Research Article


DOI :10.26650/iukad.2022.1166272   IUP :10.26650/iukad.2022.1166272    Full Text (PDF)

Seeking Meta-Dialogical Method in Women’s Research: Autoetnography As a Field Experience

Beyza Huriye Turgut

This study discusses the feminist method, the narrative techniques of women in field studies, and ways to obtain information about the feminist method. The feminist research method is based on the personal experiences of female subjects and uses an ethnomethodological convention, focusing on women as both researchers and participants in the field. While this linear relationship allows an egalitarian information flow to develop, it also determines the course of communication based on mutual dialogue established in the field. However, social researchers trying to gain knowledge in the field as “trackers” in gender studies still have difficulties regarding the epistemological validity of the feminist research method. Undoubtedly, this situation maintains its importance as a layered problematic due to women not having yet been brought into the position of subjects despite being isolated from the stage of history. In addition to being instrumental in acquiring knowledge in gender studies, oral narratives and memories also have a founding function in shaping this method. While speaking, being based on mutual interaction, plays an important role in repairing memory, it is also a very functional technique for writing a new historiography. Past experiences and ongoing actions about the similarities among women’s experiences require active participation rather than mirroring the existing. This point of reference takes the “insider” into consideration, namely by developing selfreflexivity based on autoethnography and includes those who promote the behavior of thoughtfulness. From this point of view, the study focuses on the kuma [concubine/second wife] phenomenon, a form of polygyny (marriage with more than one woman at the same time). Based on the process regarding the master’s thesis, this article deals with the difficulties experienced as a social researcher and what is experienced in the field. In the face of the difficulties experienced by women who adopt the critical feminist research method, this article conducts a descriptive discussion on the problematic of what female subjects should watch for with regard to obtaining information about themselves.

DOI :10.26650/iukad.2022.1166272   IUP :10.26650/iukad.2022.1166272    Full Text (PDF)

Kadın Araştırmalarında Meta-Diyalojik Yöntem Arayışları: Bir Alan Deneyimi Olarak Otoetnografi

Beyza Huriye Turgut

Bu çalışma, alan araştırmalarında feminist yöntem ile kadınlara dair anlatı tekniğini ve metodolojiye ilişkin bilgi edinme yollarını tartışmaktadır. Etnometodolojik bir teamülle, kadın bireylerin kişisel tecrübelerine dayalı nitel kategoride bulunan feminist araştırma yöntemi, alanda hem araştırmacı hem de katılımcı olarak kadınları merkeze almaktadır. Bu doğrusal ilişki, eşitlikçi bilgi akışının gelişmesine olanak tanırken, alanda kurulan karşılıklı diyaloğa dayalı iletişimin de seyrini belirlemektedir. Fakat, cinsiyet çalışmalarında “iz sürücü” olarak alanda bilgi edinmeye çalışan sosyal araştırmacılar, hala feminist araştırma yönteminin epistemolojik geçerliliği üzerine zorluk çekmektedirler. Şüphesiz, bu durum, kadınların tarih sahnesinden tecrit edilmeleriyle beraber, özne konumuna getirilmemiş olmaları gibi katmanlı bir problematik olarak önemini koruyan bir konudur. Sözlü anlatı ve bellek, cinsiyet çalışmalarında salt bilgiyi edinmede araçsal nitelik taşımasının yanı sıra, yöntemi biçimlendirmede de kurucu işleve sahiptir. Karşılıklı etkileşime dayalı olan konuşma ve anlatı, belleği onarma anlamında önemli bir görev üstlenirken, yeni bir tarih yazımı konusunda da oldukça işlevsel bir tekniktir. Kadınların deneyimleri arasında benzerliğe yönelik geçmiş yaşantı ve hala sürmekte olan eylemler, var olana ayna tutmaktan ziyade aktif katılımı gerektirmektedir. Bu istinat noktası, otoetnografiden beslenen özdüşünümselliği (self-reflexivity) zorunlu kılan içeriden bakışı (insider) varsaymakta ve karşılıklı anlaşılma ediminin gerçekleşmesini sağlamaktadır. Buradan hareketle çalışma, Polijini türü evlilik (aynı anda birden çok kadınla evlilik) biçimi olan Kuma olgusunu merkeze alıyor. Yüksek Lisans tez çalışmasındaki sürece dayanan bu makale, sosyal bir araştırmacı olarak yaşanılan zorluklar ve deneyimlenen alan sürecini konu edinmektedir. Eleştirel feminist araştırma yöntemini benimseyen kadınların alanda yaşadığı zorluklara karşı; “kadın öznelerin kendileri hakkında bilgi edinmede nasıl bir yol izlemeleri gerektiği” problematiğine karşı betimleyici (descriptive) bir tartışma yürütülmektedir.


PDF View

References

 • Atal, Yogesh (2016). Managing Multiplicity, The Insider-Outsider Duality, Economic and Political Weekly, Vol. 36, No. 36. pp. 3459-3466. google scholar
 • Benhabib, Seyla (1999). Modernizm, Evrensellik ve Birey: Çağdaş Ahlak Felsefesine Katkılar. (M. Küçük, çev.) Türkiye: Ayrıntı Yayınları. google scholar
 • Benhabib, Seyla (2003). The Reluctant Modernism of Hannah Arendt, United States of America: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. google scholar
 • Bourdieu, Pierre ve Wacquant, Loic (2014). “Sunuş”, Düşünümssel Bir Antroploji İçin Cevaplar içinde, Çev. Nazlı Ökten, Ankara: İletişim Yayınları. ss.135-175. google scholar
 • Cevizci, A. (2005). Felsefe Sözlüğü (6 b.). İstanbul: Paradigma. google scholar
 • Chase, S. (2005). Narrative inquiry: Multiple lenses, approaches, voices. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), The SAGEHandbook of Qualitative Research (3rd ed., pp. 651-680). Thousand Oaks, CA: Sage. google scholar
 • Clandinin, D. J. (Ed.). (2007). Handbook ofnarrative inquiry: Mapping a Methodology. Thousand Oaks, CA: Sage. google scholar
 • Collins, Patricia Hill (2000). Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics ofEmpowerment. NY: Routledge. google scholar
 • Coulon, A. (2010). Etnometodoloji. (Ü. Tatlıcan, Çev.) İstanbul: Küre Yayınları. google scholar
 • Creswell, J. W. (1998) Qualitative Inquiry and Research Design, Londra: Sage. google scholar
 • Çakır, Serpil (2003) Sözlü Tarih Projelerinde Yöntemsel Sorunlar ve Bu Sorunları Çözme Yolları, İlyasoğlu Aynur ve Kayacan Gülay. (Eds.). Kuşaklar, Deneyimler, Tanıklıklar Türkiye’de Sözlü Tarih Çalışmaları Konferansı Içinde. ss. 57-70. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları. google scholar
 • D. H. Zimmerman, D. L. (1970). Ethnomethodology and The Problem of Order. J. D. Douglas içinde, Understanding Everyday Life (pp. 287-295). Cambridge UK: Cambridge University Press. google scholar
 • Deem, R. (2002). Talking to manager-academics: Methodological dilemmas and feminist research strategies. Sociology, 36(4), 835-855. doi:10.1177/003803850203600403. google scholar
 • Denzin, N.K. (1997). Interpretive ethnography: Ethnographic practices for the 21st century. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. google scholar
 • Douglas, Jack D. (1975). Investigate Social Research. Beverly Hiils, CA: Sage Press. google scholar
 • Duelli Klein, Renate (1983). How to do what we want to do: Thoughts about feminist methodology, Bowles, Gloria, Duelli Klein, Renate, (ed.), Theories of Women ‘s Studies, Routledge and Kegan Paul: London. google scholar
 • Edwards, E. (1992). Anthropology and Photograph, 1860-1920. New Haven and London: Yale University Press. google scholar
 • Ellis, C. (2004). The ethnographic I: A methodological novel about autoethnography. UK: AltaMira Press. google scholar
 • Faubion, James. D. and Marcus, George. E. (2009). Fieldwork Is Not What It Used to Be: Learning Anthropology’s Method in A Time of Transition. Cornell University Press. google scholar
 • Fischer, Michael J. (1986). Ethnicity and the Post-Modern Arts of Memory. In (ed. James Clifford and George E. Marcus) Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography (194-233). Berkeley: University of California Press. google scholar
 • Fox-Keller, E. (1985). Reflections on Gender and Science. New Haven: Yale University Press. google scholar
 • Franke, C. O. (1983). Contemporary Field Research . R. M. Emerson içinde, Ethnography (pp. 6067). Boston: Little, Brown. google scholar
 • Garfinkel, H. (1967). Studies in Ethnomethodology. Cambridge: UK: Polity Press. google scholar
 • Geertz, C. (1973). The interpretation of cultures. New York: Basic Books. google scholar
 • Gouldner, Alvin W. (1976) “The Dark Side of the Dialectic: Toward a New Objectivity”, In, Sociological Inquiry, Vol. 46, No: 1, pp. 3-16. google scholar
 • Hill Collins, Patricia ve Bilge, Sirma (2016). Intersectionality, Malden, MA: Polity Press. pp. 22-78. google scholar
 • Hugh Mehan, H. W. (1975). The Reality of Ethnomethodology. New York: Wiley. google scholar
 • John W. Creswell, C. N. (2018). “Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches” Alıntı Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (4 b.). California: Sage Publications. google scholar
 • Johnson, John (1975). Doing Field Research. New York Press. google scholar
 • Jules-Rosette, B. (1985). Entretien Avec Harold Garfinkel [Harold Garfinkle’le Görüşme]. Societes 5 (1), 35-39. google scholar
 • Kant, I. (2002). Ahlak Metaiziğinin Temellendirilmesi (3 b.). (İ. Kuçuradi, Çev.) İstanbul: Türkiye Felsefe Kurumu. google scholar
 • Kümbetoğlu, Belkıs (2008) Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem Ve Araştırma, (Bs. 2), İstanbul: Bağlam Yayınları. google scholar
 • Lykke, N. (2010). Feminist Studies A Guide to Intersectional Theory, Methodology and Writing. New York: Routledge. google scholar
 • Malinowski, B. (1922). Argonauts of the Western Pacific. London: Routledge and Kegan Paul. google scholar
 • Manheim, Karl (1936). Ideology and Utopia, New York: Harcourt, Brace and World. google scholar
 • Merton, Robert K. (1972). “Insiders and Outsiders: A Chapter in The Sociology of Knowledge” Issue: 78. American Journal of Sociology, 1, pp. 9-47. google scholar
 • Ewa Morawska, “A Historical Ethnography in the Making” Historical Methods 3, no. 11 (1997): 55. google scholar
 • Moss, P. (2007). Emergent Methods in Feminist Research. In S. N. Hesse-Biber (Ed.), Handbook of feminist research methods (pp. 371-389). Thousand Oaks, CA: Sage. google scholar
 • Neuman, W. Laurance (2013’a). Toplumsal Araştırma Yöntemleri Nitel Ve Nicel Yaklaşımlar, I. Cilt. Çev. Sedef Özge, İstanbul: Yayınodası. google scholar
 • Neuman, W. Laurance (2013b). Toplumsal Araştırma Yöntemleri Nitel Ve Nicel Yaklaşımlar, II. Cilt. Çev. Sedef Özge, Ankara: Yayınodası. google scholar
 • Olesen, V. (2011). Feminist Qualitative Research in the Millennium’s First Decade: Developments, Challenges, Prospects. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), The SAGE Handbook of Qualitative Research (4th ed., pp. 129-146). Thousand Oaks, CA: Sage. google scholar
 • Orhon, Göze (2014. 06. 01). “Alan Araştırması Deneyimini Tartışmaya Açmak: İçeriden Ya Da Dışarıdan Olmak, Çoğul Kimlikler ve Toplumsal Cinsiyet”, Fe Dergi: Feminist Eleştiri, 54-64. http://cins.ankara.edu.tr/11_5.pdf google scholar
 • Parsons, T. (1937). The Scructure of Social Action. Glencoe, IL: Free Press. google scholar
 • Patricia Randolph Leigh, Balck, J. Herman (2011). “Digital Equity İn A Traditional Culture: Gullah Communities İn South Carolina”, Patricia. Randolph Leigh in, International Exploration of Technology Equity and The Digital Divide: Critical, Historical and Social Perspectives, Hershey New York: Information Science Reference. pp. 173-192. google scholar
 • Porter, M. Theodore (1995). Trust in Numbers: The Pursuit of Objectivity in Science and The Public Life, Princeton NJ: Princeton University Press. google scholar
 • Ramazanoglu, Caroline and Janet, Holland (2002). Feminist Methodology Challenges and Choices, London: Sage. google scholar
 • Reed-Danahay, Deborah E. (Ed.). (1997). Auto/Ethnography: Rewriting the Self and the Social. UK: Berg. google scholar
 • Reinharz, Shulamit (1992). Feminist Method in Social Research, New York Oxford: New York Oxford: New York of University Press. pp. 46-76. google scholar
 • Russell, C. (1999). Experimental Ethnoghraphy: The work of film in the age of video. Durham and London: Duke University Press. google scholar
 • Schütz, A. (1962). Collected Papers (vol. I) The Hauge. Netherlands : Martinus Nijhoff. google scholar
 • Sennett, R. (2013). Kamusal İnsanın Çöküşü (4 B.). (S. Durak ve A. Yılmaz,Çev). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. google scholar
 • Stacey, Judith (2017). “Feminist Bir Etnografya Olabilir mi?” içinde, Kadın Folkluru Kuram ve Yöntem Üzerine Yazılar, Yolcu, M. Ali, (Der.), (Çev. Hüseyin Karakaya), Konya: Kömen Yayınları. google scholar
 • Stanley, Liz (1990) Feminist Praxis: Research, Theory and Epistemology, Londra: Routledge. google scholar
 • Stewart, A. J. (1994). Toward a feminist strategy for studying women’s lives. In C. E. Franz & A. J. Stewart (Eds.), Women Creating Lives: Identities, Resilience and Resistance (pp. 11-35). Boulder, CO: Westview Press. google scholar
 • Turgut, B. Huriye (2018), “Feminist Bakış Açısından Evlilik ve Kumalığa Dair Kadın Anlatıları: Bir Sözlü Tarih Çalışması”, https://tez.yok.gov.tr/ulusaltezmerkezi/tezsorgusonucyeni.jsp google scholar
 • Turgut, B. Huriye (2019). “Üç Kuşak Kadında Cinsel Kimliğin Oluşumu ve Üç İzlek: İlk Regl, İlk Cinsel Deneyim ve İlk Doğum”, III. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi, 1-2 Kasım 2019, Antalya, Akdeniz Üniversitesi. google scholar
 • Veyne, Paul (1978). Comment on ecrit l’histoire. Essai d’epistemologie, Paris: Editions du Seuil. google scholar
 • Weber, Max (1949). The Methodology of the Social Sciences, (Trans, eds. E. Shills and H. Finch), New York: Free Press. google scholar
 • Wittgeinstein, L. (1974). Tractatus Logico-Philosophicus. (B. F. D. F. Pears, Çev.) London NY: Routledge. google scholar
 • Yavuz, O. (2019). Otoetnografik Yaklaşımda Fotoğrafın Yeri Ve Yöntemi Üzerine: Pıa Arke’nin Çifte Kimliği. Moment Dergi: Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi, 6(2), 470-491. google scholar
 • Yücel, Müslüm (2008). Berdel, Evlilik İttifakı, İstanbul: Kesit Yayınları. google scholar
 • https://www.merriam-webster.com/dictionary/androcentric google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Turgut, B.H. (2022). Seeking Meta-Dialogical Method in Women’s Research: Autoetnography As a Field Experience. Istanbul University Journal of Women’s Studies, 0(25), 111-140. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1166272


AMA

Turgut B H. Seeking Meta-Dialogical Method in Women’s Research: Autoetnography As a Field Experience. Istanbul University Journal of Women’s Studies. 2022;0(25):111-140. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1166272


ABNT

Turgut, B.H. Seeking Meta-Dialogical Method in Women’s Research: Autoetnography As a Field Experience. Istanbul University Journal of Women’s Studies, [Publisher Location], v. 0, n. 25, p. 111-140, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Turgut, Beyza Huriye,. 2022. “Seeking Meta-Dialogical Method in Women’s Research: Autoetnography As a Field Experience.” Istanbul University Journal of Women’s Studies 0, no. 25: 111-140. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1166272


Chicago: Humanities Style

Turgut, Beyza Huriye,. Seeking Meta-Dialogical Method in Women’s Research: Autoetnography As a Field Experience.” Istanbul University Journal of Women’s Studies 0, no. 25 (Mar. 2023): 111-140. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1166272


Harvard: Australian Style

Turgut, BH 2022, 'Seeking Meta-Dialogical Method in Women’s Research: Autoetnography As a Field Experience', Istanbul University Journal of Women’s Studies, vol. 0, no. 25, pp. 111-140, viewed 24 Mar. 2023, https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1166272


Harvard: Author-Date Style

Turgut, B.H. (2022) ‘Seeking Meta-Dialogical Method in Women’s Research: Autoetnography As a Field Experience’, Istanbul University Journal of Women’s Studies, 0(25), pp. 111-140. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1166272 (24 Mar. 2023).


MLA

Turgut, Beyza Huriye,. Seeking Meta-Dialogical Method in Women’s Research: Autoetnography As a Field Experience.” Istanbul University Journal of Women’s Studies, vol. 0, no. 25, 2022, pp. 111-140. [Database Container], https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1166272


Vancouver

Turgut BH. Seeking Meta-Dialogical Method in Women’s Research: Autoetnography As a Field Experience. Istanbul University Journal of Women’s Studies [Internet]. 24 Mar. 2023 [cited 24 Mar. 2023];0(25):111-140. Available from: https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1166272 doi: 10.26650/iukad.2022.1166272


ISNAD

Turgut, BeyzaHuriye. Seeking Meta-Dialogical Method in Women’s Research: Autoetnography As a Field Experience”. Istanbul University Journal of Women’s Studies 0/25 (Mar. 2023): 111-140. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1166272TIMELINE


Submitted24.08.2022
Accepted21.09.2022
Published Online30.11.2022

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.