Research Article


DOI :10.26650/JARHS2021-842837   IUP :10.26650/JARHS2021-842837    Full Text (PDF)

Evaluation of Hygiene and Cleaning Habits of Health Technician Candidates

Rukiye Aslan

Objective: The aim of this research is to determine the hygiene and cleaning habits of university students who are health technician candidates. Materials and Methods: In the research, the random method included in the general screening model was used. The sample group of the research consists of 401 students who studied at the Sivas Cumhuriyet University Vocational School of Health Services in the 2019-2020 academic year and who agreed to participate in the study. A survey, consisting of questions about the sociodemographic attributes of the students and hygiene and cleaning habits, was used to collect data related to the research. The statistical program SPSS 25.0 was used in the analysis of the data and the findings related to the data were analyzed using Kolmogorov-Smirnov, independent groups t-test, Anova, Tukey analysis techniques. Results: It was determined that the hygienic and cleaning habits scores of the health technician candidates are at a medium level. It was stated that the hygiene and cleaning habits of the health technician candidates differ significantly according to the family’s residence and the branch variables they studied (p<0.05). It has been determined that the hygiene and cleaning habits of health technician candidates do not differ significantly according to the variables of gender, class level, type of education, type of high school from which they graduated, student accommodation, economic status, family type, education and working status of parents (p>0.05). Conclusion: It was determined that the hygiene and cleaning habits of health technician student candidates were at a medium level and that this level is not the targeted level.

DOI :10.26650/JARHS2021-842837   IUP :10.26650/JARHS2021-842837    Full Text (PDF)

Sağlık Teknikeri Adaylarının Hijyen ve Temizlik Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Rukiye Aslan

Amaç: Bu araştırmanın amacı sağlık teknikeri adayı olan üniversite öğrencilerinin hijyen ve temizlik alışkanlıklarının belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Araştırmada genel tarama modeli içinde yer alan rastgele seçim yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu 2019-2020 akademik yılı güz dönemi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden 401 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya ilişkin verilerin toplanmasında öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri ile hijyen ve temizlik alışkanlıklarına ilişkin sorulardan oluşan anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 25.0 programı kullanılmış olup verilere ilişkin bulgular Kolmogorov-Smirnov, bağımsız gruplar t testi, Anova, Tukey analiz teknikleri uygulanarak elde edilmiştir. Bulgular: Sağlık teknikeri adaylarının hijyen ve temizlik alışkanlıkları puanlarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Hijyen ve temizlik alışkanlıkları puanlarının branş ve ailenin ikamet ettiği yer değişkenlerine göre anlamlı farklılık (p<0,05) gösterdiği; cinsiyet, sınıf düzeyi, öğretim türü, mezun olunan lise türü, öğrencinin barındığı konum, ekonomik durum, aile tipi, anne ve babanın öğrenim durumu ile çalışma durumları değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermediği (p>0,05) belirlenmiştir. Sonuç: Sağlık teknikeri adayı olan öğrencilerin hijyen ve temizlik alışkanlıklarının orta seviyede olduğu, sonucun istenilen seviyede olmadığı tespit edilmiştir.


PDF View

References

 • 1. Nicolle L. Hygiene: what and why? CMAJ 2007;176(6):767-8. google scholar
 • 2. Şimşek A. Hijyen alışkanlıklarını belirlemeye yönelik bir araştırma: Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi örneği. ODÜ SOBİAD 2017;7(2):149-156. google scholar
 • 3. Taşkıran N, Khorsid L, Sarı D. Üniversite öğrencilerinin hijyen davranışlarının karşılaştırılması. Sağlık ve Toplum 2019;29(2):65-78. google scholar
 • 4. Yılmaz E, Özkan S. Bir ilçede iki farklı yerleşim yerindeki ilköğretim okulu öğrencilerinin kişisel hijyen alışkanlıklarının karşılaştırılması. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2009;4(2):19-34. google scholar
 • 5. World Health Organization. Sanitation. 2018; Available from: https://www.who.int/topics/ sanitation/en/, Erişim Tarihi: 06/06/2020. google scholar
 • 6. Almedom AM, Blumenthal U, Manderson L. Hygiene Evaluation Procedures: Approaches and methods for assessing water and sanitation related hygiene practices. London: Herndon IT Publications/Stylus Publishing; 1996.p.122. google scholar
 • 7. Türkal Gün Z. Çalışan adölesanların kişisel hijyen ve bilgi davranışları. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019.s.16-7. google scholar
 • 8. Kahveci G, Demirtaş Z. İlköğretim okulu 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin temizlik ve hijyen algıları. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 2012; 2(2):51-61. google scholar
 • 9. World Health Organization. Guidelines on hand hygiene in health care. 2009; Available from: ht-tps://apps.who.int/iris/bitstream/hand-le/10665/44102/9789241597906_eng.pdf;jsessio-nid=8A3EC299650BDA5A7BA8F028D25D-D121?sequence=1, Erişim Tarihi: 06/06/2020. google scholar
 • 10. Talukdar K, Rupali B. Prevalence of skin ınfection and personal hygiene practices amongst primary school children; a community based cross-sectional study in Kamrup (rural) district of Assam. Int J Scien Study 2015;3(3):11-4. google scholar
 • 11. Togan T, Işık B, Turan H, Çiftçi Ö. Aksaray il merkezinde sağlık meslek lisesi öğrencilerinin el hijyeni ve iş kazaları ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları. Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2015;2(1):8-15. google scholar
 • 12. Yazıcıoğlu Y, Erdoğan S. SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık. 2014.s.50. google scholar
 • 13. Önsüz MF, Hıdıroğlu S. İstanbul’da farklı iki ilköğretim okulundaki öğrencilerin kişisel hijyen alışkanlıklarının belirlenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2008;9(1):9-17. google scholar
 • 14. Bozeli E. Sağlık meslek lisesi’nde okuyan öğrencilerin hijyen tutum ve davranışları. Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2018.s.69. google scholar
 • 15. Ariyathne M, Gunasekara T, Weerasekara M, Kottahacchi J, Kudavidanage B, Fernando S. Knowledge, attitudes and practices of hand hygiene among final year medical and nursing students at the university of Sri Jayewardenepura. Sri Lankan J Infect Dis 2013;3(1):5-25. google scholar
 • 16. Arat A, Şimşek I, Koç Erdamar G. Yatılı ilköğretim bölge okulu II. kademe öğrencilerinin kişisel hijyen uygulamaları, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi 2014;33:58-72. google scholar
 • 17. Hançer Aydemir D. Personel hygiene habits of some university students in Turkey. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 2020;77(1):87-96. google scholar
 • 18. Altun,İ, Dede Çınar N, Dede C. Hygiene behaviour in university students in Turkey. J Pak Med Assoc 2013;63(5):585-9. google scholar
 • 19. Türkmen L, Bakır B. Sağlık teknikeri adaylarının el hijyeni (rutin/el yıkama) ile ilgili bilgi, davranış ve tutumlarının değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2017;6(3):122-7. google scholar
 • 20. Fırıncı N, Çoban Gİ. Erzurum ilinde yatılı bir ortaokuldaki öğrencilerin temizlik ve hijyen algıları. Balıkesir Sağlık Bil Derg 2016;5(1):7-12. google scholar
 • 21. Yetkin A, Yiğitbaş Ç. Sağlık yüksekokulu birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin bireysel hijyen alışkanlıklarının karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008;11(2):72-84. google scholar
 • 22. Çağlar S, Yılmaz ÖE, Savaşer S. Hemşirelik ve sağlık alanı dışında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin sosyal el yıkama ile ilgili görüş ve davranışları. JAREN 2018;4(2):83-91. google scholar
 • 23. Oğur R, Babayiğit MA, Yaren H, Göçgeldi E, Tekbaş ÖF, Hasde M. Sağlık teknisyeni öğrencilerinin ayak hijyeni konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi. Genel Tıp Dergisi 2005;15(1):19-25. google scholar
 • 24. Şimşek Ç, Piyal B, Tüzün H, Çakmak D, Turan H, Seyrek V. Ankara il merkezindeki bazı lise öğrencilerinde kişisel hijyen davranışları. TAF Preventine Medicine Bulletin 2010;9(5):433-40. google scholar
 • 25. Kırım C, Hırça N. Lise öğrencilerinin kişisel hijyen ve temizlik alışkanlıklarının fen okur-yazarlığına göre değerlendirilmesi, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015;4(2):790-802. google scholar
 • 26. Oğuzöncül AF, Bulut İ, Pirinçci E, Yurt N, Deveci SE. Kırsalda yaşayan ilköğretim yaşındaki çocukların hijyen ve beslenme davranışlarının değerlendirilmesi. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, 2020;5(1):73-83. google scholar
 • 27. Kaya M, Büyükşerbetçi M, Meriç MB, Çelebi AE, Boybeyi Ö, Işık A, et al. Ankara’da bir lisenin 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin kişisel hijyen konusunda davranışlarının belirlenmesi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2006;15(10):179-83. google scholar
 • 28. Aydın A. Okul çağı çocuklarının beslenme, ağız ve genel vücut hijyenine ilişkin uygulamaları ve var olan sağlık sorunlarının belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1996.s.42-5. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Aslan, R. (2021). Evaluation of Hygiene and Cleaning Habits of Health Technician Candidates. Journal of Advanced Research in Health Sciences, 4(2), 31-42. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-842837


AMA

Aslan R. Evaluation of Hygiene and Cleaning Habits of Health Technician Candidates. Journal of Advanced Research in Health Sciences. 2021;4(2):31-42. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-842837


ABNT

Aslan, R. Evaluation of Hygiene and Cleaning Habits of Health Technician Candidates. Journal of Advanced Research in Health Sciences, [Publisher Location], v. 4, n. 2, p. 31-42, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Aslan, Rukiye,. 2021. “Evaluation of Hygiene and Cleaning Habits of Health Technician Candidates.” Journal of Advanced Research in Health Sciences 4, no. 2: 31-42. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-842837


Chicago: Humanities Style

Aslan, Rukiye,. Evaluation of Hygiene and Cleaning Habits of Health Technician Candidates.” Journal of Advanced Research in Health Sciences 4, no. 2 (Jun. 2022): 31-42. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-842837


Harvard: Australian Style

Aslan, R 2021, 'Evaluation of Hygiene and Cleaning Habits of Health Technician Candidates', Journal of Advanced Research in Health Sciences, vol. 4, no. 2, pp. 31-42, viewed 30 Jun. 2022, https://doi.org/10.26650/JARHS2021-842837


Harvard: Author-Date Style

Aslan, R. (2021) ‘Evaluation of Hygiene and Cleaning Habits of Health Technician Candidates’, Journal of Advanced Research in Health Sciences, 4(2), pp. 31-42. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-842837 (30 Jun. 2022).


MLA

Aslan, Rukiye,. Evaluation of Hygiene and Cleaning Habits of Health Technician Candidates.” Journal of Advanced Research in Health Sciences, vol. 4, no. 2, 2021, pp. 31-42. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JARHS2021-842837


Vancouver

Aslan R. Evaluation of Hygiene and Cleaning Habits of Health Technician Candidates. Journal of Advanced Research in Health Sciences [Internet]. 30 Jun. 2022 [cited 30 Jun. 2022];4(2):31-42. Available from: https://doi.org/10.26650/JARHS2021-842837 doi: 10.26650/JARHS2021-842837


ISNAD

Aslan, Rukiye. Evaluation of Hygiene and Cleaning Habits of Health Technician Candidates”. Journal of Advanced Research in Health Sciences 4/2 (Jun. 2022): 31-42. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-842837TIMELINE


Submitted18.12.2020
Accepted30.03.2021
Published Online19.06.2021

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.