Article


TÜRKİYE’DE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI YÖNTEMİNİN HUKUKÎ ALTYAPISI

Zafer Ertunç Şirin

In the study, the concept and qualifications of public private partnership will be examined and then the advantages and disadvantages of public private partnerships will be determined. After these determinations, publicprivate partnership models will be examined in comparative law, especially considering European Union. Finally, the public partnership models and applications in Turkey will be examined by taking into account the current situation and recommendations will be made in this regard.

TÜRKİYE’DE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI YÖNTEMİNİN HUKUKÎ ALTYAPISI

Zafer Ertunç Şirin

Çalışmada öncelikle kamu özel ortaklığı kavramı ve nitelikleri incelenecek ardından da kamu özel ortaklıklarının hangi avantajlara ve dezavantajlara sahip olduğu tespit edilecektir. Bu tespitlerin ardından karşılaştırmalı hukukta hangi kamu özel ortaklığı modelleri olduğu özellikle Avrupa Birliği dikkate alınarak irdelenecektir. Son olarak ise Türkiye’deki kamu özel ortaklığı modelleri ve uygulaması güncel durum dikkate alınarak incelenecek ve bu konuda tavsiyelerde bulunulacaktır.


PDF View

References

 • Canaz Yılmaz, Işıl (2009) Proje Finansmanı ve Kamu Özel Sektör Ortaklıkları, İstanbul Barosu Dergisi, 2009 Eylül - Ekim, Cilt:83, Sayı:2009/5, Sayfa:2657-2677. google scholar
 • Canaz Yılmaz, Işıl (çevrimiçi-2011) Türkiye’de Kamu Özel Sektör Ortaklığı Modelleri, http://www.fazliogluhukuk.com/T%C3%BCrkiye’de%20Kamu%20%C3%96zel%20Sekt%C3%B6r%20Ortakl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20Modelleri.pdf google scholar
 • Delmon, Jeffrey / Delmon, Victoria Rigby (eds) (2012) International Project Finance and PPPs, Wolters Kluwer, The Netherlands. google scholar
 • Duran, Lütfi (1991) Yap-İşlet-Devret, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, XLVI 19911-2, Sayfa:150-155. google scholar
 • Eker, Ali Yıldırım (2007) Kamu Özel Sektör Ortaklıları, Bütçe Dünyası, Cilt:2, Sayı:25, Sayfa:59-67. google scholar
 • Emek, Uğur (2010) Altyapıda Kamu Özel İşbirliği Yöntemleri, İktisadî Araştırmalar Vakfı, İstanbul. google scholar
 • European Commission (2003, çevrimiçi-2011) Guidelines For Successful Public – Private Partnerships, March 2003. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/ppp_en.pdf google scholar
 • European Commission (2004, çevrimiçi-2011) Green Paper on Public-Private Partnerships And Community Law On Public Contracts and Concessions COM / 2004 / 0327 / final. http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_ doc=COMfinal&an_doc=2004&nu_doc=327 google scholar
 • European Commission (2009, çevrimiçi-2011) Communication on Mobilising Private and Public Investment for Recovery and Long Term Structural Change: Developing Public Private Partnerships. COM / 2009 / 0615 / final. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0615:FIN:en:PDF google scholar
 • European PPP Expertise Center-EPEC (2011) State Guarantees in PPPs, http://www.eib.org/epec/ resources/epec-state-guarantees-in-pppspublic.pdf Gözler, Kemal (2009) İdare Hukuku Dersleri, Ekin Kitabevi, Bursa. google scholar
 • Gözübüyük, Şeref A. / Tan, Turgut (2008) İdare Hukuku Cilt 1: Genel Esaslar, Turhan Kitabevi, Ankara. Karasu, Koray (2011-çevrimiçi) Kamu Özel Ortaklığı: Sözleşme Sisteminin Genelleşmesi http://yonetimbilimi.politics.ankara.edu.tr/karasuPPP.pdf google scholar
 • Kesik, Ahmet (2006) Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında Kamu-Özel Sektör Ortak Girişimciliği (PPP), Yaklaşım, Yıl:14, Sayı:158, Şubat 2006, Sayfa:28-32. google scholar
 • Levrat, Nicolas (1992) (çev. Mustafa Dönmez) Avrupa’da Kamu Hizmetlerinin Sağlanmasında Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Deneyimleri Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt:4, Sayı:2, Mart 1995, Sayfa:31-45. google scholar
 • Nomer, Ergin / Ekşi, Nuray / Gelgel, Günseli (2000) Milletlerarası Tahkim,İstanbul. Pekgüçlü Karabulut, Güzin (2007) Türk Özel Hukukunda Yap-İşlet-Devret Sözleşmesi, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2007. google scholar
 • Polatkan, Vahit (2000) Yap İşlet Devret Modeli ile Ulusal ve Uluslararası Tahkim, Ankara. Şahin Mehmet / Uysal Özge (2008) Kamu Ekonomisi Perspektifinden Kamu – Özel Sektör Ortaklıları, Ekin, Bursa. google scholar
 • Talus, Kim (çev. Gözde Cantürk) (2009) Enerjide Kamu-Özel Sektör Ortaklığı -Avrupa’da Kamu Hizmeti İmtiyazlarının ve İdari İşlemlerin Sonlandırılması- TBB Dergisi, Sayı 84, 2009, Sayfa:347-374. google scholar
 • Tekin, Ali Güner (2007) Kamu Özel Sektör İşbirlikleri, İdarecinin Sesi Dergisi, Mayıs-Haziran 2007, Cilt 21, Sayfa:10-14. google scholar
 • Ulusoy, Ali (2004) Anayasa Mahkemesi’nin Kamu Hizmetlerinin Özel Kişilere Gördürülmesine ve Bunlara İlişkin Uyuşmazlıkların Çözüm Yollarına Yaklaşımı Hakkında Bir Değerlendirme, Özel Hukuk ve Anayasa Mahkemesi Kararları Sempozyumu, Bildiriler–Tartısmalar II, 26 Mart 2004, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü Yayını, Sayfa:59-69. google scholar
 • Uz, Abdullah (2007) Kamu-Özel Ortaklığı/Public-Private Partnership (PPP) (Kavram ve Hukuksal Çerçeve) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XI, Sa.1-2, Y.2007, Sayfa:1165-1182. google scholar
 • Yerlikaya, Gökhan Kürşat (2002), Yap İşlet Devret Modeli Hukuki Mahiyeti ve Vergilendirme, Seçkin Yayınevi, Ankara 2002. google scholar
 • Yıldız, Mete/Aydın, Mehmet D./Kayı, Ebru S./Erten, Y. Murat/Tükekci, Aslıhan (2009) Kamu Bilişim Projelerinde Kamu-Özel Sektör İşbirliği, Türkiye Bilişim Derneği 2009. http://www.tbd.org.tr/usr_img/cd/kamubib12/raporlarPDF/RP3-2009.pdf google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Şirin, Z.E. (2017). TÜRKİYE’DE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI YÖNTEMİNİN HUKUKÎ ALTYAPISI. Journal of Public Finance Studies, 0(61), 25-58. https://doi.org/null


AMA

Şirin Z E. TÜRKİYE’DE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI YÖNTEMİNİN HUKUKÎ ALTYAPISI. Journal of Public Finance Studies. 2017;0(61):25-58. https://doi.org/null


ABNT

Şirin, Z.E. TÜRKİYE’DE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI YÖNTEMİNİN HUKUKÎ ALTYAPISI. Journal of Public Finance Studies, [Publisher Location], v. 0, n. 61, p. 25-58, 2017.


Chicago: Author-Date Style

Şirin, Zafer Ertunç,. 2017. “TÜRKİYE’DE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI YÖNTEMİNİN HUKUKÎ ALTYAPISI.” Journal of Public Finance Studies 0, no. 61: 25-58. https://doi.org/null


Chicago: Humanities Style

Şirin, Zafer Ertunç,. TÜRKİYE’DE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI YÖNTEMİNİN HUKUKÎ ALTYAPISI.” Journal of Public Finance Studies 0, no. 61 (May. 2023): 25-58. https://doi.org/null


Harvard: Australian Style

Şirin, ZE 2017, 'TÜRKİYE’DE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI YÖNTEMİNİN HUKUKÎ ALTYAPISI', Journal of Public Finance Studies, vol. 0, no. 61, pp. 25-58, viewed 28 May. 2023, https://doi.org/null


Harvard: Author-Date Style

Şirin, Z.E. (2017) ‘TÜRKİYE’DE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI YÖNTEMİNİN HUKUKÎ ALTYAPISI’, Journal of Public Finance Studies, 0(61), pp. 25-58. https://doi.org/null (28 May. 2023).


MLA

Şirin, Zafer Ertunç,. TÜRKİYE’DE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI YÖNTEMİNİN HUKUKÎ ALTYAPISI.” Journal of Public Finance Studies, vol. 0, no. 61, 2017, pp. 25-58. [Database Container], https://doi.org/null


Vancouver

Şirin ZE. TÜRKİYE’DE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI YÖNTEMİNİN HUKUKÎ ALTYAPISI. Journal of Public Finance Studies [Internet]. 28 May. 2023 [cited 28 May. 2023];0(61):25-58. Available from: https://doi.org/null doi: null


ISNAD

Şirin, ZaferErtunç. TÜRKİYE’DE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI YÖNTEMİNİN HUKUKÎ ALTYAPISI”. Journal of Public Finance Studies 0/61 (May. 2023): 25-58. https://doi.org/nullTIMELINE


Published Online30.06.2017

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.