Review


DOI :10.26650/JARHS2021-989461   IUP :10.26650/JARHS2021-989461    Full Text (PDF)

From Risk Society to Crisis Society: Impact of COVID-19 Pandemic on our Lives

Kemal Ataman

The risks posed by the revolutionary changes that have taken place in the scientific and industrial fields over the past few centuries have long been anticipated. Thinkers such as Heidegger, Beck, and Giddens interpreted these changes and transformations as society’s transition “towards a new modernity,” and revealed the dominant quality of the new modernity by emphasizing the various “existential risks” they may cause. Currently, the “world risk society” is going through a crisis process in which the COVID-19 epidemic, which is seen as one of these existential risks, is actually being experienced. This study aims first to understand the nature of the current crisis in the light of Beck’s theory of risk society, and second to assess today’s perception of risk society and the universality of this perception. 

DOI :10.26650/JARHS2021-989461   IUP :10.26650/JARHS2021-989461    Full Text (PDF)

Risk Toplumdan Kriz Toplumuna: COVID-19 Salgınının Gündelik Hayatımıza Etkisi

Kemal Ataman

Son birkaç yüzyıldır bilimsel ve endüstriyel alanda meydana gelen devrim niteliğindeki değişmelerin yol açabileceği riskler uzun zamandan beri öngörülüyordu. Heidegger, Beck ve Giddens gibi düşünürler, bu değişim ve dönüşümleri bir yandan toplumun “yeni bir modernliğe doğru” geçişi olarak yorumlarken, diğer yandan da bunların sebep olabileceği türlü varoluşsal risklere vurgu yaparak “yeni modernliğin” başat niteliğini ortaya koymaya çalışmışlardır. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde, dünya toplumları, bu varoluşsal risklerden biri olarak görülen COVID-19 salgınının bilfiil yaşandığı bir kriz sürecini tecrübe etmektedir. Bu çalışmada, ilk olarak “risk toplumunun” mahiyeti özellikle Beck’in kavramsallaştırmasıyla izah edilmeye çalışmış, ardından konuyla ilgili yapılan çalışmalara referansla günümüzde risk toplumu algısına ve bu algının evrenselliğine dikkat çekilmiştir. Son olarak, COVID-19 ile birlikte tecrübe edilen kriz toplumunun gündelik yaşam üzerindeki etkilerine dair bazı değerlendirmeler yapılmıştır. 


PDF View

References

 • 1. Ataman K. Post-Hakikat Döneminde Din Hakkında Konuşmanın İmkânı Üzerine Mülahazalar. In: Turan İ, Sancar F, editors. Türkiye’de Yüksek Din Öğretimi: Kurumsallaşma-Sorunlar-Beklentiler. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları; 2019.s.45. google scholar
 • 2. Beck U. Risk Society: Towards a New Modernity. Çev. M. Ritter. Londra: SAGE Publications; 1992.s.153-94. google scholar
 • 3. Beck U. World at Risk: The New Task of Critical Theory. Development and Society 2008; 37(1):1-21. google scholar
 • 4. Beck U. Critical Theory of World Risk Society: A Cosmopolitan Vision. Constellations 2009;16(1):3-27. google scholar
 • 5. Giddens A. The Consequences of Modernity. Standford: Standford University Press; 1990.s.1. google scholar
 • 6. Giddens A. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Standford: Standford University Press; 1991.s.4. google scholar
 • 7. Günerigök M. Risk Toplumu ve Din: Yeni Bir Sosyolojiye Doğru. Ankara: Maarif Mektepleri; 2018. google scholar
 • 8. Heidegger M. Discourse on Thinking. Çev. J. M. Anderson ve E. H. Freund. New Yok: Harper Torchbooks; 1966. s.46-56. google scholar
 • 9. Ritzer G. The McDonaldization of Society. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press;2004. s.167-201. google scholar
 • 10. Wallerstein I. World-Systems Analysis: An Introduction. Durham: Duke University Press; 2004.s.12-84. google scholar
 • 11. Welzer H. On the Rationality of Evil: An Interview with Zygmunt Bauman. Thesis Eleven 2002;70(1):100-12. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Ataman, K. (2021). From Risk Society to Crisis Society: Impact of COVID-19 Pandemic on our Lives. Journal of Advanced Research in Health Sciences, 4(1), 105-111. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-989461


AMA

Ataman K. From Risk Society to Crisis Society: Impact of COVID-19 Pandemic on our Lives. Journal of Advanced Research in Health Sciences. 2021;4(1):105-111. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-989461


ABNT

Ataman, K. From Risk Society to Crisis Society: Impact of COVID-19 Pandemic on our Lives. Journal of Advanced Research in Health Sciences, [Publisher Location], v. 4, n. 1, p. 105-111, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Ataman, Kemal,. 2021. “From Risk Society to Crisis Society: Impact of COVID-19 Pandemic on our Lives.” Journal of Advanced Research in Health Sciences 4, no. 1: 105-111. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-989461


Chicago: Humanities Style

Ataman, Kemal,. From Risk Society to Crisis Society: Impact of COVID-19 Pandemic on our Lives.” Journal of Advanced Research in Health Sciences 4, no. 1 (Dec. 2023): 105-111. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-989461


Harvard: Australian Style

Ataman, K 2021, 'From Risk Society to Crisis Society: Impact of COVID-19 Pandemic on our Lives', Journal of Advanced Research in Health Sciences, vol. 4, no. 1, pp. 105-111, viewed 11 Dec. 2023, https://doi.org/10.26650/JARHS2021-989461


Harvard: Author-Date Style

Ataman, K. (2021) ‘From Risk Society to Crisis Society: Impact of COVID-19 Pandemic on our Lives’, Journal of Advanced Research in Health Sciences, 4(1), pp. 105-111. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-989461 (11 Dec. 2023).


MLA

Ataman, Kemal,. From Risk Society to Crisis Society: Impact of COVID-19 Pandemic on our Lives.” Journal of Advanced Research in Health Sciences, vol. 4, no. 1, 2021, pp. 105-111. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JARHS2021-989461


Vancouver

Ataman K. From Risk Society to Crisis Society: Impact of COVID-19 Pandemic on our Lives. Journal of Advanced Research in Health Sciences [Internet]. 11 Dec. 2023 [cited 11 Dec. 2023];4(1):105-111. Available from: https://doi.org/10.26650/JARHS2021-989461 doi: 10.26650/JARHS2021-989461


ISNAD

Ataman, Kemal. From Risk Society to Crisis Society: Impact of COVID-19 Pandemic on our Lives”. Journal of Advanced Research in Health Sciences 4/1 (Dec. 2023): 105-111. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-989461TIMELINE


Submitted01.09.2021
Accepted04.11.2021
Published Online15.11.2021

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.