Research Article


DOI :10.26650/iukad.2022.1131651   IUP :10.26650/iukad.2022.1131651    Full Text (PDF)

Internalized Misogyny: Imposter Phenomenon, Benevolent Sexism, and Glass Ceiling Syndrome

Mehmet Fatih Işık

Misogyny, also known as sexism or bigotry, has a universal historical background. From the first civilizations to modern industrial societies, sexism and gender inequality have been seen in almost all societies. These inequalities and discriminations have a facilitating role that favors men while playing a negative role for women. In other words, genderrelated inequalities have not only strengthened the patriarchal system identified with a male-dominated understanding but also have served to legitimize the superiority of males over females in terms of gender. Many factors can be mentioned that cause gender inequality and disadvantages for women. The ultimate goals of these disadvantageous factors that work against women follow the philosophy of making women subordinate to men, pacifying them in society, and placing them under the hegemony of men and use all kinds of tools to achieve these goals. Some of these tools are the imposter phenomenon, benevolent sexism, and glass ceiling syndrome. This study will discuss the types of misogynistic attitudes and perceptions these tools cause, and the conclusion section of the study will critique whether the feminist consciousness can have a preventive function against the misogynistic attitudes experienced in societies by considering the historical process.

DOI :10.26650/iukad.2022.1131651   IUP :10.26650/iukad.2022.1131651    Full Text (PDF)

Örtbas Edilmiş Mizojini : Imposter Fenomeni, Korumacı Cinsiyetçilik ve Cam Tavan Sendromu

Mehmet Fatih Işık

Kadın düşmanlığı ya da nefreti olarak bilinen mizojini, evrensel bir tarihi geçmişe sahiptir. İlk uygarlıklardan modern sanayi toplumlarına kadar neredeyse bütün toplumlarda cinsiyetçilik ve cinsiyet eşitsizliği görülmüştür. Görülen bu eşitsizlikler ve ayrımcılıklar erkekler lehine kolaylaştırıcı bir rol oynarken; kadınlar açısından ise negatif bir rol oynamıştır. Yani cinsiyetle ilgili olan eşitsizlikler erkek egemen anlayış olarak tanımlanan ataerkil sistemi güçlendirmenin yanında aynı zamanda erkeklerin kadından üstün olduğunu meşrulaştırma işlevini de görmüştür. Cinsiyet eşitsizliğini doğuran ve bunu kadınlar için dezavantajlı kılan birçok faktörden söz etmek mümkündür. Kadının aleyhine işleyen bu dezavantajlı faktörlerin nihai hedefleri ise, kadını erkek karşısında ikincil kılma, toplumda pasifize etme ve erkek hegemonyasına boyun eğme amacı gütmektedir. Eril anlayış bu amacına ulaşmak için de her tür aracı kullanmaktadır. Bu araçlardan bazıları da “imposter fenomeni”, “korumacı cinsiyetçilik” ve “cam tavan sendromu”dur. Bu çalışmada sözü edilen araçların nasıl bir mizojinik tutum ve algı doğurduğu tartışılacak ve çalışmanın sonuç kısmında da tarihsel süreç dikkate alındığında toplumlarda yaşanan mizojini tutumuna karşı feminist bilincin önleyici bir işleve sahip olup olmayacağı kritize edilecektir. 


PDF View

References

 • Alparslan, Kenan, (2022), Cinsiyetçiliğin Modern Tezahürleri, M. Fatih Işık (Ed), Toplumsal Cinsiyete Farklı Yaklaşımlar Kitabının İçinde, DBY Yayınları, 101-120, İstanbul. google scholar
 • Alptekin, Duygu, (2014), “Çelişik Duygularda Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı Sorgusu: Üniversite Gençliğinin Cinsiyet Algısına Dair Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı, 32: 203-211. google scholar
 • Ayan, Sezer, (2014), “Cinsiyetçilik: Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik”, Cumhuriyet Tıp Dergisi, 2014; 36: 147-156. google scholar
 • Butler, Judith, (2018), Cinsiyet Belası (Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi), (Çev. Başak Ertür), Metis Yayınları, İstanbul. google scholar
 • Clance, Pauline Rose, Imes, Suzanne, (1978), The Imposter Phenomenon in High Achieving Women: Dynamics and Therapeutic Intervention, Psychotherapy Theory, Research and Practice, Volume 15 (3), pp. 241- 248. google scholar
 • Danış, M. Zafer ve Diğerleri, (2020), “Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Algısına Yönelik Bir Araştırma”, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 10, Sayı 20, Nisan 2020, 138-151. google scholar
 • Doğan, İlknur, (2014), Kadın Çalışanlarda Cam Tavan Sendromu Üzerine Bir Araştırma, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. google scholar
 • Doğan, Sümeyye, (2020), Kadın Yöneticilerin Örgütsel Psikolojik Sermaye Düzeyleri ve Cam Tavan Algılarının Liderlik Tarzları Bağlamında İncelenmesi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi. google scholar
 • Glick, Peter, Fiske, Susan Tufts (1997). Hostile And Benevolent Sexism: Measuring Ambivalent Sexist Attitudes Toward Women, Psychology of Women Quarterly, 21: 119-135. google scholar
 • Kandiyoti, Deniz, (2019), Cariyeler Bacılar Yurttaşlar, (Çev. Aksu Bora- Feyziye Sayılan- Şirin Tekeli- Hüseyin Tapınç- Ferhunde Özbay), Metis Yayınları, İstanbul. google scholar
 • Karaman, Merve, (2020), Imposter Phenomenon and Perceived Parental Psychological Control: Mediating role of Narcissism and Perfectionism, Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. google scholar
 • Montanes, P., Lemus, S. D., Moya, M., Bohner, G. ve Meg^as, J. L. (2013). How Attractive Are Sexist Intimates To Adolescents? The İnfluence Of Sexist Beliefs And Relationship Experience. Psychology Of Women Quarterly, 37(4), 494-506. google scholar
 • Örücü, Edip ve Diğ., (2007), Cam Tavan Sendromu ve Kadınların Üst Düzey Yönetici Pozisyonuna Yükselmelerindeki Engeller: Balıkesir İli Örneği, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt:14, Sayı:2, 117-135. google scholar
 • Özdemir, Gamze, (2015), Başarılarımın Sahibi Ben Değilim: Sosyal Kimlik, Sosyal Baskınlık ve Sistemi Meşrulaştırma Kuramları Perspektifinden Sahtekâr Fenomeni, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bursa. google scholar
 • Sakallı, Nuray, (2002), “Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Türk Psikoloji Dergisi, 17: 47-58. google scholar
 • Sakallı, Nuray, (2003), “Cinsiyetçilik: Kadınlara ve Erkeklere İlişkin Tutumlar ve Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Kuramı”, Türk Psikoloji Yazıları, 6: 1-20. google scholar
 • Sakallı, Nuray, Rumeli, Yağmur ve Şahin, Merve Nur, (2022), “Erkeklerin Cinsiyetçiliğe Tepkileri: Meşrulaştırma, Kendini Suskunlaştırma, Yüzleşme ve Kolektif Hareket”, Nesne Psikoloji Dergisi, 10(23), 105-130. google scholar
 • Utma, Seçil, (2019), Kadına Yönelik Cinsiyet Ayrımcılığı ve Cam Tavan Sendromu, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt:11, Sayı:1,44-58. google scholar
 • Wirth, Linda, (2001), Breaking Through The Glass Ceiling: Women in Management, International Labour Office, Geneva. google scholar
 • Yağmurcu, Yağmur, (2015), Nesneleştirme Kuramı, Sistemi Meşrulaştırma Kuramı ve Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Perspektiflerinden Kendini Nesneleştirmenin İncelenmesi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bursa. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Işık, M.F. (2022). Internalized Misogyny: Imposter Phenomenon, Benevolent Sexism, and Glass Ceiling Syndrome. Istanbul University Journal of Women’s Studies, 0(25), 99-110. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1131651


AMA

Işık M F. Internalized Misogyny: Imposter Phenomenon, Benevolent Sexism, and Glass Ceiling Syndrome. Istanbul University Journal of Women’s Studies. 2022;0(25):99-110. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1131651


ABNT

Işık, M.F. Internalized Misogyny: Imposter Phenomenon, Benevolent Sexism, and Glass Ceiling Syndrome. Istanbul University Journal of Women’s Studies, [Publisher Location], v. 0, n. 25, p. 99-110, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Işık, Mehmet Fatih,. 2022. “Internalized Misogyny: Imposter Phenomenon, Benevolent Sexism, and Glass Ceiling Syndrome.” Istanbul University Journal of Women’s Studies 0, no. 25: 99-110. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1131651


Chicago: Humanities Style

Işık, Mehmet Fatih,. Internalized Misogyny: Imposter Phenomenon, Benevolent Sexism, and Glass Ceiling Syndrome.” Istanbul University Journal of Women’s Studies 0, no. 25 (Dec. 2023): 99-110. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1131651


Harvard: Australian Style

Işık, MF 2022, 'Internalized Misogyny: Imposter Phenomenon, Benevolent Sexism, and Glass Ceiling Syndrome', Istanbul University Journal of Women’s Studies, vol. 0, no. 25, pp. 99-110, viewed 2 Dec. 2023, https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1131651


Harvard: Author-Date Style

Işık, M.F. (2022) ‘Internalized Misogyny: Imposter Phenomenon, Benevolent Sexism, and Glass Ceiling Syndrome’, Istanbul University Journal of Women’s Studies, 0(25), pp. 99-110. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1131651 (2 Dec. 2023).


MLA

Işık, Mehmet Fatih,. Internalized Misogyny: Imposter Phenomenon, Benevolent Sexism, and Glass Ceiling Syndrome.” Istanbul University Journal of Women’s Studies, vol. 0, no. 25, 2022, pp. 99-110. [Database Container], https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1131651


Vancouver

Işık MF. Internalized Misogyny: Imposter Phenomenon, Benevolent Sexism, and Glass Ceiling Syndrome. Istanbul University Journal of Women’s Studies [Internet]. 2 Dec. 2023 [cited 2 Dec. 2023];0(25):99-110. Available from: https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1131651 doi: 10.26650/iukad.2022.1131651


ISNAD

Işık, MehmetFatih. Internalized Misogyny: Imposter Phenomenon, Benevolent Sexism, and Glass Ceiling Syndrome”. Istanbul University Journal of Women’s Studies 0/25 (Dec. 2023): 99-110. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1131651TIMELINE


Submitted16.06.2022
Accepted26.10.2022
Published Online30.11.2022

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.