Research Article


DOI :10.26650/iuitd.2020.862298   IUP :10.26650/iuitd.2020.862298    Full Text (PDF)

How Eastern Literature Came To Influence Western Literature

Ali Bulut

This study examines the influence of eastern literature on western literature. The introduction explores the impact of translation as an influential factor in enticing western interest. Two sections precede the Appendix at the end of the article, comparing Tolstoy and the three-story question of Sa'dî-i Shirazi. Section one explores the work of nine western writers influenced by eastern literature. Section two looks at western writer-translators who admittedly took eastern content as their own. 

DOI :10.26650/iuitd.2020.862298   IUP :10.26650/iuitd.2020.862298    Full Text (PDF)

Doğu Edebiyatının Batı Edebiyatına Etkisi Üzerine Bazı Mülahazalar

Ali Bulut

Doğu edebiyatının Batı edebiyatına etkisine dair bazı mülahazaları ele almayı amaçlayan bu makale, tercüme faaliyetleri ve ilk etkilenmenin ele alındığı bir girişten sonra iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Doğu’dan etkilenen başlıca Batılı yazarlar ele alınmış, burada dokuz yazar ve eserleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. İkinci bölümde ise Batılı bazı bilim adamlarının Doğu’dan alınan bilgiye dair kabullerine yer verilmiştir. Bir de makalenin sonunda Ek1 başlığı altında Tolstoy’un eseriyle Sa'dî-i Şîrâzî’nin eserinde geçen Üç soru hikâyesi, baş, orta ve sondan alınan birer paragrafla karşılaştırmalı olarak verilmiştir.


EXTENDED ABSTRACT


This article discusses the influence of eastern literature on western literature. It consists of two parts, following an introduction on the impact of translation services. The first section reviews nine prominent eastern-influenced western authors and analyzes their work comparatively. The second part considers the acknowledgment by some western scientists of taking information from the east. In Annex 1 at the end of the article, we compare Tolstoy’s work and the three-question stories in Saʻdî-i Şîrâzî’s work by dissecting a paragraph from the beginning, middle, and end each. Our study groups Turkish, Arabic, and Persian literature under the banner of eastern literature. Since the impact of these three distinct types of literature on western literature would fill separate and voluminous studies, we highlight some of the effects we identified through our readings and research for this article. Eastern thought first entered the west in written form through Arabic translation by individuals and through translation centers.

One of the first translators from a western translation center was Hermann Von Reichenau (d.m. 1054), also known as Hermann Contractus. Hermann was known for his works, “De prosa astrolabii” and “De utilitatibus astrolabii.” According to Welborn, a western researcher, the ideas, mathematical calculations, and geometrical figures in these two works correspond precisely to the information in Muslim astronomer Masha’Allah’s [b. Eserî (d. 200/815)] work on the same subject. According to Welborn, Hermann wrote the original Arabic words, which did not have a Latin equivalent, only in Latin letters, and left the same. He made some minor changes in the translation of the two works and published them under his own name. Another initial translator was a priest named Constantine d’Africain (d. 1087), born in Tunis, Carthage, in 1015 AD. He studied medicine by learning Arabic in Kayravan, then went to Egypt and studied mathematics under the Fatimids rule. He returned to Sicily and became the administrator of the Monte Cassino monastery, built by the Norman rulers. Constantine d’Africain translated almost all the medical books in North Africa. He adapted Arabic medical books through explanation, commentary, quotation, and even plagiarism instead of straight translation. His work had a regenerative effect on medical schools in Europe.

One of the works translated by Constantine d’Africain was Ali b. Abbâs el-Mecûsî elAhvâzî’s (d. 400/1010), named Kâmilu’s-Sınâati’t-Tıbbiyye, also known as el-Kitâbü’l-Melekî (Liber Regius), one of the famous names of Islamic medicine. D’Africain translated his work into Latin using the name Pantechne (Liber Pantegni) but attributed the work to himself. Stephan el-Antakî determined that the work was translated from its source, and he translated the entire opus in 1127. It was published in Venice in 1492 under the name “Liber Regales Disposito Nominatus ex Arabico Venetis.” British researcher Donald Routledge Hill (d. 1994) also stated that Constantine d’Africain translated the treatises of the physician Huneyn b. İshak (d. 260/873), who played a significant role in the transition of Ancient Greek medicine and philosophy to the Islamic world, then claimed them as his own. 


PDF View

References

 • Açıkgenç, Alparslan. “İslâm Bilim Geleneğinin Batı Bilim Geleneğinin Doğuşundaki Rolü Bilim Epistemolojisi ve Sosyolojisi Açısından Tarihi Bir Değerlendirme”. Yeni Türkiye. 88 (2016), 1-24. google scholar
 • Ağırakça, Ahmet; http://www.fikriyat.com/yazarlar/akademi/ahmet-agirakca/2017/10/13/avrupanin-islam-dunyasindan-ilm-intihalleri google scholar
 • el-Akkâd, Abbas Mahmud. et-Ta‘rîf bi-Şeksbir Kahire: Müessesetü Hindâvî li’t-Ta‘lîm ve’s-Sekâfe, 2012. google scholar
 • el-Akîkî, Necîb. el-Müsteşrikûn. Mısır: Dâru’l-Meârif, 1964. google scholar
 • Alper, Ömer Mahir. “Mâşâallah b. Eserî”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 28: 104. İstanbul: TDV Yayınları, 2003. google scholar
 • Amâyira, İsmail Ahmed. Buhûs fi’l-İstişrâk ve’l-Luga. Amman: Dâru’l-Beşîr, 1417/1996. google scholar
 • Aydın, Mustafa. “Müveşşah”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 32: 229-231. İstanbul: TDV Yayınları, 2006. google scholar
 • Bulut, Ali. “Arap Dili ve Belagatı”. İlahiyat Atlası. editörler: Bayramali Nazıroğlu vd, İstanbul: Ensar Neşriyat, 2018, 243-262. google scholar
 • Bulut, Yücel. “Oryantalizm”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 33: 428-437. İstanbul: TDV Yayınları, 2007. google scholar
 • Can, Adem, “Homeros Destanları İle Dede Korkut Hikâyeleri Arasındaki Kurgu, Yapı, Tip ve Tema Benzerlikleri”, Turkish Studies, Volume 6/2 Spring (2011), 263-286. google scholar
 • Cerrahoğlu, İsmail. “Oryantalizm ve Batıda Kur’an ve Kur’ân İlimleri Üzerine Araştırmalar”. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. XXXI, cilt: 95 (1989), 95-136. google scholar
 • Dallmayr, Fred, “Doğu-Batı Divanı: Goethe ve Hâfız Diyaloğu”, Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 9, (2000), 113-131. google scholar
 • Demirkıvıran, Sine, “Ortaçağda Batıda Yapılan İlk Kur’an Çevirileri ve Çevirmenlerin Kur’an Stratejileri”, Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries, 9/1 (2014), 233-247. google scholar
 • DİA, Goethe, Johann Wolfgang von, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 14: 100. İstanbul: TDV Yayınları, 1996. google scholar
 • Drimba, Viladimir. “Guillaume Postel (1575) in Türkçedeki Kelimelerin Öğretimi”. Çev. Necdet Bingöl. Belleten Türk Dili Araştırmaları Yıllığı. Ankara (1989), 103-126. google scholar
 • Ebü’r-Rıdâ, Sa‘d. “el-Âdâbü’l-İslâmiyye ve Eseruhâ fî Âdâbi’l-Garb”. Makâlâtu İslâmiyyîn fi’n-Nakdve’l-Edeb, Editör: Ahmed er-Rifâî eş-Şerefî. Dâru İbn Hazm, Beyrut (1430/2009), 389-403. google scholar
 • Eke, Nagehan. “Güvâhî’nin Pendnâmesindeki Bir Hikâyet İle La Fontaine’nin Bir Masalının Mukayesesi”. A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 39, Erzurum (2009), 989-1010. google scholar
 • Erdal, Gülşen. “Endülüs Müzik Kültürünün Qiyan Kızları Aracılığı ile Ortaçağ Avrupasına Aktarımı”. International Journal of Human Sciences. Volume 15 Issue 4 Year: (2018), 1817-1826. google scholar
 • Erdemir, Ayşegül Demirhan. “Ali b. Abbâs el-Mecûsî”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 2: 379-380. İstanbul: TDV Yayınları, 1989. google scholar
 • Goethe. Doğu-Batı Divanı. çev. Senail Özkan. İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2019. google scholar
 • Gökyay, Orhan Şaik. Dede Korkut. İstanbul 1938. google scholar
 • Gülle, Sıtkı. “Arap Edebiyatında Makâme ve el-Harîrî’nin Osmanlı Medreselerinde Yüksek Arapça Öğretimi Çerçevesinde Okutulan el-Makâmât’ı”. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Darulfunun İlahiyat], Sayı: 2, (2000), 179-201. google scholar
 • el-Hâlidî, Rûhî. Târîhu İlmi’l-Edeb inde’l-İfrenc ve’l-Arab ve Victor Hugo. Dimaşk 1984. google scholar
 • el-Hâlidî, Rûhî. el-Kimyâ inde’l-Arab. Kahire: Müessesetü Hindâvî, 2014. google scholar
 • Hill, Donald R. Gökyüzü ve Bilim Tarihi İslam Bilim ve Teknolojisi. çev. Atilla Bir - Mustafa Kaçar. İstanbul 2011. google scholar
 • İpek, M. Selim. “Arap Edebiyatında Fabl Türü”. Nüsha. Yıl: 12, Sayı: 35, (2012), 79-92. google scholar
 • Kahraman, Kemal. “Jones, Sir William”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 23: 581-582. İstanbul: TDV Yayınları, 2001. google scholar
 • Kahye, Bâye. “et-Tesîrâtü’l-Arabiyye fi’l-Edebi’l-Garbî fî Dav’i’l-Edebi’l-Mukâran”. Mecelletü’l-Mahber. Sayı: 8, (2012), 245-250. google scholar
 • Katipoğlu, Hasan - Kutluer, İlhan. “Huneyn b. İshak”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi.18: 377-380. İstanbul: TDV Yayınları, 1998. google scholar
 • Kutluer, İlhan - Katipoğlu, Hasan, “Hay b. Yakzân”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 16: 551-554. İstanbul: TDV Yayınları, 1997. google scholar
 • Levend, Agâh Sırrı. Arap, Fars ve Türk Edebiyatlarında Leylâ ve Mecnun Hikâyesi. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1959. google scholar
 • Ortaylı, İlber. “Hammer-Purgstall, Joseph Freiherr von”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 15: 493. İstanbul: TDV Yayınları, 1997. google scholar
 • Özaydın, Arif. “İslam Medeniyetinin Seküler Medeniyete Katkıları”. BEÜ SBE Dergisi., 8 (2019), 117-147. google scholar
 • Özcan, Halil, “Lebîd b. Rabî’a (m.s. 560-661) ve Muallakası”, İktibas/Citation Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 23 (2010/Ocak-Hazrian), ss. 81-94. google scholar
 • Özgü, Melahat. “Goethe ve Hâfız”. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Cilt 1, Sayı: 4, (1952), 89-103. google scholar
 • Pala, İskender. “Leylâ vü Mecnûn”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 27: 162-164. İstanbul: TDV Yayınları, 2003. google scholar
 • Pala, İskender. “Nasihatnâme”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 32: 409-410. İstanbul: TDV Yayınları, 2006. google scholar
 • Sadi Şirazi. Gülistan, Anonim Yayıncılık. İstanbul 2016. google scholar
 • Sezgin, Fuat. Bilim Tarihi Sohbetleri. Söyleşi: Sefer Turan, İstanbul: Timaş Yayınları, 2014. google scholar
 • Şakiroğlu, Mahmut H. “İlahi Komedya”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 22: 68-70. İstanbul: TDV Yayınları, 2000. google scholar
 • Şakiroğlu, Mahmut H. “Sicilya”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 37: 138-139. İstanbul: TDV Yayınları, 2009. google scholar
 • Şevki Dayf. el-Makâme. Mısır: Dâru’l-Meârif, ts. google scholar
 • et-Tayyib, Abdullah. Hattâme Nahnü maa’l-Fitne bi-İlyût Dirâse Nakdiyye. yy ts. google scholar
 • et-Tayyib, Abdullah. el-Mürşid ilâ Fehmi Eş‘âri’l-Arab ve Sınâatihâ. Kuveyt 1410/1990. google scholar
 • Tolstoy. İnsan Ne İle Yaşar? çev. Kayhan Yükseler. İstanbul: Turkuvaz Medya, 2019. google scholar
 • Welborn, Mary Catherine. “Lotharingia as a Center of Arabic and Scientific Influence in the Eleventh Century”, Isis 16. (1931), 188-199. google scholar
 • Versteegh, Kees. “Arapça Öğretiminin Tarihçesi”. Çev. Muhammet Günaydın. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Sayı: 16, (2007), 331-353. google scholar
 • Yedi Askı Arap Edebiyatının Harikaları. çev. Nurettin Ceviz vd. Ankara: Ankara Okulu, 2004. google scholar
 • Yıldız, Musa. “Zecel”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 44: 176-177. İstanbul: TDV Yayınları, 2013. google scholar
 • ez-Zevzenî, Ebû Abdillâh Hüseyn b. Ahmed. Şerhu’l-Muallakâti ’s-Seb‘. Yy: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, 1423/2002. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Bulut, A. (2021). How Eastern Literature Came To Influence Western Literature. Journal of Islamic Review, 11(1), 51-70. https://doi.org/10.26650/iuitd.2020.862298


AMA

Bulut A. How Eastern Literature Came To Influence Western Literature. Journal of Islamic Review. 2021;11(1):51-70. https://doi.org/10.26650/iuitd.2020.862298


ABNT

Bulut, A. How Eastern Literature Came To Influence Western Literature. Journal of Islamic Review, [Publisher Location], v. 11, n. 1, p. 51-70, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Bulut, Ali,. 2021. “How Eastern Literature Came To Influence Western Literature.” Journal of Islamic Review 11, no. 1: 51-70. https://doi.org/10.26650/iuitd.2020.862298


Chicago: Humanities Style

Bulut, Ali,. How Eastern Literature Came To Influence Western Literature.” Journal of Islamic Review 11, no. 1 (Apr. 2024): 51-70. https://doi.org/10.26650/iuitd.2020.862298


Harvard: Australian Style

Bulut, A 2021, 'How Eastern Literature Came To Influence Western Literature', Journal of Islamic Review, vol. 11, no. 1, pp. 51-70, viewed 23 Apr. 2024, https://doi.org/10.26650/iuitd.2020.862298


Harvard: Author-Date Style

Bulut, A. (2021) ‘How Eastern Literature Came To Influence Western Literature’, Journal of Islamic Review, 11(1), pp. 51-70. https://doi.org/10.26650/iuitd.2020.862298 (23 Apr. 2024).


MLA

Bulut, Ali,. How Eastern Literature Came To Influence Western Literature.” Journal of Islamic Review, vol. 11, no. 1, 2021, pp. 51-70. [Database Container], https://doi.org/10.26650/iuitd.2020.862298


Vancouver

Bulut A. How Eastern Literature Came To Influence Western Literature. Journal of Islamic Review [Internet]. 23 Apr. 2024 [cited 23 Apr. 2024];11(1):51-70. Available from: https://doi.org/10.26650/iuitd.2020.862298 doi: 10.26650/iuitd.2020.862298


ISNAD

Bulut, Ali. How Eastern Literature Came To Influence Western Literature”. Journal of Islamic Review 11/1 (Apr. 2024): 51-70. https://doi.org/10.26650/iuitd.2020.862298TIMELINE


Submitted15.01.2021
Accepted08.03.2021

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.