Research Article


DOI :10.26650/JECS2020-0078   IUP :10.26650/JECS2020-0078    Full Text (PDF)

Effects of Managerialism Reflected in Public Institutions Serving Women in Turkey

Tuğçe Uğur GülerDerya Şaşman Kaylı

This study is aimed at revealing the effects of managerialism ideology on the structure and functioning of public institutions providing services for women. This research is a qualitative study conducted with 21 people including managers, bureaucrats, and personnel working in nine public institutions that provide services to women in a province in the Aegean region of Turkey. The research was designed as a case study from qualitative research patterns and the study group was determined using the maximum diversity sampling method. The data in the study were collected by applying semi-structured interviewing and in-depth interviewing techniques created by the researchers. The collected data were analyzed using MAXQDA 2018.1 software program within the scope of the content analysis. As a result of the analysis, it was determined that the municipalities and the Provincial Directorate of Family, Labor, and Social Services had experienced a shortage in qualified personnel as well as insufficient budgets. In addition, in the process of applying private sector management techniques such as total quality management, strategic planning, and electronic applications to public institutions, some problems arose related to finances, legislation, the way the institutions operated, and changing goals. However, in general, it provides an effective and efficient service delivery. It was determined that the institutions had problems integrating the perspective of gender equality in their budgeting processes and, recently, the resources for women increased according to the budgetary changes of the institutions.

DOI :10.26650/JECS2020-0078   IUP :10.26650/JECS2020-0078    Full Text (PDF)

Yönetsellik İdeolojisinin Kadına Yönelik Hizmet Sunan Kamu Kurumlarına Yansıyan Etkileri

Tuğçe Uğur GülerDerya Şaşman Kaylı

Bu çalışmada, yönetsellik ideolojisinin kadına yönelik hizmet sunan kamu kurumlarının yapısı ve işleyişi üzerindeki etkilerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırma, Ege Bölgesi’nde yer alan bir ildeki kadına yönelik hizmet sunan dokuz kamu kurumunda görev yapan yönetici, bürokrat ve personelden oluşan 21 kişi ile gerçekleştirilmiş nitel bir çalışmadır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması olarak tasarlanmış ve çalışma grubu, maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmada veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulmuş yarı yapılandırılmış görüşme formu ve derinlemesine görüşme tekniği uygulanarak toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi çerçevesinde MAXQDA 2018.1 programından yararlanılarak çözümlenmiştir. Analiz sonucunda, belediyelerin ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün yönetsel açıdan nitelikli personel eksikliği yaşadığı ve bütçelerinin yetersiz olduğu saptanmıştır. Ayrıca toplam kalite yönetimi, stratejik plan ve elektronik uygulamalar gibi özel sektöre ait yönetim tekniklerinin kamu kurumlarına uygulanma sürecinde mali nedenler, mevzuat, kurumların işleyiş tarzı ve değişen hedefler nedeniyle bazı sorunlar yaşandığı fakat genel anlamda etkin ve verimli bir hizmet sunumuna neden olduğu, evrak işlerinin büyük ölçüde son bularak işlemlerin planlı olmasını sağladığı tespit edilmiştir. Kurumların bütçe oluşturma süreçlerine kadın-erkek eşitliği bakış açısını entegre etmede sorunlar yaşadığı fakat son dönemde kurumların bütçeleri değişime uğrayarak kadına yönelik kaynakların arttığı belirlenmiştir.


EXTENDED ABSTRACT


Managerialism, seen as the necessity for organizational or institutional restructuring, is comprised of rational management practices used in the private sector to increase performance in the public sector, and the practices used to create efficiency and productivity in services such as strategic planning, performance-based budgeting, total quality management, and technological systems. This ideology is based on gaining perspective. As an ideology, managerialism is about professional processes and managerial techniques. Technology is also used to influence new institutional structures and engender cultural change. From this perspective, it is seen as a tool for the realization of a fundamental political understanding, such as the new public administration approach (Newman, 2000). The purpose of this research is to determine the effects of governance, which has been effective in terms of legal regulations and practices since the 2000s, on the structure and functioning of public institutions providing services to women as well as their administrative and financial capacities. The transformation process occurred in the context of the 1980s and Turkey showed the effects in a concrete way with legal regulations and practices in the 2000s. In this direction, institutional restructuring can be seen in all public institutions and services in general as well as in specialized public institutions that provide services for women (Güler & Yıldırım, 2018).

This study is aimed at determining the effects of managerialism ideology on the structure and functioning of public institutions that provide services for women. The research sought answers to the following questions:

1. What innovations in public institutions providing services for women were brought by managerialism and what effects did these innovations have on these services?

2. What is the status of these institutions’ current administrative and financial capabilities?

3. How have the budgets of institutions changed and what are the opinions of decision-makers regarding the gender equality perspective in the budgeting process?

This research is a qualitative study performed with 21 people including managers, bureaucrats, and personnel working in nine public institutions that provide services for women in a province in the Aegean region of Turkey. The research was designed as a case study using qualitative research patterns and the study group was determined according to the maximum diversity sampling method. The data in the study were collected by applying semi-structured interview and in-depth interview techniques created by the researchers. Accordingly, open-ended questions were asked to obtain the participants’ socio-demographic information and elicit information regarding the effects of institutional innovations on services, the adequacy of institutions’ administrative and financial capacities, changes in the budget, and participants’ opinions about gender-sensitive budgeting. The collected data were analyzed within the scope of content analysis using MAXQDA 2018.1 software program. As a result, it was determined that the municipalities and the Provincial Directorate of Family, Labor, and Social Services had experienced a qualified personnel shortage and insufficient budgets. In addition, in the process of applying private sector management techniques such as total quality management, strategic planning, and electronic applications to public institutions, some problems arose regarding finances, legislation, the way the institutions operated, and changing goals. In the study, it was found that municipalities and Provincial Directorate of Family, Labor, and Social Services were insufficient in terms of institutionally qualified personnel, physical capacity, and budget. It was determined that the institutions had problems integrating the gender equality perspective in their budgeting processes, but that recently, the resources made available for women increased according to changes in institutions’ budgets.


PDF View

References

 • Acılar, A. (2012). Küçük şehir belediyelerinde web sitesi ve e-belediye kullanımı: Bilecik Belediyesi örneği. Dumlupinar University Journal of Social Science/Dumlupinar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 32(1), 125-142. google scholar
 • Arıkboğa, E. (2008). Türkiye’de belediyelerin büyüklüğü ve kentin büyüklüğü sorunu: reform ve uygulama analizi. F. N. Genç, Y. Abdullah, H. Özgür (Ed.), Dönüşen Kentler, Değişen Yerel Yönetimler kitabı içinde (s. 299-327). Ankara: Özgür Kitabevi. google scholar
 • Arslan, A. (2012). Türk belediyelerinde e-devlet hizmeti uygulamaları. Journal of Internet Applications and Management, 3(2), 5-26. google scholar
 • Aydın, Devrim M. ve Aksoy S. (2007). Kamu kesiminde stratejik planlama ve çalışanlara yansıması: Hacettepe Üniversitesi örneği. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(1), 293-322. google scholar
 • Aydın, İsmail S. ve Kiracı A. (2004). “Belediyelerin hizmet sunumunda e-belediyecilik kriterleri: Kocaeli İli ve bazı ilçelerinden bir örnek”. İktisadi Yenilik Dergisi, 2(1), 32-43. google scholar
 • Buğra, A. (2016). Kapitalizm, yoksulluk ve Türkiye’ de sosyal politika (9.bs). İletişim Yayınları. google scholar
 • Çalcalı, Ö. (2014). 6360 Sayılı Kanun’un Türkiye’de yerel yönetimler sistemine getireceği değişiklikler. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 23(4), 49-68. google scholar
 • Çakır, C. (2015). E-belediye: sorunlar ve çözüm önerileri. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 7(1), 1-15. google scholar
 • Çarıkçı, O. (2010). Türkiye’de e-devlet uygulamaları üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 95-122. google scholar
 • Dallas, L. L. (2001). The new managerialism and diversity on corporate boards of directors. Tulane Law Review, 76, 1363-1395. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.313425 google scholar
 • Dixon, J., Kouzmin A. & Koraç-Kakabadse N. (1998). Managerialism-something old, something borrowed, little new. International Journal of Public Sector Management, 11(2-3), 164-187. https://doi.org/10.1108/09513559810216483 google scholar
 • Doran, C. (2016). Managerialism: an ideology and its evolution. International Journal of Management, Knowledge and Learning, 1, 81-97. http://www.issbs.si/press/ISSN/2232-5697/5_81-97.pdf google scholar
 • Dunleavy, P., & Hood C. (1994). From old public administration to new public management. Public Money & Management, 14(3), 9-16. https://doi.org/10.1080/09540969409387823 google scholar
 • Gasco, M. (2003). New technologies and ınstitutional change in public administration. Social Science Computer Review, 21(1), 6-14. https://doi.org/10.1177%2F0894439302238967 google scholar
 • Genç, F. N. (2014). 6360 Sayılı Kanun ve Aydın’a etkileri. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 1-29. google scholar
 • Gualmini, E. (2007). Restructuring weberian bureaucracy: comparing managerial reforms in Europe and the United States. Public Administration, 86(1), 75-94. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2007.00691.x google scholar
 • Güler, B. A. (2006). Sosyal devlet ve yerelleşme. Memleket Siyaset Yönetim, 2, 29-43. google scholar
 • Güler, U. T. ve Yıldırım Ş. (2018). Aileye yönelik politika ve hizmetlerin kamuya yansıması. Asuman Altay (Ed.), Aile Araştırmaları kitabı içinde (s.555-576). Bursa: Ekin Yayıncılık. google scholar
 • Gürbüz, M., Yıldırım U. ve Belli A. (2014). Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Kahramanmaraş İli ölçeğinde analizi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 102-135. google scholar
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (3.bs). Ankara: Seçkin Yayıncılık. google scholar
 • Harlow, E. (2003). New managerialism, social service departments and social work practice today. Practice, 15(2), 29-44. https://doi.org/10.1080/09503150308416917 google scholar
 • Harlow, E. (2004). Why don’t women want to be social workers anymore? new managerialism, postfeminism and the shortage of social workers in social services departments in England and wales. European Journal of Social Work, 7(2), 167-179. https://doi.org/10.1080/1369145042000237436 google scholar
 • Henden, H. B. ve Henden R. (2005). Yerel yönetimlerin hizmet sunumlarındaki değişim ve e-belediyecilik. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), 48-66. google scholar
 • Henkel, M. (1991). The new evaluati state. Public Administration, 69(1), 121-136. https://doi.org/10.1016/j. giq.2003.08.001 google scholar
 • Jaeger, P., & Thompson K. (2003). E-government around the world: lessons, challenges, and future directions.Governmentİnformation Quarterly, 20(4), 389-394. https://doi.Org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00785.x google scholar
 • Kirkpatrick, I., & Ackroyd, S. (2003). Transforming the professional archetype? the new managerialism in UK social services. Public Management Review, 5(4), 511-531. https://doi.org/10.1080/1471903032000178563 google scholar
 • Klikauer, T. (2015). What is managerialism?. Critical Sociology, 41(7-8), 1103-1119. https://doi. org/10.1177/2F0896920513501351 google scholar
 • Littler, C. R. (1978). Understanding taylorism. British Journal of Sociology, 29(2), 185-202. https://doi. org/10.2307/589888 google scholar
 • Berg, B. L., & Lune, H., (2004). Qualitative research methods for the social sciences (Vol. 5). Boston, MA: Pearson. google scholar
 • Marks, R., John M., & Bartle R. (2005). Integrating gender into government budgets: a new perspective. Public Administration Review, 65(3), 259-272. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2005.00452.x google scholar
 • Mayring, P. (2004). Qualitative Content Analysis. U. Flick, V. Kardoff & E. Steinke (Eds.) A Companion to Qualitative Research. (pp. 159-176). London, UK: Sage. google scholar
 • Mecek, M. (2017). E-devlet ve e-belediye: kavramsal çerçeve ve Türkiye’de belediye web sitelerine yönelik yapılan çalışmaların incelenmesi. Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 22, 1815-1851. google scholar
 • Meier, K., O’Toole L., & Goerdel H. (2006). Management activity and program performance: gender as management capital. Public Administration Review, 66(1), 24-36. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00553.x google scholar
 • Melo, S., & Beck M. (2014). Managerialism: a historical overview. In Quality Management and Managerialism in Healthcare (pp. 1-31). London, UK: Palgrave Macmillan. google scholar
 • Mengi, A. ve Dağlı Z. (2017). 6360 Sayılı Yasa’nın getirdiği genişletilmiş büyükşehir modelinin belediyelerin hizmet sunum performansına etkileri üzerine bir araştırma. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5(4), 1-21. google scholar
 • Montes, L., & Verdû J. (2004). Total quality management, institutional isomorphism and performance: the case of financial services. The Service Industries Journal, 24(5), 103-119.https://doi.org/10.1080/0264206042000276865 google scholar
 • Morgan, C., & Murgatroyd S. (1994). Total quality management in the public sector: an international perspective. Philadelphia, USA: Open University Press. google scholar
 • Mullıns, D., & Pagano M. (2005). Local budgeting and finance: 25 years of developments. Public Budgeting Finance, 25(4), 3-45. https://doi.org/10.1111/j.1540-5850.2005.00002.x google scholar
 • Naralan, A. (2008). Türkiye’de e-devlet güçlükleri. Ekev Akademi Dergisi, 12(37), 27-40. google scholar
 • Newman, J. (2000). Beyond the new public management? modernizing public services. J. Clare, S. Gewirtz & E. McLaughlin (Eds.), New Managerialism, New Welfare (pp: 45-61). London, UK: Sage Publication: 45-61. google scholar
 • Okur, Y. (2007). Türkiye’de kamu denetimi; değişim süreci ve performans denetimi (1.bs) Ankara: Nobel Yayıncılık. google scholar
 • Övgün, B. (2013). Türkiye’ de kamu yönetiminin dönüşümü. Ankara: Nika Yayınevi. google scholar
 • Özer, M. A. (2013). Yerel yönetimler reformunda reform: 6360 Sayılı Kanun’un düşündürdükleri. Yerel Politikalar, 3, 97-126. google scholar
 • Pektaş, E. K. (2011). Belediye hizmetlerinde bilgi-iletişim teknolojilerinin kullanımı ve e-belediye uygulamalarındaki son gelişmeler: bir literatür taraması. Afyon Kocatepe University Journal ofSocial Sciences, 13(1), 65-88. google scholar
 • Reed, M. I. (2002). New managerialism, professional power and organisational governance in UK universities: a review and assessment. Governing Higher Education: National Perspectives on İnstitutional Governance (pp. 163-185). Dordrecht, Netherlads: Springer. google scholar
 • Sayeda, B., Rajendran C., & Lokachari S. P. (2010). An empirical study of total quality management in engineering educational institutions of India. Benchmarking: An İnternational Journal, 17(5), 728-767. https://doi. org/10.1108/14635771011076461 google scholar
 • Shepherd, S. (2018). Managerialism: an ideal type. Studies in Higher Education, 43(9), 1668-1678. https://doi.org/1 0.1080/03075079.2017.1281239 google scholar
 • Şahin, A. (2007). Türkiye’de e-belediye uygulamaları ve Konya örneği. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29, 161-189. google scholar
 • Terry, L. D. (1998). Administrative leadership, neo-managerialism, and the public management movement. Public Administration Review, 58(3), 194-200. https://doi.org/10.2307/976559 google scholar
 • Umut, G. ve Külcü, Ö. (2014). Elektronik belge yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunların analizi ve çözüm önerileri: Kalkınma Bakanlığı örneği. Bilgi Dünyası, 15(1), 102-124. google scholar
 • Walsh, K. (1988) Fiscal Crisis and Stress: Origins and İmplications. R. Paddison & S. J. Bailey (Eds), Local government finance: International perspectives (pp. 30-51). London: Routledge. google scholar
 • Ward, S., C. (2011). Commentary: the machinations of managerialism: New public management and the diminishing power of professional. Journal of Cultural Economy, 4(2), 205-215. https://doi.org/10.1080/17530350.2011.563072 google scholar
 • Westphal, J., Gulati, R., & Shorthell, S. (1997). Customization or conformity? an institutional and network perspective on the content and consequences of tqm adoption. Administrative Science Quarterly, 42(2), 366394. https://doi.org/10.2307/2393924 google scholar
 • Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10.bs). Ankara: Seçkin Yayıncılık. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Güler, T.U., & Şaşman Kaylı, D. (2021). Effects of Managerialism Reflected in Public Institutions Serving Women in Turkey. Journal of Economy, Culture and Society, 0(63), 257-278. https://doi.org/10.26650/JECS2020-0078


AMA

Güler T U, Şaşman Kaylı D. Effects of Managerialism Reflected in Public Institutions Serving Women in Turkey. Journal of Economy, Culture and Society. 2021;0(63):257-278. https://doi.org/10.26650/JECS2020-0078


ABNT

Güler, T.U.; Şaşman Kaylı, D. Effects of Managerialism Reflected in Public Institutions Serving Women in Turkey. Journal of Economy, Culture and Society, [Publisher Location], v. 0, n. 63, p. 257-278, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Güler, Tuğçe Uğur, and Derya Şaşman Kaylı. 2021. “Effects of Managerialism Reflected in Public Institutions Serving Women in Turkey.” Journal of Economy, Culture and Society 0, no. 63: 257-278. https://doi.org/10.26650/JECS2020-0078


Chicago: Humanities Style

Güler, Tuğçe Uğur, and Derya Şaşman Kaylı. Effects of Managerialism Reflected in Public Institutions Serving Women in Turkey.” Journal of Economy, Culture and Society 0, no. 63 (Sep. 2021): 257-278. https://doi.org/10.26650/JECS2020-0078


Harvard: Australian Style

Güler, TU & Şaşman Kaylı, D 2021, 'Effects of Managerialism Reflected in Public Institutions Serving Women in Turkey', Journal of Economy, Culture and Society, vol. 0, no. 63, pp. 257-278, viewed 16 Sep. 2021, https://doi.org/10.26650/JECS2020-0078


Harvard: Author-Date Style

Güler, T.U. and Şaşman Kaylı, D. (2021) ‘Effects of Managerialism Reflected in Public Institutions Serving Women in Turkey’, Journal of Economy, Culture and Society, 0(63), pp. 257-278. https://doi.org/10.26650/JECS2020-0078 (16 Sep. 2021).


MLA

Güler, Tuğçe Uğur, and Derya Şaşman Kaylı. Effects of Managerialism Reflected in Public Institutions Serving Women in Turkey.” Journal of Economy, Culture and Society, vol. 0, no. 63, 2021, pp. 257-278. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JECS2020-0078


Vancouver

Güler TU, Şaşman Kaylı D. Effects of Managerialism Reflected in Public Institutions Serving Women in Turkey. Journal of Economy, Culture and Society [Internet]. 16 Sep. 2021 [cited 16 Sep. 2021];0(63):257-278. Available from: https://doi.org/10.26650/JECS2020-0078 doi: 10.26650/JECS2020-0078


ISNAD

Güler, TuğçeUğur - Şaşman Kaylı, Derya. Effects of Managerialism Reflected in Public Institutions Serving Women in Turkey”. Journal of Economy, Culture and Society 0/63 (Sep. 2021): 257-278. https://doi.org/10.26650/JECS2020-0078TIMELINE


Submitted24.05.2020
Accepted11.11.2020
Published Online15.02.2021

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.