Research Article


DOI :10.26650/iukad.2022.1140061   IUP :10.26650/iukad.2022.1140061    Full Text (PDF)

Perspectives On Child Marriages Ignore Married Women: A Qualitative Study

Hilal Duranİrem Nur GürsoyHatice Kumcağız

This study aims to evaluate early marriage in Turkish society from the point of view of women who were married before the age of 18. For this purpose, the study group of the study consists of 20 women who were married before the age of 18 without their own will and volition. In the study, a qualitative research method was adopted and semi-structured interviews were conducted with women with early marriage experience in the process of collecting data. The analysis of the obtained data was carried out by descriptive analysis. After the breakdown of the data obtained from the interviews, the coding was carried out through the MAXQDA 2020 program and the themes were reached. As a result of the research, it was found that the reasons for women’s early marriage (low level of education, family pressure, family emancipation, low socio-economic level, etc.) it has been established that there is a similarity. In addition, these results show that the participants had problems with their families before marriage, the problems they had pushed them to the idea of getting married, which most of them experienced in the family; it has been shown that communication problems, economic inadequacies, and domestic violence have common points. Finally, after the early marriage experience, it was concluded that most of the participants were disappointed at the point of their marriage expectations, experienced difficult marriage and pregnancy processes, and did not recommend early marriages.

DOI :10.26650/iukad.2022.1140061   IUP :10.26650/iukad.2022.1140061    Full Text (PDF)

Evli Kadınlardan Göz Ardı Edinilen Çocuk Yaşta Evliliklere İlişkin Perspektifler: Nitel Bir Çalışma

Hilal Duranİrem Nur GürsoyHatice Kumcağız

Bu çalışma Türk toplumunda erken evliliğin, 18 yaşından önce evlendirilen kadınların bakış açısından değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın çalışma grubunu kendi isteği ve iradesi olmadan 18 yaşından önce evlendirilen 20 kadın oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiş olup verilerin toplanması sürecinde erken evlilik deneyimi olan kadınlarla yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin çözümlemesi betimsel analiz ile gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerden elde edilen verilerin dökümü gerçekleştirildikten sonra MAXQDA 2020 programı üzerinden kodlama gerçekleştirilmiş ve temalara ulaşılmıştır. Araştırmanın sonucunda, kadınların erken evlenme nedenlerinde (düşük eğitim seviyesi, aile baskısı, aileden kurtulma, düşük sosyo-ekonomik seviye vb.) benzerlik olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca bu sonuçlar katılımcıların evlenme öncesinde aileleriyle sorunlar yaşadıklarını, yaşadıkları sorunların onları evlenme fikrine ittiğini, çoğunun aile içinde deneyimledikleri; iletişim sorunlarının, ekonomik yetersizliklerin, aile içi şiddetin ortak noktalar olduğunu göstermiştir. Son olarak, erken evlilik deneyiminden sonra katılımcıların çoğunun evlilik beklentileri noktasında hayal kırıklığı yaşadıkları, zorlu evlilik ve gebelik süreçleri deneyimledikleri ve erken evlilikleri önermedikleri sonucuna ulaşılmıştır.


PDF View

References

 • Ağyel, M. (2020). Erken Yaşta Evlenen ve Evlenmeyen Kadınların Çocuk Yaşta Evliliğe ve Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi, (Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi). file:///C:/ Users/USER/Downloads/615967.pdf google scholar
 • Aktepe, E. ve Atay, İ. (2017). Çocuk Evlilikleri ve Psikososyal Sonuçları, Current Approaches in Psychiatry/Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Dergisi. 9(4), 410-420. google scholar
 • Anık, M. ve Barlin, R. (2017). Türkiye’de Çocuk Gelinler Sorunu: Balıkesir Örneği, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi. 6(3), 1827-1841 google scholar
 • Benli, N. (2015). Türk Sinemasında Çocuk Gelin İmgesi: Lal Gece Filmi Ekseninde İçerik Analizi, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi. (50), 193-204. google scholar
 • Burcu, E., Yıldırım, F., Sırma, S. ve Sanıyaman, S. (2015). Çiçeklerin Kaderi: Türkiye’de Kadınların Erken Evliliği Üzerine Nitel Bir Araştırma, Bilig. (73), 63-98. google scholar
 • Cevheroğlu, B. ve Kışlak, Ş. (2022). Erken Evlilik Yapan Kadınların Evli Kadın Rolünü Deneyimleme Sürecine İlişkin Nitel Bir Araştırma, Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 9(1), 207-233. google scholar
 • Çalışkan, N. (2018). Çocuk Yaşta ve Yetişkin Yaşta Evlenen Kadınların Evliliğe ve Aile Kurumuna Yaklaşımları, (Yüksek Lisans Tezi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi). file:///C:/Users/USER/ Downloads/530777.pdf google scholar
 • Çetin, M. (2020). Toplumsal Bir Gerçeklik Olarak Çocuk Gelin Kavramı, Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi, (5), 107-122. google scholar
 • Dabak, Ş. (2014, 16-18 Mayıs). Türkiye’de Erken ve Zorla Evlilikler, “Çocuk Gelinler” [Konferans sunumu]. Gençlik ve Kültürel Mirasımız Uluslararası Kongre, Samsun, Türkiye. https://www. researchgate.net/profile/Mustafa-Kemal-San/publication/338163025_Turkiye’de_Genclerin_ Kimlik_Soylemlerinin_Tarihsel_Surecte_Insasi/links/5e036af4299bf10bc3777a78/Tuerkiyede-Genclerin-Kimlik-Soeylemlerinin-Tarihsel-Suerecte-Insasi.pdf#page=23 google scholar
 • Duru, E. ve Arslan, G. (2014). Evlenmek amacıyla evden kaçan kız ergenler: Bir olgubilim çalışması, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5 (41), 36-48. google scholar
 • Erdoğan, D. (2014). Türkiye’de Çocuk Gelinler Sorunu.20.09.2022 tarihinde academia.edu sitesi: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/33250413/Turkiyede_Cocuk_Gelinler_Sorunu-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1663687920&Signature=EcTs1ywQxLcQHH9w4ga9pa6P6f-7gSJXXuSa O86aH17DvexeDArUYKe1nv~3cz4RppGRCosgPL9ZcVfDuSDcIkeL2F9AzqyjrmQHQm9eYt tSVU993BBT46wfKckPnmG0C2hbMrGzqz8bawBtbKjkTYgRzKv~DqrSIm1gHq0FLw7CtoJm U2jQ68nD7luKfK7sQdX9AS4fSg11z2QNnOrf-LQ2qGvCa9UJt9remOys4JrTXdB3sHRi4PvR ZkrrIKiPbgZHXg1JzuCymxx7spJFJzdCZZJzgyJItdnQeKMyFt5G7ezzXURk3xVi1TBTnSCR5e AVODijLDLAQJLZgZ9BIQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA adresinden alındı. google scholar
 • Keskin, D. (2011). Küçük Yaşta Evlenmenin Müeyyidesi. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(4), 65-83. google scholar
 • Kolkısa, İ. (2018). Türk Toplumunda 18 Yaşından Önce Evlendirilmiş Kadınların Psikolojik İyi Oluş Düzeyleri ile Benlik Saygısı ve Ebeveyn Kabulü Arasındaki İlişki, (Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi). file:///C:/Users/USER/Downloads/490506.pdf google scholar
 • Küpeli, S, Kanbur, N. ve Derman, O. (2003). Çocuk istismarı: Bir olgu sunumu, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 12(4), 129-130. google scholar
 • Pehlivan, R. (2017). Erken Evlenen ve Çocuk Sahibi Olan Ergen ve Beliren Yetişkinlerin Kimlik Statülerinin İncelenmesi, (Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi). file:///C:/Users/USER/ Downloads/468232.pdf google scholar
 • Selma, Ş.ve Kavlak, O. (2011). Çocuk Gelinler: Erken Yaş Evlilikleri ve Adölesan Gebeliklere Yaklaşım. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 25(25), 35-44. google scholar
 • Tuğrul, Y. G. (2018). Erken Yaşta Evlendirilen Kadınların Evlilik Süreçleri, Deneyimleri ve Sonraki Yaşamları Üzerine Nitel Bir Çalışma. Sosyoloji Notları, 2(1), 2-38. google scholar
 • Uysal, M., Gizem, T. ve Şimşek, E. (2019), Toplumsalın Doğallaştırılması: Erken Evliliklerde Toplumsal Cinsiyet Algısı. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(47), 196-220. google scholar
 • Yıldız, N. ve Avcı H. (2018). Erken Evliliklerin Toplumsal Meşruiyeti: Nitel Bir Çalişma, https:// www.raporlar.org/wp-content/uploads/2018/04/Erken_Yasta_Evlilik_Raporu.pdf google scholar
 • Yüksel, H. Yüksel, M. (2014), Çocuk İhmali ve İstismarı Bağlamında Türkiye’de Çocuk Gelinler Gerçeği. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 1-24. google scholar
 • Zeren, F. ve Gürsoy, E. (2020). Erken Evliliklere Neden Olan Faktörler, Tutum ve Kadın Sağlığı Üzerine Etkisi. Türkiye Klinikleri Hemsirelik Bilimleri, 12(1), 124-32. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Duran, H., Gürsoy, İ.N., & Kumcağız, H. (2022). Perspectives On Child Marriages Ignore Married Women: A Qualitative Study. Istanbul University Journal of Women’s Studies, 0(25), 31-48. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1140061


AMA

Duran H, Gürsoy İ N, Kumcağız H. Perspectives On Child Marriages Ignore Married Women: A Qualitative Study. Istanbul University Journal of Women’s Studies. 2022;0(25):31-48. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1140061


ABNT

Duran, H.; Gürsoy, İ.N.; Kumcağız, H. Perspectives On Child Marriages Ignore Married Women: A Qualitative Study. Istanbul University Journal of Women’s Studies, [Publisher Location], v. 0, n. 25, p. 31-48, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Duran, Hilal, and İrem Nur Gürsoy and Hatice Kumcağız. 2022. “Perspectives On Child Marriages Ignore Married Women: A Qualitative Study.” Istanbul University Journal of Women’s Studies 0, no. 25: 31-48. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1140061


Chicago: Humanities Style

Duran, Hilal, and İrem Nur Gürsoy and Hatice Kumcağız. Perspectives On Child Marriages Ignore Married Women: A Qualitative Study.” Istanbul University Journal of Women’s Studies 0, no. 25 (Mar. 2024): 31-48. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1140061


Harvard: Australian Style

Duran, H & Gürsoy, İN & Kumcağız, H 2022, 'Perspectives On Child Marriages Ignore Married Women: A Qualitative Study', Istanbul University Journal of Women’s Studies, vol. 0, no. 25, pp. 31-48, viewed 4 Mar. 2024, https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1140061


Harvard: Author-Date Style

Duran, H. and Gürsoy, İ.N. and Kumcağız, H. (2022) ‘Perspectives On Child Marriages Ignore Married Women: A Qualitative Study’, Istanbul University Journal of Women’s Studies, 0(25), pp. 31-48. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1140061 (4 Mar. 2024).


MLA

Duran, Hilal, and İrem Nur Gürsoy and Hatice Kumcağız. Perspectives On Child Marriages Ignore Married Women: A Qualitative Study.” Istanbul University Journal of Women’s Studies, vol. 0, no. 25, 2022, pp. 31-48. [Database Container], https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1140061


Vancouver

Duran H, Gürsoy İN, Kumcağız H. Perspectives On Child Marriages Ignore Married Women: A Qualitative Study. Istanbul University Journal of Women’s Studies [Internet]. 4 Mar. 2024 [cited 4 Mar. 2024];0(25):31-48. Available from: https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1140061 doi: 10.26650/iukad.2022.1140061


ISNAD

Duran, Hilal - Gürsoy, İremNur - Kumcağız, Hatice. Perspectives On Child Marriages Ignore Married Women: A Qualitative Study”. Istanbul University Journal of Women’s Studies 0/25 (Mar. 2024): 31-48. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1140061TIMELINE


Submitted04.07.2022
Accepted21.09.2022
Published Online30.11.2022

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.