Research Article


DOI :10.26650/mcd2022-1137137   IUP :10.26650/mcd2022-1137137    Full Text (PDF)

Kayıtdışı Ekonomi ve Finansal Gelişme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği

Rabia Kapıcıoğlu

Kayıtdışı ekonomi, birçok makro değişken ile ilişkili olan bir kavramdır. Bu değişkenlerde yaşanan seyir kayıtdışı ekonominin artmasına neden olabilirken, bazı durumlarda kayıtdışı ekonomiyi azaltıcı etki gösterebilir. Finansal gelişme de kayıtdışı ekonomi ile yakın ilişkili bir kavramdır. Literatürde yer alan çalışmalar ve teorik ifadeler finansal gelişmenin artmasının kayıt dışılığı azaltıcı etki göstereceği yönündedir. Bu çalışmada da kayıtdışı ekonomi ile finansal gelişme arasındaki ilişki Türkiye örneklemi üzerinden incelenecektir. Çalışmada finansal gelişmeyi temsilen, finansal gelişme, finansal kurumlar ve finansal piyasalar endeksi kullanılmıştır. Kayıtdışı ekonomiye ilişkin değişken olarak da Elgin, Kose, Ohnsorge ve Yu (2021)’nin DGE modeli ile tahmin ettiği seriler kullanılmıştır. 1990 ile 2017 dönemine ait yıllık veriler ele alınmıştır. Çalışmanın ampirik analizinde FADF, ADF birim kök testi ve Fourier Todo-Yamamoto nedensellik testi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuç finansal piyasalar ve kayıtdışı ekonomi arasında tek yönlü nedensellik olduğu yönündedir. Bu sonuç doğrultusunda, kayıtdışı ekonomiyle mücadele edilirken, finansal gelişmenin önemi hatırlanmalı ve göz ardı edilmemelidir. Finansal gelişmenin artması ile kayıtdışı ekonominin küçüleceği ifade edilebilir.

DOI :10.26650/mcd2022-1137137   IUP :10.26650/mcd2022-1137137    Full Text (PDF)

The Shadow Economy and Financial Development in the Turkish Economy

Rabia Kapıcıoğlu

The shadow economy is a term associated with several macro variables. While the course of these variables may in some cases lead to an increase in the shadow economy, in others it may have a reducing effect. Financial development, however, is a concept closely related to the shadow economy and according to the relevant literature is said to have a reducing effect on the shadow economy. This study examines the relationship between the shadow economy and financial development for the case of Turkey. While this study represents financial development with the indices of financial development, financial institutions, and financial markets, it indicates the shadow economy by using data estimated by Elgin, Kose, Ohnsorge, & Yu (2021)’s dynamic general equilibrium (DGE) model. Covering the period 1990-2017, the study employs the augmented Dickey-Fuller (ADF) unit root and Fourier Todo-Yamamoto causality tests for the empirical analysis. The results obtained from the study state only one causality to be present between the financial markets and the shadow economy. In line with this conclusion, the importance of financial development should be remembered and not ignored in the struggle with the shadow economy, with financial development being able to be said to have a shrinking effect on the shadow economy.


EXTENDED ABSTRACT


The shadow economy is defined as activities that contribute to the officially calculated but unrecorded gross domestic product (GDP) (Schneider & Enste, 2000). Many causes exist for the shadow economy. While some of these causes decrease the size of the shadow economy, others are able to increase its size. When looking at the causes of the shadow economy, they can be listed as being economic, political, social, psychological, cultural, legal, and administrative, among others. This study emphasizes financial development, which is seen as one of the causes of the shadow economy, and reveals the relationship between the two empirically.

Financial development has a shrinking effect on the shadow economy. Increases in financial development facilitate the follow-up of economic activities. The shadow economy generally operates with cash, which is preferred because keeping track of cash is difficult and keeping cash is easier compared to other prohibited goods. Increases in financial development also decrease the use of cash, with various other methods being able to be used in place of cash. This will facilitates monitoring the flow of money through various means.

The main function of the financial system is the transfer of funds from savers to companies and individuals. Financial development not only helps savings to change hands but also operationalizes various functions. It facilitates the exchange of goods and services and also provides resource allocation and organizational control. These both are the factors that increase economic growth while reducing the shadow economy. Firms and individuals will have to operate in the formal sector to take advantage of financial development, which will then reduce the shadow economy. They get encouraged to operate in the formal economy due to financial development. Therefore, a negative relationship exists between financial development and the shadow economy.

Studies in the literature have found a negative relationship between the shadow economy and financial development, stating that increases in financial development decrease the shadow economy. When examining these studies, they are seen to generally use panel data analysis (Ajide, 2021; Bayar, & Özturk, 2016; Berdiev, & Saunoris, 2016; Bose, Capasso, & Wurm, 2012; Canh, & Thanh, 2020; Capasso, & Jappelli, 2013; Gharleghi, & Jahanshahi, 2020; Gobbi, & Zizza, 2007; Khan, Abdul Hamid, & Rehman, 2021; Njangang, Nembot, & Ngameni, 2020). This study presents the relationship between financial development and the shadow economy by considering the example of Turkey. The study uses indices involving financial development, financial markets, and financial institutions to represent financial development and the shadow economy forecast data revealed by Elgin et al. (2020) for representing data on the shadow economy. The study covers the years 1990-2017 and also uses the augmented Dickey-Fuller (ADF) unit root, Fourier ADF unit root, and Fourier Todo-Yamamoto causality tests.

As a result of the findings, a causal relationship has been found between the shadow economy and financial markets. The direction of causality has been found to go from financial markets to the shadow economy. With regard to the analyzed period, the shadow economy has been affected by the movements of financial markets. Under favorable financial markets conditions, firms and individuals can diversify their savings and increase their earnings. As a result of the effective and smooth operation of financial markets, the income obtained from the formal economy may exceed the income obtained from the shadow economy. Effective financial markets encourage firms, and individuals tend toward a formal economy. While struggling with the shadow economy, the relationship between financial development and the shadow economy should be considered. Economies that have more developed financial systems see both stimulation regarding economic growth as well as a decline in the shadow economy.  


PDF View

References

 • Ajide, F. M. (2021). Shadow economy in Africa: How relevant is financial inclusion? Journal of Financial Regulation and Compliance, 29(3), 297-316. https://doi.org/10.1108/JFRC-10-2020-0095 google scholar
 • Aslan, Ö., ve Korap, H. L. (2006). Türkiye’de finansal gelişme ekonomik büyüme ilişkisi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), 17, 1-20. http://www.sobbiad.mu.edu.tr/index.php/asd/article/ view/185 google scholar
 • Aslan, Ö., ve Küçükaksoy, İ. (2006). Finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye ekonomisi üzerine ekonometrik bir uygulama. ekonometri ve istatistik dergisi, 4, 12-38. google scholar
 • Aydın, M. (2020). Seçilmiş OECD ülkelerinde çevre vergilerinin çevre kirliliği üzerindeki etkileri: Yapısal kırılmalı nedensellik testinden kanitlar. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 28, 137-154. https://doi.org/10.18092/ulikidince.704936 google scholar
 • Bayar, Y., & Özturk, Ö. F. (2016). Financial development and shadow economy in European Union transition economies. Managing Global Transitions, 14(2), 157-173. http://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1581-6311/14_157-173.pdf google scholar
 • Bayar, Y., & Öztürk, Ö. F. (2019). Economic freedom, globalization, and the shadow economy in the European Union transition economies: A panel cointegration analysis. Organizations and Markets in Emerging Economies, 10(2), 378-391. https://doi.org/10.15388/omee.2019.10.19 google scholar
 • Berdiev, A. N., & Saunoris, J. W. (2016). Financial development and the shadow economy: A panel VAR analysis. Economic Modelling, 57, 197-207. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2016.03.028 google scholar
 • Bose, N., Capasso, S., & Wurm, M. A. (2012). The impact of banking development on the size of shadow economies. Journal of Economic Studies, 39(6), 620-638. https://doi.org/10.1108/01443581211274584 google scholar
 • Canh, N. P., & Thanh, S. D. (2020). Financial development and the shadow economy: a multi-dimensional analysis. economic analysis and policy, 67, 37-54. https://doi.org/10.1016/j.eap.2020.05.002 google scholar
 • Capasso, S., & Jappelli, T. (2013). Financial development and the underground economy. Journal of Development Economics, 101, 167-178. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2012.10.005 google scholar
 • Çeştepe, H. ve Yıldırım, E. (2015). Türkiye’de finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 16, 12-26. google scholar
 • Çil Yavuz, N. (2006). Türkiye de turizm gelirlerinin ekonomik büyümeye etkisinin testi: Yapisal kirilma ve nedensellik analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7(2), 162-171. https://doi.org/10.31671/dogus.2019.249 google scholar
 • Destek, M. A. ve Okumuş, İ. (2016). Satin alma gücü paritesi hipotezi geçerliliğinin Fourier birim kök testleri ile incelenmesi: OECD ülkeleri örneği. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(1), 73-87. https://doi. org/10.21547/jss.256741 google scholar
 • Elgin, C., Kose, M. A., Ohnsorge, F., & Yu, S. (2021). Understanding informality. In CERP Discussion Paper No. 16497. https://doi.org/10.2139/ssrn.3916568 google scholar
 • Erdem, E. (2010). Para Banka ve Finansal Sistem. Ankara: Detay Yayincilik. google scholar
 • Europol. (2015). Why is cash still king? A strategic report on the use of cash by criminal groups as a facilitator for money laundering. Trends in Organized Crime, 18(4), 355-379. https://doi.org/10.1007/s12117-015-9256-x google scholar
 • Gharleghi, B., & Jahanshahi, A. A. (2020). The shadow economy and sustainable development: The role of financial development. Journal of Public Affairs, 20(3), 1-6. https://doi.org/10.1002/pa.2099 google scholar
 • Gobbi, G., & Zizza, R. (2007). Does the underground economy hold back financial deepening? Evidence from the google scholar
 • Italian credit market. In Banca D’Italia Eurosistema Working Paper No. 646. http://onlinelibrary.wiley.com/ doi/10.1111/j.1538-4616.2010.00331.x/full google scholar
 • İnançli, S., Altintaş, N. ve İnal, V. (2016). Finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisi: D-8 örneği. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(4), 36-49. http://dergipark.gov.tr/iibfdkastamonu/ issue/29650/318425 google scholar
 • Khan, S., Abdul Hamid, B., & Rehman, M. Z. (2021). Determinantsthe of shadow economy in OIC and non-OIC countries: The role of financial development. International Journal of Emerging Markets. https://doi. org/10.1108/IJOEM-02-2020-0193 google scholar
 • Kum, H. (2020). Finansal gelişme ve kayit dişi ekonomi arasindaki ilişki: Türkiye örneği. 4th International Zeugma Conference on Scientific Researches, Mayıs 29-31, 140. google scholar
 • Levine, R. (1997). Financial development and economic growth: Views and agenda. Journal of Economic Literature, 35(2), 688-726. google scholar
 • Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytaş, U. (2016). Oil Prices and real estate investment trusts ( REITs ): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168-175. https://doi.org/10.1016/j. eneco.2016.09.009 google scholar
 • Njangang, H., Nembot, L. N., & Ngameni, J. P. (2020). Does financial development reduce the size of the informal economy in Sub-Saharan African countries? African Development Review, 32(3), 375-391. https://doi. org/10.1111/1467-8268.12446 google scholar
 • Saruç, N. T. (2013). Vergi uyumu: Türkiye ve dünyada güncel gelişmeler. Ankara: Akademisyen Kitabevi. google scholar
 • Savaşan, F., Yardımcıoğlu, F. ve Demir, İ. (2016). Türkiye’de kayıtdışı ekonomi: Zaman serisi ve panel veri MIMIC tahminleri. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 161-200. http://search.ebscohost.com/ login.aspx?direct=truevedb=buhveAN=115347079vesite=ehost-live google scholar
 • Schneider, F. (1997). The shadow economies of western europe. IEA Economic Affairs, 42-48. google scholar
 • Schneider, F. (2006). Shadow economies around the world : What do we know ? In CESifo Working Paper No.1806. google scholar
 • Schneider, F., & Enste, D. (1998). Increasing shadow economies all over the world - fiction or reality. In IZA Discussion Paper No.26. https://doi.org/10.2139/ssrn.166559 google scholar
 • Schneider, F., & Enste, D. H. (2000). Shadow Economies: size, causes and consequences. Journal of Economic Literature, 38, 77-144. google scholar
 • Schneider, F., & Klinglmair, R. (2004). Shadow Economies around the world : What do we know? In IZA Discussion Paper No.1043. google scholar
 • SPL. (2014). Finansal piyasalar. Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları Ders Kodu: 1006 kitabı içinde. google scholar
 • Straub, S. (2005). Informal sector: The credit market channel. Journal of Development Economics, 78, 299-321. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2004.09.005 google scholar
 • Sugözü, I. H. (2008). Kayit dişi ekonomiyi önlemede vergi politikalari. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 171-193. google scholar
 • Svirydzenka, K. (2016). Introducing a new broad-based index of financial development. IMF Working Paper 16/5. https://doi.org/10.5089/9781513583709.001 google scholar
 • Ugurlu, E. (2006). Reel döviz kuru ve ekonomik büyüme: Türkiye. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Kapıcıoğlu, R. (2022). Kayıtdışı Ekonomi ve Finansal Gelişme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği. Journal of Public Finance Studies, 0(68), 67-80. https://doi.org/10.26650/mcd2022-1137137


AMA

Kapıcıoğlu R. Kayıtdışı Ekonomi ve Finansal Gelişme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği. Journal of Public Finance Studies. 2022;0(68):67-80. https://doi.org/10.26650/mcd2022-1137137


ABNT

Kapıcıoğlu, R. Kayıtdışı Ekonomi ve Finansal Gelişme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği. Journal of Public Finance Studies, [Publisher Location], v. 0, n. 68, p. 67-80, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Kapıcıoğlu, Rabia,. 2022. “Kayıtdışı Ekonomi ve Finansal Gelişme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği.” Journal of Public Finance Studies 0, no. 68: 67-80. https://doi.org/10.26650/mcd2022-1137137


Chicago: Humanities Style

Kapıcıoğlu, Rabia,. Kayıtdışı Ekonomi ve Finansal Gelişme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği.” Journal of Public Finance Studies 0, no. 68 (Jul. 2024): 67-80. https://doi.org/10.26650/mcd2022-1137137


Harvard: Australian Style

Kapıcıoğlu, R 2022, 'Kayıtdışı Ekonomi ve Finansal Gelişme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği', Journal of Public Finance Studies, vol. 0, no. 68, pp. 67-80, viewed 20 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/mcd2022-1137137


Harvard: Author-Date Style

Kapıcıoğlu, R. (2022) ‘Kayıtdışı Ekonomi ve Finansal Gelişme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği’, Journal of Public Finance Studies, 0(68), pp. 67-80. https://doi.org/10.26650/mcd2022-1137137 (20 Jul. 2024).


MLA

Kapıcıoğlu, Rabia,. Kayıtdışı Ekonomi ve Finansal Gelişme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği.” Journal of Public Finance Studies, vol. 0, no. 68, 2022, pp. 67-80. [Database Container], https://doi.org/10.26650/mcd2022-1137137


Vancouver

Kapıcıoğlu R. Kayıtdışı Ekonomi ve Finansal Gelişme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği. Journal of Public Finance Studies [Internet]. 20 Jul. 2024 [cited 20 Jul. 2024];0(68):67-80. Available from: https://doi.org/10.26650/mcd2022-1137137 doi: 10.26650/mcd2022-1137137


ISNAD

Kapıcıoğlu, Rabia. Kayıtdışı Ekonomi ve Finansal Gelişme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği”. Journal of Public Finance Studies 0/68 (Jul. 2024): 67-80. https://doi.org/10.26650/mcd2022-1137137TIMELINE


Submitted28.06.2022
Accepted26.07.2022
Published Online01.08.2022

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.