Research Note


DOI :10.26650/di.2019.30.1.0025   IUP :10.26650/di.2019.30.1.0025    Full Text (PDF)

Şia Hadis Tarihi Adlı Eser Üzerine

Muhammed İkbal Aslan

...


PDF View

References

 • Âmilî, Hüseyin b. Ahmed. Vüsûlü’l-ahyâr ilâ usûlü’l-ahbâr. nşr. Seyyid Abdüllatîf. Kum: Mecma‘u’z-zehâiri’l-İslâmiyye, 1041 [1401/1981 olmalı]. google scholar
 • Arslan, Hüsamettin. Epistemik Cemaat –Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi. İstanbul: Paradigma Yayınları, 2017. google scholar
 • Atalan, Mehmet. “Cafer es-Sâdık’ın Eserleri.” Dinî Araştırmalar 4, no. 11 (2001): 113–132. google scholar
 • Özlem, Doğan. Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi. İstanbul: Notos Kitap Yayınevi, 2015. google scholar
 • Gördük, Yunus Emre. İmam Cafer es-Sâdık ve Ona İsnat Edilen İşari Tefsir. İstanbul: İnsan Yayınları, 2011. google scholar
 • Kuzudişli, Bekir. Şia ve Hadis -Başlangıcından Kütüb-i Erbaa’ya Hadis Rivayeti ve İsnad-. İstanbul: Klasik Yayınları, 2017. google scholar
 • Kuzudişli, Bekir. Şia’da Hadis Rivayeti ve İsnad. İstanbul: Bsr Yayın Grubu, 2011. google scholar
 • Küleynî, Muhammed b. Yakup. el-Kâfî. Beyrût: Menşûratü’l-Fecr, 1428/2007. google scholar
 • Magribî, Kâdı Numan b. Muhammed et-Teymî. Deâi‘mü’l-İslâm ve zikri’l-helâl ve’l-harâm ve’lkadâyâ ve’l-ahkâm an Ehli beyti Rasûlillâh aleyhi ve aleyhim efdali’s-selâm. nşr. Âsıf b. Ali. 2 Cilt, Beyrût: Dâru’l-edvâ’, 1411/1991. google scholar
 • en-Nûrî, el-Hâc Mîrzâ Hüseyin et-Taberî. Müstedrekü’l-Vesâil ve müstenbatü’l-mesâil. nşr. Müessesetü Âli’l-Beyt. 18 Cilt. 1411/1991. google scholar
 • Suiçmez, Yusuf. Sahabe ve Tabiin Sözlerinin Hz. Peygamber’e Nispeti. Ankara: Otto, 2015. google scholar
 • Suiçmez, Yusuf. Şia Hadis Tarihi -Hz. Muhammed’in Söz ile Fiillerinin Şii İmamlara Nispeti. İstanbul: Endülüs Yayınları. 2018. google scholar
 • Şehîd-i Sânî, Zeynüddîn b. Ali el-Cübaî el-Âmilî. er-Ri‘âye fî ilmi’d-dirâye. nşr. Abdü’l-Hüseyin Muhammed Ali Bakkâl. Kum: Mektebetü Âyetüllâh el-A‘zamî el-Mar‘aşî, 1390/2012. google scholar
 • Topgül, Muhammed Enes. Erken Dönem Şiî Ricâl İlmi (Keşşî Örneği). İstanbul: İFAV, 2015. google scholar
 • Topgül, Muhammed Enes. “Hadis Râvilerinde Şiîlik Eğilimi.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2010. google scholar
 • Ünügür, Peyman. “III-XI. (IX-XVII) Asırlar Arasında İmâmiyye Şîa’sının Rivayetleri Değerlendirmede Metin Tenkidi Kullanımı,”İlahiyat Akademi Dergisi 6, no. 7-8 (2018): 283– 326. google scholar
 • Ünügür, Peyman. “Şîa’da Metin Tenkidi.” Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 2017. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Aslan, M. (2019). Şia Hadis Tarihi Adlı Eser Üzerine. darulfunun ilahiyat, 30(1), 263-276. https://doi.org/10.26650/di.2019.30.1.0025


AMA

Aslan M. Şia Hadis Tarihi Adlı Eser Üzerine. darulfunun ilahiyat. 2019;30(1):263-276. https://doi.org/10.26650/di.2019.30.1.0025


ABNT

Aslan, M. Şia Hadis Tarihi Adlı Eser Üzerine. darulfunun ilahiyat, [Publisher Location], v. 30, n. 1, p. 263-276, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Aslan, Muhammed İkbal,. 2019. “Şia Hadis Tarihi Adlı Eser Üzerine.” darulfunun ilahiyat 30, no. 1: 263-276. https://doi.org/10.26650/di.2019.30.1.0025


Chicago: Humanities Style

Aslan, Muhammed İkbal,. Şia Hadis Tarihi Adlı Eser Üzerine.” darulfunun ilahiyat 30, no. 1 (Jul. 2022): 263-276. https://doi.org/10.26650/di.2019.30.1.0025


Harvard: Australian Style

Aslan, M 2019, 'Şia Hadis Tarihi Adlı Eser Üzerine', darulfunun ilahiyat, vol. 30, no. 1, pp. 263-276, viewed 6 Jul. 2022, https://doi.org/10.26650/di.2019.30.1.0025


Harvard: Author-Date Style

Aslan, M. (2019) ‘Şia Hadis Tarihi Adlı Eser Üzerine’, darulfunun ilahiyat, 30(1), pp. 263-276. https://doi.org/10.26650/di.2019.30.1.0025 (6 Jul. 2022).


MLA

Aslan, Muhammed İkbal,. Şia Hadis Tarihi Adlı Eser Üzerine.” darulfunun ilahiyat, vol. 30, no. 1, 2019, pp. 263-276. [Database Container], https://doi.org/10.26650/di.2019.30.1.0025


Vancouver

Aslan M. Şia Hadis Tarihi Adlı Eser Üzerine. darulfunun ilahiyat [Internet]. 6 Jul. 2022 [cited 6 Jul. 2022];30(1):263-276. Available from: https://doi.org/10.26650/di.2019.30.1.0025 doi: 10.26650/di.2019.30.1.0025


ISNAD

Aslan, Muhammed İkbal. Şia Hadis Tarihi Adlı Eser Üzerine”. darulfunun ilahiyat 30/1 (Jul. 2022): 263-276. https://doi.org/10.26650/di.2019.30.1.0025TIMELINE


Submitted13.02.2019
Accepted25.06.2019

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.