlık, Risk Faktörleri ve Koruyucu Faktörler.” Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 3 (26): 129-142 google scholar
 • Karakış, Sevim. 2019. “Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Afetlere Hazır Oluşluk Durumları ve Psikolojik Sağlamlıkları.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. google scholar
 • Karduz, Fatıma Firdevs Adam. 2019. “Affetme Eğilimi Kazandırmaya Yönelik Psikoeğitim Programının Affetme Eğilimi Kazandırma ve Beş Faktör Kişilik Özellikleri Üzerindeki Etkisi.” Doktora Tezi, Adapazarı: Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. google scholar
 • Kim, Jichan J., and Robert D. Enright. 2014. “A Theological And Psychological Defense Of Self-Forgiveness: Implications For Counseling.” Journal of Psychology & Theology 42 (3), 260-268.. google scholar
 • Kirkpatrick, Lee A. 2005. Attachment, Evolution, and the Psychology of Religion.New York: The Guilford Press. google scholar
 • Kirkpatrick, Lee A. and Philip R. Shaver. 1992. “An Attachment-Theoretical Approach to Romantic Love and Religious Belief.” Society for Personality and Social Psychology 18: 266-75. google scholar
 • Koenig, HG, K.I. Pargament, and J. Neilsen. 1998. “Religious Coping and Health Status in Medically Ill Hospitalized Older Adults.” J Nerv Ment Dis 186 (9): 513-21. google scholar
 • Kurt, Abdurrahman. 2009. “Dindarlığı Etkileyen Faktörler.” Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 18 (2): 1-26. google scholar
 • Kurtlar, Buse. 2020. “Romantik İlişkilerde Bağışlamanın Bazı Sosyo Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi.” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 13 (72): 552-57. google scholar
 • Macaskill, Ann. 2007. “Exploring Religious Involvement, Forgiveness, Trust and Cynicism.” Mental Health, Religion & Culture 10 (3). google scholar
 • Mann, J.R., R.E. McKeown, J. Bacon, R. Vesselinov, and F. Bush. 2008. “Religiosity, Spirituality and Antenatal Anxiety in Southern U.S. Women.” Arch WomensMental Health, no. 11: 19-26. google scholar
 • McCullough, Michael E. 2002. “The Psychology of Forgiveness.” In The Handbook of Positive Psychology, edited by C. R. Snyder and S. J. Lopez. google scholar
 • Mehmedoğlu, Ali Ulvi. 2011. “Tanrıyı Tasavvur Etmek.” Çamlıca Yayınları. google scholar
 • Mesquita, AC, Ede C Chaves, CC Avelino, DA Nogueira, RG Panzini, and EC de Carvalho. 2013. “The Use of Religious/Spiritual Coping Among Patients with Cancer Undergoing Chemotherapy Treatment.” Revista Latino-Americana De 21 (2): 539-45. google scholar
 • Mitrofan, Nicolae, and Cristina Ciuluvicâ. 2012. “Anger and Hostility as Indicators of Emotion Regulation and of the Life Satisfaction at the Beginning and the Ending Period of the Adolescence.” Social and Behavioral Sciences, no. 33: 65-69. google scholar
 • Oktay, Melike, and Ayşe Şentepe Lokmanoğlu. 2020. “Üniversite Öğrencilerinde Tanrı Algısı ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 13 (73): 1091-1100. google scholar
 • Önal, Aslı Aşçıoğlu. 2014. “Bilişsel Çarpıtmalar, Empati ve Ruminasyon Düzeyinin Affetmeyi Yordama Gücünün İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. google scholar
 • Orathinkal, A.J., and A. Vansteenwegen. 2007. “Religiosity and Forgiveness among First-Married and Remarried Adults.” Mental Health, Religion & Culture 10 (4): 379-94. google scholar
 • Öz, Fatma, and Emel Bahadır Yılmaz. 2009a. “Ruh Sağlığının Korunmasında Önemli Bir Kavram: Psikolojik Sağlamlık.” Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 82-89. google scholar
 • -. 2009b. “Ruh Sağlığının Korunmasında Önemli Bir Kavram: Psikolojik Sağlamlık.” Sağlık google scholar
 • Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 82-89. google scholar
 • Özüdoğru, Halide Nur. 2009. “Kırsal Yaşamda Kadın ve Din (Konya Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. google scholar
 • Pargament, Kenneth I. 2005. “Acı ve Tatlı: Dindarlığın Bedelleri ve Faydaları Üzerine Bir Değerlendirme.” Translated by Ali Ulvi Mehmedoğlu. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 (1): 279-313. google scholar
 • Qinglu, Wu, Chi Peilian, Zeng Xianglong, Lin Xiuyun, and Hongfe. 2018. “Roles of Anger and Rumination in the Relationship Between Self-Compassion and Forgiveness.” Mindfulness, 10, 272-278. google scholar
 • Rye, Mark S., and Kenneth I. Pargament. 2002. “Forgiveness and Romantic Relationships in College: Can It Heal the Wounded Heart?” 58 (4): 419-41. google scholar
 • Rye, PS., Kenneth I. Pargament, M.A. Ali, G.L. Beck, E.N. Dorff, C. Hallisey, and J.G. Williams. 2000. “Religious Perspectives on Forgiveness.” In Forgiveness: Theory, Research andPractice, edited by M.E. McCllough, K.I. Pargament, and C.E. Thoresen, 17-40. Newyork: Guilford. google scholar
 • Şahin, Meryem. 2013. “Affedicilik ile Psikolojik İyi Olma Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.” Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. google scholar
 • Şentepe, Ayşe. 2016. “Ruh Sağlığı Belirtilerinin Yordayıcısı Olarak Affetme ve Dindarlık İlişkisi.” Doktora Tezi, Adapazarı: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. google scholar
 • Sevinç, Pelin. 2020. “Çocukluk Çağı Travmaları ve Affetmenin Evlilik Uyumu ile İlişkisi.” İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. google scholar
 • Seyhan, Beyazıt Yaşar. 2014. “Üniversite Öğrencilerinde Tanrı Tasavvuru ve Psikolojik İyi Olma Hali Arasındaki İlişkiler.” C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 18 (1): 65-97. google scholar
 • Sharp, Carissa A., Davis E.B., George K., Cuthbert, A.D., Zahl, Davis, D.E., Hook, J.E. and Jamie D. Aten. 2021. Measures of God Representations: Theorietical Framework and Critical Review. Psychology of Religion and Spirituality, 13(3), 340-357. google scholar
 • Sheffield, Jeffrey Clark.2003. “An Investigation of Relationships Between Forgiveness,Religiosity, Religious Coping, and Psychological Well-Being.” Doktora Tezi, Brigham Young University. google scholar
 • Standish, Emily Elizabeth. 2016. “Forgiveness, Health and Psychological Adjustment In Older Adults.” Doktora Tezi, Detroit, Michigan: Wayne State University. google scholar
 • Strelan, Peter. 2007. “Who Forgives Others, Themselves, and Situations? The Roles of Narcissism, Guilt, Self-Esteem, and Agreeableness.” Personality and Individual Differences 42: 259-69. google scholar
 • Taçar, Ayşe. 2021. “Bibliyoterapi Yönteminin Çocuklarda Allah Tasavvurunun Olgunlaşmasına Etkisi (5-6 Yaş Grubu Örneği)” Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. google scholar
 • Taşci Yıldırım, Emine. 2022. İslam Felsefesi ve Modern Psikolojide Ölüm Korkusu. Bursa: Emin Yayınları. google scholar
 • Thompson, L.Y., C.R. Snyder, Lesa Hoffman, Scott T. Michael, Laura S. Billings, Heather N Rasmussen, Laura Heinze, et al. 2005. “Dispositional Forgiveness of Self, Others, and Situations.” Journal of Personality 73 (2): 313-59. google scholar
 • Topbaşoğlu, Turnel 2016. “Yaşam Doyumunun Yordayıcısı Olarak Öfke ve Affetme: Affetmenin Düzenleyici Rolü.” Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. google scholar
 • Toussaint, Loren and Jon R. Webb. 2005. “Gender Differences in The RelationshipBetween Empathy and Forgiveness.” Journal of Social Psychology 145 (6): 673-85. google scholar
 • Turan, Yahya. 2017. Kişilik ve Dindarlık. İstanbul: Ensar Neşriyat. google scholar
 • Umar, Fulya. 2016. “Rogers ve Maslow’un Yaklaşımları Kapsamında Kendini Gerçekleştirme Kavramının Psikolojik Danışmadaki Yerinin İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Lefkoşa: Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri. google scholar
 • Unterrainer, H. F., A. J. Lewis, and A. Fink. 2014. “Religious/Spiritual Well-Being, Personality and Mental Health: A Review of Results and Conceptual Issues.” J Relig Health 53: 382-92. google scholar
 • Valcanti, CC, EDL Chaves, AC Mesquita, DA Nogueira, and EC de Carvalho. 2012. “Religious/ Spiritual Coping in People with Chronic Kidney Disease Undergoing Hemodialysis.” Revista Da Escola De Enfermagem Da Usp 46 (4): 837-43. google scholar
 • Waddell, Erin L. and Joy M. Jacobs- Lawson. 2010. “Predicting Positive Well-Being in Older Men and Women.” Int J Aging Hum Dev 70 (3): 181-97. google scholar
 • Worthington, Everett. 2006. 2006. Forgiveness and Reconciliation: Theory and Application. New York: Routledge. google scholar
 • Yaman Akpınar, T, and Ö. Altunsu Sönmez. 2021. “Evlilikte Suçu Affetme ve Evlilik Uyumu İlişkisi.” Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9: 203-10. google scholar
 • Yaşar, Kübra. 2015. “Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öznel İyi Oluş Düzeyleri İle Psikolojik Sağlamlık Ve Affetme Düzeyleri Arasındaki İlişki.” Yüksek Lisans Tezi, Bursa: Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. google scholar
 • Yazgan, Eda Özge. 2014. “Kemoterapi Alan Kanser Hastalarında Dini İnanç ve Maneviyatın Depresyon Düzeyi ve Yaşam Kalitesine Etkisinin Belirlenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi. google scholar
 • Yıldız, Murat. 2007. Çocuklarda Tanrı Tasavvurunun Gelişimi. İzmir: İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları. google scholar
 • Yıldız, Murat, and V. Ünal. 2017. “Tanrı Tasavvuru ile Engelliliğe Yönelik Tutumlar Arasındaki İlişki.” İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 6 (4): 8-21. google scholar
 • Zheng, X, R. Fehr, K. Tai, J. Narayanan, and M.J. Gelfand. 2015. “The Unburdening Effects Of Forgiveness: Effects On Slant Perception And Jumping Height” 6 (4): 431-38. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Baynal, F., & Uysal, S. (2023). Relationship Between Psychological Resilience, Forgiveness and God Perception. darulfunun ilahiyat, 34(1), 283-306. https://doi.org/10.26650/di.2023.34.1.1269464


AMA

Baynal F, Uysal S. Relationship Between Psychological Resilience, Forgiveness and God Perception. darulfunun ilahiyat. 2023;34(1):283-306. https://doi.org/10.26650/di.2023.34.1.1269464


ABNT

Baynal, F.; Uysal, S. Relationship Between Psychological Resilience, Forgiveness and God Perception. darulfunun ilahiyat, [Publisher Location], v. 34, n. 1, p. 283-306, 2023.


Chicago: Author-Date Style

Baynal, Fatma, and Saliha Uysal. 2023. “Relationship Between Psychological Resilience, Forgiveness and God Perception.” darulfunun ilahiyat 34, no. 1: 283-306. https://doi.org/10.26650/di.2023.34.1.1269464


Chicago: Humanities Style

Baynal, Fatma, and Saliha Uysal. Relationship Between Psychological Resilience, Forgiveness and God Perception.” darulfunun ilahiyat 34, no. 1 (Jul. 2024): 283-306. https://doi.org/10.26650/di.2023.34.1.1269464


Harvard: Australian Style

Baynal, F & Uysal, S 2023, 'Relationship Between Psychological Resilience, Forgiveness and God Perception', darulfunun ilahiyat, vol. 34, no. 1, pp. 283-306, viewed 18 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/di.2023.34.1.1269464


Harvard: Author-Date Style

Baynal, F. and Uysal, S. (2023) ‘Relationship Between Psychological Resilience, Forgiveness and God Perception’, darulfunun ilahiyat, 34(1), pp. 283-306. https://doi.org/10.26650/di.2023.34.1.1269464 (18 Jul. 2024).


MLA

Baynal, Fatma, and Saliha Uysal. Relationship Between Psychological Resilience, Forgiveness and God Perception.” darulfunun ilahiyat, vol. 34, no. 1, 2023, pp. 283-306. [Database Container], https://doi.org/10.26650/di.2023.34.1.1269464


Vancouver

Baynal F, Uysal S. Relationship Between Psychological Resilience, Forgiveness and God Perception. darulfunun ilahiyat [Internet]. 18 Jul. 2024 [cited 18 Jul. 2024];34(1):283-306. Available from: https://doi.org/10.26650/di.2023.34.1.1269464 doi: 10.26650/di.2023.34.1.1269464


ISNAD

Baynal, Fatma - Uysal, Saliha. Relationship Between Psychological Resilience, Forgiveness and God Perception”. darulfunun ilahiyat 34/1 (Jul. 2024): 283-306. https://doi.org/10.26650/di.2023.34.1.1269464TIMELINE


Submitted22.03.2023
Accepted26.05.2023
Published Online20.06.2023

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.