Research Article


DOI :10.26650/JECS2021-934211   IUP :10.26650/JECS2021-934211    Full Text (PDF)

Determinants of Academic Achievement in Turkey

Hayri Eren SunaMahmut ÖzerSadri ŞensoyBekir Sıddık GürSelahattin GelbalPetek Aşkar

The relationship of in-school and out-of-school factors with academic achievement has been subject to long-term discussion in the context of educational equality. In Turkey, the achievement gap between schools is relatively high, therefore, examining the factors related to achievement is crucial to the mitigation of these differences. Related studies often utilize international large-scale assessments and yield results for particular school types. Therefore, the current study aims to determine the factors related to academic achievement by using data from a student population who took the 2020 High School Transition System (LGS). Accordingly, this study is novel in that it examined the factors related to academic achievement in a high-stake test in Turkey. Data analysis used two-level hierarchical linear modeling. The results demonstrated that between-school variance in LGS achievement is relatively low compared with international large-scale assessments, such as the PISA and TIMSS. The variable with the most significant relationship with student achievement is socioeconomic status of the school followed by teacher seniority, school size, and class size. Moreover, the relationships of the student–teacher ratio and participation in in-service training to achievement are nonsignificant. The results highlight the importance of academic support for socioeconomically disadvantaged students.

DOI :10.26650/JECS2021-934211   IUP :10.26650/JECS2021-934211    Full Text (PDF)

Türkiye’de Akademik Başarının Belirleyicileri

Hayri Eren SunaMahmut ÖzerSadri ŞensoyBekir Sıddık GürSelahattin GelbalPetek Aşkar

Eğitimde okul içi ve okul dışı özelliklerin akademik başarı ile ilişkisi uzun süredir eğitimde fırsat eşitliği bağlamında tartışılmaktadır. Okullar arası başarı farklarının görece yüksek olduğu Türkiye’de bu farkların azaltılabilmesi için başarıyla ilişkili faktörlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla yapılan çalışmalar çoğunlukla PISA ve TIMSS gibi uluslararası başarı izleme araştırmalarını dikkate almış ve belirli okul türlerine yönelik sonuçlar sağlamıştır. Bu çalışmada 2020 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava katılan tüm öğrencilerin verileri kullanılarak akademik başarıyla ilişkili faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Böylece Türkiye’de yüksek beklentili bir sınavdaki başarıyı açıklayan faktörler ilk kez tüm öğrenci evreni üzerinden belirlenmiştir. Verilerin analizinde öğrenci ve okul olmak üzere iki düzeyli hiyerarşik lineer modelleme kullanılmıştır. Araştırma bulguları, LGS merkezi sınavında okullar arası başarı varyansının, uluslararası başarı izleme çalışmalarına kıyasla düşük olduğunu göstermiştir. Öğrenci başarısı ile en güçlü ilişkiye sahip değişkenin okul sosyoekonomik düzeyi olduğu, bu değişkeni öğretmen kıdemi, okul büyüklüğü ve sınıf büyüklüğünün takip ettiği belirlenmiştir. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve hizmet içi eğitime katılım sayısı ise öğrenci başarısı ile anlamlı bir ilişki göstermemiştir. Okul ve öğrenci seviyelerindeki sosyoekonomik düzeyin öğrenci başarısı ile en güçlü ilişkiye sahip olan değişkenler olması, sosyoekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerin ihtiyaç duyduğu akademik desteklerin önemini ortaya koymaktadır.


EXTENDED ABSTRACT


The components of education systems and the interactions between them are in constant motion depending on social and technological changes. Moreover, educational outcomes are directly and indirectly related to in-school and out-of-school characteristics. As such, countries regularly monitor the relationships between these components to obtain feedback on the effectivity of their education systems. A strong relationship between in-school factors and educational outcomes indicates that educational quality is closely related to school characteristics. Furthermore, it is considered a positive indicator of equal opportunity in education. With the strong relationship between out-of-school factors and educational outcomes, the effects of the socioeconomic gap among students on educational outcomes increase, which raises questions and concerns regarding equal opportunity in education. The relationship of in-school and out-of-school factors with educational outcomes is also a major subject of educational research in Turkey. For numerous years, achievement gaps between schools have prompted researchers to examine the factors underlying these differences. Therefore, the majority of studies in Turkey on school characteristics have focused on schools in a particular province or region or a particular type of school by using data from international assessments (i.e., PISA and TIMSS). However, by contrast, the current study examines the factors related to student achievement by using data from students that undertook the LGS examination in 2020. In this context, this study is novel in that it investigated the factors associated with achievement in a high-stake test through the student population at the national level. The study examined six school-level variables, namely, school size, class size, student–teacher ratio, teacher seniority, teachers’ participation in in-service training, and the socioeconomic level of the school. At the student level, socioeconomic status is considered. Consistent with the objective of the research, between-school variance was calculated for verbal and numerical achievement and examined using intraclass correlation coefficients. Factors related to the verbal and numerical achievement of the students were then determined using the hierarchical linear modeling (HLM) method.

The results demonstrate that between-school variance explains 27% and 24% of variation in students’ verbal and numerical achievement, respectively. These rates are slightly low compared with those obtained through international large-scale studies, such as PISA. Nevertheless, determining the relationship between-school characteristics and student achievement, that is, between-school variance can explain the differences in student achievement and remains important to a significant extent. Second, the HLM results indicate that the socioeconomic level of the school exhibits the most significant relationship with the verbal achievement of students. Moreover, the seniority of teachers and school size also have a significant and positive relationships with verbal achievement. The class size, student–teacher ratio, and participation in in-service training are not significantly related to student achievement. Finally, the socioeconomic level reveals a significant relationship with verbal achievement at the student level. The results for numerical achievement are similar. The relationships of the socioeconomic level of the school, teacher seniority, school size, and class size with student achievement are significant. By contrast, the student–teacher ratio and participation in in-service training do not have significant relationships with student achievement. Furthermore, the relationship between socioeconomic level and numerical achievement at the student level is significant. The only difference in the results between numerical and verbal achievement is that the class size is significantly related to numerical achievement but not to verbal achievement. The significant relationships among the school size, class size, and academic achievement are deemed consistent with previous arguments, that is, the level of competition between students is high in large schools and classes, which increases average achievement. Additionally, the fact that class sizes are concurrent with the school size in Turkey should be considered, that is, the bigger the school, the bigger the class. Thus, the number of large-sized schools are higher in metropolitan cities and regions with relatively high socioeconomic levels. Teacher seniority is among the variables most significantly related to student achievement. This result, which is consistent with those of national and international large-scale assessments, highlights the importance of the professional seniority of teachers. Nonetheless, the wide gap between student achievement in Turkey is remarkable. In general, teachers in Turkey begin their professional life in disadvantaged regions and move to socioeconomically advantageous regions and schools with the increase in seniority. This tendency seems to cause the unequal distribution of teachers based on seniority across regions and cities. Moreover, the socioeconomic level of the school is most significantly related to verbal and numerical achievement in students, which is consistent with the findings of previous studies. The fact that the socioeconomic level is significantly related to academic achievement at the student and school levels indicates that out-of-school factors exert a major influence on student achievement. This result emphasizes the importance of projects to support socioeconomically disadvantaged students. In recent years, several projects were implemented for disadvantaged students, such as the Remedial Education and Support Programme in Primary Education (IYEP), the Support and Training Courses (DYK) and the 1,000 Schools in Vocational Education Project by the Ministry of National Education. To address the aforementioned concerns, thereby continuing these projects and expanding their scope are required to mitigate the disadvantages and close gaps in achievement. 


PDF View

References

 • Acar Güvendir, M. (2014). Öğrenci başarılarının belirlenmesi sınavında öğrenci ve okul özelliklerinin Türkçe başarısı ile ilişkisi. Eğitim ve Bilim, 39(172), 163-180. google scholar
 • Akkalkan, H. (2009). Ankara ili Çankaya ilçesinde okul büyüklüğünün öğrencilerin akademik başarısı, okula devamı ve disiplini ile ilişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Türkiye. google scholar
 • Akyüz, G. (2006). Investigation of the effect of teacher and class characteristics on mathematics achievement in Turkey and European Union countries. Elementary Education Online, 5(2), 75-86. google scholar
 • Al Şensoy, S., ve Sağsöz, A. (2015). Öğrenci başarısının sınıfların fiziksel koşulları ile ilişkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 87-104. google scholar
 • Alspaugh, J. W. (1994). The relationship between school size, student teacher ratio and school efficiency. Education, 114(4), 593-601. google scholar
 • Andrews, M., Duncombe, W., & Yinger, J. (2002). Revisiting economies of size in American education: are we any closer to a consensus? Economics of Education Review, 21(3), 245-262. google scholar
 • Arifoğlu, A. (2019). Öğrenci başarısına okul etkisinin araştırılması: TIMSS 2015 Türkiye verisine göre çok düzeyli bir analiz. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye. google scholar
 • Aydın, M. (2015). Öğrenci ve okul kaynaklı faktörlerin TIMSS matematik başarısına etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya. google scholar
 • Barber, M., & Mourshed, M. (2007). How the world’s best-performing school systems come out on top. McKinsey & Company. Retrieved from https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/how-the-worlds-best-performing-school-systems-come-out-on-top google scholar
 • Barry C. L., Horst S. J., Finney S. J., Brown A. R., & Kopp, J. P. (2005). Do examinees have similar test-taking effort? A high-stakes question for low-stakes testing. Int J Test; https://doi.org/10.1080/15305058.2010.508569. google scholar
 • Belfi, B., Haelermans, C., & De Fraine, B. (2016). The long-term differential achievement effects of school socioeconomic composition in primary education: A propensity score matching approach. Br J Educ Psychol, 86(4), 501-525. google scholar
 • Berberoğlu, G., ve Kalender, İ. (2005). Öğrenci başarısının yıllara, okul türlerine, bölgelere göre incelenmesi: ÖSS ve PISA analizi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 4(7), 21-35. google scholar
 • Bölükbaş, S., & Gür, B. S. (2020). Tracking and inequality: The results from Turkey. International Journal of Educational Development, 78. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102262 google scholar
 • Burns, R. J. (2002). Education and social change: A proactive or reactive role? International Review of Education, 48, 21-45. google scholar
 • Caldas, S. J., & Bankston, C. (1997). Effect of school population socioeconomic status on individual academic achievement. The Journal ofEducational Research, 90(5), 269-277. google scholar
 • Chingos, M. M. (2012). The impact of a universal class-size reduction policy: Evidence from Florida’s statewide mandate. Economics ofEducation Review, 31(5), 543-562. google scholar
 • Cingöz, Z. K., ve Gür, B. S. (2020). Ekonomik, sosyal ve kültürel statünün akademik başarıya etkisi: PISA 2015 ve TEOG 2017 sonuçlarının karşılaştırılması. İnsan ve Toplum, 10(4), 247-288. google scholar
 • Cole, J. S., & Osterlind, S. (2008). Investigating differences between low- and high-stakes test performance on a general education exam. The Journal of General Education, 57(2), 119-130. google scholar
 • Condron, D. (2009). Social class, school and non-school environments, and black/white ınequalities in children’s learning. American Sociological Review, 74(5), 683-708. google scholar
 • Cotton, K. (1996). School size, school climate, and student performance. School Improvement Research Series (SIRS). Retrieved from https://educationnorthwest.org/sites/default/files/SizeClimateandPerformance.pdf google scholar
 • Creswell, J. W. (2012). Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. California: Pearson Publishing. google scholar
 • Crispin, L. M. (2016). School size and student achievement: does one size fit all? Eastern Economic Journal, 42, 630-662. google scholar
 • Çelebi, Ö. (2010). A cross-cultural comparıson of the effect ofhuman and physical resources on students’ scientific literacy skills in the Programme for International Student Assessment (PISA) 2006. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Türkiye. google scholar
 • De Giorgi, G., Woolston, W., & Pellizzari, M. (2012). Class size and class heterogeneity. Journal of the European Economic Association, 10(4), 795-830. google scholar
 • De Paola, M., Ponzo, M., & Scoppa, V. (2009). Class size effects on student achievement: Heterogeneity across abilities and fields. Working Papers 200919. Retrieved from http://www.ecostat.unical.it/RePEc/ WorkingPapers/WP19_2009.pdf google scholar
 • Dee, T. S., & West, M. R. (2011). The non-cognitive returns to class size. Educational Evaluation and Policy Analysis, 33(1), 23-46. google scholar
 • Dinçer, M. A., ve Uysal Kolaşin, G. (2009). Türkiye’de öğrenci başarısında eşitsizliğin belirleyicileri. İstanbul: Eğitim Reformu Girişimi (ERG). google scholar
 • Egalite, A. J,. & Kisida, B. (2016) School size and student achievement: A longitudinal analysis. School Effectiveness and School Improvement, 27(3), 406-417. google scholar
 • Ersan, O., & Rodriguez, M. C. (2020). Socioeconomic status and beyond: A multilevel analysis of TIMSS mathematics achievement given student and school context in Turkey. Large-scale Assess Educ, 8, 15. google scholar
 • Essel, R., Badu, E., Owusu-Boateng, W., & Saah, A. A. (2009). In-service training: An essential element in the professional development of teachers. Malaysian Journal of Distance Education, 11(2), 55-64. google scholar
 • Feldman, K. A. (1983). Seniority and experience of college teachers as related to evaluations they receive from students. Research in Higher Education, 18, 3-124. google scholar
 • Ferrâo, M. E., Costa, P. M., & Matos, D. A. S. (2017). The relevance of the school socioeconomic composition and school proportion of repeaters on grade repetition in Brazil: A multilevel logistic model of PISA 2012. Large-scale Assess Educ, 5, 7. google scholar
 • Friedkin, N., & Necochea, J. (1988). School system size and performance: A contingency perspective. Educational Evaluation and Policy Analysis, 10, 237-249. google scholar
 • Fuller, B. (1987). What school factors raise achievement in the third world? Review of Educational Research, 57(3), 255-292. google scholar
 • Gençoğlu, C. (2019). Millî bir destekleme ve yetiştirme sistemi modeli: İlkokullarda yetiştirme programı (İYEP). Milli Eğitim Dergisi, 48(1), 853-881. google scholar
 • Gershenson, S., & Langbein, L. (2015). The effect of primary school size on academic achievement. Educational Evaluation and Policy Analysis, 37(1), 135S-155S. google scholar
 • Giambona, F., & Porcu, M. (2018). School size and students’ achievement: Empirical evidences from PISA survey data. Socio-Economic Planning Sciences, 64, 66-77. google scholar
 • Goldkind, L., & Farmer, G. (2013). The enduring influence of school size and school climate on parents’ engagement in the school community. The School Community Journal, 23, 223-244. google scholar
 • Gür, B. S., Çelik, Z., Bozgeyikli, H., ve Yurdakul, S. (2018). Eğitime bakış 2018: İzleme ve değerlendirme raporu. Ankara: EBSAM. google scholar
 • Jacob, B. A., & Lefgren, L. (2004). The impact of teacher training on student achievement: Quasi-experimental evidence from school reform efforts in Chicago. NBER Working Paper Series, Working Paper 8916. Retrieved from https://www.nber.org/system/files/working_papers/w8916/w8916.pdf google scholar
 • Jacobson, M. J., Levin, J. A., & Kapur, M. (2019). Education as a complex system: Conceptual and methodological implications. Educational Researcher, 48(2), 112-119. google scholar
 • Jepsen, C. (2015). Class size: Does it matter for student achievement. IZA World of Labor 190. Retrieved from https://wol.iza.org/uploads/articles/190/pdfs/class-size-does-it-matter-for-student-achievement.pdf. google scholar
 • Junejo, M. I., Sarwar, S., & Ahmed, R. R. (2017). Impact of in-service training on performance of teachers: A case of STEVTA Karachi Region. International Journal of Experiential Learning & Case Studies, 2(2), 50-60. google scholar
 • Haddad, W. D., Carnoy, M., Rinaldi, R., & Regel, O. (1990). Education and development. World Bank Discussion Papers No: 95. Retrieved from http://documents1.worldbank.org/curated/en/871111468739527551/pdf/multi-page.pdf google scholar
 • Hampden-Thompson, G., & Johnston, J. (2006) Variation in the relationship between non school factors and student achievement on international assessments. Research Report. U.S. Government Printing Office. Retrieved from http://eprints.whiterose.ac.uk/72575/1/Non_school_factors.pdf google scholar
 • Harris, D. N., & Sass, T. R. (2007). Teacher training, teacher quality and student achievement. National Center for Analysis of Longitudinal Data in Education Research (CALDER). Retrieved from https://caldercenter.org/sites/ default/files/1001059_Teacher_Training.pdf google scholar
 • Hawthorne, K. A., Bol, L., Pribesh, S., & Suh, Y. (2015). Effects of motivational prompts on motivation, effort, and performance on a low-stakes standardized test. Res PractAssess., 10: 30-38. google scholar
 • Hoxby, C. M. (2000). The effects of class size on student achievement: New evidence from population variation. Quarterly Journal of Economics, 115(4), 1239-1285. google scholar
 • Irvine, J. (2018). Relationship between teaching experience and teacher effectiveness: Implications for policy decisions. Journal of Instructional Pedagogies, 22, 1-19. google scholar
 • Kalfa, Y. (2006). Okul büyüklüğünün kalite, verim ve öğrenci başarısına etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Türkiye. google scholar
 • Karakütük, K., & Tunç, B. (2004). Okul büyüklüğü-sınıf büyüklüğü. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 1. google scholar
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları google scholar
 • Kersha, Y. (2020). School socioeconomic composition as a factor of educational inequality reproduction. Educational Studies Moscow, 4, 85-112. google scholar
 • Knoth Humlum, M., & Smith, N. (2014). Long-term effects of school size on students’ outcomes. IZA Discussion Paper No. 8032. Retrieved from http://anon-ftp.iza.org/dp8032.pdf google scholar
 • Li, I., & Dockery, M. (2014). Socio-economic status of schools and university academic performance: Implications for Australia’s higher education expansion. National Centre for Student Equity in Higher Education (NCSEHE). Retrieved from https://www.ncsehe.edu.au/wp-content/uploads/2015/01/Li-and-Dockery-Schools-SES-22-Jan-edited_formatted.pdf google scholar
 • Lu, M., Loyalka, P., Sh, Y., Chang, F., Liu, C., & Rozelle, S. (2017). The impact of teacher professional development programs on student achievement in rural China. Stanford Center for International Development. Working Paper No. 600. Retrieved from https://siepr.stanford.edu/sites/default/files/publications/600wp_2.pdf google scholar
 • Marks, G. N., Creswell, J., & Ainley, J. (2007). Explaining socioeconomic inequalities in student achievement: The role of home and school factors. Educational Research and Evaluation, 12(2), 105-128. google scholar
 • Martin, M. O., Mullis, I. V. S., Foy, P., & Hooper, M. (2016). TIMSS 2015 international results in science. Retrieved from Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center. google scholar
 • McMillen, B. J. (2004). School size, achievement, and achievement gaps. Education Policy Analysis Archives, 12(58), 1-24. google scholar
 • MEB (2019). Türkçe-Matematik-Fen Bilimleri Öğrenci Başarı İzleme Araştırması (TMF-ÖBA)-I: 2019 4. sınıf seviyesi. Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi No: 9. Ankara: MEB. google scholar
 • Mendolia, S., Paloyo, A. R., & Walker, I. (2018). Heterogeneous effects of high school peers on educational outcomes, Oxford Economic Papers, 70(3), 613-634. google scholar
 • Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P., Kelly, D. L., & Fishbein, B. (2020). TIMSS 2019 international results in mathematics and science. Retrieved from Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center. google scholar
 • Murnane, J. R., & Phillips, B. R. (1981). What do effective teachers of inner-city children have in common?. Social Science Research, 10(1), 83-100. google scholar
 • Naylor, R., & Sayed, Y. (2014). Teacher quality: evidence review. Australian Department of Foreign Affairs and Trade. Retrieved from https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/evidence-review-teacher-quality.pdf google scholar
 • Newman, D., & Newman, I. (2012). Multilevel modeling: Clarifying issues of concern. Multiple Linear Regression Viewpoints, 38(1), 26-33. google scholar
 • OECD (2005). School factors related to quality and equity results from PISA 2000. Retrieved from https://www. oecd.org/education/school/programmeforinternationalstudentassessmentpisa/34668095.pdf google scholar
 • OECD (2019). PISA 2018 results (Volume I). Paris: OECD Publishing. google scholar
 • Önder, E., ve Güçlü, N. (2019). İlköğretimde okullar arası başarı farklılıklarını azaltmaya yönelik çözüm önerileri. Eğitim Bilimleri Dergisi, 40, 109-132. google scholar
 • Özdemir, N., ve Yalçın, M. T. (2019). Ortaöğretim öğrencilerinin akademik başarısı ile okul ve öğrenci düzeyi değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesi: İki düzeyli yol analizi. Eğitim ve Bilim, 44(200), 93-116. google scholar
 • Özer, M., & Perc, M. (2020). Dreams and realities of school tracking and vocational education, Palgrave Communications, 6, 34. google scholar
 • Özer, M. (2020a). What PISA tells us about performance of education systems?. Bartın University Journal of Faculty of Education, 9(2), 217-228. google scholar
 • Özer, M. (2020b). Mesleki eğitimde paradigma değişimi: Türkiye’nin mesleki eğitim ile imtihanı. İstanbul: Maltepe Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • Özer, M. (2021a). A new step towards narrowing the achievement gap in Turkey: “1,000 schools in vocational education and training” Project. Bartın University Journal of 'Faculty of Education, 10(1), 97-108. google scholar
 • Özer, M. (2021b). Eğitim politikalarında sistemik uyum. İstanbul: Maltepe Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • Özer, M., & Perc, M. (2021). Impact of social networks on the labor market inequalities and school-to-work transitions. Journal of Higher Education, 11(1), 38-50. google scholar
 • Özer, M., Gençoğlu, C., ve Suna, H. E. (2021a). Türkiye’de eğitimde eşitsizlikleri azaltmak için uygulanan politikalar. Ondokuz Mayıs Universitesi Egitim Fakültesi, 39(2), 294-312. google scholar
 • Özer, M., Gençoğlu, C., ve Suna, H. E. (2021b). Okul öncesi eğitimin Türkiye’de gelişimi ve eşitsizlikleri azaltmadaki rolü. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 11(1), 356-370. google scholar
 • Özoğlu, M. (2015). Mobility-related teacher turnover and the unequal distribution of experienced teachers in Turkey. Educational Sciences: Theory & Practice, 15(4), 891-909. https://doi.org/10.12738/estp.2015.4.2619 google scholar
 • Özoğlu, M., Gür, B. S., ve Altunoğlu, A. (2013). Türkiye ve dünyada öğretmenlik: Retorik ve pratik. Ankara: Eğitimciler Birliği Sendikası. google scholar
 • Perry, L., & McConney, A. (2010). School socio-economic composition and student outcomes in Australia: Implications for educational policy. Australian Journal of Education. 54. google scholar
 • Quagliata, T. (2008). ls there a positive correlation between socioeconomic status and academic achievement?. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, St. John Fisher College, Amerika. google scholar
 • Raudenbush, S. W., & Bryk, A. S. (2002). Hierarchical linear models: Applications and data analysis methods (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. google scholar
 • Reimer Jones, K., & Ezeife, A. N. (2011). School size as a factor in the academic achievement of elementary school students. Psychology, 2(8), 859-868. google scholar
 • Richman, S., Demers, A., & Poznyak, D. (2019). What matters for student achievement? Exploring teacher instructional practices and the role of school-level and student-level characteristics. Washington, USA: Mathematica. Retrieved from https://www.mathematica.org/our-publications-and-findings/publications/what-matters-for-student-achievement-exploring-teacher-instructional-practices-and-the-role-of google scholar
 • Rockstroh, A. H. (2013). Teacher characteristics on student achievement: An examination of high schools in Ohio. Capstone Projects. Retrieved from https://uknowledge.uky.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www. google.com/&httpsredir=1&article=1048&context=mpampp_etds google scholar
 • Schwartz, R. M., Schmitt, M. C., & Lose, M. K. (2012). Effects of teacher-student ratio in response to ıntervention approaches. The Elementary School Journal, 112(4), 547-567. google scholar
 • Shafrir, R., Shavit, Y., & Blank, C. (2016). Is less really more? On the relationship between class size and educational achievement in Israel. State of the Nation Report: Society, Economy and Policy, 199-218. google scholar
 • Shapson, S. M. (1972). Optimum class size? A review of the literature. The Board of Education for the City of Toronto. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED070757.pdf google scholar
 • Suna, H. E., Tanberkan, H., & Özer, M. (2020). Changes in literacy students in Turkey by years and school types: Performance of students in PISA applications. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 11(1), 76-97. google scholar
 • Suna, H. E., Gür, B. S., Gelbal, S., & Özer, M. (2020a). Science high school students’ socioeconomic background and their preferences regarding their transition into higher education. Journal of Higher Education, 10(3), 356-370. google scholar
 • Suna, H. E., Tanberkan, H., Eroğlu, E., Özer, M., & Gür, B. S. (2020b). Horizontal skills mismatch in vocational education in Turkey: The reasons for out-of-field employment. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 40(2), 931-955. google scholar
 • Suna, H. E., Tanberkan, H., Gür, B. S., Perc, M., & Özer, M. (2020c). Socioeconomic status and school type as predictors of academic achievement. Journal of Economy Culture and Society, 61(1), 41-64. google scholar
 • Suna, H. E., ve Özer, M. (2021a). Türkiye’de sosyoekonomik düzey ve okullar arası başarı farklarının akademik başarı ile ilişkisi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 12(1), 54-70. google scholar
 • Suna, H. E., & Özer, M. (2021b). The impact of school tracking on secondary vocational education and training in Turkey. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, doi: 10.16986/HUJE.2021068158 google scholar
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5th ed.). Boston: Allyn & Bacon. google scholar
 • Taing, A. (2016). The impact of high school socioeconomic composition on college enrollment, persistence, and graduation: A multilevel multiple group analysis. Yayımlanmamış Doktora Tezi, California Riverside Üniversitesi, ABD. google scholar
 • Temple, J. (2001). Growth effects of education and social capital in the OECD countries. Retrieved from https:// www.oecd.org/innovation/research/1825293.pdf google scholar
 • Usta, G., ve Şimşek, A. S. (2014). Okul büyüklüğü ile öğrenci başarısı arasındaki ilişkide aracı değişkenlerin etkisi: PISA 2012 Türkiye. IV. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi. Retreived from https://www.researchgate.net/publication/269988139_Okul_Buyuklugu_ile_Ogrenci_Basarisi_Arasindaki_ Iliskide_Araci_Degiskenlerin_Etkisi_PISA_2012_Turkiye google scholar
 • Uzun, G., ve Çokluk Bökeoğlu, Ö. (2019). Akademik başarının okul, aile ve öğrenci özellikleri ile ilişkisinin çok düzeyli yapısal eşitlik modellemesi ile incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 52(3), 655-684. google scholar
 • Xuan, X., Xue, Y., Zhang, C., Luo, Y., Jiang, W., & Qi, M.(2019) Relationship among school socioeconomic status, teacher-student relationship, and middle school students’ academic achievement in China: Using the multilevel mediation model. PLoS ONE 14(3): e0213783. google scholar
 • Van der Sijde, P. C. (1989). The effect of a brief teacher training on student achievement. Teaching and Teacher Education, 5(4), 303-314. google scholar
 • Vandenberg, K. C. (2012). Class size and academic achievement. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Georgia Southern University, Amerika. google scholar
 • Vyas, S., & Kumaranayake, L. (2006). Constructing socio-economic status indices: How to use principal components analysis. Health Policy and Planning, 21(6), 459-468. google scholar
 • Yıldırım, Ö. (2012). Okuduğunu anlama başarısıyla ilişkili faktörlerin aşamalı doğrusal modellemeyle belirlenmesi (PISA 2009 Hollanda, Kore ve Türkiye karşılaştırması). Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Türkiye. google scholar
 • Zhang, D. (2008). The effect of teacher education level, teaching experience, and teaching behaviors on student science achievement. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Utah State Üniversitesi, ABD. google scholar
 • Zuzovsky, R. (2008). Teachers’ qualifications and their impact on student achievement: Findings from TIMSS 2003 data for Israel. Retrieved from https://www.iea.nl/sites/default/files/2019-04/IRC2008_Zuzovsky2.pdf google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Suna, H.E., Özer, M., Şensoy, S., Gür, B.S., Gelbal, S., & Aşkar, P. (2019). Determinants of Academic Achievement in Turkey. Journal of Economy, Culture and Society, 0(0), 1-20. https://doi.org/10.26650/JECS2021-934211


AMA

Suna H E, Özer M, Şensoy S, Gür B S, Gelbal S, Aşkar P. Determinants of Academic Achievement in Turkey. Journal of Economy, Culture and Society. 2019;0(0):1-20. https://doi.org/10.26650/JECS2021-934211


ABNT

Suna, H.E.; Özer, M.; Şensoy, S.; Gür, B.S.; Gelbal, S.; Aşkar, P. Determinants of Academic Achievement in Turkey. Journal of Economy, Culture and Society, [Publisher Location], v. 0, n. 0, p. 1-20, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Suna, Hayri Eren, and Mahmut Özer and Sadri Şensoy and Bekir Sıddık Gür and Selahattin Gelbal and Petek Aşkar. 2019. “Determinants of Academic Achievement in Turkey.” Journal of Economy, Culture and Society 0, no. 0: 1-20. https://doi.org/10.26650/JECS2021-934211


Chicago: Humanities Style

Suna, Hayri Eren, and Mahmut Özer and Sadri Şensoy and Bekir Sıddık Gür and Selahattin Gelbal and Petek Aşkar. Determinants of Academic Achievement in Turkey.” Journal of Economy, Culture and Society 0, no. 0 (Sep. 2021): 1-20. https://doi.org/10.26650/JECS2021-934211


Harvard: Australian Style

Suna, HE & Özer, M & Şensoy, S & Gür, BS & Gelbal, S & Aşkar, P 2019, 'Determinants of Academic Achievement in Turkey', Journal of Economy, Culture and Society, vol. 0, no. 0, pp. 1-20, viewed 24 Sep. 2021, https://doi.org/10.26650/JECS2021-934211


Harvard: Author-Date Style

Suna, H.E. and Özer, M. and Şensoy, S. and Gür, B.S. and Gelbal, S. and Aşkar, P. (2019) ‘Determinants of Academic Achievement in Turkey’, Journal of Economy, Culture and Society, 0(0), pp. 1-20. https://doi.org/10.26650/JECS2021-934211 (24 Sep. 2021).


MLA

Suna, Hayri Eren, and Mahmut Özer and Sadri Şensoy and Bekir Sıddık Gür and Selahattin Gelbal and Petek Aşkar. Determinants of Academic Achievement in Turkey.” Journal of Economy, Culture and Society, vol. 0, no. 0, 2019, pp. 1-20. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JECS2021-934211


Vancouver

Suna HE, Özer M, Şensoy S, Gür BS, Gelbal S, Aşkar P. Determinants of Academic Achievement in Turkey. Journal of Economy, Culture and Society [Internet]. 24 Sep. 2021 [cited 24 Sep. 2021];0(0):1-20. Available from: https://doi.org/10.26650/JECS2021-934211 doi: 10.26650/JECS2021-934211


ISNAD

Suna, HayriEren - Özer, Mahmut - Şensoy, Sadri - Gür, BekirSıddık - Gelbal, Selahattin - Aşkar, Petek. Determinants of Academic Achievement in Turkey”. Journal of Economy, Culture and Society 0/0 (Sep. 2021): 1-20. https://doi.org/10.26650/JECS2021-934211TIMELINE


Submitted07.05.2021
Accepted21.06.2021

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.