Research Article


DOI :10.26650/siyasal.2019.28.1.0001   IUP :10.26650/siyasal.2019.28.1.0001    Full Text (PDF)

Politik İklim Değişikliklerinin Ülkelerarası Ticaretle İlişkisi: Türkiye Rusya Uçak Krizi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme

Esin Can MutluSaniye Yıldırım ÖzmutluCansu Aykaç

Politik çevrenin temel bileşenleri; ideolojik iklim ve politik süreçler, milliyetçilik, yönetimlerin müdahaleleri ve politik istikrar olup, bu bileşenlerdeki değişimlerin ülkelerarası ticareti etkilemesi hem bilimsel hem de ülkeler ve işletmeler açısından kabul görmüş bir gerçektir. Bu gerçekten hareketle, çalışmanın amacı; 24 Kasım 2015 tarihinde Türkiye-Rusya Federasyonu arasında yaşanan uçak krizi sonrasında oluşan politik riskin iki ülke arasındaki dış ticaret hacmini nasıl etkilediğini ortaya koymak oluşturmaktadır. Böylece değişkenler arasında bağlantı kurarak iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin etkisi nicel bir çalışma üzerinde gösterilmiştir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır; İlk bölümde politik risk kavramı, politik ve ticari ilişkiler kapsamı üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, bağımsız değişken olarak politik kriz, kontrol değişken olarak TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, TÜFE’nin aylık yüzdelik değişimi, Sanayi üretim endeksi, bağımlı değişken olarak Türkiye-Rusya dış ticaret hacmi ele alınmıştır. Ele alınan bu değişkenler kapsamında politik krizin, iki ülke arasında dış ticaret hacmi üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışmada; politik riskin oluşması sonucunda Türkiye-Rusya Federasyonu arasındaki ticari ilişkilerin dış ticaret hacmi üzerindeki etkisini gösterebilmek amacıyla, STATA programı kullanılarak zaman serisi regresyon analizi yapılmıştır. Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) ve Merkez Bankası’ndan (MB) alınan raporların sayısallaştırılması ile eldeki verilerin grafiklere yansıtılmasıyla dış ticaret hacmindeki değişim açıklanmaya çalışılmıştır. Yapılan analizler sonucunda politik krizin dış ticaret hacmi üzerinde negatif yönde ve anlamlı bir etkisinin olduğu sonucu elde edilmiştir. Başka deyişle; literatürde yer alan gerçek, somut bir olay üzerinde incelenerek ortaya konulmuştur. Çalışmanın son kısmında elde edilen sonuçlar değerlendirilmiş ve öneriler de bulunulmuştur. 

DOI :10.26650/siyasal.2019.28.1.0001   IUP :10.26650/siyasal.2019.28.1.0001    Full Text (PDF)

The Effect of Changes in the Political Climate on Intercountry Trade: An Econometric Analysis on Turkey-Russia Aircraft Crisis

Esin Can MutluSaniye Yıldırım ÖzmutluCansu Aykaç

The core components of the political environment are ideological climate and political processes, nationalism, interventions of governments and political stability. The effects of these changes on international trade are accepted reality in terms of scientific community, countries, and businesses. For this reason, the aim of this paper is to investigate the effect of the political crisis between Turkey and the Russian Federation after the airplane crises on November 24, 2015. Thus, the effect of commercial relations between the two countries by linking variables has been shown in a quantitative study. The study has three parts. In the first part, we look at the political risk concept and political and commercial relations. In the second part of the study, the political crisis is the independent variable and control variables are the CPI-based real effective exchange rate, the monthly percentage change in the CPI and industrial production index. The Turkey-Russia trade volume is considered as the dependent variable. We analyzed the effect of the political crisis on foreign trade volume within the scope of these variables. In order to show the effect of political relations on the foreign trade volume between Turkey and the Russian Federation, a time series regression analysis was conducted with the STATA program. In addition, changes in foreign trade volume were explained with charts obtained by digitization of the Turkey Statistics Institute (TUIK) and the Central Bank (MB) reports. As a result of these analyses, it is concluded that the political crisis has had a meaningful and a negative effect on foreign trade volume. In other words, the reality in the literature is examined by studying a concrete case. In the last part of the study, the results obtained were evaluated and recommendations were made. 


EXTENDED ABSTRACT


Considering that there are nearly two hundred countries in the world today; the economic, socio-cultural and political situation of each state differs from one another. These differences occur according to the political and bureaucratic traditions of the countries, the nature of the political regime, the party or social groups that hold political power, the level of development of the countries, and the characteristics of the historical process in which they exist etc. For this reason, the aim of this paper is to investigate the effect of the political crisis between Turkey and Russian Federation after the airplane crises on November 24, 2015. When examined in the context of economic and political relations, Turkey downed the Russian Federation’s plane on November 24, 2015 which added another strain to already turbulent Turkey and Russia relations. The crisis that took place on November 24, 2015 was the biggest crisis in the recent period.

The scope of this study is the reflection of political risk on commercial relations between Turkey and the Russian Federation. There is a comprehensive list of academic studies on business issues which have already been carried out such as Tourism relations, energy relations etc. However, the scope of this study - the effect of the aircraft crash on Turkey’s import and export values – is not from an academic perspective. The study has three parts. In the first part, we look at the political risk concept and political and commercial relations. In the second part of the study, a time series regression analysis was conducted with the STATA program. In the last part of the study, the results obtained were evaluated and recommendations were made.

After Turkey downed the aircraft belonging to Russia on November 24, 2015, it faced a weakening of its strong trade relations with the Russian Federation. The aim of this study is to investigate the effect of trade relations between the two countries in terms of the volume of foreign trade as a result of political risk. The effect of commercial relations between the two countries by linking variables has been shown in a quantitative study. For this purpose, a time series regression analysis was performed in the STATA program. The data was constituted with the Turkey Statistics Institute (TUIK) and the Central Bank (MB) reports. The political crisis is the independent variable and the control variables are the CPI-based real effective exchange rate, the monthly percentage change in the CPI and industrial production index. The Turkey-Russia trade volume is considered as the dependent variable. We analyzed the effect of the political crisis on foreign trade volume within the scope of these variables. Monthly values of the data are used in the study and the time series covers the period from January 2005 to November 2017. The regression coefficient of the CRIS variable was negative (- 507). As mentioned in the literature, the political crisis between the two countries caused a decrease in the trade volumes of the countries. In this context, the hypothesis that political risk leads to disruption of international trade relations has been supported. 

In addition to the regression analysis, changes in the volume of imports and exports are shown with the help of graphs. The results obtained from the regression analysis and the drawn graphics were supported and decreases in the volume of imports and exports are shown in the graphs. The lowest import volume with the Russian Federation was observed in the subsequent months after the aircraft crises covering Russia’s sanctioning period. Traces of the political crisis created by the aircraft crisis were observed a year 

after the incident. In 2016, both import and export data were generally low. The levels of imports and exports seen in the data of 2015 could not be reached in 2017 but they paint a better picture than the levels in 2016.

In this study, Turkey’s downing of an aircraft belonging to the Russian Federation and the implication of this event, consisting of political risk on commercial activities, was analyzed with time series regression and examined through two years of data shown in before and after graphs. As a result of the study, we can see that the political crises has had an effect on import and export volumes and also the severity of the crises has affected communication between the countries and the process of re-engaging in business activities. Economic relations between Turkey and Russia are sensitive to political events. It can be said that Turkey’s strategies implemented after the crisis were not successful because Turkey’s export data still has not reached that of 2014.  

In conclusion, the political crises between the two countries have had a negative impact on the commercial activities of the countries. In order for political crises to have less negative impacts on the commercial activities of countries, it may be advisable to establish a partnership rather than a direct investment in countries with high political risks.


PDF View

References

 • Akbulut, G., Yılmaz, C. (2015). “Türkiye-Rusya Dış Ticaretinin Sektörel Düzeyde Analizi”, Internatıonal Conference on Eurasian Economıes, (pp. 431-436). google scholar
 • Asche, F., Osmundsen, P., Tveteras, R. (2002). “European Market Integration for Gas? Volume Flexibility and Political Risk” Energy Economics, 24, 249-265. google scholar
 • Babalı, T. (2012). “The Role of Energy in Turkey’s Relations with Russia and Iran” Center for Strategic and International Studies, Ankara. google scholar
 • BBC (2016b,01.01), Kremlin: Erdoğan Özür Diledi. Retrieved from http://www.bbc.com/turkce/ haberler/2016/06/160624_erdogan_rusya, 15.10.2017. google scholar
 • BBC. (2016a, 05 31). Erdoğan: Rus Uçağı Olduğunu Bilseydik Farklı Davranırdık. Retrieved from www.bbc. com/turkce, 16.10.2017. google scholar
 • Bilgin, T., Çelik, C. (2016). The Evaluatıon Of The Effect Of The Aircraft Crisis on Turkısh Economy with Foreign Trade Data. Sirene Belek Hotel, Antalya, Turkey, 14(16), 101. google scholar
 • Bourgeot, R. (2013). Russia-Turkey: A Relationship Shaped by Energy. Russie. NEI. Visions, (69). google scholar
 • Bunn, D., W., Mustafaoglu, M. M. (1978). Forecasting Political Risk. Management Science, 24, 1557-1567. google scholar
 • Çopuroğlu, Ö., Karpuzcu, T. (2017). Krizlerin Yön Verdiği Türk - Rus İlişkilerine Uçak Krizine Kadar Analitik Bir Bakış: 2004 - 2016. Süleyman Demirel Üniversitesi, 22(2), 465-483. google scholar
 • Danıell, M. (2000). World of risk. Singapore: John Wiley. Dictionary.com. (2017, 12 7). Retrieved from http:// www.dictionary.com google scholar
 • Demir, A. O., Çınar, A. (2016). Politik İstikrarsızlığın Ekonomik Etkileri: 24 Kasım Sonrasında Türkiye-Rusya Ekonomik İlişkileri. Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 311. google scholar
 • Demir, E. (2015). Rusya’nın Yaptırımlarının Türkiye Ekonomisine Olası Etkileri. Bilgi Notu, Türkiye İş Bankası, İktisadi Araştırmalar Bölümü, İstanbul. google scholar
 • Fıtzpatrıck, M. (1983). The Definition and Assessment of Ppolitical Risk in International Business: A Review of the Literature. Academy of Management Review, 8(2), 249-254. google scholar
 • Hepaktan, C. E., Çinar, S., Dündar, Ö. (2011). Türkiye’de Uygulanan Döviz Kuru Sistemlerinin Dış Ticaret İle İlişkisi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, (Akad), 3(5). google scholar
 • Hıll, C. (2002). International Business: Competing in the Global Marketplace. London: McGraw-Hill. google scholar
 • Hıllman, A., Wan, W. (2005). The Determinants of MNE Subsidiaries’ Political Strategies. JIBS, 36, 322-340. google scholar
 • Hornby, A. S., Cowıe, A. P., Lewıs, J. W. (1974). Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (Vol. 4). London: Oxford University Press. google scholar
 • Hürriyet. (2016, 05 22). Rusya Türkiye’ye Verdiği Gazı Arttırdı. Retrieved from http://www.hurriyet.com.tr/ rusya-turkiyeye-verdigi-gazi-artirdi-40070489, 18.10.2017 google scholar
 • Jazeera, A. (2016, 12 31). Putin Dönemi Türk-Rus İlişkileri. Retrieved from http://www.aljazeera.com.tr/aljazeera-ozel/putin-donemi-turk-rus-iliskileri, 20.10.2017 google scholar
 • Kantar, G. (2016). Türk Siyasetinde Politik Dil Kullanımı: Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 Kasım 2002 Genel Seçimleri Miting Konuşmalarının, Söylem Dilinin İçerik Analizi, Sosyal Bilimler Metinleri, Aralık Icomep Özel Sayısı, 670-692. google scholar
 • Kesimli, İ., G. (2011). Turizm Perspektifinden Politik Krizlerin Ekonomiye Yansımaları, Electronic Journal Of Vocational Colleges, 1(1). google scholar
 • Kobrın, S. J. (1982). Managing Political Risk Assessment. California: University of California. google scholar
 • Mıller, K., D. (1992). A Framework for Integrated Risk Management in International Business. Journal of International Business Studies, 23(2), 311-331. google scholar
 • Oxelheım, L., Wıhlborg C. (1987). Macroeconomic Uncertainty: International Risks and Opportunities for the Corporation: New York: John Wiley and Sons. google scholar
 • Özbay, F. (2011). Soğuk Savaş Sonrası Türkiye-Rusya İlişkileri:1992-2010.Bilge Strateji, 3(4). google scholar
 • Özlük, E. (2015). ‘’Türkiye ve Rusya Arasındaki Uçak Krizi ve Özür Meselesi’’, ORSAM Bölgesel Gelişmeler Değerlendirmesi,35, 1-12. google scholar
 • Petek, A., Çelik, A. (2017). Türkiye’de Enflasyon, Döviz Kuru, İhracat ve İthalat Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi (1990-2015)/An Econometric Analysis of The Relationship between Inflation, Exchange Rate, Export and Import in Turkey (1990-2015). Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 54(626), 69. google scholar
 • Peng, M. (2009). Global Strategy (2 ed.). OH: South Western, Cengage Learning. google scholar
 • Savaş, İ., Can, İ. (2011). Euro-Dolar Paritesi ve Reel Döviz Kuru’nun İMKB 100 Endeksi’ne Etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(1), 323-339. google scholar
 • Shubık, M. (1983). Political Risk: Analysis, Process, and Purpose. New York: Cambridge University Press. google scholar
 • Sımon, J. (1982). Political Risk Assessment: Past Trends and Future Prospects. Columbia Journal of World Business(Fall), 67-71. google scholar
 • Sımon, J. (1984). A Theoretical Perspective on Political Risk. Journal of International Business Studies, 15(3), 123-143. google scholar
 • Tıng, W. (1988). Multinational Risk Assessment and Management. Westport, Conn.: Greenwood Press. google scholar
 • Truitt, F., J. (1974). Expropriation of private investment. Indiana: Division of Research, Graduate School of Business, Indiana University. google scholar
 • Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı (2016 05 22), Türkiye-Rusya Ekonomik ve Ticari İlişkileri. Retrieved from http://moskova.be.mfa.gov.tr/ShowInfoNotes.aspx?ID=219659, 28.11.2017 google scholar
 • Tüz, M., V. (1996). Kriz Döneminde İşletme Yönetimi. Bursa: Ekin Kitapevi Yayınları. google scholar
 • Yenişehirlioğlu, E., Salha, H., Şahin, S. (2016). Politik Krizlerin Turizm Talebi Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma: Rusyanın Değişen Yüzü ve Bu Değişimin Türkiye Turizmine Etkileri. google scholar
 • Zete (2015 05 31), Türkiye’nin, Uçağın Rus Jeti Olduğunu Bilmemesi Mümkün Değil Retrieved from https:// zete.com/turkiyenin-ucagin-rus-jeti-oldugunu-bilmemesi-mumkun-degil/, 28.11.2017 google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Can Mutlu, E., Yıldırım Özmutlu, S., & Aykaç, C. (2019). Politik İklim Değişikliklerinin Ülkelerarası Ticaretle İlişkisi: Türkiye Rusya Uçak Krizi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme. Siyasal: Journal of Political Sciences, 28(1), 1-18. https://doi.org/10.26650/siyasal.2019.28.1.0001


AMA

Can Mutlu E, Yıldırım Özmutlu S, Aykaç C. Politik İklim Değişikliklerinin Ülkelerarası Ticaretle İlişkisi: Türkiye Rusya Uçak Krizi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme. Siyasal: Journal of Political Sciences. 2019;28(1):1-18. https://doi.org/10.26650/siyasal.2019.28.1.0001


ABNT

Can Mutlu, E.; Yıldırım Özmutlu, S.; Aykaç, C. Politik İklim Değişikliklerinin Ülkelerarası Ticaretle İlişkisi: Türkiye Rusya Uçak Krizi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme. Siyasal: Journal of Political Sciences, [Publisher Location], v. 28, n. 1, p. 1-18, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Can Mutlu, Esin, and Saniye Yıldırım Özmutlu and Cansu Aykaç. 2019. “Politik İklim Değişikliklerinin Ülkelerarası Ticaretle İlişkisi: Türkiye Rusya Uçak Krizi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme.” Siyasal: Journal of Political Sciences 28, no. 1: 1-18. https://doi.org/10.26650/siyasal.2019.28.1.0001


Chicago: Humanities Style

Can Mutlu, Esin, and Saniye Yıldırım Özmutlu and Cansu Aykaç. Politik İklim Değişikliklerinin Ülkelerarası Ticaretle İlişkisi: Türkiye Rusya Uçak Krizi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme.” Siyasal: Journal of Political Sciences 28, no. 1 (Jul. 2024): 1-18. https://doi.org/10.26650/siyasal.2019.28.1.0001


Harvard: Australian Style

Can Mutlu, E & Yıldırım Özmutlu, S & Aykaç, C 2019, 'Politik İklim Değişikliklerinin Ülkelerarası Ticaretle İlişkisi: Türkiye Rusya Uçak Krizi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme', Siyasal: Journal of Political Sciences, vol. 28, no. 1, pp. 1-18, viewed 13 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/siyasal.2019.28.1.0001


Harvard: Author-Date Style

Can Mutlu, E. and Yıldırım Özmutlu, S. and Aykaç, C. (2019) ‘Politik İklim Değişikliklerinin Ülkelerarası Ticaretle İlişkisi: Türkiye Rusya Uçak Krizi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme’, Siyasal: Journal of Political Sciences, 28(1), pp. 1-18. https://doi.org/10.26650/siyasal.2019.28.1.0001 (13 Jul. 2024).


MLA

Can Mutlu, Esin, and Saniye Yıldırım Özmutlu and Cansu Aykaç. Politik İklim Değişikliklerinin Ülkelerarası Ticaretle İlişkisi: Türkiye Rusya Uçak Krizi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme.” Siyasal: Journal of Political Sciences, vol. 28, no. 1, 2019, pp. 1-18. [Database Container], https://doi.org/10.26650/siyasal.2019.28.1.0001


Vancouver

Can Mutlu E, Yıldırım Özmutlu S, Aykaç C. Politik İklim Değişikliklerinin Ülkelerarası Ticaretle İlişkisi: Türkiye Rusya Uçak Krizi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme. Siyasal: Journal of Political Sciences [Internet]. 13 Jul. 2024 [cited 13 Jul. 2024];28(1):1-18. Available from: https://doi.org/10.26650/siyasal.2019.28.1.0001 doi: 10.26650/siyasal.2019.28.1.0001


ISNAD

Can Mutlu, Esin - Yıldırım Özmutlu, Saniye - Aykaç, Cansu. Politik İklim Değişikliklerinin Ülkelerarası Ticaretle İlişkisi: Türkiye Rusya Uçak Krizi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme”. Siyasal: Journal of Political Sciences 28/1 (Jul. 2024): 1-18. https://doi.org/10.26650/siyasal.2019.28.1.0001TIMELINE


Submitted25.05.2018
Accepted05.12.2018
Published Online01.03.2019

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.