Research Article


DOI :10.26650/siyasal.2024.33.1322192   IUP :10.26650/siyasal.2024.33.1322192    Full Text (PDF)

Negotiation, Speed, Politics: Use of Digital Technologies in International Mediation

Safiye Ateş Burç

The super-accelerated (high-speed) life experiences and coercive practices of the new world order (Covid and post-Covid periods) have affected and changed the negotiation and conflict resolution skills of international actors. Today, with the pandemic and technological developments, acceleration has become a necessity in many fields. Many international mediators, especially the United Nations (UN), have also benefited greatly from digital technologies that pierce space and time during the most severe times of the Covid-19 pandemic. So, in today’s world, where economic, social and technological development continues at high speed, should negotiations and policies keep pace? If so, how should accelerated and virtualised political practices be discussed over conflict resolution? What is the impact of digitalisation on international mediation? This article critically discusses the relationship between digitalisation, speed, politics and conflict resolution through content and discourse analysis of political reports on peacemaking practices of different UN missions, especially during the most traumatic period of the pandemic (March 2020-March 2021). The study concludes that politics and negotiations need speed barriers because they need time, but they cannot be isolated from the developments and space of the high-speed society, so they need to follow the virtual space at all times and get involved when needed. As the analyses of the missions’ reports show, the effective use of digital technologies, especially during the pandemic, has led to a rapid transformation in mediation (from traditional to cyber-mediation) and conflict resolution activities have been able to continue uninterrupted, but the dangers of digitalisation have not disappeared.

DOI :10.26650/siyasal.2024.33.1322192   IUP :10.26650/siyasal.2024.33.1322192    Full Text (PDF)

Müzakere, Hız, Politika: Uluslararası Arabuluculukta Dijital Teknolojilerin Kullanımı

Safiye Ateş Burç

Yeni dünya düzeninin (covid ve post-covid dönemler) süper hızlandırılmış (yüksek hızlı) yaşam deneyimleri ve zorlayıcı uygulamaları, uluslararası aktörlerin müzakere ve çatışma çözme becerilerini de etkilemiş ve değiştirmiştir. Günümüzde pandemi ve teknolojik gelişmelerle birlikte hızlanma birçok alanda zorunluluk haline gelmiştir. Başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere birçok uluslararası arabulucu da Covid-19 pandemisinde mekanı ve zamanı delen dijital teknolojilerden büyük ölçüde yararlandı. Peki ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişimin yüksek hızda devam ettiği günümüz dünyasında müzakereler ve politikalar da bu hıza eşlik etmeli mi? Eğer öyleyse, hızlandırılmış ve sanallaştırılmış siyasi pratikler çatışma çözümünde nasıl ele alınmalıdır? Dijitalleşmenin uluslararası arabuluculuk üzerindeki etkisi nedir? Bu sorular etrafında şekillenecek olan bu makalede, dijitalleşme, hız(lanma), siyaset ve çatışma çözümü arasındaki ilişki, özellikle pandeminin en travmatik döneminde (Mart 2020-Mart 2021) farklı BM misyonlarının barış yapım pratiklerine ilişkin siyasi raporlarının içerik ve söylem analizi yardımıyla eleştirel bir şekilde tartışılmaktadır. Bu çalışmada siyaset ve müzakere, zamana ihtiyaç duyduğu için hız bariyerlerine sahip olması gerektiği ama yüksek hızlı toplumun gelişmelerinden ve alanından da soyutlanamayacağı için sanal alanı her an takip edip ihtiyaç duyulduğu anda dahil olması gerektiği sonucuna varılmıştır. Misyonların rapor analizlerinin de gösterdiği üzere özellikle pandemide dijital teknolojilerin etkin kullanımı arabuluculukta hızlı bir dönüşüme (gelenekselden siber-arabuluculuğa) yol açmış ve çatışma çözümü faaliyetleri kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmişse de dijitalleşmenin tehlikeleri ortadan kalkmış değildir.


PDF View

References

 • Adler-Nissen, R. & Eggeling, K.A. (2022). Blended Diplomacy: The Entanglement and Contestation of Digital Technologies in Everyday Diplomatic Practice. European Journal of International Relations, 28(3), 640666. google scholar
 • Akçapar, B. (2021). Diplomaside Siyasal Girişimcilik: Barış İçin Arabuluculuk Girişiminin On Yılı. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 18(69), 29-48. google scholar
 • Avcı, M. G. (2021). Zaman-mekân sıkışması, küreselleşen salgın ve toplumsal sonuçları, OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17 (Pandemi Özel Sayısı), 3787-3807. DOI: 10.26466/opus.879532. google scholar
 • Bercovitch, J. (1991). International Mediation. Journal of Peace Research, 28 (1), 3-6. google scholar
 • Bjola, C., & Holmes, M.. (2015). Digital Diplomacy: Theory and Practice. New York: Routledge. google scholar
 • Bjola, C., & Pamment, J. (2019). Counter Online Propaganda and Extremism: The Dark Side of Digital Diplomacy. New York: Routledge. google scholar
 • Bramsen, I.& Hagemann, A. (2021). The Missing sense of peace: diplomatic approachment and virtualization during the COVID 19 lockdown. International Affairs, 97(2), 539-560. google scholar
 • Cans, C., & Clarke, G. (2020, August 3). Cutting -Edge Tech in the Service of Inclusive Peace in Yemen. Retrieved from: https://osesgy.unmissions.org/cutting-edge-tech-service-inclusive-peace-yemen. google scholar
 • Centre for Humanitarian Dialogue. (2019). Digital Technologies and Mediation in Armed Conflicts. United Nations Department of Political and Peacebuilding Affairs and Centre for Humanitarian Dialogue. Retrieved drom: peacemaker.un.org/digitaltoolkit. google scholar
 • Clarke, G. (2020, June 16). Yemeni Women and the Office of the Special Envoy Discuss Gender Inclusive Ceasefires and Community Safety. Retrieved from: https://osesgy.unmissions.org/yemeni-women-and-office-special-envoy-discuss-gender-inclusive-ceasefires-and-community-safety. google scholar
 • Collins, A. (2016). Contemporary Security Studies. Oxford: Oxford University Press. google scholar
 • Connoly, W. (2009). Speed, Concentric Cultures, and Cosmopolitanism. In H. Rosa & W. E. Scheuerman (Eds.), High-speed Society: Social Acceleration, Power, And Modernity. (pp. 261-287). Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press. google scholar
 • Cooper, A. F., Heine, J., and Thakur, R. (Eds.) (2013). The Oxford Handbook of Modern Diplomacy, Diplomacy & Statecraft, DOI: 10.1080/09592296.2014.907084 google scholar
 • Eggeling, K.A. & Adler-Nissen, R. (2021). The Synthetic Situation in Diplomacy: Scopic Media and the Digital Mediation of Estrangement. Global Studies Quarterly, 1, 1-14. google scholar
 • Ekşi, M., & Taş, F. D. (2020). Dijital diplomasi yeni bir tür diplomasi midir?. Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, 4(2), 213-239. google scholar
 • Esen, B. (2022). Terrorism Risk During the Coronavirüs (Covid-19) Outbreak Period. Siyasal: Journal of Political Sciences, 31(1), 73-89. DOI: 10.26650/siyasal.2022.31.1028742 google scholar
 • Executive Summary, 5th Istanbul Mediation Conference: Enhancing the Practice of Mediation for Sustaining Peace (2018, 30 Kasım). Erişim Adresi: https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/Istanbul-Conference%20Report.pdf. google scholar
 • Gane, N. (2006). Speed up or slow down? Social theory in the information age. Information, Community and Society. 9(1), 20-38. DOI: 10.1080/13691180500519282. google scholar
 • Giddens, A. (1994). Modernliğin Sonuçları (E. Kuşdil, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. google scholar
 • Han, B. (2020). Psikopolitika: Neoliberalizm ve Yeni İktidar Teknikleri (4. bs). İstanbul: Metis Yayıncılık. google scholar
 • Harvey, D. (1990/2003). Postmodernliğin Durumu: Kültürel Değişimin Kökenleri (S. Savran, Çev.) (3. Bs). İstanbul: Metis Yayınları. google scholar
 • Hirblinger, A.T. (2020). Digital Inclusion in Mediated Peace Processes: How Technology Can Enhanced Participation?. United States Institute of Peace Report No: 168, Washington. google scholar
 • Huseyni, H. (2020, May 7). Korona Talibanı Devlete Dönüştürdü. Erişim Adresi: https://turkish.aawsat.com/ home/article/2272081/h%C3%BCda-huseyni/korona-taliban%C4%B1-devlete-d%C3%B6n%C3%BC%C 5%9Ft%C3%BCrd%C3%BC. google scholar
 • Internet Live Stats, (2022). Retrieved from: https://internetlivestats.com/. google scholar
 • Internet World Statistics, (2023). Retrieved from: https://www.internetworldstats.com/stats1.htm. google scholar
 • Kakoma, I., & Marques, E. (2020). The Future of Mediation in the Post-Covid World. Geneva Centre for Security Policy Issue: 12. Retrieved from: www.gcsp.ch. google scholar
 • Karakaş, M. (2020). Covid-19 Salgınının Çok Boyutlu Sosyolojisi ve Yeni Normal Meselesi. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 40(1), 541-573. google scholar
 • Kavanagh, C. (2021). Digital Technologies and Civil Conflicts: Insights for Peacemakers. European Union Institute for Security Studies Brief No: 4. google scholar
 • Kenny, P. (2020, October 26). Cease-fire done, Libyan political peace talks start: UN. Anadolu Ajansı. Erişim Adresi: https://www.aa.com.tr/en/middle-east/cease-fire-done-libyan-political-peace-talks-start-un/2019758. google scholar
 • Köse, E. (2017). Dijital Diplomasi’nin Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Politik Yapıya Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi: Kayfor15 Özel Sayısı, 22, 2347-2370. google scholar
 • Lanz, D., & Aleiba, A. (2018). The Good, the Bad and the Ugly: Social Media and Peace Mediation. google scholar
 • Swisspeace: Policy Brief No:12. Erişim Adresi: https://www.swisspeace.ch/assets/publications/downloads/ policy-Briefs/aa3fc8830f/Social-Media-and-Peace-Mediation-Policy-Brief-12-2018-pdf. google scholar
 • Libyan Political Dialogue Forum, (2021). Retrieved from: https://unsmil.unmissions.org/libyan-political-dialogue-forum. google scholar
 • Mclvor, D. (2011). The Politics of Speed: Connolly, Wolin and the Prospects for Democratic Citizenship in an Accelerated Polity. Polity, 43(1), 58-83. google scholar
 • Onuncu BM Arabuluculuk Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı Sonuç Raporu (2019, 26 Eylül). Erişim google scholar
 • Tarihi:https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/UNGroupOfFriendsOfMediation-10thMinisterialMeeting.pdf. google scholar
 • Özçelik, S. (2006). The Theory and Practice of Preventive Diplomacy: The Case of Preventive Deployment in Macedonia. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 3(11), 103-128. google scholar
 • Rosa, H. (2005). The Speed of Global Flows and the Pace of Democratic Politics. New Political Science, 27(4), 445-459. DOI: 10.1080/07393140500370907. google scholar
 • Rosa, H. (2009). Social Acceleration: Ethical and Political Consequences of a Desynchronized High-Speed Society. In H. Rosa & W. E. Scheuerman (Eds.), High-speed Society: Social Acceleration, Power, And Modernity. (pp. 77-113). Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press. google scholar
 • Rosa, H. (2022). Yabancılaşma ve Hızlanma: Geç Modern Zamansallığına Dair Bir Eleştirel Teoriye Doğru (B. Konuk, Çev.). İstanbul: Albaraka Yayınları. google scholar
 • Snow, N., & Cull, N. J. (2020). Routledge Handbook of Public Diplomacy (2. bs). New York: Routledge. google scholar
 • UNSMIL Statement on the Resumption of Intra-Libyan Political and Military Talks (2020, 10 Ekim). Retrieved from: https://unsmil.unmissions.org/unsmil-statement-resumption-intra-libyan-political-and-military-talks. google scholar
 • Urry, J. (1999). Mekanları Tüketmek. (R. G. Öğdül, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. google scholar
 • Virilio, P. (1998). Hız ve Politika: Dromoloji Üzerine Bir Deneme (M. Canseven, Çev). İstanbul: Metis Yayınları. google scholar
 • Virilio, P. (2003). Enformasyon Bombası (K. Şahin, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. google scholar
 • Westcott, N. (2008). Digital Diplomacy: The Impact of the Internet on International Relations. Oxford Internet Institute Research Report 6. google scholar
 • Wolin, S. S. (1997). What Time Is It?, Theory&Event, 1(1), 1-10. google scholar
 • Wolin, S. S. (2016). Politics and Vision: Continuity and Innovation in Western Political Thought. Princeton Classics. google scholar
 • Yağmurlu, A. (2019).Dijital Diplomasi: Kamu Diplomasisi Çerçevesinden Avrupa Birliği Üye Ülkeleri ve Türkiye Dışişleri Bakanlıkları İnternet Uygulamaları. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 7(2), 1268-1295. google scholar
 • Yılmaz, M. E. (2006). Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü: İnsan Uyuşmazlıklarının Kaynakları ve Çözüm Paradigmaları. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. google scholar
 • Yılmaz, M. E. (2012). Uluslararası Çatışmalarda Üçüncü Taraf Müdahalesi: Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Barış Güçleri ve Barışın Tesisi. M. Aydın, H. G. Brauch, N. Polat, M. Çelikpala ve U. O. (Eds.), Spring Uluslararası İlişkilerde Çatışmadan Güvenliğe Seçme Makaleler kitabı içinde (s. 409-427). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • Zartman, I. W. (1985). Ripe for Resolution: Conflict and Intervention in Africa. New York: Oxford University Press. google scholar
 • Zartman, I. W. (2008a). ‘Ripeness’: the importance of timing in negotiation and conflict resolution. Erişim Adresi:https://www.e-ir.info/2008/12/20/ripeness-the-importance-of-timing-in-negotiation-and-conflict-resolution/. google scholar
 • Zartman, I.W. (2008b). Negotiation and Conflict Management: Essays on theory and practice. London and New York: Routledge. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Ateş Burç, S. (2024). Negotiation, Speed, Politics: Use of Digital Technologies in International Mediation. Siyasal: Journal of Political Sciences, 33(1), 1-18. https://doi.org/10.26650/siyasal.2024.33.1322192


AMA

Ateş Burç S. Negotiation, Speed, Politics: Use of Digital Technologies in International Mediation. Siyasal: Journal of Political Sciences. 2024;33(1):1-18. https://doi.org/10.26650/siyasal.2024.33.1322192


ABNT

Ateş Burç, S. Negotiation, Speed, Politics: Use of Digital Technologies in International Mediation. Siyasal: Journal of Political Sciences, [Publisher Location], v. 33, n. 1, p. 1-18, 2024.


Chicago: Author-Date Style

Ateş Burç, Safiye,. 2024. “Negotiation, Speed, Politics: Use of Digital Technologies in International Mediation.” Siyasal: Journal of Political Sciences 33, no. 1: 1-18. https://doi.org/10.26650/siyasal.2024.33.1322192


Chicago: Humanities Style

Ateş Burç, Safiye,. Negotiation, Speed, Politics: Use of Digital Technologies in International Mediation.” Siyasal: Journal of Political Sciences 33, no. 1 (Jul. 2024): 1-18. https://doi.org/10.26650/siyasal.2024.33.1322192


Harvard: Australian Style

Ateş Burç, S 2024, 'Negotiation, Speed, Politics: Use of Digital Technologies in International Mediation', Siyasal: Journal of Political Sciences, vol. 33, no. 1, pp. 1-18, viewed 25 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/siyasal.2024.33.1322192


Harvard: Author-Date Style

Ateş Burç, S. (2024) ‘Negotiation, Speed, Politics: Use of Digital Technologies in International Mediation’, Siyasal: Journal of Political Sciences, 33(1), pp. 1-18. https://doi.org/10.26650/siyasal.2024.33.1322192 (25 Jul. 2024).


MLA

Ateş Burç, Safiye,. Negotiation, Speed, Politics: Use of Digital Technologies in International Mediation.” Siyasal: Journal of Political Sciences, vol. 33, no. 1, 2024, pp. 1-18. [Database Container], https://doi.org/10.26650/siyasal.2024.33.1322192


Vancouver

Ateş Burç S. Negotiation, Speed, Politics: Use of Digital Technologies in International Mediation. Siyasal: Journal of Political Sciences [Internet]. 25 Jul. 2024 [cited 25 Jul. 2024];33(1):1-18. Available from: https://doi.org/10.26650/siyasal.2024.33.1322192 doi: 10.26650/siyasal.2024.33.1322192


ISNAD

Ateş Burç, Safiye. Negotiation, Speed, Politics: Use of Digital Technologies in International Mediation”. Siyasal: Journal of Political Sciences 33/1 (Jul. 2024): 1-18. https://doi.org/10.26650/siyasal.2024.33.1322192TIMELINE


Submitted03.07.2023
Accepted25.02.2024
Published Online19.04.2024

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.