Research Article


DOI :10.26650/JECS2020-0057   IUP :10.26650/JECS2020-0057    Full Text (PDF)

The Relationship Between Accounting Culture and Integrated Reporting Awareness

Gözde KaraburunŞuayyip Doğuş Demirci

Integrated reporting is type of corporate report in which both financial and non-financial data are presented together, and it is uncomplicated. Thanks to integrated reporting, investors are informed as a whole, and they can make the right decisions on the future performance of the enterprise.In 1988, S. J. Gray defined the dimensions of accounting culture values based on the cultural dimensions of Hofstede. These are: professionalism versus statutory control, uniformity versus flexibility, conservatism versus optimism and secrecy versus transparency. The purpose of this study is to provide empirical evidence on the impact of accountants’ accounting culture values on integrated reporting awareness. The data in this study were obtained by applying the questionnaire technique to accountants in Izmir. These data were analyzed from three different perspectives. When they were analyzed in terms of accounting culture values, it was concluded that accountants place more value on professionalism, uniformity, conservatism and transparency values. When analyzed in terms of integrated reporting, it was concluded that accountants have awareness about integrated reporting. As a result, it was demonstrated that the accounting culture values of the accountants do not have an impact on the awareness of integrated reporting. According to the independent two-sample t-test results, the integrated reporting awareness does not display a significant difference according to the values of accounting culture. In other words, according to two independent sample t-test results, it was revealed that the null hypotheses could not be rejected.

DOI :10.26650/JECS2020-0057   IUP :10.26650/JECS2020-0057    Full Text (PDF)

Muhasebe Kültürü ve Entegre Raporlama Farkındalığı İlişkisi

Gözde KaraburunŞuayyip Doğuş Demirci

Entegre Raporlama, hem finansal hem de finansal olmayan verilerin birlikte sunuldukları ve karmaşık olmayan bir kurumsal rapor türüdür. Entegre raporlama sayesinde, yatırımcılar bütün olarak bilgilendirilmektedir ve işletmenin gelecek performansı üzerine doğru kararlar alabilmektedir. 1988 yılında S. J. Gray, Hofstede’in kültürel boyutlarını esas alarak muhasebe kültürü değerleri adını verdiği boyutları tanımlamıştır. Bunlar profesyonelliğe karşı statükoculuk, tekdüzeciliğe karşı esneklik, tutuculuğa karşı iyimserlik ve gizliliğe karşı şeffaflıktır. Bu araştırmanın amacı, muhasebecilerin sahip olduğu muhasebe kültürü değerlerinin entegre raporlama farkındalığı üzerindeki etkisi üzerine ampirik bir kanıt sağlayabilmektir. Bu çalışmadaki veriler, İzmir’deki muhasebecilere anket tekniği uygulanarak elde edilmiştir. Bu veriler üç ayrı açıdan incelenmiştir. Muhasebe kültürü değerleri açısından incelendiğinde, muhasebecilerin profesyonellik, tekdüzecilik, tutuculuk ve şeffaflık değerlerine yakın olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Entegre raporlama açısından incelendiğinde muhasebecilerin entegre raporlama hakkında farkındalık sahibi olduğu sonucu elde edilmiştir. Son olarak, muhasebecilerin sahip olduğu muhasebe kültürü değerlerinin entegre raporlama farkındalığı üzerinde etkisi olmadığı ortaya koyulmuştur. Bağımsız iki örnek t-testi sonuçlarına göre entegre raporlama farkındalığı, muhasebe kültürü değerlerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Başka bir ifadeyle bağımsız iki örnek t-testi sonuçlarına göre sıfır hipotezlerinin reddedilemeyeceği ortaya çıkmıştır.


EXTENDED ABSTRACT


This study covers three main topics. Firstly, culture and accounting culture are discussed. Secondly, information about integrated reporting is provided. Finally, the research section is included. Firstly, culture is the belief, value, symbol and behavior that distinguishes members of a particular community from other members. Culture is shared with members of a specific community. Gray has identified the dimensions that characterize accounting systems. These are: professionalism versus statutory control, uniformity versus flexibility, conservatism versus optimism and secrecy versus transparency. Professionalism versus statutory control is a preference that includes professional judgments and professional regulations against legal requirements and controls. Uniformity refers to the application of uniform accounting practices in companies. It also refers to the consistent use of such applications. Flexibility, on the other hand, means easier adoption of new methods and approaches. Conservatism means taking a prudent approach when measuring the uncertainty of future events. Optimism, on the other hand, refers to non-interference, optimism and an approach that takes risks. Secrecy refers to the approach to the confidentiality of the enterprises’ financial and management status and the restriction of shared information. Transparency means that shared information is more open and a public accountable approach. Secondly, integrated reporting is a growing and developing trend in corporate reporting types. Integrated reporting defines the relationship between the organization’s strategy, management and financial performance, and the economic, environmental, and social factors in the field of activity. Financial capital, manufactured capital, human capital, social and relationship capital, intellectual capital and natural capital analysis are required in the preparation of integrated reports. The aim of integrated reporting is to inform investors as a whole. Another aim of integrated reporting is to enable investors to make the right decision on the future performance of the business. One of the main objectives of integrated report is to explain to financial providers how an enterprise will create value over time. Traditional reporting focuses on past activities. Integrated reporting focuses on the future and future activities. In the research, a research model consisting of the integrated reporting dimension including integrated reporting awareness and accounting culture dimensions containing the accounting culture values was used.

Finally, the results of the data are included in the research section. As a result of the research, it can be interpreted that accountants in Izmir province are close to the accounting culture values of professionalism, uniformity, conservatism, and transparency. It can be interpreted that accountants who fulfill the accounting profession in Izmir province have awareness about integrated reporting. Accounting culture values according to integrated reporting awareness were examined with independent two-sample t-test. As a result of independent two-sample t-test, both those who have knowledge about integrated reporting and those who do not have knowledge about integrated reporting were found close to professionalism, uniformity, conservatism and transparency. It can be interpreted that those who know about integrated reporting are closer to the value of transparency than those who do not know about integrated reporting. It can be interpreted that those who are not knowledgeable about integrated reporting are closer to professionalism, uniformity and conservatism than those who know about integrated reporting. The independent two-sample t-test was applied to the dataset to compare the averages of two different sample groups (accounting culture values and integrated reporting awareness), and to test the null hypotheses. It was revealed that the accounting culture values of accountants have no effect on integrated reporting awareness. According to the independent two-sample t-test results, integrated reporting awareness does not differ significantly from the values of accounting culture. It can be interpreted that integrated reporting awareness does not differ significantly according to the level of professionalism versus statutory control, uniformity versus flexibility, conservatism versus optimism and secrecy versus transparency.


PDF View

References

 • Aracı, H., ve Yüksel, F. (2017). Entegre raporlamada muhasebe meslek mensuplarının rolü ve muhasebe müfredatlarında entegre raporlama. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 389–414. google scholar
 • Aras, G., ve Uğur Sarıoğlu, G. (2015). Kurumsal raporlamada yeni dönem: Entegre raporlama. İstanbul: Tüsiad. google scholar
 • Bekci, İ., ve Bitlisli, F. (2012). Muhasebe-kültür değerlerinin analizi: Muhasebe meslek mensupları üzerine bir araştırma. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 61–76. google scholar
 • Borsa İstanbul. (2014, Ekim). Şirketler için sürdürülebilirlik rehberi. Borsa İstanbul web sitesi: http://www.borsaistanbul.com/data/kilavuzlar/surdurulebilirlik-rehberi.pdf adresinden alındı google scholar
 • Chanchani, S., ve Willett, R. (2004). An empirical assessment of Gray’s accounting value constructs. The International Journal of Accounting, 125–154. google scholar
 • Doğan, Z., ve Acar, A. (2019). Serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin entegre rapor uygulamaları sürecinde mesleki yetkinliklerinin tespitine ilişkin bir araştırma. Muhasebe ve Denetime BAKIŞ, 25–48. google scholar
 • Duman, S. (2007, Ocak). İSO 500 büyük sanayi kuruluşunun muhasebe kültürünün araştırılması. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. google scholar
 • Dumay, J., Bernardi, C., Guthrie, J., & Demartini, P. (2016). Integrated reporting: A structured literature review. Accounting Forum, 166–185. google scholar
 • Durmuş, A. F., ve Güneş, R. (2017). Türkiye’deki yeminli mali müşavirlerin kültür bazlı muhasebe değerlerinin analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 81-98. google scholar
 • ERTA. (2018, Mart 03). Entegre raporlama Türkiye ağı kuruluş esasları. Entegre raporlama Türkiye: http://www.entegreraporlamatr.org/tr/images/pdf/ERTA_Kurulus_Esaslari.pdf adresinden alındıGlobal Reporting Initiative. (2014, Temmuz 4). G4 sürdürülebilirlik raporlaması kılavuzları. Global reporting web sitesi: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Turkish-G4-Part-One.pdf adresinden alındı google scholar
 • Gökten, S. (2016). Entegre raporlama yaklaşımı için uygulamaya yönelik sistematik bir öneri. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 741-765. google scholar
 • Gray, S. J. (1988). Towards a theory of cultural influence on the development of accounting. Abacus, 1–15. google scholar
 • Güney, S. (2018). Uluslararası muhasebe standartlarının ulusal muhasebe kültürüne etkileri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 87–98. google scholar
 • Güvemli, B. (2010). Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde muhasebe düşüncesinin gelişimi (1917-1953). Muhasebe ve Finansman Dergisi, 241–251. google scholar
 • Hofstede Insights. Country comparison - What about Turkey? Ekim 17, 2018 tarihinde Hofstede insights: https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/turkey/ adresinden alındı google scholar
 • Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing cultures : The Hofstede model in context. Online Readings in Psychology and Culture, 1–26.IIRC. (2013). Uluslararası <ER> çerçevesi. International integrated reporting council (IIRC). google scholar
 • Kalaycı, Ş., Albayrak, A. S., Eroğlu, A., Küçüksille, E., Ak, B., Karaatlı, M., . . . Sungur, O. (2016). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Dinamik Akademi Yayın Dağıtım. google scholar
 • Karabınar, S. (2005). Kültür-muhasebe etkileşimi açısından muhasebe iklimi: Muhasebeye Kültürel Bakışlar.Seçkin Yayıncılık. google scholar
 • Karabınar, S., ve Güvenç, N. (2006). İçel ilinde faaliyet gösteren bağımsız muhasebe meslek mensuplarının kültür bazlı muhasebe değerleri. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 210–217. google scholar
 • Kardeş Selimoğlu, S., ve Yeşilçelebi, G. (2019). Entegre raporlama ve bütünleşik güvence modeli: Türkiye’deki farkındalığın Delphi tekniği ile araştırılması. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 680–703. google scholar
 • Kıymık, H. (2015). Örgütsel kültür ve örgütsel muhasebe kültürü ile hileli finansal raporlama arasındaki ilişki: BİST hizmet endeksinde araştırma. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. google scholar
 • Koleśnik, K. (2013). The role of culture in accounting in the light of Hofstede’s, Gray’s and Schwartz’s cultural dimensions theories - A literature review. Financial Internet Quarterly ‘e-Finanse’, 33–41. google scholar
 • Kooiker, K. (2014, Haziran). Towards a new corporate reporting model? Analyzing stakeholder opinions concerning the role of business in society and integrated reporting. University of Twente Student Theses: http://essay.utwente.nl/65567/1/Kooiker_MA_MB.pdf adresinden alındı google scholar
 • Maniora, J. (2017). Is integrated reporting really the superior mechanism for the integration of ethics into the core business model? An empirical analysis. Journal of Business Ethics, 755–786. google scholar
 • MIA-ACCA. (2016). MIA-ACCA integrated reporting survey. Kuala Lumpur: Malaysian Institute of Accountants (MIA) ve Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). google scholar
 • Nakip, M., ve Yaraş, E. (2016). SPSS uygulamalı pazarlama araştırmalarına giriş. Seçkin Yayıncılık. google scholar
 • Ömürbek, V., ve Kılınç, Z. (2019). Muhasebe meslek mensuplarının entegre raporlamaya ilişkin farkındalık düzeylerinin belirlenmesi: Göller bölgesinde bir araştırma. Muhasebe ve Finans Araştırmaları Dergisi, 157–182. google scholar
 • Önce, S., Onay, A., ve Yeşilçelebi, G. (2015). Corporate sustainability reporting and situation in Turkey. Journal of Economics, Finance and Accounting, 230–252. google scholar
 • Özdaşlı, E. (2017). Muhasebe kültürü değerlerinin muhasebe meslek mensuplarının içsel ve dışsal motivasyonları üzerine etkisi: Bir araştırma. Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. google scholar
 • Salter, S. B., ve Niswander, F. (1995). Cultural influence on the development of accounting systems internationally: A test of Gray’s [1988] theory. Palgrave Macmillan Journals, 379–397. google scholar
 • Solak, B., Gönen, S., ve Rasgen, M. (2017). Muhasebe meslek mensuplarının entegre raporlamaya ilişkin farkındalık düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir alan araştırması. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 166–188. google scholar
 • Tecimer, Y. (2010, Aralık). Halka açık şirketlerde muhasebe kültür değerlerine yönelik bir araştırma. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. google scholar
 • Yüksel, F., ve Aracı, H. (2017). Entegre raporlama, Türk işletmelerinin entegre raporlamaya bakışı üzerine bir araştırma. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 741–757. google scholar
 • Zorlu, H. (2016). Raporlama; adillik, sorumluluk, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerinin hayata geçmesinde şirketler için önemli bir araç. TÜYİD Hissedar Dergisi, 40–41. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Karaburun, G., & Demirci, Ş.D. (2020). The Relationship Between Accounting Culture and Integrated Reporting Awareness. Journal of Economy, Culture and Society, 0(62), 345-364. https://doi.org/10.26650/JECS2020-0057


AMA

Karaburun G, Demirci Ş D. The Relationship Between Accounting Culture and Integrated Reporting Awareness. Journal of Economy, Culture and Society. 2020;0(62):345-364. https://doi.org/10.26650/JECS2020-0057


ABNT

Karaburun, G.; Demirci, Ş.D. The Relationship Between Accounting Culture and Integrated Reporting Awareness. Journal of Economy, Culture and Society, [Publisher Location], v. 0, n. 62, p. 345-364, 2020.


Chicago: Author-Date Style

Karaburun, Gözde, and Şuayyip Doğuş Demirci. 2020. “The Relationship Between Accounting Culture and Integrated Reporting Awareness.” Journal of Economy, Culture and Society 0, no. 62: 345-364. https://doi.org/10.26650/JECS2020-0057


Chicago: Humanities Style

Karaburun, Gözde, and Şuayyip Doğuş Demirci. The Relationship Between Accounting Culture and Integrated Reporting Awareness.” Journal of Economy, Culture and Society 0, no. 62 (Jun. 2021): 345-364. https://doi.org/10.26650/JECS2020-0057


Harvard: Australian Style

Karaburun, G & Demirci, ŞD 2020, 'The Relationship Between Accounting Culture and Integrated Reporting Awareness', Journal of Economy, Culture and Society, vol. 0, no. 62, pp. 345-364, viewed 25 Jun. 2021, https://doi.org/10.26650/JECS2020-0057


Harvard: Author-Date Style

Karaburun, G. and Demirci, Ş.D. (2020) ‘The Relationship Between Accounting Culture and Integrated Reporting Awareness’, Journal of Economy, Culture and Society, 0(62), pp. 345-364. https://doi.org/10.26650/JECS2020-0057 (25 Jun. 2021).


MLA

Karaburun, Gözde, and Şuayyip Doğuş Demirci. The Relationship Between Accounting Culture and Integrated Reporting Awareness.” Journal of Economy, Culture and Society, vol. 0, no. 62, 2020, pp. 345-364. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JECS2020-0057


Vancouver

Karaburun G, Demirci ŞD. The Relationship Between Accounting Culture and Integrated Reporting Awareness. Journal of Economy, Culture and Society [Internet]. 25 Jun. 2021 [cited 25 Jun. 2021];0(62):345-364. Available from: https://doi.org/10.26650/JECS2020-0057 doi: 10.26650/JECS2020-0057


ISNAD

Karaburun, Gözde - Demirci, ŞuayyipDoğuş. The Relationship Between Accounting Culture and Integrated Reporting Awareness”. Journal of Economy, Culture and Society 0/62 (Jun. 2021): 345-364. https://doi.org/10.26650/JECS2020-0057TIMELINE


Submitted16.05.2020
Accepted08.09.2020
Published Online23.10.2020

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.