Research Article


DOI :10.26650/JPLC2022-1129151   IUP :10.26650/JPLC2022-1129151    Full Text (PDF)

Searching, Copying and Seizing of Computers, Computer Programs and Files

Neslihan Ateş Benek

The rapid progress and stunning developments experienced in the technological world very directly impact all areas of life, including the field of law. One of the most striking impacts in the field of criminal procedures is how criminal acts transfer to the digital world and how digital evidence can be used as proof of these crimes. In the face of this transformation, digital evidence has opened the doors to a new world and started being used just like classical evidence in the field of criminal procedural law. With the increase in the number of crimes committed by using the opportunities offered by information technologies, using digital evidence that has been obtained within the scope of scientific principles has become inevitable for both revealing the truth and capturing criminals. This article deals with the issues of searching, copying, and seizing the digital evidence that is present in computers, computer programs and files.

DOI :10.26650/JPLC2022-1129151   IUP :10.26650/JPLC2022-1129151    Full Text (PDF)

Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma

Neslihan Ateş Benek

Teknoloji dünyasında yaşanan hızlı ilerlemenin ceza muhakemesi alanındaki en göze çarpan sonuçlarından biri, suçun ispatında dijital delillerden yararlanılmasıdır. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında teknoloji dünyasında ortaya çıkan baş döndürücü gelişmeler, hayatın her alanında değişikliğe neden olduğu gibi hukuk alanında da etkilerini göstermiştir. Öncelikle suç işleme tarzları değişmiş ve suç dijital ortama taşınmıştır. Teknoloji alanında yaşanan bu dönüşüm karşısında, dijital deliller adeta yeni bir dünyanın kapılarını açarak ceza muhakemesi alanında klasik deliller gibi kullanılmaya başlanmıştır. Bilişim teknolojilerinin sunduğu imkanlar kullanılarak işlenen suçların her geçen gün artması karşısında gerek maddi gerçeğin ortaya çıkarılması gerekse suçlulukla mücadele kapsamında, bilimsel esaslara uygun olarak elde edilmiş dijital delillerden istifade edilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu makalede de dijital delilleri elde edebilmek amacıyla bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma tedbiri inceleme konusu yapılmıştır.


EXTENDED ABSTRACT


In criminal procedural law, anything can be considered evidence provided it possesses characteristics pertaining to crime. As regards the principle of having free access to all evidence, no difference exists between digital and physical evidence. Also, due to the hierarchy of evidence being invalid with regard to criminal procedure, making a distinction between which evidence is important/strong or unimportant/weak is not possible. As a result of the tremendous developments in the field of technology also having increased the number of crimes committed regarding information systems, the need for digital evidence has gained increasingly greater importance, as well as its use as a means of proof. However, because the use of evidence obtaining measures such as the search, copy or seize of digital data belonging to individuals constitutes an infringement of many legal values, legislators have also regulated legal measures and bound these to strict conditions.

The measure on searching, copying, and seizing evidences from information systems in relation to crimes committed with use of digital technologies is listed in Criminal Procedure Code (Law No. 5271) and constitutes a special instance of the search and seizure protection measures. Article 134 of this Criminal Procedure Code covers the procedures regarding the gathering of data stored on information systems.

The topics of this study are the matters of the search, copy and seizure of digital evidence from information systems, and these matters are measures that can be applied to all criminal areas. Legislators have not limited the scope of crime in terms of the application of these measures. In this context, the relevant measures can be applied to all investigations that require the collection of digital evidence, whether for classical or cyber crimes.

In order to make a decision regarding the measures regulated in Article 134 of the Criminal Procedure Code, the conditions stipulated in the law must be fulfilled. These conditions are: the presence of strong grounds of suspicion based on concrete evidence and the absence of the possibility of obtaining evidence any other way. Evidence obtained after search, copy and seizure procedures have been made that do not adhere to these legal conditions should also be noted as being unusable as criminal evidence due to being outside the confines of the law. In addition, obtaining digital evidence in accordance with the technical requirements is also extremely important. Obtained evidence must be submitted to the judicial authorities intact and in full. Otherwise, even if this evidence had been collected by field experts, it is neither acceptable as lawful evidence nor will it be taken as a basis for judgment.

Article 134 of the Criminal Procedure Code should be amended in accordance with the requirements of the age in the face of the rapidly developing and changing digital technologies. This regulation should also safeguard suspects’ fundamental human rights and freedoms. In addition, the changes should occur rapidly and be sufficient to put an end to all the discussions regarding the doctrine. Due to digital evidence being among the most important evidence of the current day, guarantees should be introduced to ensure that this type of evidence is collected in accordance with the technical requirements and evaluated within the scope of scientific principles.

In summary, this paper aims to analyze the processes related to detecting and evaluating digital evidence within the framework of the general principles of criminal procedural law. In this context, the paper examines the search, copy and seizure measures regarding the information systems covered in Article 134 of the Criminal Procedure Code and provides explanations with respect to computers, computer programs and digital files as listed in Article 134. The paper additionally discusses the legal nature of the measures, their conditions and the way they are applied within the framework of discussions regarding the doctrine, the problems experienced in practice and the judicial decisions.


PDF View

References

 • Akbulut B, Türk Ceza Hukukunda Bilişim Suçları (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 1999). google scholar
 • Akkaş A H, “Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Koruma Tedbirinin Şartlarında 6526 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi” (2015) (21) Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 467-488. google scholar
 • Aktaş B, “Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma Tedbiri Üzerine Bir İnceleme” (2017) 14 (2) Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 211-239. google scholar
 • Aldemir H, Adli-Önleme Arama ve Elkoyma, (4. Baskı, Adalet Yayınevi, 2021). google scholar
 • Apiş Ö, “Bilişim Sistemine Girme Suçu Bakımından Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama Kopyalama Elkoyma Koruma Tedbiri” (2018) (37) Yasama Dergisi 49-86. google scholar
 • Artuç M, Pratik Ceza Muhakemesi Kanunu (2. Baskı, Adalet Yayınevi, 2018). google scholar
 • Başlar Y, “Elektronik Delilin Toplanması ve Muhafazası” (2020) 10 (1) Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi 77107. google scholar
 • Baytemir Kontacı B ve diğerleri (Editör: Cumhur Şahin ve Neslihan Göktürk), Ceza Muhakemesi Hukuku, (Seçkin Yayıncılık, 2018). google scholar
 • Baytemir Kontacı B, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında Özel İletişim Araçlarının Kullanılmasının Ceza Sorumluluğu Üzerindeki Etkisi”, Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Rejimleri Sempozyumu (Seçkin Yayıncılık, 2022) 553-573. google scholar
 • Bozdoğan Akbulut B, “Bilişim Suçları” (2000) 8 (1-2) Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Milenyum Armağanı 545-555. google scholar
 • Casey E, Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers and the Internet (3rd Edition, Academic Press, 2011). google scholar
 • Centel N ve Zafer H, Ceza Muhakemesi Hukuku (14. Baskı, Beta, 2017). google scholar
 • Çekiç B, “Bilgisayar Verilerinde Arama, Kopyalama, Elkoyma Tedbirinin Hukuki Niteliği ve Benzer Kavramlar” (2021) 2 (1) Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 153-185. google scholar
 • Çelik K, “Bulut Bilişim Teknolojileri” (2021) 12 (24) Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 436-450. google scholar
 • Çelik M, Bilgisayarda Arama, Kopyalama ve Elkoyma (CMK m.134) (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2018). google scholar
 • Çulha R ve diğerleri (Editör: Feridun Yenisey), Ceza Muhakemesi Hukuku Başvuru Kitabı (Bilge Yayınevi, 2017). google scholar
 • Değirmenci O, Ceza Muhakemesinde Sayısal (Dijital) Delil (Seçkin Yayıncılık, 2014). google scholar
 • Değirmenci O, “Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma Koruma Tedbirinde (CMK m.134), 7145 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi” (2018) 13 (146) Terazi Hukuk Dergisi 146-155. google scholar
 • Değirmenci O, “Adli Bilişimde Önceliklendirme (Triyaj) Yönteminin Ceza Muhakemesi Açısından Değerlendirilmesi” (2020) 2 (1) Bilişim Hukuku Dergisi 47-79. google scholar
 • Dereboylular Ö, “Bulut Bilişim Bakımından Arama ve Elkoymaya İlişkin Hükümlerin Uygulanabilirliği” (2019) 14 (19) Ceza Hukuku Dergisi 161-202. google scholar
 • Dülger M V, Ceza Muhakemesi Hukukunda Dışlama Kuralı ve Hukuka Aykırı Delillerin Uzak Etkisi (Zehirli Ağacın Meyvesi Öğretisi) (Seçkin Yayıncılık, 2014). google scholar
 • Dülger M V, Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Hukuku (9. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2022). google scholar
 • Ergün İ, Siber Suçların Cezalandırılması ve Türkiye’de Durum (Adalet Yayınevi, 2008). google scholar
 • Ersoy Y, “Genel Hukuki Koruma Çerçevesinde Bilişim Suçları” (1994) 49 (3) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 149-184. google scholar
 • Henkoğlu T, Adli Bilişim Dijital Delillerin Elde Edilmesi ve Analizi (2. Baskı, Pusula Yayıncılık, 2014). google scholar
 • Jekot W, “Computer Forensics, Search Strategies, and the Particularity Requirement” (2020) 7 Pittsburgh Journal of Technology Law & Policy. google scholar
 • Karagülmez A, Bilişim Suçları ve Soruşturma-Kovuşturma Evreleri (5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2014). google scholar
 • Karakehya H, Ceza Muhakemesi Hukuku (2. Baskı, Savaş Yayınevi, 2016). google scholar
 • Kaymaz S, Ceza Muhakemesinde Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi (4. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2015). google scholar
 • Kaynakçıoğlu U, Ceza Muhakemesinde Dijital Deliller (Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2015). google scholar
 • Kerr Orin S., “Digital Evidence and The New Criminal Procedure” (2005) 105 (1) Columbia Law Review 278-318. google scholar
 • Keser Berber L, Adli Bilişim (Yetkin Yayınları, 2004). google scholar
 • Kim W, “Cloud Computing: Today and Tomorrow” (2009) 8 (1) Journal of Object Technology 65-72. google scholar
 • Larkin J E D, “Compelled Production of Encrypted Data” (2012) 14 (2) Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law 253-278. google scholar
 • Novak M, “Digital Evidence in Criminal Cases Before the U.S. Courts of Appeal: Trends and Issues for Consideration” (2020) 14 (4) The Journal of Digital Forensics, Security and Law 1-42. google scholar
 • Özbek V Ö ve diğerleri, Ceza Muhakemesi Hukuku (8. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2016). google scholar
 • Özen M ve Baştürk İ, Temel Hak ve Özgürlükler Bağlamında Bilişim-İnternet ve Ceza Hukuku (Adalet Yayınevi, 2011). google scholar
 • Özen M ve Özocak G, “Adli Bilişim, Elektronik Deliller ve Bilgisayarlarda Arama ve El Koyma Tedbirinin Hukuki Rejimi (CMK M. 134)” (2015) (1) Ankara Barosu Dergisi 41-77. google scholar
 • Özen M, Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri (2. Baskı, Adalet Yayınevi, 2017). google scholar
 • Özgenç İ, Suç Örgütleri (Seçkin Yayıncılık, 2022). google scholar
 • Öztürk B ve diğerleri, Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, (14. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2020). google scholar
 • Parlar A ve Çetin A, Ceza Muhakemesinde Soruşturma Evresi ve Uygulaması (Aristo Yayınevi, 2017). google scholar
 • Radina Stoykova, “Digital evidence: Unadressed threats to fairness and the presumption of innocence” (2021) 42 Computer Law & Security Review 1-20. google scholar
 • Riekkinen J, “Electronic Evidence in Criminal Procedure: On the Effects of ICT and The Development towards the Network Society on the Life-cycle of Evidence” (2019) 16 Digital Evidence and Electronic Signature Law Review 6-10. google scholar
 • Sözüer A, “Türkiye’de ve Karşılaştırmalı Hukukta Telefon, Teleks, Faks ve Benzeri Araçlarla Yapılan Özel Haberleşmenin Bir Ceza Yargılaması Önlemi Olarak Denetlenmesi” (1997) LV (3) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 65- 110. google scholar
 • Şahin C, “Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi” (2017) XI (1-2) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1095-1112. google scholar
 • Şahin C, “Ceza Muhakemesinde Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma” (2019) 1 (2) Yaşar Hukuk Dergisi 271-286. google scholar
 • Şen E ve Eryıldız S, Elkoyma (Seçkin Yayıncılık, 2017). google scholar
 • Tanrıkulu C, Ceza Muhakemesi Hukukunda Bilişim Sistemlerinde Arama ve Elkoyma (Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2014). google scholar
 • Uğraş D Ö, “Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Bilgisayar Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma” (2021) 34 (154) Türkiye Barolar Birliği Dergisi 97-134. google scholar
 • Ünal O G, Bilgisayarlarda Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama Kopyalama ve Elkoyma (Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2011). google scholar
 • Ünver Y ve Hakeri H, Ceza Muhakemesi Hukuku, (17. Baskı, Adalet Yayınevi, 2020). google scholar
 • Yaşar O ve Otacı C, Yeni İçtihatlarla Uygulamalı ve Yorumlu Ceza Muhakemesi Kanunu I. Cilt (10. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2022). google scholar
 • Yaşar Y ve Dursun İ, “Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma Koruma Tedbiri” (2013) 19 (2) Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 3-34. google scholar
 • Yazıcıoğlu Y, Bilgisayar Suçları; Kriminolojik, Sosyolojik ve Hukuki Boyutları ile (Alfa Yayınları, 1997). google scholar
 • Yenisey F ve Nuhoğlu A, Ceza Muhakemesi Hukuku (6. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2018). google scholar
 • Yeşil U, Hukuk ve İnsan Hakları Bağlamında Bylock Bilgilerinin Delil Değeri (Alternatif Düşünce ve Medya Yayıncılık, 2018). google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Ateş Benek, N. (2022). Searching, Copying and Seizing of Computers, Computer Programs and Files. Journal of Penal Law and Criminology, 10(2), 367-411. https://doi.org/10.26650/JPLC2022-1129151


AMA

Ateş Benek N. Searching, Copying and Seizing of Computers, Computer Programs and Files. Journal of Penal Law and Criminology. 2022;10(2):367-411. https://doi.org/10.26650/JPLC2022-1129151


ABNT

Ateş Benek, N. Searching, Copying and Seizing of Computers, Computer Programs and Files. Journal of Penal Law and Criminology, [Publisher Location], v. 10, n. 2, p. 367-411, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Ateş Benek, Neslihan,. 2022. “Searching, Copying and Seizing of Computers, Computer Programs and Files.” Journal of Penal Law and Criminology 10, no. 2: 367-411. https://doi.org/10.26650/JPLC2022-1129151


Chicago: Humanities Style

Ateş Benek, Neslihan,. Searching, Copying and Seizing of Computers, Computer Programs and Files.” Journal of Penal Law and Criminology 10, no. 2 (Jul. 2024): 367-411. https://doi.org/10.26650/JPLC2022-1129151


Harvard: Australian Style

Ateş Benek, N 2022, 'Searching, Copying and Seizing of Computers, Computer Programs and Files', Journal of Penal Law and Criminology, vol. 10, no. 2, pp. 367-411, viewed 13 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/JPLC2022-1129151


Harvard: Author-Date Style

Ateş Benek, N. (2022) ‘Searching, Copying and Seizing of Computers, Computer Programs and Files’, Journal of Penal Law and Criminology, 10(2), pp. 367-411. https://doi.org/10.26650/JPLC2022-1129151 (13 Jul. 2024).


MLA

Ateş Benek, Neslihan,. Searching, Copying and Seizing of Computers, Computer Programs and Files.” Journal of Penal Law and Criminology, vol. 10, no. 2, 2022, pp. 367-411. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JPLC2022-1129151


Vancouver

Ateş Benek N. Searching, Copying and Seizing of Computers, Computer Programs and Files. Journal of Penal Law and Criminology [Internet]. 13 Jul. 2024 [cited 13 Jul. 2024];10(2):367-411. Available from: https://doi.org/10.26650/JPLC2022-1129151 doi: 10.26650/JPLC2022-1129151


ISNAD

Ateş Benek, Neslihan. Searching, Copying and Seizing of Computers, Computer Programs and Files”. Journal of Penal Law and Criminology 10/2 (Jul. 2024): 367-411. https://doi.org/10.26650/JPLC2022-1129151TIMELINE


Submitted10.06.2022
Accepted18.10.2022
Published Online04.11.2022

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.