Research Article


THE EFFECT OF GENDER INEQUALITY ON SCHOOLING RATE IN EDUCATION: COMPARISON OF DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES

Nebiye Yaşar

Despite the rapid progress and developments in education and training all over the world, women's education continues to be an important problem in many regions of the world. Women and girls benefit from educational opportunities less than men and gender inequalities continue. The individual who uses the right to education equally and effectively with other members of the society will also play an active role in the development of the society. Therefore, the quality of education given to individuals by a society today is of great importance in terms of including all segments of society. The aim of this study is to compare the effect of gender inequality index on schooling rate with panel regression analysis in terms of developed and developing countries. As a result of the analysis, as the gender inequality index for developed countries increases, the schooling rate decreases by 9.5% and in developing countries it decreases by 49.8%. For developing countries, the schooling rate decreases more as gender inequality increases.

EĞİTİMDE CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN OKULLAŞMA ORANINA ETKİSİ: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER KARŞILAŞTIRMASI

Nebiye Yaşar

Eğitim ve öğrenim alanında tüm dünyada yaşanan hızlı ilerleme ve gelişmelere rağmen, dünyanın pek çok bölgesinde kadınların eğitimi önemli bir sorun olarak devam etmektedir. Kadınlar ve kız çocukları eğitim fırsatlarından erkeklere oranla daha az yararlanmakta, toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikler devam etmektedir. Eğitim hakkını toplumun diğer üyeleriyle eşit ve etkili kullanan birey toplumun gelişiminde de etkin rol oynayacaktır. Bu nedenle, günümüzde bir toplumun bireylerine vereceği eğitimin niteliği, toplumun tüm kesimlerini içine alması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, cinsiyet eşitsizliği endeksinin okullaşma oranı üzerine etkisinin panel regresyon analizi ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından karşılaştırılmasıdır. Analiz sonucunda, gelişmiş ülkeler için cinsiyet eşitsizliği endeksi arttıkça okullaşma oranı %9.5 azalmakta, gelişmekte olan ülkelerde ise, %49.8 oranında azalmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler için, cinsiyet eşitsizliği arttıkça okullaşma oranı daha fazla düşüş göstermektedir. 


PDF View

References

 • Atlama, S. ve Özsoy, C. (2009). Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Türkiye’nin Karşılaştırmalı Bir Analizi, 7. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, 63-77, Yalova. google scholar
 • Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data, England: John Wiley & Sons Ltd. Pbc. google scholar
 • Bayar, Y. ve Sezgin, F. H. (2017). Trade Openness, Inequality And Poverty in Latin American Countries, EKONOMIKA, 96(1), 47-57. google scholar
 • Breusch, T. S. ve Pagan, A. R. (1980). The Lagrange Multiplier Test and its Applications to Model Specification Tests in Econometrics, Review of Economic Studies, 47(1), 239-253. google scholar
 • Choi, I. (2001). Unit Root Tests for Panel Data, Journal of International Money and Finance, 20(1), 249-272. google scholar
 • Çelik, D. ve Uysal, M. (2012). Köşe Yazılarının Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi, Journal of Faculty of Educational Sciences, 45(1), 285-306. google scholar
 • Duflo, E. (2012). Women Empowerment and Economic Development, Journal of Economic Literature, 50(4), 1015- 1079. google scholar
 • Duryea, S., Galiani, S., Ñopo, H. ve Piras, C. (2007). The Educational Gender Gap in Latin America and Caribbean, Inter-American Development Bank Research Department Working Paper Series, No: 600, 1-52. google scholar
 • Ferreira , F. H. G. ve Gignoux, J. (2010). Eğitimde Fırsat Eşitsizliği: Türkiye Örneği, DPT-Dünya Bankası Çalışma Raporu, http://siteresources.worldbank.org/INTTURKEYINTURKISH/147254-1269017398324/22764932/EgitimdeFirsatEsitsizligi.pdf , (Erişim Tarihi: 15.8.2018). google scholar
 • Forbes, J., Öhrn, E. ve Weiner, G. (2011). Slippage And/Or Symbolism: Gender, Policy And Educational Governance in Scotland And Sweden, Gender and Education 23(6), 761-776. google scholar
 • Forsythe, N. Patricio, R. ve Durrant, V. (2000). Gender Inequalities and Economic Growth: A Longitudinal Evaluation, Economic Development and Cultural Change, 48(3), 573-617. google scholar
 • Han, E. ve Kaya, A. (2006). Kalkınma Ekonomisi Teori ve Politika, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. google scholar
 • Im K. S., Pesaran, M. H. ve Shin, Y. (2003). Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels, Journal of Econometrics, 115(1), 53-74. google scholar
 • Kızılgöl, Ö. A. (2012). Türkiye’de Eğitimde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yoksulluk Üzerindeki Etkisi, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), 179-191. google scholar
 • Maddala, G. S. ve Wu, S. (1999). A Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data and A New Simple Test, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(1), 631-652. google scholar
 • Maya, İ. (2013). Türk Eğitim Sistemindeki Cinsiyet Eşitsizliklerinin AB Ülkeleri İle Karşılaştırılması, Eğitim ve Bilim, 38(168), 69-84. google scholar
 • Merter, F. (2007). Kızların Okullaşması Açısından Bazı Avrupa Birliği Topluluğu Üyesi Ülkeler ve Asya Ülkelerinin Karşılaştırılması, S.D.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 221-244. google scholar
 • Özaydınlık, K. (2014). Toplumsal Cinsiyet Temelinde Türkiye’de Kadın Ve Eğitim, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 33(1), 94-112. google scholar
 • Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross-Section Dependence in Panels, Cambridge Working Papers in Economics, Working Paper No: 435, 45-67. google scholar
 • Pesaran, M. H. (2007). A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross- Section Dependence, Journal of Applied Econometrics, 22(1), 265-312. google scholar
 • Pesaran, M. H., Ullah, A. ve Yamagata, T. (2008). A Bias-Adjusted LM Test of Error Cross-Section Independence, Econometrics Journal, 11(1), 105-127. google scholar
 • Psacharopoulos, G. ve Patrinos, H. A. (2004). Returns to Investment in Education: A Further Update, Education Economics,12(2), 111-134. google scholar
 • Sayılan, F. (2012). Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim: Olanaklar ve Sınırlar, Ankara: Dipnot Yayınevi. google scholar
 • Sayılan, F. (2014). Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Eleştirel Pedagoji, 6(31), 17-23. google scholar
 • Sezgin, F. H. ve Atakan, T. (2015). The Role of the Calderon-Rossell Model on Determining the Developments of Equity Capital Markets: A Study of Fragile Five Countries, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 44(1), 2-11. google scholar
 • Sezgin, F. H. ve Yazıcı, B. E. (2016). Analysis Of The Relationship Between R&D Expenditure And Economic Growth: A Case of BRIMC Countries, 4(1), 1-16. google scholar
 • Sezgin, F. H. (2017). AR-GE Harcamalarının Büyüme ile İlişkisinin Analizi: Gelişmiş ve Gelişmekte Ülkeler Karşılaştırması, 3rd SCF International Conference on “Economic and Social Impacts of Globalization” Bildiriler Kitabı, 60-72, Antalya. google scholar
 • Stromquist, N. P. (2006). Gender, Education And The Possibility Of Transformative Knowledge, Compare, 36(2), 145-161. google scholar
 • Stromquist, N. P. (2010). Toplumsal Cinsiyet, Eğitim ve Dönüştürücü Bilginin Olanaklılığı, Çev. Esra Karataş, Eğitim Bilim Toplum, 8(29), 94-116. google scholar
 • Şimşek, M. (2010). Türkiye’de Beşeri Kalkınma Bakımından Cinsiyet Eşitsizliği: Türkiye-Avrupa Birliği Karşılaştırması, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research, Women Studies (Special Studies), 3(13), 232-245. google scholar
 • Tan, M. (2000). Eğitimde Kadın Erkek Eşitliği ve Türkiye Gerçeği, Kadın Erkek Eşitliğine Doğru Yürüyüş, TUSIAD, 21-116. google scholar
 • Todaro, M. P. ve Smith, S. C. (2009). Economic Development, 10th Edition, New York: Addison-Wesley Pbc. UNICEF (2003). Girl’s Education in Tanzania,http://www.tanzaniagateway.org/docs/Girls_education_2003.pdf (Erişim Tarihi: 15.09.2018). google scholar
 • UNICEF (2006). The State of the World’s Children, Women and Children: The Double Dividend of Gender Equality, http://www.unicef.org/sowc07/docs/sowc07.pdf (Erişim Tarihi: 11.09.2018). google scholar
 • UNESCO (2003). EFA Global Monitoring Report, Gender and Education for All: The Leap to Equality,http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132513e.pdf, (Erişim Tarihi: 15.09.2018). google scholar
 • UNESCO (2016). Global Education Monitoring Report (GEM Report), http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002462/246230E.pdf (Erişim Tarihi: 10.08. 2018). google scholar
 • Üstün, İ. (2011). Toplumsal cinsiyet eşitliği: Hesaba katabiliyor muyuz? Ankara: Uzerler Matbaacılık. google scholar
 • Van Staveren, I., Webbink, E., De Haan, A. ve Foa, R. (2014). The Last Mile in Analyzing Wellbeing and Poverty: Indices of Social Development, Forum for Social Economics, 43(1), 8-26. google scholar
 • Wehmeyer, M. L. ve Rousso, H. (2009). Achieving Equity: Disability and Gender, C. Skelton, B. Francis ve L. Smulyan (Eds.), Gender and Education, pp. 392-406, London: Sage Publication Ltd. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Yaşar, N. (2018). THE EFFECT OF GENDER INEQUALITY ON SCHOOLING RATE IN EDUCATION: COMPARISON OF DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES. Istanbul University Journal of Women’s Studies, 0(17), 55-69. https://doi.org/null


AMA

Yaşar N. THE EFFECT OF GENDER INEQUALITY ON SCHOOLING RATE IN EDUCATION: COMPARISON OF DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES. Istanbul University Journal of Women’s Studies. 2018;0(17):55-69. https://doi.org/null


ABNT

Yaşar, N. THE EFFECT OF GENDER INEQUALITY ON SCHOOLING RATE IN EDUCATION: COMPARISON OF DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES. Istanbul University Journal of Women’s Studies, [Publisher Location], v. 0, n. 17, p. 55-69, 2018.


Chicago: Author-Date Style

Yaşar, Nebiye,. 2018. “THE EFFECT OF GENDER INEQUALITY ON SCHOOLING RATE IN EDUCATION: COMPARISON OF DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES.” Istanbul University Journal of Women’s Studies 0, no. 17: 55-69. https://doi.org/null


Chicago: Humanities Style

Yaşar, Nebiye,. THE EFFECT OF GENDER INEQUALITY ON SCHOOLING RATE IN EDUCATION: COMPARISON OF DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES.” Istanbul University Journal of Women’s Studies 0, no. 17 (Dec. 2023): 55-69. https://doi.org/null


Harvard: Australian Style

Yaşar, N 2018, 'THE EFFECT OF GENDER INEQUALITY ON SCHOOLING RATE IN EDUCATION: COMPARISON OF DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES', Istanbul University Journal of Women’s Studies, vol. 0, no. 17, pp. 55-69, viewed 11 Dec. 2023, https://doi.org/null


Harvard: Author-Date Style

Yaşar, N. (2018) ‘THE EFFECT OF GENDER INEQUALITY ON SCHOOLING RATE IN EDUCATION: COMPARISON OF DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES’, Istanbul University Journal of Women’s Studies, 0(17), pp. 55-69. https://doi.org/null (11 Dec. 2023).


MLA

Yaşar, Nebiye,. THE EFFECT OF GENDER INEQUALITY ON SCHOOLING RATE IN EDUCATION: COMPARISON OF DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES.” Istanbul University Journal of Women’s Studies, vol. 0, no. 17, 2018, pp. 55-69. [Database Container], https://doi.org/null


Vancouver

Yaşar N. THE EFFECT OF GENDER INEQUALITY ON SCHOOLING RATE IN EDUCATION: COMPARISON OF DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES. Istanbul University Journal of Women’s Studies [Internet]. 11 Dec. 2023 [cited 11 Dec. 2023];0(17):55-69. Available from: https://doi.org/null doi: null


ISNAD

Yaşar, Nebiye. THE EFFECT OF GENDER INEQUALITY ON SCHOOLING RATE IN EDUCATION: COMPARISON OF DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES”. Istanbul University Journal of Women’s Studies 0/17 (Dec. 2023): 55-69. https://doi.org/nullTIMELINELICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.