Research Article


DOI :10.26650/JEPR1055637   IUP :10.26650/JEPR1055637    Full Text (PDF)

Is China Growing Dirty? A Cointegration Analysis with Structural Breaks

Mustafa NaimoğluSefa Özbek

Economic growth and development are some of the most important macroeconomic targets for national economies. Many ways exist for achieving these goals, and ensuring sustainability has a very important place. How much economic growth and development need to contribute to increasing human welfare, the quality and characteristics of growth in a national economy become important. This study examines the relationships among energy consumption, trade liberalization, economic growth, and CO2 emissions over the sample period of 1971-2018 in the Chinese economy, which saw a 393.64% per capita increase in energy use, 3,180.01% increase in gross domestic product per capita, and 610.515% increase in CO2 emissions per capita in 2018 compared to 1971. The study first tests the stationarity of the variables using the Zivot and Andrews (1992) unit root tests with structural breaks. The presence of long-term relationships among the variables was investigated using the Gregory and Hansen (1996) cointegration test, which includes structural breaks in the model. The short- and long-term coefficient estimations were analyzed using the Full Modified Ordinary Least Squares (FMOLS) and canonical cointegration regression (CCR) methods. Estimates for the short- and long-term coefficients were analyzed using the FMOLS and CCR methods. The results show that economic growth and energy consumption increase CO2 emissions in the short and long term. Therefore, pollution growth is determined to have taken place in China. This result stands out as an important problem in China. The high level of CO2 emissions in China and the fact that this problem has a significant weight on a global scale removes the problem from being local. Therefore, politicians need to take concrete steps immediately to solve this problem. 

JEL Classification : C22 , F41 , Q43
DOI :10.26650/JEPR1055637   IUP :10.26650/JEPR1055637    Full Text (PDF)

Çin Kirli mi Büyüyor? Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi

Mustafa NaimoğluSefa Özbek

Ekonomik büyüme ve kalkınma ülke ekonomilerinin en önemli makroekonomik hedefleri içerisinde yer almaktadır. Bu hedefin gerçekleştirilmesinde birçok yol bulunmakta ve sürdürülebilirliğin sağlanması çok önemli bir yer tutmaktadır. Ekonomik büyüme ve kalkınmanın insan refahının artışına katkı sağlamasının gerekliliği değerlendirildiğinde, ülke ekonomilerinde büyümenin niteliği ve özelliği önem arz etmektedir. Bu çalışmada 1971 yılına göre 2018 yılında kişi başı enerji kullanımını %393.64, kişi başı gayri safi yurt içi hasılasını %3180.01 ve kişi başı karbondioksit emisyonunu ise %610.51 artıran Çin ekonomisinde 1971-2018 örneklem döneminde enerji tüketimi, ticari serbestleşme, ekonomik büyüme ve CO2 emisyonu arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin varlığı araştırılmaktadır. Çalışmada ilk olarak yapısal kırılmalı Zivot ve Andrews (1992) birim kök testi aracılığıyla değişkenlerin durağanlığı sınanmaktadır. Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığı ise yapısal kırılmaları modele dahil eden Gregory ve Hansen (1996) eşbütünleşme testi ile araştırılmaktadır. Kısa ve uzun dönem katsayı tahmini ise FMOLS ve CCR yöntemleri ile incelenmektedir. Bulgular; ekonomik büyüme ve enerji tüketiminin karbondioksit emisyonunu kısa ve uzun dönemde artırdığını göstermiştir. Dolayısıyla Çin’de kirli büyümenin gerçekleştiği sonucuna ulaşılmaktadır. Bu sonuç Çin’de önemli bir sorun olarak öne çıkmaktadır. CO2 emisyonunun Çin’de yüksek düzeyde seyretmesi ve küresel ölçekte bu sorunun önemli ağırlığa sahip olması sorunu yerel olmaktan çıkarmaktadır. Dolayısıyla politikacıların bu sorunun çözümü için ivedilikle somut adımlar atması gerekmektedir. 

JEL Classification : C22 , F41 , Q43

EXTENDED ABSTRACT


Many theories are found in the economic literature about economic growth. The most important of these are the neoclassical growth model and endogenous growth models. Endogenous growth theory has questioned assumptions such as the need to include technology as an exogenous variable in the neoclassical model, the validity of the convergence hypothesis without active policies, the presence of decreasing returns to scale in production factors, and the presence of constant returns for the production function. The endogenous growth model started occurring in the economics literature with Romer’s (1986) study. Acceptance of the endogenous growth model and its most important difference compared to the neoclassical model involves the technology factor. According to this model, technology is not an external factor, but one that gets internalized through research and development and human capital. In other words, it links economic growth to factors within the system. A qualified workforce is given importance in endogenous growth models. Thus, this emphasizes the need to increase the knowledge and qualifications of the human capital that are able to use technology, and the human capital investment ratio gains importance. Increases in the impacts from globalization have caused countries’ economies to grow; however, whether or not this growth causes environmental pollution is a topic often discussed. Pollution growth occurs alongside economic growth when this economic growth causes air pollution and environmental degradation for whatever reasons. This situation negatively affects the sustainability of the economic growth and development process. 

Many studies are found on the relationships between CO2 emissions and other macroeconomic variables. However, these studies are seen to have mostly examined this within the scope of Kuznets curve. The relationship between CO2 emissions and economic growth is seen to have been frequently examined, especially using various forms of the environmental Kuznets curve. These studies are seen to have investigated the validity of the inverse-U relationship using the variables of CO2 emissions, per capita income, and per capita income squared (square form). Another model related to the validity of the environmental Kuznets curve is seen in studies that have investigated the validity of the cube of per capita income. When examining the relationships between environmental quality and other macroeconomic indicators, the variable of CO2 emissions is seen to have been frequently used as an environmental quality indicator (environmental degradation). With regard to environmental variables, variables such as carbon footprint, ecological footprint, biomass, and solid waste are seen to have been frequently used alongside CO2 emissions.

This study empirically discusses the long-term relationships among economic growth, energy consumption, trade liberalization, and CO2 emissions in the Chinese economy during the 1971-2018 period. The model used in the empirical analysis is shown in Eq. 1:

where lnCO2t is the natural log of carbon dioxide emissions in metric tons per capita, lnGDPt is the natural log of GDP per capita, lnEKt is the natural log of energy use in oil equivalent per capita, and lnTSt is the natural log of trade liberalization in percentage of total trade in GDP. Data on energy consumption and CO2 emissions were compiled from the International Energy Agency and World Bank databases. Data on GDP per capita and trade liberalization were obtained from the World Bank database. The study has tested the stability of the variables using the Zivot and Andrews (1992) test, which allows for structural breaks. The cointegration relationship among variables was revealed using the test Gregory and Hansen (1996) proposed. Lastly, the short- and long-term coefficient estimations were made using the FMOLS and CCR methods.

The presence of long-term relationships among the variables was investigated using the Gregory and Hansen (1996) cointegration test. The findings show the presence of a cointegration relationship. FMOLS and CCR estimators were used to estimate the cointegration coefficient, with economic growth and energy use being concluded to have a positive effect on CO2 emissions. Energy use was observed to have a greater effect on CO2 emissions compared to economic growth. This situation shows that China is unable to provide energy efficiency while achieving economic growth. Meanwhile, the highest percentage regarding energy use occurs with fossil fuels; thus, CO2 emissions have been concluded to increase during economic growth and environmental degradation to occur. While this situation poses a significant problem for China in particular, it may also become an important problem globally given that China produces a significant percentage of CO2 emissions worldwide. Great importance is had in having policy makers encourage the use of renewable environmentally friendly energy in place of fossil fuels, both for the future of China and of the rest of the world. 


PDF View

References

 • Ağır, H., Özbek, S. & Türkmen, S. (2020). Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının belirleyicileri: Ampirik bir tahmin. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 6(4), 39-48. google scholar
 • Akçay, S., & Karasoy, A. (2018). Doğrudan yabancı yatırımlar ve karbondioksit emisyonu ilişkisi: Türkiye örneği. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 73(2), 501-526. google scholar
 • Allard, A., Takman, J., Uddin, G. S. & Ahmed, A. (2018). The n-shaped environmental Kuznets curve: An empirical evaluation using a panel quantile regression approach. Environmental Science and Pollution Research, 25(6), 5848-5861. google scholar
 • Altıntaş, H. (2013). Türkiye’de birincil enerji tüketimi, karbondioksit emisyonu ve ekonomik büyüme ilişkisi: Eşbütünleşme ve nedensellik analizi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(1), 263-294. google scholar
 • Ang, J. B. (2007). CO2 emissions, energy consumption and output in France. Energy Policy, 35, 4772-4778. google scholar
 • Apergis, N. & Öztürk, İ. (2015). Testing environmental Kuznets curve hypothesis in Asian countries. Ecological Indicators, 52, 16-22. google scholar
 • Aşıcı, A. A., & Acar, V. S. (2013). Ekolojik ayak izimiz ne söylüyor? Türkiye’de Büyüme-Doğa İlişkisi. Ümit Şenesen’e Armağan Paylaşımlar: Sayılarla Türkiye Ekonomisi, 271-298. google scholar
 • Atamtürk, B. (2007). Büyüme teorileri ve IMF politikaları. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(1), 89-103. google scholar
 • Atgür, M. (2021). Ekonomik büyüme, enerji tüketimi ve karbon emisyonları ilişkisi: Çin örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(1), 172-186. google scholar
 • Barro, R. J. (1991). Economic Growth in a cross-section of countries. Quarterly Journal of Economics, 106, 407443. google scholar
 • Barro, R. J. & Sala-i-Martin, X. (1992). Convergence. Journal of Political Economy, 100, 223-251. google scholar
 • Bento, J. P. C. & Moutinho, V. (2016). CO2 emissions, non-renewable and renewable electricity production, economic growth, and international trade in Italy. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 55, 142-155. google scholar
 • Beşel, F., & Yardımcıoğlu, F. (2016). Tüketici güven endeksi ile makro değişkenler arasındaki ilişki. In ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies) (No. 1). google scholar
 • Bozkurt, C. & Okumuş, İ. (2015). Türkiye’de ekonomik büyüme, enerji tüketimi, ticari serbestleşme ve nüfus yoğunluğunun CO2 emisyonu üzerindeki etkileri: Yapısal kırılmalı eşbütünleşme analizi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 12(35). 23-35. google scholar
 • CCPI (2018). Climate Change Performance Index. (Erişim Tarihi 15.03.2022). google scholar
 • Chandran, V. G. R. & Tang, C. F. (2013). The impacts of transport energy consumption, foreign direct investment and income on CO2 emissions in ASEAN-5 economies. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 24, 445-453. google scholar
 • Chang, C. C. (2010). A multivariate causality test of carbon dioxide emissions, energy consumption and economic growth in China. Applied Energy, 87, 3533-3537. google scholar
 • Çağlayan, A. E. & Kangallı, U. S. G. (2019). Endogeneity and nonlinearity in the environmental Kuznets curve: A control function approach. Panoeconomicus, 1-26. google scholar
 • Çetintaş, H. & Sarıkaya, M. (2015). CO2 emissions, energy consumption and economic growth in the USA and the United Kingdom: ARDL approach. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 16(2), 173-194. google scholar
 • Çetintaş, H., Bicil, İ. M., & Türköz, K. (2016). Türkiye’de CO2 salınımları enerji tüketimi ve ekonomik büyüme ilişkisi. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 619, 57-67. google scholar
 • Destek, M. A. (2018). Çevresel Kuznets eğrisi hipotezinin Türkiye için incelenmesi: STIRPAT modelinden bulgular. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(2), 268-283. google scholar
 • EPI (2016). Environmental Performance Index, http://www.epi.yale.edu/country-rankings (Erişim Tarihi 14.08.2021). google scholar
 • Erdoğan, İ., Türköz, K., & Görüş, M. Ş. (2015). Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin Türkiye ekonomisi için geçerliliği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 44, 113-123. google scholar
 • Fine, B. (2000). Critical survey. Endogenous growth theory: A critical assessment. Cambridge Journal of Economics, 24(2), 245-265. google scholar
 • Gregory, A. W. & Hansen, B. E. (1996). Residual-Based Tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70, 99-126. google scholar
 • Grossman, G. M., & Helpman, E. (1991). Innovation and growth in the global economy. MIT press. google scholar
 • Halıcıoğlu, F. (2009). An econometric study of CO2 emissions, energy consumption, ıncome and foreign trade in Turkey. Energy Policy, 37, 1156-1164. google scholar
 • Hatemi-J, A. (2008). Tests for cointegration with two unknown regime shifts with an application to financial market ıntegration. Empirical Economics, 35(3), 497-505. google scholar
 • Internatıonal Energy Agency (IEA), (2022), Data and statistics, www.iea.org. (Erişim Tarihi: 06/02/2022). google scholar
 • Karadaş, H. A., & Koşaroğlu, Ş. M. (2020). Tarım ürünleri fiyatları, ham petrol fiyatı ve döviz kuru ilişkisi: Türkiye için eşbütünleşme analizi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(Temmuz 2020 (Özel Ek), 515--526. google scholar
 • Karakaya, E. (2016). Paris iklim anlaşması: içeriği ve Türkiye üzerine bir değerlendirme. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 1-12. google scholar
 • Kim, M. H. & Nodir, A. (2012). The lesser of two evils: An Empirical ınvestigation of foreign direct investment-pollution tradeoff. Applied Economics, 44(20), 2597-2606. google scholar
 • Külünk, İ. (2018). Türkiye’de ekonomik büyüme ve karbon salınımı ilişkisi: Engle-Granger eşbütünleşme analizi (1960-2013). Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 16(1), 193-205. google scholar
 • Lebe, F. (2016). Çevresel Kuznets eğrisi hipotezi: Türkiye için eşbütünleşme ve nedensellik analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 17(2), 177-194. google scholar
 • Lotfalipour, M. R., Falahi, M. A. & Ashena, M. (2010). Economic growth, CO2 emissions, and fossil fuels consumption in Iran. Energy, 35, 5115-5120. google scholar
 • Manga, M. & Cengiz, O. (2020). Çevresel kuznets hipotezine küreselleşme eksenli yaklaşım: Türki cumhuriyetler örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11(28), 738-752 google scholar
 • Mankiw, N. G., Romer, D. & Weil, D. N. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. Quarterly Journal of Economics, 107, 407-437. google scholar
 • Menyah, K. & Wolde-Rufael, Y. (2010). Energy consumption, pollutant emissions and economic growth in South Africa. Energy Economics, 32, 1374-1382. google scholar
 • Mikayilov, J. I., Galeotti, M. & Hasanov, F. J. (2018). The impact of economic growth on CO2 emissions in Azerbaijan. Journal of Cleaner Production, 197, 1558-1572. google scholar
 • Mushkin, S. J., (1962). Health as an investment. Journal of Political Economy, 70, 129-157. google scholar
 • Özel, H. A. (2012). Ekonomik büyümenin teorik temelleri. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 63-72. google scholar
 • Öztürk, İ. & Acaravcı, A. (2010). CO2 emissions, energy consumption and economic growth in Turkey. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14, 3220-3225. google scholar
 • Özturk, İ., & Acaravcı, A. (2013). The long-run and causal analysis of energy, growth, openness and financial development on carbon emissions in Turkey. Energy Economics, 36, 262-267. google scholar
 • Pack, H. (1994). Endogenous growth theory: intellectual appeal and empirical shortcomings. Journal of Economic Perspectives, 8(1), 55-72. google scholar
 • Palokangas, T. (2012). Clean versus dirty economic growth. Discussion Paper No. 649:2012. google scholar
 • Park, J. Y. (1992). Canonical cointegrating regressions. Econometrica, Journal of the Econometric Society, 119143. google scholar
 • Pata, U. K. (2018a). Procedure, the effect of urbanization and ındustrialization on carbon emissions in Turkey: Evidence from ARDL bounds testing. Environmental Science and Pollution Research, 25, 7740-7747. google scholar
 • Pata, U. K. (2018b). Renewable energy consumption, urbanization, financial development, ıncome and CO2 emissions in Turkey: Testing EKC hypothesis with structural breaks. Journal of Cleaner Production, 187, 770779. google scholar
 • Pata, U. K. (2018c). The ınfluence of coal and noncarbohydrate energy consumption on CO2 Emissions: Revisiting the environmental Kuznets Curve hypothesis for Turkey. Energy, 160, 1115-1123. google scholar
 • Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis, Econometrica, 57(6), 13611401. google scholar
 • Phillips, P. & Hansen, B. (1990). Statistical Inference in ınstrumental variables regression with I(1) processes. Review ofEconomic Studies, 57, 99-125. google scholar
 • Romer, P. M. (1986). Increasing returns and long-run growth. Journal ofPolitical Economy, 94(5), 1002-1037. google scholar
 • Saatçi, M. & Dumrul, Y. (2011). Çevre kirliliği ve ekonomik büyüme ilişkisi: Çevresel Kuznets Eğrisinin Türk ekonomisi için yapısal kırılmalı eş-bütünleşme yöntemiyle tahmini. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (37), 65-86. google scholar
 • Schultz, T. W. (1960). Capital Formation by Education. Journal ofPolitical Economy, 68, 571-583. google scholar
 • Schultz, T. W. (1961). Investment in Human Capital. American Economic Review, 51, 1-17. google scholar
 • Seyidoğlu, H. (2006). İktisat Biliminin Temelleri. İstanbul, Güzem Can Yayınları No:21. google scholar
 • Shahbaz, M., Khan, S., Ali, A. & Bhattacharya, M. (2015). The impact ofglobalization on CO2 emissions in China. Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 64450, 1-28. google scholar
 • Shahbaz, M., Khraief, N., Uddin, G. S., & Öztürk, İ. (2014). Environmental Kuznets curve in an open economy: A bounds testing and causality analysis for Tunisia. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 34, 325-336. google scholar
 • Singh, S. P. & Dube, M. (2014). BRICS and the world order a beginner’s guide, SAIIA & Gegafrica,http://cuts-international.org/BRICTERN/pdf/BRICS_and_the_World_Order-A_Beginners_Guide.pdf (Erişim Tarihi 15.12.2021). google scholar
 • Şahinöz, A., & Fotourehchi, Z. (2013). Çevresel Kuznets Eğrisi: İndirgenmiş ve ayrıştırılmış modellerle ampirik bir analiz. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1), 199-224. google scholar
 • Şeker, F., Ertuğrul, H. M. & Çetin, M. (2015). The impact of foreign direct investment on environmental quality: A bounds testing and causality analysis for Turkey. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 52, 347-356. google scholar
 • Tıraşoğlu, M., & Yıldırım, B. (2012). Yapısal kırılma durumunda sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye üzerine bir uygulama. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 2(2), 111-117. google scholar
 • Topçu, F. H. (2018). Düşük karbon ekonomisine geçme(me): İklim değişikliği ve enerji politikaları bağlamında bir bakış. Akdeniz İİBF Dergisi, 115-154. google scholar
 • Turan, T. (2008). İktisadi Büyüme Teorisine Giriş, İstanbul, Yalın Yayıncılık. google scholar
 • Ulucak, R., & Erdem, E. (2017). Ekonomik büyüme modellerinde çevre: ekolojik ayak izini esas alan bir uygulama. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 35(4), 115-147. google scholar
 • UNFCC, (2017). http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php, (Erişim Tarihi 19.12.2021). google scholar
 • Yetkiner, İ. H. (2006). Sağlık ile büyüme. Ege Academic Review, 6(2), 83-91. google scholar
 • Yılancı, V., & Özcan, B. (2010). Yapısal kırılmalar altında Türkiye için savunma harcamaları ile GSMH arasındaki ilişkinin analizi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11 (1), 21-33. google scholar
 • Yurtkuran, S. (2021). Çevresel Kuznets eğrisi hipotezinin geçerliliği ve yeşil lojistik: Türkiye örneği. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(45), 171-201. google scholar
 • Zarsky, L. (1999). Havens, halos and spaghetti: untangling the evidence about foreign direct ınvestment and the environment. Conference on Foreign Direct Investment and the Environment, OECD: Paris, 1-25. google scholar
 • Zhang, X. P. & Cheng, X. M. (2009). Energy consumption, carbon emissions and economic growth in China, Ecological Economics, 68(10), 2706-2712. google scholar
 • Zivot, E., & Andrews, D. (1992). Further evidence on the great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251-270. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Naimoğlu, M., & Özbek, S. (2022). Is China Growing Dirty? A Cointegration Analysis with Structural Breaks. Journal of Economic Policy Researches, 9(2), 245-264. https://doi.org/10.26650/JEPR1055637


AMA

Naimoğlu M, Özbek S. Is China Growing Dirty? A Cointegration Analysis with Structural Breaks. Journal of Economic Policy Researches. 2022;9(2):245-264. https://doi.org/10.26650/JEPR1055637


ABNT

Naimoğlu, M.; Özbek, S. Is China Growing Dirty? A Cointegration Analysis with Structural Breaks. Journal of Economic Policy Researches, [Publisher Location], v. 9, n. 2, p. 245-264, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Naimoğlu, Mustafa, and Sefa Özbek. 2022. “Is China Growing Dirty? A Cointegration Analysis with Structural Breaks.” Journal of Economic Policy Researches 9, no. 2: 245-264. https://doi.org/10.26650/JEPR1055637


Chicago: Humanities Style

Naimoğlu, Mustafa, and Sefa Özbek. Is China Growing Dirty? A Cointegration Analysis with Structural Breaks.” Journal of Economic Policy Researches 9, no. 2 (Mar. 2024): 245-264. https://doi.org/10.26650/JEPR1055637


Harvard: Australian Style

Naimoğlu, M & Özbek, S 2022, 'Is China Growing Dirty? A Cointegration Analysis with Structural Breaks', Journal of Economic Policy Researches, vol. 9, no. 2, pp. 245-264, viewed 3 Mar. 2024, https://doi.org/10.26650/JEPR1055637


Harvard: Author-Date Style

Naimoğlu, M. and Özbek, S. (2022) ‘Is China Growing Dirty? A Cointegration Analysis with Structural Breaks’, Journal of Economic Policy Researches, 9(2), pp. 245-264. https://doi.org/10.26650/JEPR1055637 (3 Mar. 2024).


MLA

Naimoğlu, Mustafa, and Sefa Özbek. Is China Growing Dirty? A Cointegration Analysis with Structural Breaks.” Journal of Economic Policy Researches, vol. 9, no. 2, 2022, pp. 245-264. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JEPR1055637


Vancouver

Naimoğlu M, Özbek S. Is China Growing Dirty? A Cointegration Analysis with Structural Breaks. Journal of Economic Policy Researches [Internet]. 3 Mar. 2024 [cited 3 Mar. 2024];9(2):245-264. Available from: https://doi.org/10.26650/JEPR1055637 doi: 10.26650/JEPR1055637


ISNAD

Naimoğlu, Mustafa - Özbek, Sefa. Is China Growing Dirty? A Cointegration Analysis with Structural Breaks”. Journal of Economic Policy Researches 9/2 (Mar. 2024): 245-264. https://doi.org/10.26650/JEPR1055637TIMELINE


Submitted10.01.2022
Accepted30.03.2022
Published Online29.07.2022

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.