Research Article


DOI :10.26650/JTL.2021.910435   IUP :10.26650/JTL.2021.910435    Full Text (PDF)

Productivity, Efficiency and Logistics Performance Assessment of Humanitarian Relief Organizations

İbrahim AkbenOrhan Taşdoğan

One of the most important stages of aid activities carried out by humanitarian aid organizations is logistics activities. These activities are generally carried out in various humanitarian areas such as food, health services, clothing, education, and psychological support. Therefore, their logistics performance is of great importance when humanitarian organizations deliver aid to a region where humanitarian crises occur. The main aim of this study is to evaluate the logistical performance of non-governmental organizations operating in the field of humanitarian aid to examine the variables that affect the logistic performance of organizations and to determine the effects of these variables. Due to the scope of work of domestic and foreign origin, non-governmental organizations operating in Turkey have been the main focus of research. A field study was conducted on these organizations, the data and information obtained were analyzed in the statistical analysis program, and the hypothesis of the research was tested. At the end of study, it was seen that productivity performance has a meaningful and positive effect on logistic performance. It has been determined that efficiency performance has significant but negative effect on logistic performance.

DOI :10.26650/JTL.2021.910435   IUP :10.26650/JTL.2021.910435    Full Text (PDF)

İnsanı Yardım Kuruluşlarının, Verimlilik, Etkinlik ve Lojistik Performans Değerlendirmesi

İbrahim AkbenOrhan Taşdoğan

İnsani yardım kuruluşlarının gerçekleştirdiği yardım faaliyetlerinin en önemli aşamalarından birisi lojistik faaliyetleridir. Bu faaliyetler, çoğu zaman en kritik rolü üstlenmektedir. Lojistiğin en önemli tanımı olan, doğru zamanda, doğru yerde, doğru miktarda tedarik, insani yardım konusunda önemli bir hal almaktadır. Bu faaliyetler genellikle gıda, sağlık hizmetleri, giyim, eğitim ve psikolojik destek vb. çeşitli insani alanlarda gerçekleştirilmektedir. Bu yüzden, insani yardım kuruluşları insani krizlerin gerçekleştiği bölgeye yardım ulaştırırken lojistik performansları ciddi önem arz etmektedir. Son zamanlarda, ortaya çıkan insani krizlerin etkisi ile bu alanda faaliyet gösteren insani yardım örgütlerinin tepki süreleri, lojistik yeterlilikleri ve performanslarının nasıl ölçüleceği sorusu gündeme gelmeye başlamıştır. Bu çalışmanın temel amacı, insani yardım alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının lojistik performansını değerlendirmektir. Kuruluşların lojistik performansını etkileyen değişkenleri incelemek ve bu değişkenlerin etkilerini belirlemektir. Çalışmanın kapsamı gereği Türkiye’de faaliyet gösteren yerli ve yabancı menşeili sivil toplum kuruluşları, araştırmanın ana kütlesini oluşturmuştur. Bu kuruluşlar üzerinde bir alan çalışması yapılmış, edinilen veriler ve bilgiler istatistik analiz programında analiz edilerek araştırmanın hipotezleri test edilmiştir. Çalışma sonucunda; verimlilik performansının lojistik performans üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu; etkinlik performansının lojistik performans üzerinde anlamlı ama negatif bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. 


EXTENDED ABSTRACT


One of the most important stages of aid activities carried out by humanitarian aid organizations is logistics activities. These activities often play a key role. Logistics, which is defined as procurement at the right time, in the right place, and in the right amount, becomes important in humanitarian aid. These activities are generally carried out in various humanitarian areas such as food, health services, clothing, education, and psychological support.

Therefore, their logistics performance is of great importance when humanitarian organizations deliver aid to a region where humanitarian crises occur. Recently, with the impact of humanitarian crises, the question of how to measure the response times and logistics competencies and performance of humanitarian organizations operating in this field has come to the fore.

Aim: The main purpose of this study is to evaluate the logistics performance of NGOs working in the field of humanitarian aid. Other objectives are to examine the impact of productivity and efficiency performance of organizations on logistics performance and to determine the effects of these variables. In order to reach the aim of the study, it was supported with a field study. The research model was created with the data obtained from the field study and the model was tested with the collected data. This study aims to contribute to the literature by determining the factors that affect the logistics performance of organizations and drawing conclusions containing useful information for organizations.

Method: Due to the scope of work of domestic and foreign origin, non-governmental organizations operating in Turkey have been the target of the research group. A field study was conducted on these organizations, the data and information were analyzed in the SPSS statistical analysis program, and the hypotheses of the research were tested. The hypotheses established to achieve the purpose of the study are as follows: “H1:The productivity performance of the organization positively affects its logistics performance,” and

“H2:The organization’s efficiency performance positively affects its logistics performance.” These hypotheses were tested.

Findings: According to the results, productivity performance has a significant and positive effect on logistics performance and efficiency performance has a significant but negative effect on logistics performance. As a result of the analysis, the first hypothesis of the study (“H1: The productivity performance of the organization affects the logistics performance positively.”) was accepted.

According to the established regression model, it was determined that efficiency performance has a negative effect on logistic performance. Therefore, the second hypothesis of the study (“H2: The efficiency performance of the organization affects the logistics performance positively.”) was rejected

Result: Good tooling, good equipment, and good timing with bureaucratic permits are essential for good logistics performance. A well-established logistics coordination system ensures that the organization always performs logistics well. It has been observed that productivity performance and efficiency performance have effects on logistics performance. Finding trained personnel in civil society (the third sector), presents difficulties compared to the private and public sectors. This situation causes the personnel working in humanitarian aid organizations to either work temporarily or work on a project-based contract. Therefore, employees cannot provide stability in the organizations they work with. Finally, it is important to note that there are several factors necessary for good logistic performance. Even if all of these come together, sometimes additional problems occur and cause the logistics activity to be interrupted or even halted. Good teams, good equipment, and good timing are absolutely necessary for good logistics performance, together with bureaucratic permits. A well-established logistics coordination system ensures that the organization always exhibits good logistics performance.


PDF View

References

 • Acar, A.Z. ve Köseoğlu, A. M. (2014). Lojistik Yaklaşımıyla Tedarik Zinciri Yönetimi. Lojistiğe Giriş. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. google scholar
 • Akdeniz, A. ve Durmaz, F. (1998). Verimliliğin Genel Performans Üzerindeki Yansımalarının Uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi. İİBF Dergisi, C:XIII. No:2. s.85. google scholar
 • Aldemir M.C. (1985). Örgütler ve Yönetimi, Makro Bir Yaklaşım. İzmir: Bilgehan Basımevi google scholar
 • Çancı, M. ve Erdal, M. (2013a). Lojistik Yönetimi: Genişletilmiş 4. Baskı. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği. İstanbul, Türkiye, s.4. google scholar
 • Deepen, J. (2007). Logistics Outsourcing Relationships; Measurement, Antecedents and Effects of Logistics Outsourcing Performance. Physica-Verlag, Springer Science, Contributions to Management Science, s.1. google scholar
 • Elitaş C., ve Ağca V. (2006). Firmalarda Çok Boyutlu Performansı Değerlendirme Yaklaşımları: Kavramsal Bir Çerçeve. Sosyal Bilimler Dergisi. s.343-370 google scholar
 • Ercan, İ., Kan, İ. (2004). Ölçeklerde Güvenirlilik ve Geçerlik. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, s.212. google scholar
 • Horngren T.C., Foster G. ve Datar M.S. (2000). Cost Accounting A Managerial Emphasis Tenth Edition. London: Prentice Hall International Inc, s.229. google scholar
 • Krause, D., Pagell, M. ve Curkovic, S. (2001). “Toward a Measure of Competitive Priorities for Purchasing”, Journal of Operations Management, 19, 497-512. google scholar
 • Kalaycı, Ş., (2009). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara: Asil Yayın Dağıtım. s.51-405. google scholar
 • Kaynak, R. ve Erel, M. (2016). Türkiye’de Faaliyet Gösteren İnsani Yardım Örgütlerinin Kurumsal Yetenek, Afet Odaklılık ve Afet Yönetim Performansı Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7 (15), 1-19. DOI: 10.21076/Vizyoner.252103 google scholar
 • Keskin, M.K., (2011a). Lojistik Tedarik Zinciri Yönetimi: Geçmişi, Değişimi, Bugünü, Geleceği: Güncellenmiş 4. Basım. Ankara: Nobel Yayıncılık. google scholar
 • Küçük, O. (2012). Lojistik İlkeleri ve Yönetimi: 2. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık google scholar
 • Lojistik, Council of Supply Chain Management Professionals, (CSCMP) google scholar
 • Liu, C. ve Lyons, A. (2011). An Analysis of Third-Party Logistics Performance And Service Provision. Transportation Research Part E 47: 547-570 google scholar
 • MEGEP (Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), Mesleki Gelişim, Iş Güvenliği Ve Işçi Sağlığı, (2014). Ankara: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. google scholar
 • Tabachnick, B.G. ve Fidell, L.S. (2013). Using Multivariate Statistics. Boston: MA: Pearson. google scholar
 • Ward, P.T., Duray, R., Leong, G.K. ve Sum, C.C., (1995). “Business environment, operations strategy, and performance: an emprical study Singapore manufacturers”, Journal of Operations Management, 99-115. google scholar
 • Yıldız, B.,ve Çetindaş, A.. (2020). Tedarikçilerle Süreç Entegrasyonunun Firma Performansı Üzerindeki Etkisinde Ürün Performansının Aracı Rolü, Journal of Transportation and Logistics, 5 (1), 13-28. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Akben, İ., & Taşdoğan, O. (2021). Productivity, Efficiency and Logistics Performance Assessment of Humanitarian Relief Organizations. Journal of Transportation and Logistics, 6(1), 1-16. https://doi.org/10.26650/JTL.2021.910435


AMA

Akben İ, Taşdoğan O. Productivity, Efficiency and Logistics Performance Assessment of Humanitarian Relief Organizations. Journal of Transportation and Logistics. 2021;6(1):1-16. https://doi.org/10.26650/JTL.2021.910435


ABNT

Akben, İ.; Taşdoğan, O. Productivity, Efficiency and Logistics Performance Assessment of Humanitarian Relief Organizations. Journal of Transportation and Logistics, [Publisher Location], v. 6, n. 1, p. 1-16, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Akben, İbrahim, and Orhan Taşdoğan. 2021. “Productivity, Efficiency and Logistics Performance Assessment of Humanitarian Relief Organizations.” Journal of Transportation and Logistics 6, no. 1: 1-16. https://doi.org/10.26650/JTL.2021.910435


Chicago: Humanities Style

Akben, İbrahim, and Orhan Taşdoğan. Productivity, Efficiency and Logistics Performance Assessment of Humanitarian Relief Organizations.” Journal of Transportation and Logistics 6, no. 1 (Mar. 2024): 1-16. https://doi.org/10.26650/JTL.2021.910435


Harvard: Australian Style

Akben, İ & Taşdoğan, O 2021, 'Productivity, Efficiency and Logistics Performance Assessment of Humanitarian Relief Organizations', Journal of Transportation and Logistics, vol. 6, no. 1, pp. 1-16, viewed 5 Mar. 2024, https://doi.org/10.26650/JTL.2021.910435


Harvard: Author-Date Style

Akben, İ. and Taşdoğan, O. (2021) ‘Productivity, Efficiency and Logistics Performance Assessment of Humanitarian Relief Organizations’, Journal of Transportation and Logistics, 6(1), pp. 1-16. https://doi.org/10.26650/JTL.2021.910435 (5 Mar. 2024).


MLA

Akben, İbrahim, and Orhan Taşdoğan. Productivity, Efficiency and Logistics Performance Assessment of Humanitarian Relief Organizations.” Journal of Transportation and Logistics, vol. 6, no. 1, 2021, pp. 1-16. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JTL.2021.910435


Vancouver

Akben İ, Taşdoğan O. Productivity, Efficiency and Logistics Performance Assessment of Humanitarian Relief Organizations. Journal of Transportation and Logistics [Internet]. 5 Mar. 2024 [cited 5 Mar. 2024];6(1):1-16. Available from: https://doi.org/10.26650/JTL.2021.910435 doi: 10.26650/JTL.2021.910435


ISNAD

Akben, İbrahim - Taşdoğan, Orhan. Productivity, Efficiency and Logistics Performance Assessment of Humanitarian Relief Organizations”. Journal of Transportation and Logistics 6/1 (Mar. 2024): 1-16. https://doi.org/10.26650/JTL.2021.910435TIMELINE


Submitted10.09.2020
Accepted12.11.2020
Published Online31.05.2021

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.