Research Article


DOI :10.26650/JECS2020-0026   IUP :10.26650/JECS2020-0026    Full Text (PDF)

Barriers in Achieving Social Cohesion: A Qualitative Study

Edip AygülerSema BuzBekir Güzel

Turkey currently has a large number of asylum applications from asylum seekers demanding international protection and expecting to move on to third countries. The number of asylum seekers in Turkey increased dramatically following the mass immigration of refugees from Syria in 2011. This situation has led to some conflicts between the local community members and asylum seekers. It has become evident that all asylum seekers under international protection status and local community members should develop a mutual social cohesion process. To understand how to make social cohesion more successful and to reveal the deficiencies in existing social cohesion activities, semi-structured, in-depth interviews were conducted with 17 NGO professionals and 15 non-Syrian asylum seekers. Taking a phenomenological approach, the resulting interview data were analyzed using the MAXQDA 12 program. Four themes emerged: (1) how participants define social cohesion; (2) how the insufficiency/deficiency of existing social cohesion activities affect social cohesion; (3) local community member factors that hinder social cohesion; and (4) asylum seeker factors that hinder social cohesion. The results suggest that, in order for social cohesion efforts to succeed, comprehensive cohesion policies must be developed and cooperation among stakeholders must be increased. It was observed that it is important that social cohesion activities are conducted with the equal participation of all parties, they are constructed on similarities across the groups, and planned in such a way that prejudices are reduced and cohesive neighborhood living is realized.

DOI :10.26650/JECS2020-0026   IUP :10.26650/JECS2020-0026    Full Text (PDF)

Sosyal Uyumun Başarılmasının Önündeki Engeller: Niteliksel Bir Çalışma

Edip AygülerSema BuzBekir Güzel

Türkiye, çok sayıda sığınmacının uluslararası koruma başvurusu yaptığı ve üçüncü ülkelere gitmek için beklediği bir ülke konumundadır. 2011 yılında Suriye’den Türkiye’ye doğru gerçekleşen kitlesel göç hareketinden sonra ülkedeki sığınmacı sayısı iyice artmıştır. Bu durum yerel toplum mensupları ile sığınmacılar arasında birtakım çatışmaların çıkmasına sebep olmuş ve uluslararası koruma statüsü altındaki Suriyeli olmayan sığınmacılar başta olmak üzere tüm yabancıların yerel toplum üyeleriyle eşit düzlemde bir sosyal uyum ilişkisi geliştirmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu noktada başarılı bir sosyal uyumun nasıl olabileceğini anlamak ve sosyal uyum amacıyla yapılan mevcut çalışmalardaki eksiklikleri ortaya koymak adına, Ankara’da sığınmacılara hizmet sunan çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalışan 17 meslek elemanı ve bu kurumların ikisinden hizmet alan 15 Suriyeli olmayan sığınmacı ile yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler MAXQDA 12 programı aracılığıyla fenomonolojik yaklaşımla analiz edilmiş ve dört tema ortaya koyulmuştur. İlk temada öznelerin sosyal uyumu nasıl tanımladığı, ikincisinde mevcut sosyal uyum faaliyetlerinin yetersizliğinin/ eksikliğinin sosyal uyumu nasıl etkilediği, üçüncüsünde yerel toplum üyelerinden kaynaklanan sosyal uyumu zorlaştıran durumlara ve sonuncusunda sığınmacılardan kaynaklanan uyumu zorlaştıran etmenlere yer verilmiştir. Çalışma sonucunda sosyal uyum çalışmalarının başarılı olabilmesi için kamu tarafından kapsamlı uyum politikalarının geliştirilmesi ile paydaşlar arasında iş birliğinin arttırılmasının gerekli olduğu tespit edilmiştir. Sosyal uyum çalışmalarının tarafların eşit katılımıyla gerçekleştirilmesinin, benzerlikler üzerinden kurgulanmasının, ön yargıları azaltacak şekilde planlanmasının ve bir arada yaşanılan muhitlerde gerçekleştirilmesinin önemli olduğu görülmüştür.


EXTENDED ABSTRACT


The Republic of Turkey is geographically situated as a bridge between Asia and Europe. Because of this, the country is host to many asylum seekers with international protection status. Over the past ten years, there has been a dramatic increase in the number of asylum seekers, making the establishment of social cohesion between local communities and asylum seekers a necessity. This study was carried out with professionals from non-governmental organizations that work with asylum seekers. The aim of the research was to define the concept of social cohesion and, by addressing current practices and challenges, to determine how successful social cohesion can best be carried out. Semi-structured in-depth interviews were held with 17 Ankara-based professional staff from a number of non-governmental organizations and 15 non-Syrian asylum seekers from two of these organizations. Taking a phenomenological approach, analysis was conducted using the MAXQDA 12 package qualitative research program. Four themes emerged as a result of this analysis.

Theme one, defining social cohesion, explores how professionals define and understand the concept of social cohesion. Theme two, the nature of existing adaptation activities, reveals the impact on social cohesion of a lack of or insufficient adaptation activities. Such activities are organized and run by institutions and organizations and this theme also explores the attitudes of those working in the field. Social cohesion is not a unilateral process. Therefore, theme three, situations originating in the local community, reveals how factors relating to local community members can hinder social cohesion, and theme four, situations arising from asylum seekers, reveals the characteristics and backgrounds of asylum seekers that directly or indirectly hinder social cohesion. The study concludes that there is insufficient cooperation between the public, civil society organizations, and local government. Local government services, projects, and budgets are inadequate to meet asylum seeker needs. In addition, social cohesion activities have been slow to start, are project-based, and are not sustainable due to the changing demands of funders. The research found that asylum seekers and local community members are not able to adequately participate in social cohesion activities.

Research participants discussed the role of marginalizing and discriminatory language in the media leading to inaccurate impressions of asylum seekers. They also noted that local community members do not have sufficient knowledge about asylum seekers and do not attempt to contact or befriend them, and that Turkey’s economic recession and the ambivalent attitude of the local community toward asylum seekers has made it difficult to establish social relations.

Despite the fact that many asylum seekers remain in Turkey for the long term, many exhibit poor motivation to learn Turkish. This is due to perceptions of Turkey as a temporary, interim, destination. Concerns about repatriation, and socio-demographic characteristics, such as gender, age, and education can also negatively impact social cohesion. The Turkish government currently does not have an asylum seeker social cohesion strategy. To increase social cohesion between local community members and asylum seekers, comprehensive social policies must be implemented, coordinating the work of public, local, and non-governmental organizations toward the goal of social cohesion. NGO activities that reduce prejudice and increase harmony are critical for social cohesion to persist and succeed. Therefore, NGOs should receive more support to undertake such work. When engaging in social cohesion activities, prejudices can be reduced by highlighting the similarities between asylum seekers and the local community. For increasing to communication between two communities funding organizations and holding events in neighborhoods where both parties live allows participants to interact with each other. Such activities should be beneficial to participants and reduce negative emotions. Organizers of social cohesion activities should bear in mind that greater understanding can be achieved when individuals engaging with peers from the other side and meeting people facing similar challenges in life.


PDF View

References

 • Alba R. (2005). Bright vs blurred boundaries: second-generation assimilation and exclusion in France, Germany, and the United States. Ethnic andRacial Studies, 28(1), 20-49. google scholar
 • Ager, A., & Strang, A. (2008). Understanding integration: A conceptual framework. Journal of Refugee Studies, 21(2), 166-191. google scholar
 • Akıncı, B., Nergiz, A., & Gedik, E. (2015). Uyum süreci üzerine bir değerlendirme: Göç ve toplumsal kabul. Göç Araştırmaları Dergisi, (2), 58-83. google scholar
 • Akman, K. (2018). Göç yönetiminde yerel yönetimler ve STK iş birliği. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 1(3), 452-466. google scholar
 • Aslan, G. G., & Güngör, F. (2019). Suriyeli sığınmacıların Türkiye’ye göç sonrası yaşadığı sorunlar: İstanbul örneği. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 1602-1632. google scholar
 • Back, L., Keith, M., Khan, A., Shukra, K., & Solomos, J. (2002). New Labour’s white heart: politics, multiculturalism and the return of assimilation. The Political Quarterly, 73(4), 445-454. google scholar
 • Banerjee, S. B., & Linstead, S. (2001). Globalization, multiculturalism and other fictions: colonialism for the new millennium? Organization, 8(4), 683-722. google scholar
 • Belediye Kanunu (2005, 3 Temmuz). Resmi Gazete (Sayı: 25874). Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/ MevzuatMetin/1.5.5393.pdf google scholar
 • Bloemraad, I., Korteweg, A., & Yurdakul, G. (2008). Citizenship and immigration: Multiculturalism, assimilation, and challenges to the nation-state. Annual Review of Sociology, 34, 153-179. google scholar
 • Buğra, A. (2016). Kapitalizm, yoksulluk ve Türkiye’de sosyal politika. İstanbul: İletişim Yayınları. google scholar
 • Cankurtaran, Ö., & Albayrak, H. (2019). Suriye’den Türkiye’ye kadın olmak. Ankara: Merdiven Yayın. google scholar
 • Cheong, P. H., Edwards, R., Goulbourne, H., & Solomos, J. (2007). Immigration, social cohesion and social capital: A critical review. Critical Social Policy, 27(1), 24-49. google scholar
 • Corbin, J. M., & Strauss, A. (1990). Grounded theory research: Procedures, canons, and evaluative criteria. Qualitative Sociology, 13(1), 3-21. google scholar
 • Çakırer Özservet, Y. (2016). Uluslararası Göç, yerel yönetimler ve toplumsal uyum. TBB İller ve Belediyeler Dergisi, 813, 48-55. google scholar
 • Çebi, E. (2017). The role of Turkish NGOs in social cohesion of Syrians. Turkish Journal of Middle Eastern Studies, 135-170. google scholar
 • Çelik, K. (2018). Kültürlerarası duyarlılık ve birlikte yaşam. Ankara: Tünel Ada Çeviri Yayıncılık. google scholar
 • Çetin, İ. (2016). Suriyeli mültecilerin işgücüne katılımları ve entegrasyon: Adana-Mersin örneği. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(4), 1001-1016. google scholar
 • Dandy, J., & Pe-Pua, R. (2015). The refugee experience of social cohesion in Australia: Exploring the roles of racism, intercultural contact, and the media. Journal of Immigrant & Refugee Studies, 13(4), 339-357. google scholar
 • Duğan, Ö., & Gürbüz, S. (2018). Suriyeli sığınmacıların sosyal entegrasyonuna yönelik bir araştırma. Turkish Studies Social Sciences, 13(26), 529-546. google scholar
 • Duruel, M. (2017). Suriyeli sığınmacıların Türk emek piyasasına etkileri, fırsatlar ve tehditler. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3(2), 207-222. google scholar
 • Doytcheva, M. (2009). Çokkültürlülük. Tuğba akıncılar onmuş (Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları. google scholar
 • Erdoğan, M. M. (2014). Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal kabul ve uyum araştırması. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO). google scholar
 • Erdoğan, M. M. (2017). Türkiye’deki Suriyeliler: toplumsal kabul ve uyum. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • Erdoğan, M. M., Kavukçuer, Y., & Çetinkaya, T. (2017). Türkiye’de yaşayan Suriyeli mültecilere yönelik medya algısı. Ankara: Özgürlük Araştırmaları Derneği. google scholar
 • Erdoğan, M.M. (2019). Türkiye’deki Suriyeli mülteciler. Ankara: Konrad-Adenauer-Stiftung google scholar
 • Fozdar, F. (2012). Social cohesion and skilled Muslim refugees in Australia: Employment, social capital and discrimination. Journal of Sociology, 48(2), 167-186. google scholar
 • Geddes A. (2007) The Europeanization of what? migration, asylum and the politics of European integration. İçinde: Faist T., Ette A. (Edt.) The Europeanization of National Policies and Politics of Immigration. Migration, Minorities and Citizenship. London: Palgrave Macmillan. google scholar
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, (2020). T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Web Sayfası. Erişim Tarihi: 14.09.2020, Erişim Adresi: https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638 google scholar
 • Heyneman, S. P. (2000). From the party/state to multi-ethnic democracy: education and its influence on social cohesion in Europe and central Asia region. EducationalEvaluation andPolicyAnalysis, 22 (2), 173-191. google scholar
 • Hussein, S., Manthorpe, J., & Stevens, M. (2011). Exploring the potential of refugees and asylum seekers for social care work in England: A qualitative study. Health & Social Care in the Community, 19(5), 468-475. google scholar
 • İçduygu, A. (2004). Türkiye’de kaçak göç. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları. google scholar
 • İçduygu, A. (2017). Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar: “Siyasallaşan” bir sürecin analizi. Toplum ve Bilim, 140, 27-41. google scholar
 • Jenson, J., & Saint-Martin, D. (2003). New Routes to Social Cohesion? Citizenship and the Social Investment State. The Canadian Journal of Sociology / Cahiers Canadiens De Sociologie, 28(1), 77-99. google scholar
 • Kantzara, V. (2011). The Relation of education to social sohesion. Social Cohesion and Development, 6 (1), 37-50. google scholar
 • KONDA. (2020). Konda barometresi, Suriyeli sığınmacılara bakış. 04.01.2020 tarihinde https://konda.com.tr/tr/ rapor/suriyeli-siginmacilara-bakis/ adresinden alındı. google scholar
 • Laughland-Booy, J., Skrbis, Z., & Tranter, B. (2014). Toleration or trust? Investigating the acceptance of ‘boat people’among young Australians. Australian Journal of Social Issues, 49(2), 195-217. google scholar
 • Lordoğlu, K., & Aslan, M. (2016). En fazla Suriyeli göçmen alan beş kentin emek piyasalarında değişimi 2011-2014. Çalışma ve Toplum Dergisi, 49 (2), 789-808. google scholar
 • Mackreath, H., & Sağnıç, Ş. G. (2017). Türkiye’de Sivil Toplum ve Suriyeli Mülteciler. Helsinki Yurttaslar Dernegi. google scholar
 • Markaki, Y. & Longhi, S. (2012). What determines attitudes to immigration in European countries? An analysis at the regional level. London: Norface Migration Discussion Paper No. 32. google scholar
 • Mason, J. (2002). Qualitative Research (2. baskı). Sage Publications: London. google scholar
 • Mixed Migration Centre. (2020). Destination unknown - Afghans on the move in Turkey. 14.09.2020 tarihinde http:// www.mixedmigration.org/resource/destination-unknown-afghans-on-the-move-in-turkey/ adresinden alındı. google scholar
 • Mulvaney-Day, N. E., Alegria, M., & Sribney, W. (2007). Social cohesion, social support, and health among Latinos in the United States. Social Science & medicine, 64(2), 477-495. google scholar
 • Neuman, W. L. (S Özge; Çev). (2012). Toplumsal araştırma yöntemleri: Nicel ve nitel yaklaşımlar. İstanbul: Yayın Odası. google scholar
 • Nowicka, M. ve Krzyzowski, L. (2016). The social distance of poles to other minorities: A study of four cities in Germany and Britain. Journal of Ethnic and Migration Studies, 6(23), 1-20. google scholar
 • ORSAM. (2015). Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye ekonomik etkileri: sentetik bir modelleme. Rapor No: 196. google scholar
 • Özdemir, E. (2017). Suriyeli mültecilerin Türkiye’deki algıları. Savunma Bilimleri Dergisi, 16(1), 116-136. google scholar
 • Özüdoğru, H. Y., Kan, A., Uslu, L., & Yaman, E. (2018). Yerel halkın Suriyelilere yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 18(40/2), 115-140. google scholar
 • Patton, M. Q. (M, Bütün ve S. B. Demir, Çev. Edt.) (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. google scholar
 • Phillimore, J., & Goodson, L. (2006). Problem or opportunity? Asylum seekers, refugees, employment and social exclusion in deprived urban areas. Urban Studies, 43(10), 1715-1736. google scholar
 • Sirkeci, İ. (2016). Uyum çalışmalarına giriş. B. D. Şeker, İ. Sirkeci ve M.M. Yüceşahin, (Edt.), Göç ve Uyum (1-10) içinde. Londra: Transnational Press. google scholar
 • Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research. New York: Sage Publications. google scholar
 • Şen, F. (2017). Bir ‘öteki’ olarak mülteciler: Suriyeli mültecilerin ana akım ve alternatif medyada temsili. Atatürk İletişim Dergisi, (12), 27-42. google scholar
 • Şimşek, D. (2018). Mülteci entegrasyonu, göç politikaları ve sosyal sınıf: Türkiye’deki Suriyeli mülteciler örneği. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 18(40/2), 367-392. google scholar
 • Tekinalp, Ş. (2005). Küreselleşen dünyanın bunalımı: Çokkültürlülük. Journal of istanbul Kültür University, 1, 75-87. google scholar
 • Türk, G. D. (2016). Türkiye’de Suriyeli mültecilere yönelik sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin bir değerlendirme. Marmara İletişim Dergisi, (25), 145-157. google scholar
 • UNHCR. (2020). UNHCR Türkiye istatistikleri. 10.01.2020 tarihinde https://www.unhcr.org/tr/unhcr-turkiye-istatistikleri adresinden alındı. google scholar
 • UN WOMEN. (2018) Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyeli kadın ve kız çocukların ihtiyaç analizi. 10.02.2020 tarihinde http://sgdd.org.tr/wp-content/uploads/2018/08/The_ Needs_ Assessment_TR_WEB.pdf adresinden alındı. google scholar
 • Yemen, A., Ölmez Ü., & Oruç S. (2017). Ankara’nın göçmen Türkmenleri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(4), 1123-1142. google scholar
 • Yılmaz, E., & Ünal, S. (2018). Türkiye’deki kamu politikalarının Suriyeli sığınmacıların uyum süreçlerine yansımaları. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6 (14), 318-330. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Aygüler, E., Buz, S., & Güzel, B. (2021). Barriers in Achieving Social Cohesion: A Qualitative Study. Journal of Economy, Culture and Society, 0(63), 339-357. https://doi.org/10.26650/JECS2020-0026


AMA

Aygüler E, Buz S, Güzel B. Barriers in Achieving Social Cohesion: A Qualitative Study. Journal of Economy, Culture and Society. 2021;0(63):339-357. https://doi.org/10.26650/JECS2020-0026


ABNT

Aygüler, E.; Buz, S.; Güzel, B. Barriers in Achieving Social Cohesion: A Qualitative Study. Journal of Economy, Culture and Society, [Publisher Location], v. 0, n. 63, p. 339-357, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Aygüler, Edip, and Sema Buz and Bekir Güzel. 2021. “Barriers in Achieving Social Cohesion: A Qualitative Study.” Journal of Economy, Culture and Society 0, no. 63: 339-357. https://doi.org/10.26650/JECS2020-0026


Chicago: Humanities Style

Aygüler, Edip, and Sema Buz and Bekir Güzel. Barriers in Achieving Social Cohesion: A Qualitative Study.” Journal of Economy, Culture and Society 0, no. 63 (Sep. 2021): 339-357. https://doi.org/10.26650/JECS2020-0026


Harvard: Australian Style

Aygüler, E & Buz, S & Güzel, B 2021, 'Barriers in Achieving Social Cohesion: A Qualitative Study', Journal of Economy, Culture and Society, vol. 0, no. 63, pp. 339-357, viewed 16 Sep. 2021, https://doi.org/10.26650/JECS2020-0026


Harvard: Author-Date Style

Aygüler, E. and Buz, S. and Güzel, B. (2021) ‘Barriers in Achieving Social Cohesion: A Qualitative Study’, Journal of Economy, Culture and Society, 0(63), pp. 339-357. https://doi.org/10.26650/JECS2020-0026 (16 Sep. 2021).


MLA

Aygüler, Edip, and Sema Buz and Bekir Güzel. Barriers in Achieving Social Cohesion: A Qualitative Study.” Journal of Economy, Culture and Society, vol. 0, no. 63, 2021, pp. 339-357. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JECS2020-0026


Vancouver

Aygüler E, Buz S, Güzel B. Barriers in Achieving Social Cohesion: A Qualitative Study. Journal of Economy, Culture and Society [Internet]. 16 Sep. 2021 [cited 16 Sep. 2021];0(63):339-357. Available from: https://doi.org/10.26650/JECS2020-0026 doi: 10.26650/JECS2020-0026


ISNAD

Aygüler, Edip - Buz, Sema - Güzel, Bekir. Barriers in Achieving Social Cohesion: A Qualitative Study”. Journal of Economy, Culture and Society 0/63 (Sep. 2021): 339-357. https://doi.org/10.26650/JECS2020-0026TIMELINE


Submitted06.03.2020
Accepted01.10.2020
Published Online23.12.2020

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.