Research Article


DOI :10.26650/mcd2022-1068787   IUP :10.26650/mcd2022-1068787    Full Text (PDF)

The Relationship Between Economic Crises and DomesticExternal Borrowing After 1980 in Turkey

Cansu AydınMehmet Cural

Turkey experienced economic crises in 1980, 1994, 2001, and 2008. Each crisis had different causes and consequences; however, domestic and external borrowing had a common effect of rising instability before and during each of these crises. This study investigates economic crises and the trajectory of domestic and external debts in Turkey in 1994, 2001, and 2008, analyzing each economic crisis period in five-year episodes, including two years prior to the crisis, the year of the crisis, and two years following the crisis. The relationship between economic crises and domestic and external debt is evaluated according to the share of borrowing to total borrowing and debt burden variables. The study seeks to determine whether the trajectories of domestic and external debt indicators share similar behaviors before, during, and after the 1994, 2001, and 2008 economic crises in Turkey. The findings indicate that the amount of domestic and foreign debt, and the share of external debt to total borrowing increased in the year prior to each economic crises. Similar trends were not observed in the year of the economic crises or in the following two years. This is an indication that the debts were unsustainable prior to the economic crisis. Hence, the sustainability of debts is critical for tackling the economic crisis.

JEL Classification : E44 , G01 , H12 , H63
DOI :10.26650/mcd2022-1068787   IUP :10.26650/mcd2022-1068787    Full Text (PDF)

Türkiye’de 1980 Sonrası Yaşanan Ekonomik Krizler ile İç-Dış Borçlanma İlişkisi

Cansu AydınMehmet Cural

Türkiye, 1980 yılı ve sonrasında 1994, 2001 ve 2008 yıllarında ekonomik kriz yaşamıştır. Bu ekonomik krizler, nedenleri ve sonuçları itibariyle farklılık arz etmektedir. Bununla birlikte Türkiye’de iç ve dış borçlanma, bu ekonomik krizlerin öncesinde ve ekonomik kriz yıllarında ekonomik istikrarsızlıkların artışında etkili olmuştur. Bu bağlamda çalışmada, Türkiye’de 1994, 2001 ve 2008 yıllarında yaşanan ekonomik krizler ile iç ve dış borçların gelişimi ele alınmıştır. Bu kapsamda çalışmada Türkiye’de 1980 sonrasındaki ekonomik krizlerden önceki iki yıl, ekonomik kriz yılı ve ekonomik krizden sonraki iki yıl olmak üzere toplam beş yıllık bir dönem ele alınmıştır. Ekonomik krizler ile iç ve dış borçlanma arasındaki ilişki, borçlanma miktarı, toplam borçlanma içindeki payı ve borç yükü değişkenleriyle değerlendirilmiştir. Çalışmanın amacı, Türkiye’de yaşanan 1994, 2001 ve 2008 ekonomik krizlerin öncesinde, kriz yıllarında ve sonrasındaki iç ve dış borç göstergelerinin seyrinin ortaklaşıp ortaklaşmadığının saptanmasıdır. Değerlendirmelere göre, ele alınan ekonomik kriz yıllarının üçünde kriz öncesinde iç ve dış borç miktarı ve dış borçların toplam borçlanma içindeki payı artmıştır. Ekonomik kriz yılı ve sonraki yıllarda ele alınan göstergelere ilişkin benzer eğilimler görülmemiştir. Bu durum ekonomik krizler öncesinde borçların sürdürülemez olduğunun bir göstergesidir. 

JEL Classification : E44 , G01 , H12 , H63

EXTENDED ABSTRACT


Following the 1980 economic crisis, the Turkish economy faced economic crises in 1994, 2001, and 2008. Budget deficits and account balances resulted in the 1994 crisis, followed by political instability in 1995–1999. Resulting from rising inflation, public deficits, and debts, and reverberations of the effects of the crisis in other developing countries, Turkey faced another economic crisis in 2001. Although the 2008 global financial crisis was of international origin, it negatively affected Turkey in terms of exports, employment, economic growth, and borrowing. Before and during the economic crisis in Turkey, domestic and foreign borrowing increased instabilities. In this context, this study investigates these economic crises in Turkey in relation to the trajectory of domestic and foreign debts. The relationship between economic crises and the development of domestic and foreign debts are analyzed in five-year episodes, including two years prior to the crisis, the year of the crises, and two years following the crisis. The relationship between economic crises and domestic and external debt is evaluated according to the share of borrowing to total borrowing and debt burden variables. The study seeks to elicit practical insights for the prediction of future economic and/or debt crises based on the development of domestic and foreign debts before such crises.

The frequency of economic crises in recent years has led to expanded definitions of economic crisis in the literature. Although the types and causes of crises differ, they can generally be attributed to two types, real sector crises and financial crises, and are categorized into financial, banking, foreign debt, currency/currency, and stock market crises. Although there is more than one definition of economic crisis, such crises generate economic instability in national economies, decrease growth rates, and negatively impact productivity. In addition, circumstances such as a declining GDP, rising inflation, and increasing unemployment are considered to be indicators of economic crises.

The findings indicate that the amount of domestic and foreign debt increased before the 1994 economic crisis, decreased in the year of the economic crisis, and began to rise in 1995. The share of domestic debt in total debt decreased prior to the 1994 economic crisis and rose again following the economic crisis. Both internal and external debt burdens rose before and during the 1994 economic crisis and decreased in the post-crisis year. 

Before the 2001 economic crisis, the amount of domestic and foreign debt rose. In the year during the economic crisis, foreign borrowing decreased by about $5 billion and then rose again, and the amount of domestic debt increased from $58 billion to $99 billion. During and after the economic crisis, domestic borrowing remained flat and stable, whereas the share of external debt in total borrowing increased both before and after the 2001 crisis, decreasing in the year of the economic crisis. While the external debt burden increased before the 2001 crisis, the domestic debt burden remained constant. In the year during the economic crisis, both domestic and foreign debt burden increased significantly, and after the economic crisis, both internal and external debt burden declined.

Before the 2008 global financial crisis and during the crisis year, the amount of domestic and foreign debt rose, and external debt rose again in the following year, although it was lower than the previous amount. Before 2008, the share of external debt in total debt increased, and remained stable following the crisis. Before the 2008 crisis and during the crisis year, the share of domestic and foreign debt in GDP declined, rising in 2009, and fell again in the following year.

In summary, the three economic crisis years present similar trends, revealing that the amount of domestic and foreign debt rose prior to the crisis and the share of external debt in total borrowing also increased. Similar trends were not observed during the year of the economic crisis or in subsequent years. This may be related to the fact that the causes, dimensions, and results of the economic crises differ. It can be asserted that increases in domestic and foreign borrowing and in external debt in total borrowing are among the symptoms or causes of economic crises. As one of the identified symptoms or causes of economic crises is rising domestic and foreign borrowing, it is evident that borrowing was unsustainable in these years. For this reason, one strategic approach to avoid economic crises is to ensure and protection of the stability and sustainability of debts.


PDF View

References

 • Adıyaman, A. T. (2006). Dış borçlarımız ve ekonomik etkileri. Sayıştay Dergisi, 1(62), 21-45. google scholar
 • Afşar, B. ve Erkoç, Y. (2018). 2008 küresel krizinin Türkiye ekonomisine etkileri: Konya organize sanayi bölgesi örneği. Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 31-48. google scholar
 • Akdemir, T. ve Yeşilyurt, Ş. (2018). Devlet borçlarının kökeni, gelişimi ve iktisadi temelleri. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 8(16), 279-305. google scholar
 • Akmeşe, H. ve Çetin, H. (2009). 2008 dünya ekonomik krizinin Türkiye ekonomisi ve Türk-Azeri ekonomik ilişkileri üzerindeki etkileri. Hazar Beşeri ve Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1-2), 105-117. google scholar
 • Aktan, C. C. Ve Şen, H. (2001). Ekonomik kriz: Nedenler ve çözüm önerileri. Yeni Türkiye Dergisi, Özel Sayı, 12251230. google scholar
 • Aktoprak, S. (2017). 2001 Ekonomik krizi ve makroekonomik dengeler. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, (3), 23-27. google scholar
 • Bağcı, H. (2001). Kamu borçları yönetimi ve Türkiye için bir değerlendirme. Ankara: Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları. google scholar
 • Bakkal, G. ve Gürdal, T. (2007). İç borçlanmanın Türkiye ekonomisi üzerine etkileri. Akademik İncelemeler Dergisi, 2(2), 148-173. google scholar
 • Bayraktar, C. (2011). Türkiye’de iç borçlanmanın yapısı: 1980-2010 dönemi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 2-14. google scholar
 • Bayraktar, Y. (2009). İç borçlanmanın ekonomik ve sosyal etkileri 1980 sonrası Türkiye deneyimi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (34), 285-313. google scholar
 • Bayraktar, Y. (2018). Türkiye’ de kamu borçları ve sürdürülebilirlik açmazı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık. google scholar
 • Bilge, O. (2009). Ekonomik krizlerin yoksulluk üzerine etkileri. (Uzmanlık Tezi). TC. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Ankara. google scholar
 • Cural, M. ve Binhan, E. (2010). Türkiye’de iç borçlanmadaki değişimi belirleyen faktörlere yönelik bir regresyon analizi çalışması: 1975 - 2010. Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, (54), 1-21. google scholar
 • Çınar, S. ve Özçalık, M. (2014). Gelişmekte olan ülkelerde mali sürdürülebilirlik: Panel veri analizi. Journal of Yaşar University, 9(33), 5623-5635. google scholar
 • Çoban, O. ve Çöğürcü, İ. (2011). Dış borç ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye örneği (1980-2009). Kahramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar, 2011(2), 133-149. google scholar
 • Çolak, Ö. F. (2019). Küreselleşme, kriz ve borçlanma: Türkiye ekonomisi üzerine bir analiz. Ekonomi ve Hukuk Dergisi, 1(60), 389-410. google scholar
 • Çöğürcü, İ. (2012), Türkiye’nin iç borç genel yapısı üzerine geçmişten günümüze bir değerlendirme. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 2(1), 93-104. google scholar
 • Dayar, H. ve Sandalcı, İ. (2017). Türkiye’de özel sektör dış borçlarının gelişimi ve ekonomi üzerindeki etkileri. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3(3), 370- 382. google scholar
 • Dayıoğlu, T., Gürbüz, M. B. ve Yılmaz, A. (2020). Türkiye’de dış borcun sürdürülebilirliği. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Dergisi, 2(2), 1-15. google scholar
 • Eken, S. ve Kale, M. H. (2017). Türk bankacılığında krizler ve çıkarılan dersler. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(5), 11-23. google scholar
 • Eser, L. Y. ve Birinci, N. (2014). İç ve dış borç tercihini etkileyen faktörler. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10(23), 31-51. google scholar
 • Fırat, M. (2009). Türkiye’de borç yönetimi ve bir borç yönetim politikası olarak borç yönetim ofisler. Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi, 14, 31-49. google scholar
 • Fırat, E. (2010). Türkiye’de yaşanan kasım 2000 ve şubat 2001 krizlerinin bankacılık sektörü üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 47(547), 97-114. google scholar
 • Göçer, İ. ve Özdemir, A. (2012). 2008 küresel krizinin yayılma süreci ve etkileri: Seçilmiş ülkeler için ekonometrik bir analiz. Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 192-210. google scholar
 • Güler, E. ve Yılmaz, B. (2009). Ekonomik kriz, kobilere yansıması ve bir çıkış yolu olarak barter. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 9(18), 88-104. google scholar
 • Işık, N. ve Duman, E. (2012). 1929 Ekonomik buhranı ve 2008 küresel krizi’nin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 74-100. google scholar
 • Kaderli, Y. ve Küçükkaya, H. (2012). 2008 dünya finansal krizi sonrası Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmelerin bazı ülkelerle karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (12), 86-96. google scholar
 • Kansu, A. (2003). Döviz krizleri: Türkiye 1994 ve 2001 krizlerinin döviz krizi modelleri çerçevesinde değerlendirilmesi. (Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Karagöz, K. (2007). Türkiye’de dış borçlanmanın nedenleri ekonometrik bir değerlendirme. Sayıştay Dergisi, 18(66-67), 99-110. google scholar
 • Kaya, D. G. ve Kaygısız, A. (2015). 2008 küresel krizi ve sonrasında Türkiye’de uygulanan maliye politikalarına genel bir bakış. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11(26), 171-194. google scholar
 • Kazgan, G. (2002). Tanzimat’tan 21. yüzyıla Türkiye ekonomisi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • Kepenek, Y. ve Yentürk, N. (2000). Türkiye ekonomisi. İstanbul: Remzi Kitabevi. google scholar
 • Kesebir, M. (2018). Türkiye’de 2001 krizi sonrası bankacılık sektörünün durumu, yapısal reformlar ile son yıllardaki gelişmeler. Bitlis Eren Üniversitesi Akademik İzdüşüm Dergisi, 3(2), 1-19. google scholar
 • Kibritçioğlu, A. (2001). Türkiye’de ekonomik krizler ve hükümetler, 1969-2001. Yeni Türkiye Dergisi Özel Sayı, 1-17. google scholar
 • Koh, W. C., Kose, M. A., Nagle, P. S, Ohnsorge, F. L., & Naotaka, S. (2020). Debt and financial crises. Retrieved from https://documents1.worldbank.org/curated/en/560291579701550183/pdf/Debt-and-Financial-Crises.pdf google scholar
 • Koç, Ş. (2010). Cari açık, borçlanma ve büyüme bağlamında 1990 yılından sonra Türkiye’de yaşanan ekonomik krizlerin analizi. (Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli. google scholar
 • Kolçak, M. (2014). Türkiye’de devlet iç borçlarının yönetimi: 2000 öncesi ve sonrasının karşılaştırılması. Sayıştay Dergisi, (93), 5-30. google scholar
 • Mangır, F. (2010). Finansal deregülasyonun (1989-2001) Türkiye ekonomisi üzerine etkileri: Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Dergisi, (16), 460-472. google scholar
 • Mutluer, T. (2008). Teoride ve Türkiye’de kamu iç borç yönetimi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar. google scholar
 • Nart, E. Ç. (2015). Dış borç yönetimi açısından finansal kriz riski. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30(2), 71-85. google scholar
 • Olcar, A. (2013). Türkiye’nin dış borç sorunu ve kriz etkileri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum. google scholar
 • Opuş, S. (2002). Dış borçlanmanın sınırı ve Türkiye. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19, 183-206. google scholar
 • Orhan, O. Z., Dinçer, H. ve Çevik, İ. E. (2009). Küresel ekonomik krizin nedenleri, Türkiye ekonomisine etkileri ve çözüm yolları. Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 22-66. google scholar
 • Oskay, C. S. (2004). 1980’den günümüze Türkiye’de iç borçların yapısal gelişimi ve değerlendirilmesi. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 4(8), 121. google scholar
 • Özbilen, Ş. (2013). Makro modellerde kamu iç borçlanması. Ankara: Gazi Kitabevi. google scholar
 • Özdemir, Z. ve Sever, E. (2004). Finansal liberalleşmenin ekonomik performansa etkisi: Türkiye analizi. Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, (46), 36-50. google scholar
 • Özkök, İ. ve Yıldıran, M. (2017). Mali kriz dönemlerinde kamu borç göstergeleri üzerinden mali sürdürülebilirliğin görünümü: Gelişen ülke ekonomilerde kamu borçlanmasının değerlendirilmesi (2000-2015). Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3(1), 1-17. google scholar
 • Özmen, E. ve Koğar, Ç. İ. (1998). Sustainability of budget deficits in Turkey with a structural shift. METU Studies in Development, 25(1), 107-127. google scholar
 • Reinhart, C. M., & Kenneth S. R. (2011). The forgotten history of domestic debt. The Economic Journal, 121(552), 319-350. google scholar
 • Simeonovskia, K., Fidanoskib, F., Petkovskic, M., & Sergi, B. S. (2021). Debt-growth link after an economic crisis: The case of central and Southeast Europe. Erişim adresi: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/146313 77.2021.2006492 google scholar
 • Sugözü, H. İ. (2009). Türkiye’de iç borçlanma ödenebilirliği ve tahkimler (1990 - 2000). KMU İİBF Dergisi, 11(17), 70-83. google scholar
 • Şahin, H. (2002). Türkiye ekonomisi. Bursa: Ezgi Kitabevi. google scholar
 • Şahin, B. (2012). Türkiye’de dış borç sorunu ve Avrupa borç krizi’nin etkileri. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 4(1), 45-54. google scholar
 • Şanlı, F. B. ve Akgöz, H. (2014). 1980 sonrası Türkiye’de dış borçlanma üzerinde yurtiçi tasarrufların etkisinin analizi. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 6 (11), 83-98. google scholar
 • Şenses, F. ve Koyuncu, M. (2004). Kısa dönem krizlerin sosyoekonomik etkileri: Türkiye, Endonezya ve Arjantin deneyimleri. ERC. Working Paper in Economics, 4(13), 1-43. google scholar
 • Tezer, H. (2016). Türkiye ekonomisinin 2003-2014 yılları arasındaki makro ekonomik görünümü ve ekonomik kırılganlık belirtileri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(35), 145-165. google scholar
 • Telli, A. (2013). 1999, 2000, 2001 ve 2008 kriz dönemlerinde türk ticari bankalarının karlılıklarının lojistik regresyon analizi ile incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. google scholar
 • Toprak, D. (2010). Türkiye’de kriz dönemlerinde borçların seyri: 1994 ve 2001 krizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 2(2), 1-14. google scholar
 • Tunalı, H. (2011). 2000 sonrası Türkiye ekonomisinin değişimi. Y. Alpaydın ve H. Tunalı (Ed.), 2000 sonrası Türkiye iktisadının değişimi içinde (s 357-368). İstanbul: İstanbul Matbaacılık Prodüksiyon Yay. San. Tic. Ltd. Şti. google scholar
 • Turan, Z. (2011). Dünyadaki ve Türkiye’deki krizlerin ortaya çıkış nedenleri ve ekonomik kalkınmaya etkisi. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1), 56-80. google scholar
 • Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı. Kamu borç yönetimi raporu. Erişim adresi: https://www.hmb. gov.tr/kamu-finansmani-raporlari google scholar
 • Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı. Türkiye dış borç istatistikleri. Erişim adresi: https://www.hmb. gov.tr/kamu-finansmani-istatistikleri google scholar
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. 2008 ekonomik rapor. Erişim adresi: https://tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar/ Sayfalar/EkonomikRapor.php google scholar
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. 2009 ekonomik rapor. Erişim adresi: https://tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar/ Sayfalar/EkonomikRapor.php google scholar
 • Ulusoy, A. (2004). Devlet borçlanması. Trabzon: Üç yol Kitabevi. google scholar
 • Ural, M. (2003). Finansal krizler ve Türkiye. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 18(1), 1128. google scholar
 • Yavuz, H. H. (2009). Kamu borç yönetiminde yabancı para cinsinden borçlanmanın etkileri: Türkiye örneği. Maliye Dergisi, 1(157), 277-292. google scholar
 • Yeldan, E. (2009). Kapitalizmin yeniden finansallaşması ve 2007/2008 krizi: Türkiye krizin neresinde?, Çalışma ve Toplum, 1, 11-28. google scholar
 • Yıldırım, S. (2010). 2008 yılı küresel ekonomi krizinin dünya ve Türkiye ekonomisine etkileri. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12(18), 47-55. google scholar
 • Yıldız, F. (2018). Türkiye’de kamu ve özel sektör dış borçlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: 2002-2018 dönemi analizi. A. Yüksel ve S. E. Tağman (Ed.), II. uluslararası multidisipliner akademik çalışmalar sempozyumu tam metin bildiriler 2018 içinde (s. 343-362). Ankara: Berikan Yayınevi. google scholar
 • Yıldız, Z. ve Durgun, A. (2010). 2008 küresel ekonomik krizi ve turizm sektörü üzerine etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 2(1), 1-15. google scholar
 • Yükseler, Z. (2009). Türkiye’de Kriz Dönemlerinde Ekonomik Gelişmeler ve Ödemeler Dengesi Uyumu. Erişim adresi: Https://Www.Researchgate.Net/Publication/259071157_Turkıye’de_Krız_Donemlerınde_Ekonomık_ Gelısmeler_Ve_Odemeler_Dengesı_Uyumu google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Aydın, C., & Cural, M. (2022). The Relationship Between Economic Crises and DomesticExternal Borrowing After 1980 in Turkey. Journal of Public Finance Studies, 0(67), 25-45. https://doi.org/10.26650/mcd2022-1068787


AMA

Aydın C, Cural M. The Relationship Between Economic Crises and DomesticExternal Borrowing After 1980 in Turkey. Journal of Public Finance Studies. 2022;0(67):25-45. https://doi.org/10.26650/mcd2022-1068787


ABNT

Aydın, C.; Cural, M. The Relationship Between Economic Crises and DomesticExternal Borrowing After 1980 in Turkey. Journal of Public Finance Studies, [Publisher Location], v. 0, n. 67, p. 25-45, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Aydın, Cansu, and Mehmet Cural. 2022. “The Relationship Between Economic Crises and DomesticExternal Borrowing After 1980 in Turkey.” Journal of Public Finance Studies 0, no. 67: 25-45. https://doi.org/10.26650/mcd2022-1068787


Chicago: Humanities Style

Aydın, Cansu, and Mehmet Cural. The Relationship Between Economic Crises and DomesticExternal Borrowing After 1980 in Turkey.” Journal of Public Finance Studies 0, no. 67 (Mar. 2024): 25-45. https://doi.org/10.26650/mcd2022-1068787


Harvard: Australian Style

Aydın, C & Cural, M 2022, 'The Relationship Between Economic Crises and DomesticExternal Borrowing After 1980 in Turkey', Journal of Public Finance Studies, vol. 0, no. 67, pp. 25-45, viewed 2 Mar. 2024, https://doi.org/10.26650/mcd2022-1068787


Harvard: Author-Date Style

Aydın, C. and Cural, M. (2022) ‘The Relationship Between Economic Crises and DomesticExternal Borrowing After 1980 in Turkey’, Journal of Public Finance Studies, 0(67), pp. 25-45. https://doi.org/10.26650/mcd2022-1068787 (2 Mar. 2024).


MLA

Aydın, Cansu, and Mehmet Cural. The Relationship Between Economic Crises and DomesticExternal Borrowing After 1980 in Turkey.” Journal of Public Finance Studies, vol. 0, no. 67, 2022, pp. 25-45. [Database Container], https://doi.org/10.26650/mcd2022-1068787


Vancouver

Aydın C, Cural M. The Relationship Between Economic Crises and DomesticExternal Borrowing After 1980 in Turkey. Journal of Public Finance Studies [Internet]. 2 Mar. 2024 [cited 2 Mar. 2024];0(67):25-45. Available from: https://doi.org/10.26650/mcd2022-1068787 doi: 10.26650/mcd2022-1068787


ISNAD

Aydın, Cansu - Cural, Mehmet. The Relationship Between Economic Crises and DomesticExternal Borrowing After 1980 in Turkey”. Journal of Public Finance Studies 0/67 (Mar. 2024): 25-45. https://doi.org/10.26650/mcd2022-1068787TIMELINE


Submitted06.02.2022
Accepted19.04.2022
Published Online27.04.2022

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.