Research Article


DOI :10.26650/JGEOG2024-1184235   IUP :10.26650/JGEOG2024-1184235    Full Text (PDF)

Understanding Plant Endemism in and Around Akdağ Through Topographical and Climatic Parameters

Çetin ŞenkulEsra Köse

This study involves Akdağ and its surroundings, Akdağ being located between the provinces of Afyonkarahisar and Denizli. The aim of the study is to determine the distribution of endemic plant locations according to topographic (altitude, slope) and climatic (temperature, precipitation) factors and to evaluate the correlations among these distributions using statistical analyses. For this purpose, the study has listed the current endemic plant taxa and identified the locations of 101 endemic plants. These locations were transferred to the ArcMap database, and the distribution of endemic plant taxa according to topographic and climatic factors were explained using spatial statistics and descriptive statistical analyses. According to the analysis results, the elevation range with the highest concentration of endemic plant locations is between 1085-1185 m. The areas with slope values of 12-24 degrees are where endemic plants are seen the most. Areas with an annual average temperature of 12°C and annual precipitation of 500-530 mm more commonly have endemic locations than other areas. As a result, the study has evaluated within its scope the topographic (altitude, slope) and climatic (temperature and precipitation) factors affecting the distribution of endemic plants.

DOI :10.26650/JGEOG2024-1184235   IUP :10.26650/JGEOG2024-1184235    Full Text (PDF)

Akdağ ve Yakın Çevresinde Topografik ve İklimsel Parametreler Üzerinden Bitki Endemizmini Anlamak

Çetin ŞenkulEsra Köse

Bu çalışma, Afyonkarahisar ve Denizli illeri arasında yer alan Akdağ ve yakın çevresinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı endemik bitki lokasyonlarının topoğrafik (yükselti, eğim) ve iklimsel faktörlere (sıcaklık, yağış) göre dağılımlarını belirleyerek, bu dağılımlar arasındaki ilişkiselliği istatistiksel analizler aracılığıyla değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda güncel endemik bitki taksonları listenmiş ve 101 endemik bitkinin lokasyonu belirlenmiştir. Bu lokasyonlar ArcMap veri tabanına aktarılmış, endemik bitki taksonlarının topoğrafik ve iklimsel faktörlere göre dağılımları mekânsal istatistik ve tanımlayıcı istatistiksel analizler ile açıklanmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre, endemik bitki lokasyonlarının en yoğun olduğu yükselti basamakları 1085-1185 m’dir. Eğim değerlerinin 12-24 olduğu alanlar endemik bitkilerin en çok görüldüğü alanlardır. Yıllık ortalama sıcaklık değerlerinin 12°C olduğu ve yıllık yağış değerlerinin 500-530 mm olduğu alanlarda ise endemik lokasyonları diğer alanlara göre daha yoğundur. Sonuç olarak endemik bitkilerin dağılımını etkileyen ekolojik özelliklerden topoğrafik (yükselti, eğim) ve iklimsel (sıcaklık ve yağış) faktörler bu çalışma kapsamında değerlendirilmiştir.


EXTENDED ABSTRACT


This study involves Akdağ and its surroundings, Akdağ being located between Afyonkarahisar and Denizli provinces in the Aegean Region. The aim of the study is to determine the distribution of endemic plant locations in the study area according to topographic factors (altitude, slope) and climatic characteristics (temperature, precipitation) and to evaluate the correlation between these distributions using statistical analyses.

For this purpose, the study has listed the endemic plant taxa, carried out field work in line with the determined list, updated the plant list, and identified 101 endemic plant locations. The information about the obtained plant locations was transferred to a geographical database. The environmental parameters in the database and the endemic taxon points were matched using geographic information systems (GIS). Using this location information transferred to the ArcMap 10.2.1 database, the study explains the distribution of endemic plant taxa according to topographic factors and climatic characteristics within the framework of spatial statistics and descriptive statistical analyses.

As a result, the corresponding values for the endemic plant taxa were entered into the relevant parameter to obtain the characteristics of each of the endemic taxa. In addition, the study area was compared with other locations (e.g., Murat Mountain, Barla Mountain, Honaz Mountain, and the Sultan Mountains) in 122 important plant areas to identify similarities and differences (number of endemic taxa, flora regions, and altitude values) regarding the endemic plant taxa.

According to the analysis results, when comparing the endemic plant taxa numbers according to the altitude ranges, 35 endemic plant taxa are distributed on Barla Mountain above 2,000 m. Fifteen endemic plant taxa are found in the study area, 15 on Murat Mountain, 28 on Honaz Mountain, and four on the Sultan Mountains. Although the elevation range with the highest concentration of endemic plant locations (18.8%) occurs at 1085-1185 m, the areas with the highest distribution of endemic locations (27.7%) have slope values of 12-24 degrees, with 31% of endemic taxa being found in areas with an annual average temperature of 12°C. Areas with an annual average precipitation value between 500-530 mm are seen to have 26.7% of the endemic locations distributed among them. 

As a result, Akdağ and its surroundings are found to be rich in endemism, to be composed of different morphological and lithological units, to have valleys that act as a shelter for plants, to have climate characteristics that create microclimate areas for plant taxa, and to enable the formation of microhabitats. The high average altitude in the study area of Akdağ makes it a rich area in terms of endemic plant taxa, especially with the height increases at the summit of the mountain having an increase in species richness. The mountain being isolated from its surroundings also functions as an island biogeography.

The ecological characteristics of Akdağ and its surroundings allow the plant taxa of the three flora regions and the endemic plant taxa of these flora regions to be distributed in the field. Other endemic plant taxa distributed in Akdağ and its vicinity are also distributed as having Mediterranean, Eastern Mediterranean (coastal), Eastern Mediterranean (mountain), and Iranian Turan elements. The endemic plant taxa of Akdağ and its surroundings reveal a character that is partly close to each other and partly different from each other in terms of their ecological preferences. This thus shows that the local ecological characteristics of each plant taxon in the field are important. Topographic and climatic conditions have special importance among local ecological characteristics and form various microhabitat areas for the presence of endemic plant taxa in Akdağ and its immediate surroundings. In this way, endemic plant taxa have developed in microhabitats and enabled the study area to exist as a rich area in Türkiye in terms of endemism.


PDF View

References

 • Akyol, Y. ve Altan, Y. (2013). Maldan Köyü (Manisa) Florası. Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 8(2): 1-16. google scholar
 • Avcı, M. (1993). Türkiye’nin Flora Bölgeleri ve “Anadolu Diagonali”ne Coğrafi Bir Yaklaşım. Türk Coğrafya Dergisi 28: 225-248. google scholar
 • Bekat, L. (1986). Barla Dağı (Eğridir)’nın Flora ve Vejetasyonu. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Temel Bilimler Araştırma Grubu, Proje No: TBAG-570, İzmir. google scholar
 • Bekat, L. (2005). Barla Dağı, 210-211, Türkiye’nin 122 Önemli Bitki Alanı, WWF Türkiye, İstanbul. google scholar
 • Çırpıcı, A. (1981). Murat Dağı (Kütahya-Uşak)’ nın Florası Üzerinde Araştırmalar. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Temel Bilimler Araştırma Grubu, Proje No: TBAG-317, İstanbul. google scholar
 • Çırpıcı, A. (2005). Murat Dağı, 141-143, Türkiye’nin 122 Önemli Bitki Alanı, WWF Türkiye, İstanbul. google scholar
 • Çingilbel, İ. (2012). Melik ve Kaldırım Dağı İle Çevresinin (Manavgat-İbradı/Antalya) Flora ve Vejetasyon Yönünden Araştırılması, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Antalya. google scholar
 • Çolak, A.H. ve Rotherham I.D. (2006). A Review of The Forest Vegetation of Turkey: It ’s Status Past and Present and Its Future Conservation, Biology and Environment: Proce edings of The Royal Irish Academy, Vol. 106b, No. 3, 343-354. google scholar
 • Davis, P.H. (1965-1985). Flora ofTurkey and the East Aegean Islands, 1-9. Edinburgh, UK: Edinburgh University Press. google scholar
 • Davis, P.H., Mill, R.R., Tan, K. (1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol 10. Edinburgh,UK: Edinburgh University Press. google scholar
 • Dönmez, S. (2008). Akdağ Tabiat Parkı’nda Ekoturizm, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar. google scholar
 • Eken, G., Bozdoğan, M., İsfendiyaroğlu, S., Kılıç, D.T. ve Lise, Y. (2006). Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları. Ankara: Doğa Derneği, Ankara. google scholar
 • Ekim, T. (2014). Damarlı Bitkiler. Şu eserde: Güner, A. ve Ekim, T. (edlr.). Resimli Türkiye Florası, Cilt 1. Ali Nihat Gökyiğit Vakfı, Flora Araştırmaları Derneği ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları yayını, İstanbul. google scholar
 • Eren, Ö., Gökçeoğlu, M. ve Parolly, G. (2004). The flora and vegetation of Bakırlı Dağı (Western Taurus Mts, Turkey), including annotations on critical taxa of the Taurus range. Willdenowia 34(2): 463-503. google scholar
 • Erik, S. ve Tarıkahya, B. (2004). Türkiye Florası Üzerine. Kebikeç (İnsan Bilimleri için Kaynak Araştırmaları Dergisi) 17: 139-163. google scholar
 • Essl, F., Staudinger, M., Stöhr, O., Schratt-Ehrendorfer, L., Rabitsch, W., Niklfeld, H. (2009). Distribution patterns, range size and niche breadth of Austrian endemic plants. Biological Conservation 142: 2547-2558. google scholar
 • Gaston, K.J. (1994). Rarity. London: Chapman & Hall, London. google scholar
 • Gemici, Y. (1986). Çivril (Denizli), Sandıklı ve Dinar (Afyon) İlçeleri Arasındaki Akdağ ve Çevresinin Flora ve Vejetasyonu. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Temel Bilimler Araştırma Grubu, Proje No: TBAG-571, İzmir. google scholar
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. ve Başer, K. H. C. (2000). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Supplement II., Vol. XI., Edinburgh: Edinburgh University Press. google scholar
 • Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T. (2012). Türkiye Bitkileri Listesi Damarlı Bitkiler. İstanbul: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, Flora Dizisi 1, İstanbul. google scholar
 • Gür, H. (2017). Anadolu Diyagonali: Bir Biyocoğrafi Sınırın Anatomisi. Kebikeç (İnsan Bilimleri için Kaynak Araştırmaları Dergisi) 43: 177-188. google scholar
 • Hijmans, R.J., Cameron, S.E., Parra, J.L., Jones, P.G. ve Jarvis, A. (2005). Very high resolution interpolated climate surfaces for global land areas. International Journal of Climatology 25: 1965-1978. google scholar
 • Karamenderes, C., Demirci, B. ve Baser, K.H.C. (2008). Composition of Essential Oils of Ten Centaurea L. Taxa from Turkey. Journal of Essential Oil Research 20: 342-349. google scholar
 • Kargıoğlu, M. ve Şenkul, Ç. (2005). 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı (Flora), I. Etap Algılama Raporu. T.C. Afyonkarahisar Valiliği Acil Durum Yönetimi ve Bilgi İşlem Merkezi, Afyonkarahisar. google scholar
 • Koçman, A. (1993). Türkiye İklimi. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir. google scholar
 • Mittermeier, R.A., Gil, P.R., Hoffman, M., Pilgrim, J., Brooks, T., Mittermeier, J.C., Lamoreux, J. ve da Fonseca, G.A.B. (2005). Amsterdam: Hotspots Revisited: Earth’s Biologically Richest and Most Endangered Terrestrial Ecoregions. Amsterdam University Press, Amsterdam. google scholar
 • NASA/METI/AIST/Japan Spacesystems, and U.S./Japan ASTER Science Team (2009). ASTER Global Digital Elevation Model Version 2 [Data set]. NASA EOSDIS Land Processes DAAC. doi: 10.5067/ASTER/ASTGTM.002. google scholar
 • Özçelik, H. Ve Korkmaz, M. (2002). Contributions to the Flora of Sütçüler-Isparta (Türkiye). Bulletin of Pure and Applied Sciences 21B(1): 1-9. google scholar
 • Özçelik, H., Özhatay, N. (2005). Sultan Dağları, 286-288, Türkiye’nin 122 Önemli Bitki Alanı, WWF Türkiye, İstanbul. google scholar
 • Özhatay, N., Byfield, A., and Atay, S. (2003). Türkiye’nin Önemli Bitki Alanları. (İmportant Plant Areas in Turkey). İstanbul: WWF Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı Yayını, İstanbul. google scholar
 • Özhatay, N., Byfield. A. ve Atay, S. (2005). Türkiye ’nin 122 Önemli Bitki Alanı. İstanbul: WWF Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı Yayını, İstanbul. google scholar
 • Parenti, L. ve Ebach, M. (2009). Comparative Biogeography: Discovering And Classifying Biogeographical Patterns of A Dynamic Earth. London: University of California aŞenkul, Ç. ve Kaya, S. (2017). Türkiye Endemik Bitkilerinin Coğrafi Dağılışı, Türk Coğrafya Dergisi 69: 109-120. google scholar
 • Şekercioğlu, Ç.H., Anderson, S., Akçay, E., Bilgin, R., Can, Ö.E., Semiz, G., Tavşanoğlu, Ç., Yokeş, M. B., Soyumert, A., İpekdal, K., Sağlam, İ, K., Yücel, M. ve Dalfes, H.N. (2011). Turkey’s globally important biodiversity in crisis. Biological Conservation 144: 2752-2769. google scholar
 • T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. Akdağ Tabiat Parkı Gelişme Revizyon Planı. (2017). Plan Raporu Afyon-Denizli. google scholar
 • Tuzlacı, E. (1975). Honaz Dağı’nın Bitki Örtüsü. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Matematik, Fizik ve Biyolojik Bilimler Araştırma Grubu, Proje No: TBAG-135, İstanbul. google scholar
 • Tuzlacı, E. (2005). Honaz Dağı, 190-193, Türkiye’nin 122 Önemli Bitki Alanı, WWF Türkiye, İstanbul. google scholar
 • Türe, C. ve Böcük, H. (2010). Distribution Patterns of Threatened Endemic Plants in Turkey: A Quantitative Approach for Conservation, Journal for Nature Conservation 18: 296-303. google scholar
 • Yavuz, M. (2011). Afyonkarahisar-Sandıklı İlçesi Akdağ Tabiat Parkı’nın Ekoturizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar. google scholar
 • CI (Conservation International), Map of Biodiversity Hotspots. < https://www.conservation.org/Pages/default.aspx> Son Erişim 17 Ocak 2019. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Şenkul, Ç., & Köse, E. (2024). Understanding Plant Endemism in and Around Akdağ Through Topographical and Climatic Parameters. Journal of Geography, 0(48), 1-15. https://doi.org/10.26650/JGEOG2024-1184235


AMA

Şenkul Ç, Köse E. Understanding Plant Endemism in and Around Akdağ Through Topographical and Climatic Parameters. Journal of Geography. 2024;0(48):1-15. https://doi.org/10.26650/JGEOG2024-1184235


ABNT

Şenkul, Ç.; Köse, E. Understanding Plant Endemism in and Around Akdağ Through Topographical and Climatic Parameters. Journal of Geography, [Publisher Location], v. 0, n. 48, p. 1-15, 2024.


Chicago: Author-Date Style

Şenkul, Çetin, and Esra Köse. 2024. “Understanding Plant Endemism in and Around Akdağ Through Topographical and Climatic Parameters.” Journal of Geography 0, no. 48: 1-15. https://doi.org/10.26650/JGEOG2024-1184235


Chicago: Humanities Style

Şenkul, Çetin, and Esra Köse. Understanding Plant Endemism in and Around Akdağ Through Topographical and Climatic Parameters.” Journal of Geography 0, no. 48 (Jul. 2024): 1-15. https://doi.org/10.26650/JGEOG2024-1184235


Harvard: Australian Style

Şenkul, Ç & Köse, E 2024, 'Understanding Plant Endemism in and Around Akdağ Through Topographical and Climatic Parameters', Journal of Geography, vol. 0, no. 48, pp. 1-15, viewed 25 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/JGEOG2024-1184235


Harvard: Author-Date Style

Şenkul, Ç. and Köse, E. (2024) ‘Understanding Plant Endemism in and Around Akdağ Through Topographical and Climatic Parameters’, Journal of Geography, 0(48), pp. 1-15. https://doi.org/10.26650/JGEOG2024-1184235 (25 Jul. 2024).


MLA

Şenkul, Çetin, and Esra Köse. Understanding Plant Endemism in and Around Akdağ Through Topographical and Climatic Parameters.” Journal of Geography, vol. 0, no. 48, 2024, pp. 1-15. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JGEOG2024-1184235


Vancouver

Şenkul Ç, Köse E. Understanding Plant Endemism in and Around Akdağ Through Topographical and Climatic Parameters. Journal of Geography [Internet]. 25 Jul. 2024 [cited 25 Jul. 2024];0(48):1-15. Available from: https://doi.org/10.26650/JGEOG2024-1184235 doi: 10.26650/JGEOG2024-1184235


ISNAD

Şenkul, Çetin - Köse, Esra. Understanding Plant Endemism in and Around Akdağ Through Topographical and Climatic Parameters”. Journal of Geography 0/48 (Jul. 2024): 1-15. https://doi.org/10.26650/JGEOG2024-1184235TIMELINE


Submitted04.10.2022
Accepted17.05.2023
Published Online05.07.2024

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.