Research Article


DOI :10.26650/iuitd.2021.959127   IUP :10.26650/iuitd.2021.959127    Full Text (PDF)

The Possibility of Unspoken/Implied Vaz‘: Can the Signifier and Signified in Language be the Same Thing? An Evaluation in the Context of Tashkubrîzâdah Ahmed Efendi’s Nuzhat al-alhâz fî adem wad‘ al-alfâz li al-alfâz

Abdullah Yıldırım

Tashkubrîzâdah, in his risalah called “Nuzhat al-alhâz fî adem wad‘ al-alfâz li al-alfâz”, examined an issue that was previously discussed between al-Taftazani (d. 792/1390) and Sayyid Sharif (d. 816/1413) whether “wad‘” is in question when the words do not convey a specific meaning and refer directly to themselves. al-Taftazani defends the idea that all the words that are established to show a certain meaning in language are also established for themselves. However, unlike the phenomenon of wad‘ in the known sense, this does not contain any intention to signify any meaning and takes place in the tacit of the former. Contrary to this view, Sayyid Sharif argues that in cases where the words refer directly to themselves -intentionally or unintentionally- there cannot be any mention of the phenomenon of wad‘. Ali Kuşçu conversely, adopted al-Taftazani’s approach and based this view on some of its results and also made some criticisms of Sayyid Sharif. Contrarily Tashkubrîzâdah, adopted the view put forward by Sayyid Sharif and successfully answered Kuşçu’s criticisms. The author briefly summarizes Sayyid Sharif’s statements and then provides justifications for them. He builds the narrative in this section based on three different types of provision (al-hukm). Subsequently, the author lists his objections to Kuşçu’s explanations in ten points and discusses each objection. Although the discussion of unspoken/implied wad‘ is not one of the main issues of the discipline, it is important in terms of clearly revealing the nature and conceptual content of the phenomenon of wad‘. Furthermore, as Nuzhat al-alhâz constitutes one of the remarkable examples of the risalah tradition in Ottoman intellectual life, it is important to understand it. In interpreting the Nuzhat al-alhâz, this article examines the historical origins of the debate, comperatively analyzes the views of the parties and expatiates on the development of the issue by following the subject. 

DOI :10.26650/iuitd.2021.959127   IUP :10.26650/iuitd.2021.959127    Full Text (PDF)

Zımnî Vaz‘ın İmkânı: Dilde Gösteren ve Gösterilen Aynı Şey Olabilir mi? Taşköprülüzâde Ahmed Efendi’nin Nüzhetü’l-elhâz fî ademi vaz‘i’l-elfâz li’l-elfâz’ı Bağlamında Bir Değerlendirme

Abdullah Yıldırım

Taşköprülüzâde “Nüzhetü’l-elhâz fî ademi vaz‘i’l-elfâz li’l-elfâz” başlıklı risalesinde, daha önce Teftâzânî (ö. 792/1390) ve Seyyid Şerif (ö. 816/1413) arasında tartışma konusu olan, lafızların belirli bir manayı göstermeyip doğrudan kendilerine referansta bulundukları durumlarda vaz‘ olgusunun söz konusu olup olmadığı sorununu inceler. Teftâzânî, dilde belirli bir manayı göstermek üzere vaz‘ olunan bütün lafızların aynı zamanda bizzat kendileri için de vaz‘ olunduğu fikrini savunur. Ancak bu, bilinen anlamdaki vaz‘ olgusundan farklı olarak, herhangi bir manaya delâlet kasıt içermez ve ilkinin zımnında zorunlu olarak gerçekleşir. Seyyid Şerif ise bu görüşün aksine, lafızların doğrudan kendisine referansta bulunduğu durumlarda -kasıtlı ya da kasıtsız- hiçbir anlamda vaz‘ olgusundan bahsedilemeyeceğini öne sürer. Ali Kuşçu Teftâzânî’nin yaklaşım şeklini benimsemiş ve bu görüşü temellendirerek bazı sonuçları üzerinde durmuştur. Ayrıca müellifin Seyyid Şerif’e bazı itirazlarda bulunduğu görülür. Taşköprülüzâde ise Kuşçu’nun tam aksine Seyyid Şerif’in öne sürdüğü görüşü benimsemiş ve Kuşçu’nun yönelttiği eleştirileri başarılı bir şekilde cevaplamıştır. Bu çerçevede müellif, risalede öncelikle Seyyid Şerif’in açıklamalarını kısaca özetler, peşi sıra bu görüşü haklı çıkaracak gerekçeleri ortaya koyar (tahkik). Müellif, bu bölümdeki anlatımı hükmün birbirinden ayrıştırılan üç türü üzerine inşa eder. Akabinde Kuşçu’nun Seyyid Şerif’in açıklamalarına yönelik itirazlarını on madde halinde sıralar ve her birini cevaplar. Zımnî vaz‘ tartışması her ne kadar disiplinin temel meselelerinden olmasa da vaz‘ olgusunun mahiyeti ve kavramsal içeriğinin açık seçik bir biçimde ortaya konması bakımından önem arz eder. Öte yandan Nüzhetü’l-elhâz, Osmanlı entelektüel hayatında risâle geleneğinin dikkat çekici örneklerinden birini teşkil eder. Bu amaçla makalede, Nüzhetü’l-elhâz’ı anlamak ve yorumlayabilmek için tartışmanın tarihsel kökenine gidilmiş, tarafların görüşleri karşılaştırmalı bir biçimde analiz edilmiş ve konu takibi yapılarak meselenin gelişimi ortaya konmuştur. 


EXTENDED ABSTRACT


Tashkubrîzâdah Ahmed Efendi (d. 968/1561) in the risalah titled “Nuzhat al-alhâz fî adem wad‘ al-alfâz li al-alfâz”, examines the issue of whether the phenomenon of wad‘ is in question in cases where the words do not show a specific meaning and refer directly to themselves. 

The aforementioned issue has been discussed by al-Taftazani (d. 792/1390) and Sayyid Sharif (d. 816/1413). al-Taftazani defends the idea that all the words that are established to show a certain meaning in a given language are also established for themselves. However, unlike the phenomenon of wad‘ in the known sense, this does not imply any meaning and takes place in the tacit of the former. On the contrary, Sayyid Sharif argues that in cases where the words refer directly to themselves -intentionally or unintentionally- there can be no mention of the phenomenon of wad‘ in any sense. Because the phenomenon of wad‘ is possible only if there is a signifier and a signified that can be distinguished from each other. 

Ali Kuşçu, who is one of the critical figures championing the further development of wad‘ literature, adopted al-Taftazani’s approach and emphasized some of its results. He also responded to and criticized Sayyid Sharif’s claims. Furthermore, Kuşçu stated that linguists do not dispute that the usages which question the debate for example ,“Zayd has three letters” are the kalam/word and they have clearly stated that the kalam/word consists of only two nouns or a noun and a verb. It is clear that the author here means that the words that refer to themselves are nouns and a noun requires a relationship with wad‘. Kuşçu also mentions some of the results of this basic thought and argues that these results require wad‘. Thus, the word Zayd used in the above phrase is either a mubtada or not. If it is a mubteda, it must also be a name. Because being a name is part of the definition of the mubteda. Another argument put forward by the author is that linguists consider the controversial words as their proper name and it is clear that a proper name would require the phenomenon of wad‘. Another argument is that the words used in a regular and meaningful sentence will necessarily be included in one of the categories of al-hakikah and al-majaz and by definition, both of them depend on wad‘.

On the contrary, Tashkubrîzâdah, adopted the view put forward by Sayyid Sharif and successfully answered Kuşçu’s criticisms. In this framework, the author briefly summarizes Sayyid Sharif’s statements in the risalah and then presents the reasons to justify this view. The author builds the narrative in this section by focusing on three different types of judgment (al-hukm). The first of these is the judgment given only about the wording, for example “the word ‘daraba’ consists of three letters”. The second is the judgment on the wording given in comparison to its al-mawdû‘ leh, that is its meaning, for example “‘daraba’, is a past act”. The third type of judgment, for example “Zayd hit”, is the judgment given about the meanings of the words used in the sense that they were established for. Tashkubrîzâdah evaluates the words in terms of these three types of judgment. All utterances, including those that have no meaning and are not used in language, are equal in terms of the first type of judgment. The second judgment is found in words other than the unused (al-muhmal). The third judgment is specific to names only. Although it is accepted that in the first and second types of judgments, the words refer to themselves, this situation does not definitely arise from wad‘. Because it is not something that anyone who has a certain opinion on the issues of wording can take credit for to claim that unused words refer to themselves. According to this; the indications of the words themselves are not dependent on either the intentional or the implied wad‘. Because wad‘ is for occurring of signification. Since the listener’s mind inadvertently focuses on the word itself because it is only heard, there is no need to consider the phenomenon of wad‘ here. After this introduction, Tashkubrîzâdah constructed his view on the essence of the issue: Thus, the author begins by questioning the nature of the signification which is the purpose of wad‘, then explores the difference between them. In the last part of the tractate, without name, Tashkubrîzâdah lists Ali Kuşçu’s objections to Sayyid Sharif’s explanations in ten items and responds to these objections. This article discusses and analyzes these objections and the responses to them.  


PDF View

References

 • Arıcı Müstakim - Arıkan Mehmet. “Prosopografik Bir İnceleme: Osmanlı’nın Âlimi Taşköprülüzâde, Çevresi, Kariyeri ve Telifatı”. Taşradan Merkeze Bir Osmanlı Ulemâ Ailesi Taşköprülüzâdeler ve İsâmüddin Ahmed Efendi. ed. Müstakim Arıcı - Mehmet Arıkan. 1-162. İstanbul: İLEM Yayınları, 2020. google scholar
 • el-Cürcânî, Seyyid Şerif. Haşiye ale’l-Keşşâf. [b.y.], Dâru’l-fikr, 1977. google scholar
 • el-Cürcânî, Seyyid Şerif. Kitâbu’t- ta‘rifât. Beyrut, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1983. google scholar
 • el-Cürcânî, Seyyid Şerif. Şerhu er-Risâleti’l-vaz‘iyye. İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Laleli, 3021, 29b-33a. google scholar
 • el-Estarâbâdî, Radî. Şerhu’r-Radî ale’l-Kâfiye. nşr. Yusuf Hasan Ömer. 3. Tahran: Müessesetü’s-Sadık, 1978. google scholar
 • el-Îcî, Adudüddin. er-Risâletü’l-vaz‘iyye. nşr.&çev. Abdullah Yıldırım. İslâm İlim ve Düşünce Geleneğinde Adudüddin el-Îcî. ed. Eşref Altaş. İstanbul: İsam Yayınları, 2017. google scholar
 • el-İsferâyînî, İsâmüddin. Şerhu er-Risâleti’l-vaz‘iyye. [b.y.], [y.y.], [ts.]. google scholar
 • İşleme, Akın. Ebu’l-Kasım Ali el-Leysî es-Semerkandî’nin Şerhu’r-Risâleti’l-vaz‘iyye (Şerhu’l-kebir) İsimli Eserinin Tahkik ve Değerlendirmesi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2018. google scholar
 • Kuşçu, Ali. Unkûdü’z-zevâhir fi’s-Sarf. thk. Ahmed Afîfî. Kahire: Matbaatü Dâri’l-kütübi’l-Mısriyye, 2001. google scholar
 • Mestcizâde Abdullah Efendi. İhtilâfu’s-Seyyid ve’s-Sa‘düddin. İstanbul: Mektebü’l-Harbiyye es-Sultaniyye Matbaası, 1278. google scholar
 • Müftîzâde Abdürrahim Efendi. Şerhu Unkûdi’z-zevâhir. [b.y.], [y.y.], [ts.]. google scholar
 • es-Semerkandî, Ebu’l-Leys. Şerh ale’r-risâleti’l-vaz‘iyye. (Desûkî hâşiyesi ile birlikte). Mısır: Cemâliyye Matbaası, 1329. google scholar
 • Süruri, Ahmet. Taşköprîzâde’nin el-Meâlim’i ve Kelâmî Görüşleri. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2011. google scholar
 • Taşköprülüzâde Ahmet Efendi. Nüzhetü’l-elhâz fî ademi vaz‘i’l-elfâz li’l-elfâz. İstanbul: Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Veliyüddin Efendi, 3238, 207b-209a. google scholar
 • et-Teftâzânî, Sa‘düddin. Haşiye âle’l-Keşşâf. İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih, 589, 17b. google scholar
 • Uğur, Ali. Taşköprizâde Ahmed ‘İsâmeddin Ebu’l-Hayr Efendi: Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri ve İlmi Görüşleri. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, İslâmî İlimler Fakültesi, Doçentlik Tezi, 1980. google scholar
 • Yavuz, Yusuf Şevki. “Taşköprizâde Ahmed Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. Ankara: TDV Yayınları, 2011, 40. google scholar
 • Yıldırım, Abdullah. “Adudüddin el-Îcî ve er-Risâletü’l-vaz‘iyye”. İslâm İlim ve Düşünce Geleneğinde Adudüddin el-Îcî. ed. Eşref Altaş. 77-118. İstanbul: İsam Yayınları, 2017. google scholar
 • Yıldırım, Abdullah. Vaz‘ İlmi ve Unkûdü’z-zevâhir/Ali Kuşçu (İnceleme-Değerlendirme). İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007. google scholar
 • Yıldırım, Abdullah. “Vaz‘ İlmi”. İslâm Medeniyetinde Dil Bilimleri. ed. İsmail Güler. 425-551. İstanbul: İsam Yayınları, 2015. google scholar
 • Yılmaz, Okan Kadir. İsam Tahkikli Neşir Kılavuzu. İstanbul: İsam Yayınları, 2018. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Yıldırım, A. (2021). The Possibility of Unspoken/Implied Vaz‘: Can the Signifier and Signified in Language be the Same Thing? An Evaluation in the Context of Tashkubrîzâdah Ahmed Efendi’s Nuzhat al-alhâz fî adem wad‘ al-alfâz li al-alfâz. Journal of Islamic Review, 11(2), 603-638. https://doi.org/10.26650/iuitd.2021.959127


AMA

Yıldırım A. The Possibility of Unspoken/Implied Vaz‘: Can the Signifier and Signified in Language be the Same Thing? An Evaluation in the Context of Tashkubrîzâdah Ahmed Efendi’s Nuzhat al-alhâz fî adem wad‘ al-alfâz li al-alfâz. Journal of Islamic Review. 2021;11(2):603-638. https://doi.org/10.26650/iuitd.2021.959127


ABNT

Yıldırım, A. The Possibility of Unspoken/Implied Vaz‘: Can the Signifier and Signified in Language be the Same Thing? An Evaluation in the Context of Tashkubrîzâdah Ahmed Efendi’s Nuzhat al-alhâz fî adem wad‘ al-alfâz li al-alfâz. Journal of Islamic Review, [Publisher Location], v. 11, n. 2, p. 603-638, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Yıldırım, Abdullah,. 2021. “The Possibility of Unspoken/Implied Vaz‘: Can the Signifier and Signified in Language be the Same Thing? An Evaluation in the Context of Tashkubrîzâdah Ahmed Efendi’s Nuzhat al-alhâz fî adem wad‘ al-alfâz li al-alfâz.” Journal of Islamic Review 11, no. 2: 603-638. https://doi.org/10.26650/iuitd.2021.959127


Chicago: Humanities Style

Yıldırım, Abdullah,. The Possibility of Unspoken/Implied Vaz‘: Can the Signifier and Signified in Language be the Same Thing? An Evaluation in the Context of Tashkubrîzâdah Ahmed Efendi’s Nuzhat al-alhâz fî adem wad‘ al-alfâz li al-alfâz.” Journal of Islamic Review 11, no. 2 (Oct. 2021): 603-638. https://doi.org/10.26650/iuitd.2021.959127


Harvard: Australian Style

Yıldırım, A 2021, 'The Possibility of Unspoken/Implied Vaz‘: Can the Signifier and Signified in Language be the Same Thing? An Evaluation in the Context of Tashkubrîzâdah Ahmed Efendi’s Nuzhat al-alhâz fî adem wad‘ al-alfâz li al-alfâz', Journal of Islamic Review, vol. 11, no. 2, pp. 603-638, viewed 20 Oct. 2021, https://doi.org/10.26650/iuitd.2021.959127


Harvard: Author-Date Style

Yıldırım, A. (2021) ‘The Possibility of Unspoken/Implied Vaz‘: Can the Signifier and Signified in Language be the Same Thing? An Evaluation in the Context of Tashkubrîzâdah Ahmed Efendi’s Nuzhat al-alhâz fî adem wad‘ al-alfâz li al-alfâz’, Journal of Islamic Review, 11(2), pp. 603-638. https://doi.org/10.26650/iuitd.2021.959127 (20 Oct. 2021).


MLA

Yıldırım, Abdullah,. The Possibility of Unspoken/Implied Vaz‘: Can the Signifier and Signified in Language be the Same Thing? An Evaluation in the Context of Tashkubrîzâdah Ahmed Efendi’s Nuzhat al-alhâz fî adem wad‘ al-alfâz li al-alfâz.” Journal of Islamic Review, vol. 11, no. 2, 2021, pp. 603-638. [Database Container], https://doi.org/10.26650/iuitd.2021.959127


Vancouver

Yıldırım A. The Possibility of Unspoken/Implied Vaz‘: Can the Signifier and Signified in Language be the Same Thing? An Evaluation in the Context of Tashkubrîzâdah Ahmed Efendi’s Nuzhat al-alhâz fî adem wad‘ al-alfâz li al-alfâz. Journal of Islamic Review [Internet]. 20 Oct. 2021 [cited 20 Oct. 2021];11(2):603-638. Available from: https://doi.org/10.26650/iuitd.2021.959127 doi: 10.26650/iuitd.2021.959127


ISNAD

Yıldırım, Abdullah. The Possibility of Unspoken/Implied Vaz‘: Can the Signifier and Signified in Language be the Same Thing? An Evaluation in the Context of Tashkubrîzâdah Ahmed Efendi’s Nuzhat al-alhâz fî adem wad‘ al-alfâz li al-alfâz”. Journal of Islamic Review 11/2 (Oct. 2021): 603-638. https://doi.org/10.26650/iuitd.2021.959127TIMELINE


Submitted16.07.2021
Accepted11.08.2021
Published Online04.10.2021

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.