Research Article


THE PLACE OF WOMEN IN WORKING LIFE ACCORDING TO EDUCATION LEVEL IN TURKEY

Sevtap Keskin

The level of education and women's education are important factors accelerating economic, social and cultural development. At the same time, the level of education is the most important factor affecting women's participation in the labor market and employment and also the quality of employment. The aim of this study is to reveal only the place of women in working life according to the level of education in Turkey. Comparison with men is not included in the study.

JEL Classification : E24 , I29 , J19

TÜRKİYE’DE EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE KADINLARIN İŞ HAYATINDAKİ YERİ

Sevtap Keskin

Eğitim düzeyi ve kadın eğitim düzeyi ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı hızlandıran önemli faktörlerdir. Aynı zamanda eğitim düzeyi kadınların işgücü piyasasına katılımını ve istihdamını ve istihdamın niteliğini de etkileyen en önemli faktördür. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de eğitim düzeyine göre sadece kadınların iş hayatındaki yerini ortaya koymaktır. Çalışmada erkeklerle ilgili kıyaslama yer almamaktadır.

JEL Classification : E24 , I29 , J19

PDF View

References

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü. (2014). Türkiye’de Kadın İşgücü Profili ve İstatistiklerinin Analizi, Ankara. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü. (2017). Türkiye’de Kadın, Mart 2017, Ankara. google scholar
 • Akgeyik, T. (2004). Türkiye’de İşsizlik ve İstihdam Politikaları, İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt 54, Sayı 2, İstanbul, 1-32. google scholar
 • Aksoy, C. (2006). İstanbul Teşvikiye Mahallesindeki Çalışan Kadınların ve Ev Kadınlarının Aile Yaşantılarının Karşılaştırmalı Olarak Sosyal Antropolojik Açıdan İncelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antropoloji (Sosyal Antropoloji) Anabilim Dalı, Ankara. google scholar
 • Aktan, C. C. (1997). Bilgi Çağında Yönetim, Üçüncü Bin Yıla Girerken Değişim 97, Türk Metal Sanayicileri Sendikası, Ankara. google scholar
 • Alcan, D. (2018). Türkiye’de İşgücüne Katılımın Belirleyicileri Ve İşgücüne Katılım Oranı Öngörüleri, Planlama Uzmanlığı Tezi, Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü, T.C. Kalkınma Bakanlığı Yayın No:2979. google scholar
 • Bedir, E. (2002). Yirmibirinci Yüzyılda İstihdamın Artan Önemi ve Eğitim-İstihdam ilişkisi, G.Ü, İ.İ.B.F. Özel Sayısı, 53-64. google scholar
 • Betam. (2010). Türkiye’de Kadınlar Çalışma Yaşamına Uzak, Betam Araştırma Notu 10/64, 05.03.2010, Bahçeşehir Üniversitesi. google scholar
 • Çalhan, M. (2012). Kadın İstihdamı Raporu, TRC1 Bölgesi, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Gaziantep. google scholar
 • Çalışkan, Ş. (2007). Eğitim, İşsizlik ve Yoksulluk İlişkisi, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi , 7(13), 285-308. google scholar
 • Çelikol, Y. İ. (2006). Küreselleşme Sürecinde Dünyada ve Türkiye’de Kadın Emeğinin Konumu (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, Uluslararası İktisat Bilim Dalı, İstanbul. google scholar
 • Dilli, C. (2006). Zorunlu Eğitim Çağında Bulunan Kız Çocuklarının Okula Gitmeme Nedenleri (Şırnak İli Örneği), (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ. google scholar
 • DİSK Genel-İş Sendikası. (2017). Çalışma Hayatında kadınlar: daha çok çalışıyor, daha az kazanıyor, Emek Araştırma Raporu. google scholar
 • DPT., Dünya Bankası. (2009). Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımı: Eğilimler, Belirleyici Faktörler ve Politika Çerçevesi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası, Rapor No: 48508 TR, Ankara. google scholar
 • DPT., Dünya Bankası. (2010). Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımında Son Dönemde Gözlenen Eğilimler, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı 2, Ankara. google scholar
 • Ercan, H. (2011). Türkiye’de Mesleki Görünüm. Uluslararası Çalışma Örgütü, Ankara. google scholar
 • Gerşil, G. (2015). Küresel Boyutta Yoksulluk ve Kadın Yoksulluğu, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi, Cilt 22, Sayı 1, Manisa, 159-181. google scholar
 • Günday, D. P. (2011). Ekonomik Kalkınmada Kadının Önemi ve Katkısı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Genel İktisat Programı. google scholar
 • Gürsel, S., Kolaşin, U. G. (2010). İstihdamda Dezavantajlı Grupların İşgücüne Katılımını Artırmak, Bahçeşehir Üniversitesi, Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi. google scholar
 • Karabıyık, İ. (2012). İşgücü Piyasasının Yapısal Özellikleri ve Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılma Sorunu, International Journal of Human Sciences Online, Valume: 9, Issue: 2, 1282-1310. google scholar
 • Karabıyık, İ. (2012). Türkiye’de Çalışma Hayatında Kadın İstihdamı, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Cilt XXXII, Sayı I, 231-260. google scholar
 • Karadeniz, O., Yılmaz, H. H. (2007), Türkiye’de Kadının İşgücü Piyasası İçindeki Konumu ve İşgücü Piyasasına Katılımını Etkileyen Faktörler, İş Dünyasında Kadın Raporu, TÜRKONFED, İstanbul. google scholar
 • Karakoyun, Y. (2007). Esnek Çalışma Yoluyla Kadınların İşgücüne Katılım Oranının ve İstihdamının Artırılması; İşkur’un Rolü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türk İş Kurumu Genel Müdürlüğü Uzmanlık Tezi, Ankara. google scholar
 • Karateke, G. (2006). Kadınları Girişimciliğe İten Faktörler (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Yönetim organizasyon Bilim Dalı, İstanbul. google scholar
 • Keskin, S. (2015). Dünya’da ve Türkiye’de Kadın İstihdamının Sektörlere ve İş Statüsüne Göre Dağılımı, Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi, Maltepe Ün. Yayınları, ISSN 1303-0496, İstanbul, 52-70. google scholar
 • Kızılgöl, A. Ö. (2012). Kadınların İşgücüne Katılımının Belirleyicileri: Ekonometrik Bir Analiz, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13 (1), 88-101. google scholar
 • Korkmaz, A., Korkut, G. (2012). Türkiye’de Kadının İşgücüne Katılımının Belirleyicileri, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.17, S.2, 41-65. google scholar
 • Murat, S. (2000). AB Ülkelerinde ve Türkiye'de İşgücünün Yapısı, Prof. Dr. Nusret Ekin'e Armağan, Tühis Yayın No:38, Ankara, 303-352. google scholar
 • Murat, S. (2007). Dünden Bugüne İstanbul’un İşgücü ve İstihdam Yapısı, İTO Yayını, Yayın No: 2007-73, İstanbul. google scholar
 • Önder, N. (2013). Türkiye’de Kadın İşgücünün Görünümü, ÇSGB Çalışma Dünyası Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, 35-61. Özar, Ş. (2005). GAP Bölgesi’nde Kadın Girişimciliği, GAP-GİDEM Yayınları, Ankara. google scholar
 • Özaydınlık, K. (2014). Toplumsal Cinsiyet Temelinde Türkiye’de Kadın ve Eğitim, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, Yıl: 14, Sayı: 33 Tarih: Temmuz-Aralık, SS: 93-112 ISSN: 2148-9424, 93-112. google scholar
 • Öztürk, Ö. (2007). İstihdam Konusunda Kobilerin Önemi ve Kobi Alanında Eğitim İstihdam İlişkisi Açısından Kamu İstihdam Kurumunun Rolü, Uzmanlık Tezi, Ankara. google scholar
 • Sapancalı, F. (2000). Yeni Binyıla Girerken Türkiye’de İşgücü Piyasası, Kamu-İş Dergisi, Cilt:6, Sayı:1, 15-42. google scholar
 • Sarı, E., Çevik, A. (2009). Kadın İçin Kariyer Gelişiminin Önemi, SÜ. Uluslararası–Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongre Bildirileri, I. Cilt, 65-74. google scholar
 • T.C. Başbakanlık, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. (2008). Kadın ve Ekonomi, Politika Dokümanı, Ankara. google scholar
 • T.C. Başbakanlık, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. (2011). Türkiye’de Kadının Durumu, Ankara. google scholar
 • Toksöz, G., Özkazanç, A., Poyraz, B. (2001). Kadınlar, Kalkınma ve Sosyal Adalet, Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara. google scholar
 • Toksöz, G. (2007). Türkiye’de Kadın İstihdamının Durumu, Uluslararası Çalışma Örgütü, Ankara. google scholar
 • TÜİK. (2015). TÜİK Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri 2014, Yayın No: 4370, Ankara. google scholar
 • TÜİK. (2016). TÜİK Haber Bülteni, 28 Ocak 2016, Sayı: 21507. google scholar
 • TÜİK. (2017). TÜİK Haber Bülteni, 23 Mart 2017, Sayı: 24635. google scholar
 • TÜİK. (2017). TÜİK Haber Bülteni, 07 Mart 2017, Sayı: 24643. google scholar
 • TÜİK. Toplumsal Yapı ve Cinsiyet Göstergeleri Veri Tabanı, http://www.tuik.gov.tr. google scholar
 • TÜİK İstatistiklerle Kadın 2016, http://www.tuik.gov.tr. google scholar
 • TÜİK İşgücü İstatistikleri Veri Tabanı, http://www.tuik.gov.tr. google scholar
 • Türk Eğitim-Sen. (2001). 21’inci Yüzyılda Türk Milli Eğitimi. google scholar
 • Türk-İş. (2005).Türkiye’de Emek Piyasasında Kadınların Durumu, Türk-İş Raporu. google scholar
 • TÜSİAD., KAGİDER. (2008). Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Sorunlar, Öncelikler ve Çözüm Önerileri, Kadın- Erkek Eşitsizliğine Doğru Yürüyüş: Eğitim, Çalışma Yaşamı ve Siyaset Raporunun Güncellemesi, Yayın No:TÜSİAD-T/2008-07/468, Yayın No: KAGİDER-001, İstanbul. google scholar
 • United Nations, (2015). The World's Women 2015, Trends and Statistics, New York: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division. Sales No. E.15.XVII.8. google scholar
 • Uşen, Ş., Delen, M. (2011). Eğitimli Kadınların Çalışma Hayatına İlişkin Tercihleri, İstanbul Örneği, Kamu-İş Dergisi, Cilt:11, Sayı:4, 127-182. google scholar
 • Yücecan, S. (1991). Kadın ve Sağlık, Kadın ve Sosyo-Ekonomik Gelişme, Kadın ve Sosyo-Ekonomik Gelişme Konulu Konferansa Sunulan Tebliğler. google scholar
 • Yorgun, S. (2010). Sömürü, Koruma ve Pozitif Ayrımcılıktan Çalışma Hayatının Egemen Gücü Olmaya Doğru Kadınlar: 21.Yüzyıl ve Pembeleşen Çalışma Hayatı, Sosyo-Ekonomi, Ocak-Haziran, 2010-1, 168-189. http://en.wikipedia.org/wiki/education. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Keskin, S. (2018). THE PLACE OF WOMEN IN WORKING LIFE ACCORDING TO EDUCATION LEVEL IN TURKEY. Istanbul University Journal of Women’s Studies, 0(17), 1-30. https://doi.org/null


AMA

Keskin S. THE PLACE OF WOMEN IN WORKING LIFE ACCORDING TO EDUCATION LEVEL IN TURKEY. Istanbul University Journal of Women’s Studies. 2018;0(17):1-30. https://doi.org/null


ABNT

Keskin, S. THE PLACE OF WOMEN IN WORKING LIFE ACCORDING TO EDUCATION LEVEL IN TURKEY. Istanbul University Journal of Women’s Studies, [Publisher Location], v. 0, n. 17, p. 1-30, 2018.


Chicago: Author-Date Style

Keskin, Sevtap,. 2018. “THE PLACE OF WOMEN IN WORKING LIFE ACCORDING TO EDUCATION LEVEL IN TURKEY.” Istanbul University Journal of Women’s Studies 0, no. 17: 1-30. https://doi.org/null


Chicago: Humanities Style

Keskin, Sevtap,. THE PLACE OF WOMEN IN WORKING LIFE ACCORDING TO EDUCATION LEVEL IN TURKEY.” Istanbul University Journal of Women’s Studies 0, no. 17 (Dec. 2023): 1-30. https://doi.org/null


Harvard: Australian Style

Keskin, S 2018, 'THE PLACE OF WOMEN IN WORKING LIFE ACCORDING TO EDUCATION LEVEL IN TURKEY', Istanbul University Journal of Women’s Studies, vol. 0, no. 17, pp. 1-30, viewed 3 Dec. 2023, https://doi.org/null


Harvard: Author-Date Style

Keskin, S. (2018) ‘THE PLACE OF WOMEN IN WORKING LIFE ACCORDING TO EDUCATION LEVEL IN TURKEY’, Istanbul University Journal of Women’s Studies, 0(17), pp. 1-30. https://doi.org/null (3 Dec. 2023).


MLA

Keskin, Sevtap,. THE PLACE OF WOMEN IN WORKING LIFE ACCORDING TO EDUCATION LEVEL IN TURKEY.” Istanbul University Journal of Women’s Studies, vol. 0, no. 17, 2018, pp. 1-30. [Database Container], https://doi.org/null


Vancouver

Keskin S. THE PLACE OF WOMEN IN WORKING LIFE ACCORDING TO EDUCATION LEVEL IN TURKEY. Istanbul University Journal of Women’s Studies [Internet]. 3 Dec. 2023 [cited 3 Dec. 2023];0(17):1-30. Available from: https://doi.org/null doi: null


ISNAD

Keskin, Sevtap. THE PLACE OF WOMEN IN WORKING LIFE ACCORDING TO EDUCATION LEVEL IN TURKEY”. Istanbul University Journal of Women’s Studies 0/17 (Dec. 2023): 1-30. https://doi.org/nullTIMELINELICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.