Research Article


DOI :10.26650/JEPR1134343   IUP :10.26650/JEPR1134343    Full Text (PDF)

Altyapı ve İktisadi Büyüme İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz*

Sedef ŞenTuğba Yılmaz

Altyapı yatırımları ve hizmetlerinin iktisadi büyüme üzerinde etkili olduğu birçok akademisyen ve politika yapıcılar tarafından kabul edilmektedir. Ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre altyapı yatırımlarına bakış açısı farklılaşmaktadır. Birçok gelişmiş ülkenin altyapı sistemi doygunluk seviyesinde olduğu için bu ülkelerde altyapı yatırımları genellikle hali hazırdaki altyapı stokunda iyileştirmeler yapma şeklinde ortaya çıkmaktadır. Gelişmekte olan ülke grubu içesinde yer alan birçok orta gelirli ülkelerde ise mevcut altyapı yatırımları yetersizdir. Bu sebeple

yeni altyapı yatırım ve hizmetlerinin sağlanması gerekmektedir. Sonuç olarak, ülkelerin gelir durumları altyapı yatırımlarının iktisadi büyüme üzerindeki etkilerini göstermede göz önüne alınması gereken önemli bir ölçüt olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelişmiş ve özellikle Afrika bölgesindeki gelişmemiş ülkeler için altyapı ve iktisadi büyüme ilişkisini ortaya çıkarmak amacıyla yapılan çalışmalar sayıca fazla olmasına rağmen, orta gelire sahip ülkelerde bu ilişkinin yeterli derecede ele alınmadığı görülmektedir. Bu sebeple, bu çalışmada 2011- 2020 yılları için üst orta gelir grubundaki ülkeler göz önünde bulundurularak altyapının iktisadi büyüme üzerindeki etkisi Barro’ya (1990) dayanan içsel büyüme modeli çerçevesinde incelenmiştir. Ekonomik altyapı türleri olarak bilinen ulaşım, telekomünikasyon ve enerji ayrı ayrı ele alınarak dinamik panel veri yöntemlerinden biri olan sistem Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi tahmincisi ile analizler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen tahmin sonuçlarına göre telekomünikasyon ve enerji altyapısının iktisadi büyüme üzerinde etkili olduğu

ancak ulaşımın iktisadi büyüme üzerinde etkili olmadığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca altyapıyı temsilen gayrisafi sabit sermaye oluşumunun göz önüne alındığı modellerde de istatistiksel olarak pozitif ve anlamlı sonuçlara erişilmiştir.

JEL Classification : O47 , C33 , E62 , H50
DOI :10.26650/JEPR1134343   IUP :10.26650/JEPR1134343    Full Text (PDF)

An Econometric Analysis on the Relationship between Infrastructure and Economic Growth

Sedef ŞenTuğba Yılmaz

Many academics and policymakers accept that infrastructure investments and services impact economic growth. The point of view on infrastructure investments differs according to the development level of the countries. Since the infrastructure systems of many developed countries are at the saturation level, infrastructure investments in these countries generally occur in the form of improvements in the existing infrastructure stock. In many middleincome countries within the developing country group, existing infrastructure investments are insufficient. For this reason, it is necessary to provide new infrastructure investments and services. As a result, the income level of countries emerges as an important criterion to be considered in showing the effects of infrastructure investments on economic growth. Although many studies are conducted to reveal the relationship between infrastructure and economic growth for developed and underdeveloped countries (especially in the African region), this relationship is not adequately addressed in middle-income countries. For this reason, in this study, the effect of infrastructure on economic growth was examined within the framework of an endogenous growth model based on Barro (1990), considering uppermiddle- income countries for the years 2011-2020. By considering transportation, telecommunications, and energy, known as economic infrastructure types, analyses were carried out with the system GMM estimator, which is one of the dynamic panel data methods. Estimation results show that telecommunications and energy infrastructure have an effect on economic growth, but transportation does not. In addition, statistically positive and significant results have been achieved in the models in which gross fixed capital formation represents the infrastructure.

JEL Classification : O47 , C33 , E62 , H50

EXTENDED ABSTRACT


The economic effect of infrastructure investments have on economic growth has attracted a great deal of attention from policymakers and researchers since the pioneering study from

Aschauer (1989), who used the Cobb-Douglas production function approach and found public capital to be an important input for the USA and a high stock of public infrastructure

to contribute to economic growth (Elburz, Nijkamp and Pels, 2017). Following Aschauer’s (1989) seminal work, quite a number of papers have been devoted to assessing the effect of infrastructure on growth using various data and empirical methodologies (Calderón and Servén, 2010). However, no consensus exists in the literature regarding the relationship between infrastructure investment and economic growth. In part, this is because the studiescarried out to date have used different approaches for measuring infrastructure and growth and have focused on different time periods and geographies (Välilä, 2020). Many studies have found infrastructure investments to positively impact economic growth. However, some studies have found either no relationship or a negative relationship between infrastructure investment and economic growth (see Timilsina, Hochman and Song, 2020).

The points of view on infrastructure investments differ according to countries’ development levels. Because many developed countries’ infrastructure systems are at a saturation level, infrastructure investments in these countries generally occur in the form of improvements to the existing infrastructure stock. Many middle-income countries within the developing country group have insufficient existing infrastructure investments. For this reason, new infrastructure investments and services need to be provided. As a result, countries’ income level emerges as an important criterion to consider for showing the effectsThe points of view on infrastructure investments differ according to countries’ development levels. Because many developed countries’ infrastructure systems are at a saturation level, infrastructure investments in these countries generally occur in the form of improvements to the existing infrastructure stock. Many middle-income countries within the developing country group have insufficient existing infrastructure investments. For this reason, new infrastructure investments and services need to be provided. As a result, countries’ income level emerges as an important criterion to consider for showing the effects of infrastructure investments have on economic growth. Although many studies have been conducted to reveal the relationship between infrastructure and economic growth for developed and underdeveloped countries (especially in the region of Africa), this relationship has yet to be adequately addressed in middle-income countries. For this reason, this study examines the effect of infrastructure on economic growth within the framework of an endogenous growth model based on Barro’s (1990) work by considering upper-middleincome countries for the 2011-2020 period. According to endogenous growth theories, technology and human capital are not the only factors influencing economic growth. Barro asserted things such as government investment in education and infrastructure to also play asignificant role in economic growth. According to Barro (1990), investing in public infrastructure is motivated by two factors: in a positive scenario, an increase in productive government spending will boost private capital’s marginal product and generate sustained growth in per capita income, whereas in a negative scenario, per capita growth decreases when taxing income is used to finance public infrastructure.

This study employs a system generalized method of moments (GMM) estimation approach for measuring the effects of different infrastructure types on economic growth.

According to the GMM estimation results, telecommunication, energy use, electricity consumption, and gross fixed capital formation have significant and positive effects, while

transportation has no impact on economic growth in higher middle-income countries. The telecommunication model shows a 1% increase in investment in telecommunication to increase economic growth by 0.0098 units. Energy use and electricity consumption models indicate a 1% increase in energy use and electricity consumption to increase economic growth by 0.0073 and 0.0152 units, respectively. Finally, the gross fixed capital formation model shows a 1% increase in gross fixed capital formation to increase economic growth by 0.029 units. The insignificant findings regarding the transportation model may be due to a lack of data. In this paper, we find evidence that infrastructure investment is essential for promoting economic growth. The evidence also suggests that this role does not differ in higher-middleincome countries. The empirical approach encompasses different infrastructure types to

account for the potential effect of every single infrastructure component, and the results indicate that all infrastructure types except transportation significantly impact economic growth.


PDF View

References

 • Aktaş, C., & Yilmaz, V. (2008). Causal relationship between electricity consumption and economic growth in Turkey. Zonguldak Karaelmas University Journal of Social Sciences, 4(8), 45-54. google scholar
 • Altinay, G., & Karagol, E. (2005). Electricity consumption and economic growth: evidence from Turkey. Energy Economics, 27(6), 849-856. google scholar
 • Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The review of economic studies, 58(2), 277-297. google scholar
 • Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of Econometrics, 68(1), 29-51. google scholar
 • Asafu-Adjaye, J. (2000). The relationship between energy consumption, energy prices and economic growth: time series evidence from Asian developing countries. Energy Economics, 22(6), 615-625. google scholar
 • Aschauer, D. A. (1989). Is public expenditure productive?. Journal of Monetary Economics, 23(2), 177-200. google scholar
 • Aslan, A. (2014). Causality between electricity consumption and economic growth in Turkey: An ARDL bounds testing approach. Energy Sources, Part B: Economics, Planning, And Policy, 9(1), 25-31. google scholar
 • Aydın, F. (2010). Enerji tüketimi ve ekonomik büyüme. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 35, 317-340. google scholar
 • Aydın, M. (2020). Enerji tüketimi-ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye için frekans alanında nedensellik yaklaşımı. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 56, 83-96. google scholar
 • Baltagi, B. H. (2014). Econometric analysis of panel data (Vol. 5). New York: Wiley. google scholar
 • Barro, R. J. (1990). Government spending in a simple model of endogeneous growth. Journal of Political Economy, 98(5, Part 2), 103-125. google scholar
 • Batuo, M. E. (2015). The role of telecommunications infrastructure in the regional economic growth of Africa. The Journal of Developing Areas, 49(1), 313-330. google scholar
 • Baum, C. F., Schaffer, M. E., & Stillman, S. (2003). Instrumental variables and GMM: Estimation and testing. The Stata Journal, 3(1), 1-31. google scholar
 • Bayar, Y., & Ozel, H. A. (2014). Electricity consumption and economic growth in emerging economies. Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, 4(2), 1-18. google scholar
 • Beil, R. O., Ford, G. S., & Jackson, J. D. (2005). On The relationship between telecommunications investment and economic growth in the United States. International Economic Journal, 19(1), 3-9. google scholar
 • Boopen, S. (2006). Transport infrastructure and economic growth: evidence from Africa using dynamic panel estimates. The Empirical Economics Letters, 5(1), 37-52 google scholar
 • Bougheas, S., Demetriades, P. O., & Mamuneas, T. P. (2000). Infrastructure, specialization, and economic growth. Canadian Journal of Economics/Revue Canadienne D’economique, 33(2), 506-522. google scholar
 • Bozoklu, S., & Yilanci, V. (2013). Energy consumption and economic growth for selected OECD countries: Further evidence from the Granger causality test in the frequency domain. Energy Policy, 63, 877-881. google scholar
 • Burbidge, J., Magee, L., & Robb, A. L. (1988). Alternative transformations to handle extreme values of the dependent variable. Journal of the American Statistical Association, 83(401), 123-127. google scholar
 • Calderon, C., & Serven, L. (2010). Infrastructure in Latin America. WorldBankPolicy Research Working Paper, 5317. google scholar
 • Chakamera, C., & Alagidede, P. (2018). The nexus between infrastructure (quantity and quality) and economic growth in Sub Saharan Africa. International Review ofApplied Economics, 32(5), 641-672. google scholar
 • Datta, A., & Agarwal, S. (2004). Telecommunications and economic growth: a panel data approach. Applied Economics, 36(15), 1649-1654. google scholar
 • Dedeoglu, D., & Piskin, A. (2014). A dynamic panel study of energy consumption-economic growth nexus: evidence from the former Soviet Union countries. OPEC Energy Review, 38(1), 75-106. google scholar
 • Değer, M. K., & Doğanay, M. A. (2015). Ekonomik büyüme üzerinde altyapı yatırımlarının etkisi: seçilmiş ülke grupları için panel veri analizleri (1994-2013). Paradoks: The Journal of Economics, Sociology & Politics, 11(2), 63-82. google scholar
 • Demurger, S. (2001). Infrastructure development and economic growth: an explanation for regional disparities in China?. Journal of Comparative Economics, 29(1), 95-117. google scholar
 • Deng, T. (2013). Impacts of transport infrastructure on productivity and economic growth: recent advances and research challenges. Transport Reviews, 33(6), 686-699. google scholar
 • Dissou, Y., & Didic, S. (2013). Infrastructure and growth. In Infrastructure and Economic Growth in Asia, Springer, Cham, 5-45. google scholar
 • Dutta, A. (2001). Telecommunications and economic activity: an analysis of granger causality. Journal of Management Information Systems, 17(4), 71-95. google scholar
 • Elburz, Z., Nijkamp, P., & Pels, E. (2017). Public infrastructure and regional growth: evidence from Turkey. European Journal of Transport and Infrastructure Research, 17(4). google scholar
 • Erdinç, Z., Günsoy G., Günsoy, B., & Aktaş M. T. (Ed.). (2018). İktisadi büyüme kavramı, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3656, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2484, Eskişehir. google scholar
 • Estache, A., Speciale, B., & Veredas, D. (2005). How much does infrastructure matter to growth in Sub-Saharan Africa. Unpublished, World Bank. google scholar
 • Farhadi, M. (2015). Transport infrastructure and long-run economic growth in OECD countries. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 74, 73-90. google scholar
 • Fedderke, J., & Garlick, R. (2008). Infrastructure development and economic growth in South Africa: A review of the accumulated evidence. Policy Paper, 12, 1-28. google scholar
 • Fernald, J. G. (1999). Roads to prosperity? assessing the link between public capital and productivity. American Economic Review, 89(3), 619-638. google scholar
 • Fourie, J. (2006). Economic infrastructure: a review of definitions, theory and empirics. South African Journal of Economics, 74(3). 530-556. google scholar
 • Futagami, K., Morita, Y., & Shibata, A. (1993). Dynamic analysis of an endogenous growth model with public capital. The Scandinavian Journal ofEconomics, 607-625. google scholar
 • Garcia-Mila, T., Mcguire, T. J., & Porter, R. H. (1996). The effect of public capital in state-level production functions reconsidered. The Review of Economics and Statistics, 177-180. google scholar
 • Gramlich, E. M. (1994). Infrastructure investment: a review essay. Journal of Economic Literature, 32(3), 11761196. google scholar
 • Guo, W. W. (2018). An analysis of energy consumption and economic growth of Cobb-Douglas production function based on ECM. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 113(1). google scholar
 • Hansen, L. P. (1982). Large sample properties of generalized method of moments estimators. Econometrica: Journal of the econometric society, 1029-1054. google scholar
 • Hansen, N. M. (1965). The structure and determinants of local public investment expenditures. The Review of Economics and Statistics, 30, 150-162. google scholar
 • Hardy, A. P. (1980). The role of the telephone in economic development. Telecommunications Policy, 4(4), 278-286. google scholar
 • Holmgren, J., & Merkel, A. (2017). Much ado about nothing? A meta-analysis of the relationship between infrastructure and economic growth. Research in Transportation Economics, 63, 13-26. google scholar
 • Holtz-Eakin, D., & Schwartz, A. E. (1995). Infrastructure in a structural model of economic growth. Regional Science and Urban Economics, 25(2), 131-151. google scholar
 • Hong, J., Chu, Z., & Wang, Q. (2011). Transport infrastructure and regional economic growth: evidence from China. Transportation, 38(5), 737-752. google scholar
 • Hu, X., & Lin, X. (2013). A study of the relationship between electricity consumption and GDP growth in Hainan international tourism island of China. Research in World Economy, 4(1), 109-115. google scholar
 • Kara, M. A., ve Ciğerlioğlu, O. (2018). Türkiye ekonomisinde ulaşım altyapısının ekonomik büyümeye etkisi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17(2), 577-591. google scholar
 • Karagöl, E., Erbaykal, E., & Ertuğrul, H. M. (2007). Türkiye’de ekonomik büyüme ile elektrik tüketimi ilişkisi: Sınır testi yaklaşımı. Doğuş üniversitesi dergisi, 8(1), 72-80. google scholar
 • Kaur, K., & Malhotra, N. (2014). Telecommunications and economic growth in India: causality analysis. International Journal of Research in Business Management, 2(5), 31-46. google scholar
 • Kopuk, E., & Bayraç, H. N. (2021). Enerji ve elektrik kullanımının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 17(2), 317-330. google scholar
 • Kraft, J., & Kraft, A. (1978). On The relationship between energy and GNP. The Journal of Energy and Development, 401-403. google scholar
 • Kuştepeli, Y., Gülcan, Y., & Akgüngör, S. (2012). Transportation infrastructure investment, growth and international trade in Turkey. Applied Economics, 44(20), 2619-2629. google scholar
 • Lee, S. H., Levendis, J., & Gutierrez, L. (2012). Telecommunications and economic growth: an empirical analysis of Sub-Saharan Africa. Applied Economics, 44(4), 461-469. google scholar
 • Madden, G., & Savage, S. J. (2000). Telecommunications and Economic Growth. International Journal of Social Economics, 27(7/8/9/10), 893-906. google scholar
 • Melo, P. C., Graham, D. J., & Brage-Ardao, R. (2013). The productivity of transport infrastructure investment: A meta-analysis of empirical evidence. Regional Science and Urban Economics, 43(5), 695-706. google scholar
 • Mostert, J. W., & Van Heerden, J. H. (2015). A computable general equilibrium (CGE) analysis of the expenditure on infrastructure in the Limpopo economy in South Africa. International Advances in Economic Research, 21(2), 227-236. google scholar
 • Munnell, A. H. (1992). Policy Watch: Infrastructure investment and economic growth. Journal of Economic Perspectives, 6(4), 189-198. google scholar
 • Na, K. Y., Han, C., & Yoon, C. H. (2013). Network effect of transportation infrastructure: a dynamic panel evidence. The Annals of Regional Science, 50(1), 265-274. google scholar
 • Nickell, S. (1981). Biases in dynamic models with fixed effects. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1417-1426. google scholar
 • Norton, S. W. (1992). Transaction costs, telecommunications, and the microeconomics of macroeconomic growth. Economic Development and Cultural Change, 41(1), 175-196. google scholar
 • Odhiambo, N. M. (2010). Energy consumption, prices and economic growth in three SSA Countries: A comparative study. Energy Policy, 38(5), 2463-2469. google scholar
 • Omri, A. (2014). An international literature survey on energy-economic growth nexus: evidence from country-specific studies. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 38, 951-959. google scholar
 • Ozbay, K., Ozmen-Ertekin, D., & Berechman, J. (2007). Contribution of transportation investments to county output. Transport Policy, 14(4), 317-329. google scholar
 • Özsağır, A. (2008). Dünden bugüne büyümenin dinamiği. KMU İİBF Dergisi, 14, 332-347. google scholar
 • Ozturk, I. (2010). A literatüre survey on energy-growth nexus. Energy Policy, 38(1), 340-349. google scholar
 • Payne, J. E. (2010). A survey of the electricity consumption-growth literature. Applied Energy, 87(3), 723-731. google scholar
 • Pereira, A. M. (2000). Is all public capital created equal?. Review of Economics and Statistics, 82(3), 513-518. google scholar
 • Pereira, A. M., & Andraz, J. M. (2005). Public investment in transportation infrastructure and economic performance in Portugal. Review of Development Economics, 9(2), 177-196. google scholar
 • Pradhan, R. P., Arvin, M. B., Bahmani, S., & Norman, N. R. (2014). Telecommunications infrastructure and economic growth: comparative policy analysis for the G-20 developed and developing countries. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 16(5), 401-423. google scholar
 • Röller, L. H. & Waverman, L. (2001). Telecommunications infrastructure and economic development: a simultaneous approach. American Economic Review, 91(4), 909-923. google scholar
 • Sahoo, P., & Dash, R. K. (2012). Economic growth in South Asia: role of infrastructure. The Journal of International Trade & Economic Development, 21(2), 217-252. google scholar
 • Sanchez-Robles, B. (1998). Infrastructure investment and growth: some empirical evidence. Contemporary Economic Policy, 16(1), 98-108. google scholar
 • Sargan, J. D. (1958). The estimation of economic relationships using instrumental variables. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 393-415. google scholar
 • Shi, Y., Guo, S., & Sun, P. (2017). The role of infrastructure in China’s regional economic growth. Journal of Asian Economics, 49, 26-41. google scholar
 • Shiu, A., & Lam, P. L. (2004). Electricity consumption and economic growth in China. Energy Policy, 32(1), 47-54. google scholar
 • Sridhar, K. S., & Sridhar, V. (2007). Telecommunications infrastructure and conomic growth: evidence from developing countries. Applied Econometrics and International Development, 7(2), 37-61. google scholar
 • Straub, S. (2011). Infrastructure and development: A critical appraisal of the macro-level literature. The Journal of Development Studies, 47(5), 683-708. google scholar
 • Tatoğlu, F. (2012). İleri Panel Veri Analizi (1.bs). İstanbul: Beta Yayınları. google scholar
 • Tatoğlu, F. (2020). İleri Panel Veri Analizi (4.bs). İstanbul: Beta Yayınları. google scholar
 • Timilsina, G. R., Hochman, G., & Song, Z. (2020). Infrastructure, economic growth, and poverty: A review. World Bank Policy Research Working Paper, 9258. google scholar
 • Vâlilâ, T. (2020). Infrastructure and growth: A survey of macro-econometric research. Structural Change and Economic Dynamics, 53, 39-49. google scholar
 • Wolde-Rufael, Y. (2007). Another look at the relationship between telecommunications investment and economic activity in The United States. International Economic Journal, 21(2), 199-205. google scholar
 • Wylie, P. J. (1996). Infrastructure and Canadian economic growth 1946-1991. The Canadian Journal of Economics/ Revue Canadienne d’Economique, 29, 350-355. google scholar
 • Yıldız, F. (2012). Telekomünikasyon yatırımlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: OECD ülkeleri üzerine ampirik bir çalışma. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Fakültesi Dergisi, 17(3), 233-258. google scholar
 • Yılmaz, D. H., ve Kırışkan, İ. (2020). Türkiye’de telekomünikasyon altyapısı ve ekonomik büyüme. Bilig, 92, 5584. google scholar
 • Yoo, S. H., & Kwak, S. J. (2004). Information technology and economic development in Korea: A causality study. International Journal of Technology Management, 27(1), 57-67. google scholar
 • Yu, E. S. H., & Choi, J. Y. (1985). The causal relationship between energy and GNP: An international comparison. The Journal of Energy and Development, 249-272. google scholar
 • Zahra, K., Azim, P., & Mahmood, A. (2008). Telecommunication infrastructure development and economic growth: A panel data approach. The Pakistan Development Review, 711-726. google scholar
 • Zou, W., Zhang, F., Zhuang, Z., & Song, H. (2008). Transport infrastructure, growth and poverty alleviation: Empirical analysis of China. Annals of Economics & Finance, 9(2). google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Şen, S., & Yılmaz, T. (2023). Altyapı ve İktisadi Büyüme İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz*. Journal of Economic Policy Researches, 10(2), 361-393. https://doi.org/10.26650/JEPR1134343


AMA

Şen S, Yılmaz T. Altyapı ve İktisadi Büyüme İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz*. Journal of Economic Policy Researches. 2023;10(2):361-393. https://doi.org/10.26650/JEPR1134343


ABNT

Şen, S.; Yılmaz, T. Altyapı ve İktisadi Büyüme İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz*. Journal of Economic Policy Researches, [Publisher Location], v. 10, n. 2, p. 361-393, 2023.


Chicago: Author-Date Style

Şen, Sedef, and Tuğba Yılmaz. 2023. “Altyapı ve İktisadi Büyüme İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz*.” Journal of Economic Policy Researches 10, no. 2: 361-393. https://doi.org/10.26650/JEPR1134343


Chicago: Humanities Style

Şen, Sedef, and Tuğba Yılmaz. Altyapı ve İktisadi Büyüme İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz*.” Journal of Economic Policy Researches 10, no. 2 (Jul. 2024): 361-393. https://doi.org/10.26650/JEPR1134343


Harvard: Australian Style

Şen, S & Yılmaz, T 2023, 'Altyapı ve İktisadi Büyüme İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz*', Journal of Economic Policy Researches, vol. 10, no. 2, pp. 361-393, viewed 20 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/JEPR1134343


Harvard: Author-Date Style

Şen, S. and Yılmaz, T. (2023) ‘Altyapı ve İktisadi Büyüme İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz*’, Journal of Economic Policy Researches, 10(2), pp. 361-393. https://doi.org/10.26650/JEPR1134343 (20 Jul. 2024).


MLA

Şen, Sedef, and Tuğba Yılmaz. Altyapı ve İktisadi Büyüme İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz*.” Journal of Economic Policy Researches, vol. 10, no. 2, 2023, pp. 361-393. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JEPR1134343


Vancouver

Şen S, Yılmaz T. Altyapı ve İktisadi Büyüme İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz*. Journal of Economic Policy Researches [Internet]. 20 Jul. 2024 [cited 20 Jul. 2024];10(2):361-393. Available from: https://doi.org/10.26650/JEPR1134343 doi: 10.26650/JEPR1134343


ISNAD

Şen, Sedef - Yılmaz, Tuğba. Altyapı ve İktisadi Büyüme İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz*”. Journal of Economic Policy Researches 10/2 (Jul. 2024): 361-393. https://doi.org/10.26650/JEPR1134343TIMELINE


Submitted22.06.2022
Accepted08.03.2023
Published Online02.08.2023

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.