Translation


DOI :10.26650/gaad.1182635   IUP :10.26650/gaad.1182635    Full Text (PDF)

Military test: reform and the armed forces of Russia and Turkiye in 1860s-1870s

Burak Kolot

Almost all of the researchers agree that the Crimean War was the cause of the renewal movements in which the Ottoman and Russian Empires participated in the run-up to the war of 1877-1878. Both empires, feeling their weak structure, tried to carry out reforms not only to restore their former power, but also to increase the available resources. Of course, this situation has revealed the necessity to provide new opportunities for both sides to complete reformist initiatives. The Russo-Ottoman War of 1877-1878 made it possible to test the progression of both sides and has provided data to understand how successful the reformist policies of them in this framework. It also allowed to examine the impact and potential state of restructurings on the development of empires' armed forces. Furthermore, a large literature has emerged that allows two strong rivals to be compared with each other. However, despite the possession of a huge literature in terms of historiography, it is unfortunately difficult to find an enlightening and critical analysis of the results of the war and reforms. In this study, Oleg Airapetov, a specialist in Russian military history and foreign policy, analyzes the Russian military structure before the war of 1877-1878, using many sources that largely published sources reflecting the state of the Russian army in the 1850s and 1870s. In addition, the author also utilizes special studies on the Ottoman troops and finances to provide detailed information about the preparatory process of the Ottomans to the war.

DOI :10.26650/gaad.1182635   IUP :10.26650/gaad.1182635    Full Text (PDF)

Savaşın Tatbiki: 1860 ve 70'li yıllarda Rusya ve Osmanlı’nın Reformları ve Silahlı Kuvvetleri

Burak Kolot

1877-1878 Savaşına giden süreçte Osmanlı ve Rus İmparatorluklarının içinde bulundukları yenileşme hareketlerinin sebebinin Kırım Savaşı olduğu konusunda hemen hemen bütün araştırmacılar hemfikirdir. Her iki imparatorluk da kırılganlıklarını acı bir şekilde hissederek, yalnızca eski güçlerini geri kazanmak için değil, aynı zamanda mevcut kaynakları artırmak için reformlar yapmaya çalışmışlardır. Tabi ki bu durum reformist girişimlerin tamamlanabilmesi açısından her iki taraf için de yeni fırsatlar sağlamaları gerekliliğini beraberinde getirdi. 1877-1878 Rus-Osmanlı Savaşı, tarafların gelişimini test etmeyi mümkün kıldı ve reformlar çerçevesinde ortaya atılan politikaların ne derece başarılı olduğunu anlamak açısından da gerekli verileri sağladı. Aynı zamanda yeniden yapılanmaların imparatorlukların silahlı kuvvetlerinin gelişimi üzerindeki etkisini ve potansiyel durumunu incelemeyi sağladı. Bunun ötesinde iki güçlü rakibin birbirleriyle karşılaştırılmasını sağlayan büyük bir literatür ortaya çıkmış oldu. Ancak tarihçilik açısından devasa bir literatüre sahip olunmasına rağmen, savaşın ve reformların sonuçlarının aydınlatıcı ve eleştirel bir analizini bulmak maalesef güçtür. Bu çalışmada Rus askeri tarihi ve dış politikası uzmanı Oleg Airapetov, 1850’li ve 1870’li yıllarda Rus ordusunun durumunu yansıtan çok sayıda ve büyük ölçüde yayımlanmış kaynak kullanarak 1877-1878 savaşı öncesinde Rus askeri yapısını analiz etmektedir. Ayrıca yazar Osmanlı birlikleri ve maliyesi üzerine yapılan özel çalışmaları da kullanarak Osmanlıların savaşa hazırlık süreci hakkında da detaylı bilgi vermektedir.


PDF View

References

 • Bibliyografya/Bibliography google scholar
 • Arşiv Kaynakları/Archive Resources google scholar
 • Annuaire diplomatique de l’Empire de Russie pour l’annee 1883. SPb., 1883. google scholar
 • В. И. Военное обозрение // Русский вестник. Т. 132. 1877. № 12. google scholar
 • Восточная война. Дневник князя Николая Владимировича Яшвиля с 29 июня 1877 по 4 февраля 1878 года / Източната война. Дневник на княз Николай Владимирович Яшвил от 29 юни 1877 г. до 4 февруари 1878 г. София, 2004. google scholar
 • Восстание в Боснии и Герцеговине // Отечественные записки. 1875. № 10. google scholar
 • Исторический очерк деятельности военного управления в первое двадцатипятилетие благополучного царствования государя императора Александра Николаевича (1855-1880) / Под ред. генераллейтенанта М. И. Богдановича. Т. 5. СПб., 1880. google scholar
 • Князь Владимир Александрович Черкасский. 1877 г. // Русская старина. Т. 60. 1888. № 12. google scholar
 • Мартынов Е. Блокада Плевны (arşiv materyallerine göre). СПб., 1900. google scholar
 • М. Движение к Дунаю 8-го корпуса и переправа у Систова в 1877 году // Военный сборник. 1883. № 3. google scholar
 • Освободительная борьба народов Боснии и Герцеговины и Россия. 1865-1875. Документы. М., 1988. google scholar
 • ПСЗ-II. Т. 51. Отд. 1. СПб., 1878. № 56533. google scholar
 • Приказы генерала М.Д. Скобелева (1876-1882). СПб., 1913. google scholar
 • İngilizce Eserler/English Works google scholar
 • Achntmeir, O, “The Turkish Connection. The Saga of the Peabody-Martini Rifle”, Man at arms, Vol.1, 1979, № 2. google scholar
 • Ali Haydar Mithat Bey, The life of Midhat-pasha. A record of his services, political reforms, banishment, and judicial murder, L., 1903. google scholar
 • Anderson, O, “Great Britain and the beginnings of the Ottoman public debt, 1854-55”, The Historical journal, Vol.7, 1964, № 1. google scholar
 • Autheman, A, “A General survey of the history of the Imperial Ottoman Bank”, East meets West, Ed.1st, 2008, Imprint Routledge. google scholar
 • Blaisdell, D.C, European financial control in the Ottoman Empire. A study of the establishment, activities, and significance of the Administration of the Ottoman Public Debt. N.Y., 1929. google scholar
 • Bushnell, J.S, “Miliutin and the Balkan War: Military Reform vs. Military Performance”, Russia’s Great Reforms, 1855-1881, Ed. by B. Eklof, J. Bushnell, L. Zakharova. Bloomington; Indianapolis, 1994. google scholar
 • Clay, Chr, Gold for Sultan: Western Bankers and Ottoman Finance, 1856-1881: A Contribution to Ottoman and to International Financial History, L.; N.Y., 2000. google scholar
 • Clay, Chr, “State borrowing and Imperial Ottoman bank in the bankruptcy era (1863-1877)” East meets West- banking, commerce and investment in the Ottoman Empire (Studies in banking and financial history), Ed. by Ph. L. Cottrell, Cornwall, 2008. google scholar
 • Curtiss, J. S, Russia’s Crimean war. Durham, N.C., 1979, p. 385-386. google scholar
 • Davidson, R. H, Reform in the Ottoman empire 1856-1876, Princeton, 1963. google scholar
 • Edwards, S. H, Sir William White. For six years ambassador at Constantinople. His life and correspondence. L., 1902. google scholar
 • Eldem, E, “Ottoman financial integration with Europe: foreign loans, the Ottoman bank and the Ottoman public debt”, European review. Vol.13, 2005, № 3. google scholar
 • Gleeny, M, The Balkans 1804-1999. Nationalism, war and the Great Powers. L., 1999. google scholar
 • Greene, F.V, Report on the Russian army and its campaign in Turkey in 1877-1878, Nashville, 1996. google scholar
 • Isci, O, “Wartime Propaganda and the Legacies of Defeat Russian and Ottoman Newspapers in the War of 1877-1878” Russian History, Vol.41, 2014, № 2. google scholar
 • Issawi, Ch, The economic history of Turkey 1800-1914, Chicago, L., 1980. google scholar
 • Lambert, A.D, The Crimean war. British grand strategy, 1853-56. Manchester, N.Y., 1990. google scholar
 • Menning, B.W, Bayonets Before Bullets. The Imperial Russian Army, 1861-1914, Bloomington; Indianapolis, 1992. google scholar
 • Norman, C.B, Armenia and the campaign of 1877, L., 1878. google scholar
 • Pavlovich, S.K, A History of the Balkans 1804-1945, N.Y., 1999. google scholar
 • Pamuk, S, The Ottoman Empire and European capitalism, 1820-1913, Cambridge, 1987. google scholar
 • Stavrianos, L.S, The Balkans since 1453, L., 2002. google scholar
 • Rusça Eserler/Russian Works google scholar
 • Айрапетов, О.Р, Забытая карьера «русского Мольтке». Николай Николаевич Обручев (1830- 1904), СПб., 1998. google scholar
 • Анучин, Д, “Князь В. А. Черкасский и гражданское управление в Болгарии в 1877–1878 гг.”, Русская старина, Т.84, 1895, № 9. google scholar
 • Аргамаков, В.Ф, “Воспоминания о войне 1877–78 гг.”, Журнал Императорского Русского военноисторического общества, 1911, Кн. 4. google scholar
 • Билох, И.С, Финансы России XIX столетия. История статистика, Т.2, СПб., 1882. google scholar
 • Бобриков, Г.И, “Очерки Герцеговины”, Военный сборник, 1875, № 10. google scholar
 • Газенкампф, М.А, Мой дневник 1877–1878 гг., СПб., 1908. google scholar
 • Гиппиус, В, Осады и штурм Карса в 1877 г. Исторический очерк, СПб., 1885. google scholar
 • Глиноецкий, Н, “Краткое военное обозрение северо-западной Турции”, Военный сборник, 1862, № 10. google scholar
 • Епанчин, Н.А, “Освободительная война 1877–78 гг.”, Русский вестник, Т.280, 1902, № 8. google scholar
 • Епанчин, Н.А, На службе трёх императоров. Воспоминания, М., 1996. google scholar
 • Жерве, В, “В тылу Дунайской армии двадцать пять лет назад (к деятельности генерал-адъютанта Дрентельна)”, Военный сборник, 1903, № 6. google scholar
 • Зайончковский, П.А, Военные реформы 1860–1870 годов в Россин, М., 1952. google scholar
 • Захарова, Л.Г, “Великие реформы 1860-1870-х годов: поворотный пункт российской истории?”, Отечественная история, 2005, № 4. google scholar
 • Иванов, С.М, Османская империя в мировой экономической системе (вторая половина XIX — начало ХХ века), СПб., 2005. google scholar
 • Иванов, И.С, “Четвёртая стрелковая бригада (Материалы для истории войны 1877–1878 годов)”, Военный сборник, 1881, № 6. google scholar
 • Игнатев, Н.П, Походные письма 1877 года. Письма Е.Л. Игнатьевой с балканского театра военных действий, М., 1999. google scholar
 • Кермновский, А.А, История русской армии, Т.2, М., 1993. google scholar
 • Кишмишев, С.О, Война в Турецкой Армении 1877–1878 гг., СПб., 1884. google scholar
 • Куропаткин, А.Н, “Ловча, Плевна и Шейново (Из истории русско-турецкой войны 1877–1878 годов)”, Военный сборник, 1883, № 10. google scholar
 • Куропаткин, А.Н, “Блокада Плевны”, Военный сборник, 1887, № 4. google scholar
 • Куропаткин, А.Н, “С 700. полей сражений”, Военный сборник, 1877, № 12. google scholar
 • Лопатин, И, “Три года из жизни 6-го пехотного Либавского полка (Воспоминания участника кампании 1877–1878 гг.)”, Военный сборник, 1902. № 6. google scholar
 • Мартынов, Е, Как возникла Плевна, СПб., 1900 google scholar
 • Милютин, Д.А, Дневник, 1876–1878, М., 2009. google scholar
 • Теплов, В. “Адрианополь и Фракия в 1874 году (Из воспоминаний путешественника)”, Русский вестник, Т.147, 1880, № 5. google scholar
 • Нарочницкая, Л.И, Россия и отмена нейтрализации Чёрного моря 1856–1871. К истории Восточного вопроса, М., 1989. google scholar
 • Паренсов, П, Из прошлого. Воспоминания офицера Генерального штаба, Ч.1, СПб., 1901. google scholar
 • Поливанов, А. “Устройство продовольствования русской армии на Придунайском театре в кампанию 1877 г.”, Военный сборник, 1894, № 7. google scholar
 • Соболев, С, “Русско-турецкая война в Болгарии 1877–1878. Из рассказов вольноопределяющегося”, Русская старина, Т.54, 1887, Вып, 6. google scholar
 • Скалон, Д.А, Мои воспоминания 1877–1878 гг., Т.1, СПб., 1913. google scholar
 • Степанов, В.Л, Николай Христианович Бунге // Российские реформаторы (XIX — начало ХХ в.), М., 1995. google scholar
 • Степанов, В.Л. “Михаил Христофорович Рейтерн”, Российские реформаторы (XIX — начало ХХ в.), М., 1995. google scholar
 • Степанов, В.Л. “Цена победы: Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и экономика России”, Российская история, 2015, № 6. google scholar
 • Утин, Е.И, “В Болгарии. Из заметок и воспоминаний”, Вестник Европы, 1879, № 2. google scholar
 • Фадееав, И.Е, Мидхат-паша. Жизнь и деятельность, М., 1977. google scholar
 • Чичагов, Л.М, Дневник пребывания Царя-Освободителя в Дунайской армии в 1877 году, СПб., 1902. google scholar
 • Щебальский, П.К, “Турция и её реформы по отношению к России”, Русский вестник, Т.85, 1870, № 1. google scholar
 • Шильдер, Н.К, Граф Эдуард Иванович Тотлебен. Его жизнь и деятельность. Биографический очерк. Т.2, СПб., 1886. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Kolot, B. (2022). Military test: reform and the armed forces of Russia and Turkiye in 1860s-1870s. The Journal of Southeastern European Studies, 0(38), 119-137. https://doi.org/10.26650/gaad.1182635


AMA

Kolot B. Military test: reform and the armed forces of Russia and Turkiye in 1860s-1870s. The Journal of Southeastern European Studies. 2022;0(38):119-137. https://doi.org/10.26650/gaad.1182635


ABNT

Kolot, B. Military test: reform and the armed forces of Russia and Turkiye in 1860s-1870s. The Journal of Southeastern European Studies, [Publisher Location], v. 0, n. 38, p. 119-137, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Kolot, Burak,. 2022. “Military test: reform and the armed forces of Russia and Turkiye in 1860s-1870s.” The Journal of Southeastern European Studies 0, no. 38: 119-137. https://doi.org/10.26650/gaad.1182635


Chicago: Humanities Style

Kolot, Burak,. Military test: reform and the armed forces of Russia and Turkiye in 1860s-1870s.” The Journal of Southeastern European Studies 0, no. 38 (Jul. 2024): 119-137. https://doi.org/10.26650/gaad.1182635


Harvard: Australian Style

Kolot, B 2022, 'Military test: reform and the armed forces of Russia and Turkiye in 1860s-1870s', The Journal of Southeastern European Studies, vol. 0, no. 38, pp. 119-137, viewed 23 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/gaad.1182635


Harvard: Author-Date Style

Kolot, B. (2022) ‘Military test: reform and the armed forces of Russia and Turkiye in 1860s-1870s’, The Journal of Southeastern European Studies, 0(38), pp. 119-137. https://doi.org/10.26650/gaad.1182635 (23 Jul. 2024).


MLA

Kolot, Burak,. Military test: reform and the armed forces of Russia and Turkiye in 1860s-1870s.” The Journal of Southeastern European Studies, vol. 0, no. 38, 2022, pp. 119-137. [Database Container], https://doi.org/10.26650/gaad.1182635


Vancouver

Kolot B. Military test: reform and the armed forces of Russia and Turkiye in 1860s-1870s. The Journal of Southeastern European Studies [Internet]. 23 Jul. 2024 [cited 23 Jul. 2024];0(38):119-137. Available from: https://doi.org/10.26650/gaad.1182635 doi: 10.26650/gaad.1182635


ISNAD

Kolot, Burak. Military test: reform and the armed forces of Russia and Turkiye in 1860s-1870s”. The Journal of Southeastern European Studies 0/38 (Jul. 2024): 119-137. https://doi.org/10.26650/gaad.1182635TIMELINE


Submitted30.09.2022
Accepted17.11.2022
Published Online03.04.2023

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.