Research Article


DOI :10.26650/imj.2019.86.0004   IUP :10.26650/imj.2019.86.0004    Full Text (PDF)

A Conceptual Study on Manager Resources of Multinational Enterprises

Haldun Şecaattin ÇetinarslanEsin Can Mutlu

The objective of this study is to contribute to Turkish literature by analyzing the innovations and the developments in the foreign literature regarding the manager resources—the key in the strategic success of multinational enterprises (MNEs) which are in the building block position of global economy. Additionally, it was also attempted to put forward the practices, which go in parallel with the literature, within Turkish MNEs. In accordance with the objective, first, the literature on the manager resources of MNEs was examined via document analysis method. Then, the relation between the manager resources and the literature was established through a qualitative research, using the case study method in Turkish MNEs. After that, expert views were collected and analyzed comprehensively. The most important contribution of this study to the field is to provide literature support and to draw a conceptual framework to the manager resources, which have strategic importance for Turkish MNEs, with an innovative perspective. Thus, human resource managers, professionals, academics, researchers and postgraduates will better recognize and evaluate the field. 

DOI :10.26650/imj.2019.86.0004   IUP :10.26650/imj.2019.86.0004    Full Text (PDF)

Çokuluslu İşletmelerin Yönetici Kaynakları Üzerine Kavramsal Bir Çalışma

Haldun Şecaattin ÇetinarslanEsin Can Mutlu

Bu çalışmanın amacı; global ekonominin yapı taşı konumundaki Çokuluslu İşletmelerin (ÇUİ), stratejik başarısında kilit olan yönetici kaynaklarına yönelik olarak uluslararası literatürdeki yenilikleri ve gelişmeleri analiz ederek, Türkçe literatüre katkı sağlamaktır. Bununla birlikte, Türk ÇUİ’lerinde literatürle paralel giden uygulamalar da ortaya konulmaya çalışılmıştır. Amaç doğrultusunda, öncelikle ÇUİ’lerin yönetici kaynakları literatürü doküman analizi yöntemi ile incelenmiş, sonrasında Türk ÇUİ’lerinde örnek olay yöntemi kullanılarak, nitel bir çalışma ile yönetici kaynaklarının literatürle ilişkisi kurulmuş, uzman görüşleri de alınarak, kapsamlı bir analiz yapılmıştır. Çalışmanın alana en önemli katkısı; Türk ÇUİ’leri için stratejik öneme sahip yönetici kaynaklarına yenilikçi bir bakış açısı ile literatür desteği sağlaması ve kavramsal bir çerçeve çizmesidir. Böylece; insan kaynakları yöneticileri, profesyoneller, akademisyenler, araştırmacılar ve lisansüstü öğrencileri alanı daha iyi tanıyıp değerlendirebileceklerdir. 


EXTENDED ABSTRACT


Background

Although there are many terms (e.g., expatriates, overseas executives, international mobile managers, etc.) used for the multinational enterprise (MNE) manager resources in the International Business, International Human Resource Management and Global Mobility literatures, there are only few terms in Turkish literature. Also, Turkish literature lacks a certain terminology unity on the MNE manager resources.

Purpose

The purpose of this study is to present a conceptual framework providing terminology unity for the MNE manager resources. This study contributes to Turkish literature by analyzing the innovations and the developments in the foreign literature regarding the MNE manager resources. This study also attempts to put forward some expert views from the field.

Method

In this study, firstly, the literature on the MNE manager resources was examined via document analysis method. Secondly, the relation between the manager resources and the literature was established through a qualitative research, using the case study method in Turkish MNEs. Lastly, expert views were collected and analyzed comprehensively.

Findings

This study proposes seven different manager resources for Turkish MNEs, defines them, and draws a conceptual framework for them.

Conclusions 

It is believed that this study will help Turkish human resource managers, professionals, academics, researchers and postgraduates to better recognize and evaluate the field.


PDF View

References

 • Akçaoğlu, E. (2005). Türk şirketlerinin dış yatırımları: Motivasyonlar ve stratejiler. Ankara: Türkiye Bankalar Birliği. google scholar
 • Andresen, M., Dickmann, M., & Suutari, V. (2018). Typologies of internationally mobile employees. In M. Dickmann, V. Suutari, & O. Wurtz (Eds.), The management of global careers: Exploringvthe rise of international work (pp. 33-61). London: Palgrave Macmillan. google scholar
 • Ayden, Y., Demirbag, M., & Tatoglu, E. (2018). Turkish multinationals: Market entry and postacquisition strategy. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan. google scholar
 • Bakır, C. (2016). Dünyayla iş yapanlar: Küreselleşme sürecinde Türk çokulusluları. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • Bonache, J., Brewster, C., Suutari, V., & Cerdin, J.-L. (2017). The changing nature of expatriation. Thunderbird International Business Review, 1–7. google scholar
 • Can, E. (1991). Çokuluslu işletmelerin yönetici kaynakları. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1-2), 215–222 google scholar
 • Can, E., & Çetinarslan, H. Ş. (2017). Expatriate staffing in foreign subsidiaries of multinationals: A literature review. In K. Tamzini, T. L. Ayed, A. W. Boulanouar, & Z. Boulanouar (Eds.), Driving multinational enterprises through effective global talent management (pp. 19-49). Hershey, PA: IGI Global. google scholar
 • Can Mutlu, E. (1999). Uluslararası işletmecilik: Teori ve uygulama. İstanbul: Beta. google scholar
 • Cerdin, J. L., & Brewster, C. (2014). Talent management and expatriation: Bridging two streams of research and practice. Journal of World Business, 49(2), 245–252. google scholar
 • Chattopadhyay, A., & Batra, R. (A. Ozsomer ile) (2012). The new emerging market multinationals: Four strategies for disrupting markets and building brands. New York: McGraw-Hill. google scholar
 • Collings, D. G. (2014). Integrating global mobility and global talent management: Exploring the challenges and strategic opportunities. Journal of World Business, 49(2), 253–261. google scholar
 • Collings, D. G., & Isichei, M. (2017a). The shifting boundaries of global staffing: Integrating global talent management, alternative forms of international assignments and non-employees into the discussion. The International Journal of Human Resource Management, 1–23. google scholar
 • Collings, D. G., & Isichei, M. (2017b). Global talent management: What does it mean for expatriates? In Y. McNulty, & J. Selmer (Eds.), Research handbook of expatriates (pp. 148-159). Cheltenham, UK: Edward Elgar. google scholar
 • Collings, D. G., Scullion, H., & Dowling, P. J. (2009). Global staffing: A review and thematic research agenda. The International Journal of Human Resource Management, 20(6), 1253–1272. google scholar
 • Collings, D. G., Scullion, H., & Morley, M. J. (2007). Changing patterns of global staffing in the multinational enterprise: Challenges to the conventional expatriate assignment and emerging alternatives. Journal of World Business, 42(2), 198–213. google scholar
 • Çetinarslan, H. Ş. (2018). Global şirketlerde kadrolama stratejileri. İstanbul: Beta. google scholar
 • Çetinarslan, H. Ş. ve Can, E. (2017). Türk çokuluslu işletmelerinin stratejik kadrolama faaliyetlerinin incelenmesi. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), 127–140. google scholar
 • De Cieri, H., & Dowling, P. J. (1999). Strategic human resource management in multinational enterprises: Theoretical and empirical developments. Research in Personnel and Human Resources Management, 4, 305–327. google scholar
 • DEİK. (2014). Değerlenen Amerikan dolarına rağmen Türk şirketlerinin yurtdışı yatırımları artmaya devam ediyor. https://www.deik.org.tr/Contents/FileAction/4517 adresinden 06.01.2019 tarihinde edinilmiştir. google scholar
 • Dowling, P. J., & Welch, D. (2004). International human resources management: Managing people in a multinational context (4th edition). London, UK: Thomson Learning. google scholar
 • Edström, A., & Galbraith, J. R. (1977). Transfer of managers as a coordination and control strategy in multinational organizations. Administrative Science Quarterly, 22, 248–263. google scholar
 • Ercan, A. (2008). Çok uluslu işletmelerde insan kaynakları stratejileri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir). google scholar
 • Erdilek, A. (2003). A comparative analysis of inward and outward FDI in Turkey. Transnational Corporations, 12(3), 79-105. google scholar
 • Esen, Ş. ve Gürson, N. G. (2016). Uluslararası şirketlerde üst düzey yönetici sağlama politikaları: Türkiye’de faaliyet gösteren 150 şirket üzerinde bir araştırma. JOMELIPS, 1(1), 104–112. google scholar
 • Gong, Y. (2003). Toward a dynamic process model of staffing composition and subsidiary outcomes in multinational enterprises. Journal of Management, 29(2), 259–280. google scholar
 • İlhan, T. (2005). Uluslararası ortak girişimlerde şirket içi tutarlılık ve yerel eçbiçimlilik baskılarını yönetmede farklılaşan stratejik insan kaynakları uygulamalarının rolü. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 81–119. google scholar
 • Kang, H., & Shen, J. (2013). International recruitment and selection practices of South Korean multinationals in China. The International Journal of Human Resource Management, 24(17), 3325–3342. google scholar
 • Kaya, H. (2009). Unfavorable business environment and foreign direct investment activities of Turkish manufacturing firms. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 3(1), 101–118. google scholar
 • Kaya, H., & Erden, D. (2008). Firm-specific capabilities and foreign direct investment activities of Turkish manufacturing firms: An empirical study. Journal of Management Development, 27(7), 761–777. google scholar
 • Kayam, S. ve Hisarcıklılar, M. (2009). Türkiye’den çıkan doğrudan yatırımları belirleyen etmenler: 1992-2005. İşletme İktisat ve Finans, 24(280), 47–70. google scholar
 • Kühlmann, T., & Hutchings, K. (2010). Expatriate assignments vs localizations of management in China: Staffing choices of Australian and German companies. Career Development International, 15(1), 20–38. google scholar
 • McNulty, Y., & Brewster, C. (2017a). The concept of business expatriates. In Y. McNulty, & J. Selmer (Eds.), Research handbook of expatriates (pp. 21-60). Cheltenham, England: Edward Elgar. google scholar
 • McNulty, Y., & Brewster, C. (2017b). Theorizing the meaning(s) of ‘expatriate’: Establishing boundary conditions for business expatriates. The International Journal of Human Resource Management, 28(1), 27-61. google scholar
 • McNulty, Y., & Selmer, J. (2017). Introduction: Overview of early expatriate studies, 1952 to 1979. In Y. McNulty, & J. Selmer (Eds.), Research handbook of expatriates (pp. 3-20). Cheltenham, England: Edward Elgar. google scholar
 • Peng, M. W. (2009). Global Strategic Management (2nd edition). Canada: South Western Cengage Learning. google scholar
 • Perlmutter, H. V. (1969). The tortuous evolution of the multinational corporation. Columbia Journal of World Business, 4(1), 9–18. google scholar
 • Perlmutter, H. V., & Heenan, D. A. (1974). How multinational should your top managers be? Harvard Business Review, 52(6), 121–132. google scholar
 • Perlmutter, H. V., & Heenan, D. A. (1979). Multinational organizational development. Reading, MA: Addison-Wesley. google scholar
 • Rozkwitalska, M. (2012). Staffing top management positions in multinational subsidiaries: A local perspective on expatriate management. Journal of GSTF Business Review, 2(2), 50–56. google scholar
 • Schmid, S., & Wurster, D. J. (2017). International work experience: Is it really accelerating the way to the management board of MNCs? International Business Review, 26, 991–1008. google scholar
 • Sürgevil, O., Mayatürk, E. ve Budak, G. (2009). Expatların etkili çalışmasında insan kaynakları yönetiminin rolü. Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Dergisi, 3(13), 45–56. google scholar
 • Tahvanainen, M., Welch, D., & Worm, V. (2005). Implications of short-term international assignments. European Management Journal, 23(6), 663–673. google scholar
 • Thite, M., Wilkinson, A., & Shah, D. (2012). Internationalization and HRM strategies across subsidiaries in multinational corporations from emerging economies: A conceptual framework. Journal of World Business, 47, 251–258. google scholar
 • Tüzüner, V. L., Özveren, C. G. ve Elmas Atay, S. (2018). Sınır ötesinde çalışma motivasyonları ve kişilik özellikleri açısından bağımlı ve bağımsız uluslararası çalışanlar. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(20), 36–48. google scholar
 • Uzunlu, A. (2010). Çokuluslu işletmelerde uluslararası yönetici kadrolama ve geri dönüş süreci çerçevesinde yöneticinin uyumunun incelenmesine yönelik bir araştırma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul). google scholar
 • Welch, D. E., Welch, L. S., & Worm, V. (2007). The international business traveller: A neglected but strategic human resource. The International Journal of Human Resource Management, 18(2), 173–183. google scholar
 • Yaprak, A., & Karademir, B. (2010). Emerging market multinationals’ role in facilitating developed country multinationals’ regional expansion: A critical review of the literature and Turkish MNC examples. Journal of World Business, 26, 238–446. google scholar
 • Yüksel, Ö. ve Erkutlu, H. (2002). Uluslararası Türk işletmelerinde insan kaynakları yönetimi uygulamaları. H. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2), 155–170. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Çetinarslan, H.Ş., & Can Mutlu, E. (2019). A Conceptual Study on Manager Resources of Multinational Enterprises. Istanbul Management Journal, 0(86), 75-95. https://doi.org/10.26650/imj.2019.86.0004


AMA

Çetinarslan H Ş, Can Mutlu E. A Conceptual Study on Manager Resources of Multinational Enterprises. Istanbul Management Journal. 2019;0(86):75-95. https://doi.org/10.26650/imj.2019.86.0004


ABNT

Çetinarslan, H.Ş.; Can Mutlu, E. A Conceptual Study on Manager Resources of Multinational Enterprises. Istanbul Management Journal, [Publisher Location], v. 0, n. 86, p. 75-95, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Çetinarslan, Haldun Şecaattin, and Esin Can Mutlu. 2019. “A Conceptual Study on Manager Resources of Multinational Enterprises.” Istanbul Management Journal 0, no. 86: 75-95. https://doi.org/10.26650/imj.2019.86.0004


Chicago: Humanities Style

Çetinarslan, Haldun Şecaattin, and Esin Can Mutlu. A Conceptual Study on Manager Resources of Multinational Enterprises.” Istanbul Management Journal 0, no. 86 (Jul. 2024): 75-95. https://doi.org/10.26650/imj.2019.86.0004


Harvard: Australian Style

Çetinarslan, HŞ & Can Mutlu, E 2019, 'A Conceptual Study on Manager Resources of Multinational Enterprises', Istanbul Management Journal, vol. 0, no. 86, pp. 75-95, viewed 20 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/imj.2019.86.0004


Harvard: Author-Date Style

Çetinarslan, H.Ş. and Can Mutlu, E. (2019) ‘A Conceptual Study on Manager Resources of Multinational Enterprises’, Istanbul Management Journal, 0(86), pp. 75-95. https://doi.org/10.26650/imj.2019.86.0004 (20 Jul. 2024).


MLA

Çetinarslan, Haldun Şecaattin, and Esin Can Mutlu. A Conceptual Study on Manager Resources of Multinational Enterprises.” Istanbul Management Journal, vol. 0, no. 86, 2019, pp. 75-95. [Database Container], https://doi.org/10.26650/imj.2019.86.0004


Vancouver

Çetinarslan HŞ, Can Mutlu E. A Conceptual Study on Manager Resources of Multinational Enterprises. Istanbul Management Journal [Internet]. 20 Jul. 2024 [cited 20 Jul. 2024];0(86):75-95. Available from: https://doi.org/10.26650/imj.2019.86.0004 doi: 10.26650/imj.2019.86.0004


ISNAD

Çetinarslan, HaldunŞecaattin - Can Mutlu, Esin. A Conceptual Study on Manager Resources of Multinational Enterprises”. Istanbul Management Journal 0/86 (Jul. 2024): 75-95. https://doi.org/10.26650/imj.2019.86.0004TIMELINE


Submitted08.01.2019
Accepted05.03.2019

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.