Research Article


DOI :10.26650/JEPR578094   IUP :10.26650/JEPR578094    Full Text (PDF)

The Relationship Between Logistics Activities and the Economy of Mediterranean Countries

Şule GüngörElifcan DursunAhmet Karaoğlan

In order to examine the economic magnitude of countries and the effect of logistics activities on the economic magnitude of the countries concerned, The impact of the logistics sector on the economies of the 15 Mediterranean coasts was analyzed for the period 1980-2018 using the logistics performance index and gross domestic product values with panel data analysis. In the study, it is concluded that the positive performance and the changes in the gross domestic product are explained by the logistic performance index with the fact that there are differences over the years. The strongest relationship between the gross domestic product and logistics performance index is observed in Turkey and Albania. This result shows the importance of logistic activities in the economic size of each country.


JEL Classification : C23 , O18 , L91
DOI :10.26650/JEPR578094   IUP :10.26650/JEPR578094    Full Text (PDF)

Lojistik Faaliyetlerin Akdeniz Ülke Ekonomileri ile İlişkisi

Şule GüngörElifcan DursunAhmet Karaoğlan

Ülkelerin ekonomik açıdan büyüklükleri ve lojistik faaliyetlerinin ilgili ülkelerin ekonomik büyüklüğüne etkisini inceleyebilmek amacıyla Akdeniz’e kıyısı olan 15 ülke ekonomisine lojistik sektörünün etkisi 1980 - 2018 dönemi için lojistik performans endeksi ve gayri safi yurtiçi hâsıla değerleri ile panel veri analizi kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada yıllar bazında farklılıkların söz konusu olması ile beraber pozitif yönlü ilişki ve gayri safi yurtiçi hasılada yaşanan değişmelerin lojistik performans endeksi tarafından açıklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Ülkeler için yapılan analizlerde Türkiye ve Arnavutluk için lojistik performans endeksi ile gayri safi yurtiçi hâsıla arasındaki en yüksek ilişki elde edilmiştir. Elde edilen bu sonuç her bir ülkenin ekonomik büyüklüğünde lojistik faaliyetlerin önemini ortaya koymaktadır.


JEL Classification : C23 , O18 , L91

EXTENDED ABSTRACT


In the globalized world market, the developments made in the fields of trade and industry are of great importance for countries to achieve economic growth. With this movement, the liberalization of trade positively affected the course of international trade in general. As a result of international trade becoming a competitive factor between countries and companies, logistics attracts attention. In line with these developments, the logistics sector gains a strategic dimension and acts as a lever in the economy in order to ensure the sustainability of international trade in the desired dimensions. The logistics sector is one of the most important sectors that attracts intense attention with its investments in the country’s economy, employment and national income, and the development of it through globalized trading networks. In particular, enterprises and countries aiming to increase their competitiveness have been making significant investments for the development of the sector and have great expectations about the possible returns of the sector. As a result of the investments and the expectations, manufacturing sectors are highly affected by the logistics parameters. In addition to this, the investments made for logistics directly affect the commercial formation of businesses or countries in a positive way and increase the trade volume.

The importance of logistics for companies and countries in terms of global trade develops and eventually becomes vital. The importance of logistics may vary for the countries in terms of geographies and logistic opportunities. Especially for the countries who have a coast side and can ensure sea transportation efficiently may gain greater profit. Otherwise, it can be observed that the countries in the same region have similarities in terms of economics and global trade. In this study, the common point in logistics activities and the economic point of view are similar to each other. In order to examine the economic magnitude of the countries and the effect of logistics activities on the economic magnitude of the countries concerned, The impact of the logistics sector on the economies of the 15 Mediterranean coasts was analyzed for the period 1980-2018 using the logistic performance index and gross domestic product values with panel data analysis. The results of the analysis covering the years 2007, 2010, 2012, 2014 and 2016 revealed a moderate positive relationship and 32% of the changes in the gross domestic product could be explained by the logistic performance index. On the other hand the strongest relationship between the gross domestic product and logistics performance index is observed Turkey and Albania. Changes in the value of gross domestic product in Turkey and Albania is explained by the high proportion of logistics performance index. This situation shows the importance of logistics activities in the economic magnitude of the two countries concerned. In addition, it is determined that if countries concentrate heavily on “Infrastructure” and “Customs” activities among the activities constituting the logistic performance index, they may have higher gross domestic product.


PDF View

References

 • Li A., Zhao P. & Zhao Y., (2010). Empirical analysis on the relationship between logistics industry and economic growth in Xuzhou. Logistics and Supply Chain Research in China Proceedings of The 3rd International Conference on Logistics and Supply Chain Management 2010. ISBN: 978-0-9807687-3-2. google scholar
 • Hunan, China. Alleman, J., Hunt, C., Michaels, D., Mueller, D., Rappoport, P. & Taylor, L. (1994). Telecommunications and economic development: empirical evidence from Southern Africa. In 10th Biennial International Telecommunications Society Meeting, Sydney. google scholar
 • Arvis, JF., Saslavsky, D., Ojala, L., Shepherd, B., Busch, C. & Raj, A. (2014). Connecting to compete 2014: trade logistics in the global economy - the logistics performance index and its İndicators. Washington DC: The World Bank. google scholar
 • Ateş, İ., ve Işık, E. (2010). Türkiye’de lojistik hizmetlerinin gelişiminin ihracattaki büyümeye etkileri. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 2(1). google scholar
 • Başar, S.İ. ve Bozma, G. (2017). Ülkelerin lojistik performanslarının belirleyicileri. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 447-458. google scholar
 • Bilginer N., Kayabaşı, A. ve Sezici, E. (2008). Lojistik faaliyetlerin süreçsel etkinliğine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi üzerine ampirik bir çalışma. Dumlupınar Üniversitesi SBE Dergisi, 22, 277-297. google scholar
 • Boopen, S. (2006). Transport infrastructure and economic growth: evidence from Africa using dynamic panel estimates. The Empirical Economics Letters, 5(1), 37-52. google scholar
 • Civelek, M.E., Uca, N. & Çemberci, M. (2015). The mediator effect of logistics performance index on the relation between global competitiveness index and gross domestic product. European Scientific Journal, 11(13). google scholar
 • Dünya Bankası, (2019). Gross domestic product. Erişim adresi: https://gdp.worldbank.org/ google scholar
 • Dünya Bankası, (2019). Logistics performance index. Erişim adresi: https://lpi.worldbank.org/ google scholar
 • Greenstein, S.M. & Spiller, P.T. (1996). Estimating the welfare effects of digital infrastructure. National Bureau of Economic Research (Cambridge, MA). google scholar
 • Sturm, J.E., Jacobs, J. & Groote, P. (1999). Output effects of infrastructure investment in the Netherlands. 1853 - 1913. Journal of Macroeconomics, 21, 355-380. google scholar
 • Gümüş, Y. (2009). Lojistik faaliyetlerin rekabet stratejileri ve işletme kârı ile olan ilişkisi. Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokul Muhasebe ve Finansman Dergisi, 41, 97-113. google scholar
 • Hayaloğlu, P. (2015). The impact of development in the logistics sector on economic growth: the case of OECD countries. International Journal of Economics and Financial Issues, 5(2), 523-530. google scholar
 • İzmir Ticaret Odası. (2008). Lojistik merkez kavramı ve İtalya’daki lojistik merkezler. Erişim adresi: http://www. izto.org.tr/ google scholar
 • Kayabaşı, A. (2010). Rekabet gücü perspektifinde lojistik faaliyetlerde performans geliştirme. İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul. google scholar
 • Kayode, O., Babatunde, O.A. & Abiodun, F. (2013). An empirical analysis of transport infrastructure investment and economic growth in Nigeria. Social Sciences, 2(6), 179-188. google scholar
 • Koban, E. ve Keser, H.Y. (2007). Dış ticarette lojistik. Ekin Basım Yayın Dağıtım A.Ş., Bursa. google scholar
 • Kuzu, S. & Önder, E. (2014). Research into the long-run relationship between logistics development and economic growth in Turkey. Journal of Logistics Management, 3(1), 11-16. google scholar
 • Liu, W., Li, W. & Huang, W.Y. (2006). Analysis of the dynamic relation between logistics development and GDP growth in China. SOLI’06 IEEE International Conference on Service Operations and Logistics and Informatics. 153-157. google scholar
 • Norton, S.W. (1992). Transaction costs telecommunications and the microeconomics of macroeconomic growth. Economic Development and Cultural Change, 41(1), 175-96. google scholar
 • Ofluoğlu N.Ö., Kalaycı C., Artan S. ve Bal H.Ç. (2018). Lojistik performansındaki gelişmelerin uluslararası ticaret üzerindeki etkileri: AB ve MENA ülkeleri örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 9(24), 92-109. google scholar
 • Orhan, Z.O. (2003). Dünyada ve Türkiye’de lojistik sektörünün gelişimi. İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul. google scholar
 • Röller, L.H. & Waverman, L. (2001). Telecommunications infrastructure and economic development: a simultaneous approach. American Economic Review. 91(4), 909-923. google scholar
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı. (2013). Onuncu Kalkınma Planı (2014 - 2018). Erişim adresi: http://www.sbb.gov.tr/. google scholar
 • T.C. Ticaret Bakanlığı. (2019). Erişim adresi: https://www.ticaret.gov.tr/. google scholar
 • Türkiye İhracatçılar Meclisi. (2019). Erişim adresi: www.tim.org.tr/. Türkiye İstatistik Kurumu. (2019). Erişim adresi: www.tuik.gov.tr/. google scholar
 • Wang, A. (2010). Research of logistics and regional economic growth. iBusiness, 2(04), 395-400. google scholar
 • Yapraklı, T.Ş. ve Ünalan, M. (2017). Küresel lojistik performans endeksi ve Türkiye’nin son 10 yıllık lojistik performansının analizi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31(3), 589-606. google scholar
 • Zhu, H., Wang, H. & Zhu, Y. (2007). The research of relationship between economy development and logistics development based on statistical analysis. In 2007 International Conference on Management Science and Engineering. ICMSE 2007. 1372-1377. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Güngör, Ş., Dursun, E., & Karaoğlan, A. (2019). The Relationship Between Logistics Activities and the Economy of Mediterranean Countries. Journal of Economic Policy Researches, 6(2), 91-106. https://doi.org/10.26650/JEPR578094


AMA

Güngör Ş, Dursun E, Karaoğlan A. The Relationship Between Logistics Activities and the Economy of Mediterranean Countries. Journal of Economic Policy Researches. 2019;6(2):91-106. https://doi.org/10.26650/JEPR578094


ABNT

Güngör, Ş.; Dursun, E.; Karaoğlan, A. The Relationship Between Logistics Activities and the Economy of Mediterranean Countries. Journal of Economic Policy Researches, [Publisher Location], v. 6, n. 2, p. 91-106, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Güngör, Şule, and Elifcan Dursun and Ahmet Karaoğlan. 2019. “The Relationship Between Logistics Activities and the Economy of Mediterranean Countries.” Journal of Economic Policy Researches 6, no. 2: 91-106. https://doi.org/10.26650/JEPR578094


Chicago: Humanities Style

Güngör, Şule, and Elifcan Dursun and Ahmet Karaoğlan. The Relationship Between Logistics Activities and the Economy of Mediterranean Countries.” Journal of Economic Policy Researches 6, no. 2 (Jul. 2024): 91-106. https://doi.org/10.26650/JEPR578094


Harvard: Australian Style

Güngör, Ş & Dursun, E & Karaoğlan, A 2019, 'The Relationship Between Logistics Activities and the Economy of Mediterranean Countries', Journal of Economic Policy Researches, vol. 6, no. 2, pp. 91-106, viewed 17 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/JEPR578094


Harvard: Author-Date Style

Güngör, Ş. and Dursun, E. and Karaoğlan, A. (2019) ‘The Relationship Between Logistics Activities and the Economy of Mediterranean Countries’, Journal of Economic Policy Researches, 6(2), pp. 91-106. https://doi.org/10.26650/JEPR578094 (17 Jul. 2024).


MLA

Güngör, Şule, and Elifcan Dursun and Ahmet Karaoğlan. The Relationship Between Logistics Activities and the Economy of Mediterranean Countries.” Journal of Economic Policy Researches, vol. 6, no. 2, 2019, pp. 91-106. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JEPR578094


Vancouver

Güngör Ş, Dursun E, Karaoğlan A. The Relationship Between Logistics Activities and the Economy of Mediterranean Countries. Journal of Economic Policy Researches [Internet]. 17 Jul. 2024 [cited 17 Jul. 2024];6(2):91-106. Available from: https://doi.org/10.26650/JEPR578094 doi: 10.26650/JEPR578094


ISNAD

Güngör, Şule - Dursun, Elifcan - Karaoğlan, Ahmet. The Relationship Between Logistics Activities and the Economy of Mediterranean Countries”. Journal of Economic Policy Researches 6/2 (Jul. 2024): 91-106. https://doi.org/10.26650/JEPR578094TIMELINE


Submitted24.05.2019
Accepted24.06.2019

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.