Research Article


DOI :10.26650/iujts.2020.13.0004   IUP :10.26650/iujts.2020.13.0004    Full Text (PDF)

A Study on the Assessment of Cultural Competence in Bilingualism: The Case of German Translation and Interpreting at Istanbul University

Enise Eryılmaz

Culture, which includes all the knowledge of a society, is one of the most important components of translation. When the translator is not able to perceive the cultural symbols of the text or he/she is ignoring the culture of the target language and the target text will lose its function. Thus, the starting point of this study is built on the way in which the monolingual individual perceives a foreign language through comparison and abstraction and how it is received by bilingual individuals, and how it is reflected in the translation process constitutes. This study includes a survey used to examine the cultural competence of the bilingual first-grade students of German Translation and Interpreting at the Istanbul University department of Translation Studies. Furthermore, translation from German to Turkish and vice versa and a translation assessment grid are used to gather data as regards the translation of the recipe for “simit” (Bagel) and “Brezel”. The data acquired from this study is also examined in the context of cultural competence; thus conjectures are provided as regards the cultural competence of bilingual students.

DOI :10.26650/iujts.2020.13.0004   IUP :10.26650/iujts.2020.13.0004    Full Text (PDF)

İkidillilikte Kültür Edincinin Ölçülmesine Yönelik Bir Uygulama: İstanbul Üniversitesi Almanca Mütercim Tercümanlık Örneği

Enise Eryılmaz

Bir toplumun her yönüyle bilgi birikimini içeren kültür, çevirinin önemli bileşenlerinden biridir. Çevirmenin metindeki kültürel sembolleri alımlayamaması veya erek dilin kültürünü göz ardı etmesi, erek metnin işlevsel olmamasına yol açar. Bu bağlamda tek dilli bireylerde kıyaslama ve soyutlama yoluyla algılanan yabancı kültürün, ikidilli bireylerde nasıl alımlandığı ve bunun çeviri sürecine nasıl yansıdığı çalışmanın başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Çalışmada ikidilli profile sahip İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Bölümü Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı birinci sınıf öğrencilerinin kültür edincini sorgulamak için anket çalışması yapılmıştır. Devamında kültürel geçmişe sahip olan ‘simit’ ve ‘Brezel’ ürünlerinin tarifler üzerinden Almancadan Türkçeye ve Türkçeden Almancaya yönelik çeviri uygulaması ve çeviri değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Bunlardan elde edilen veriler de kültür edinci bağlamında sorgulanmış ve ikidilli öğrencilerdeki kültür edincine ilişkin çıkarım ortaya konulmuştur.


EXTENDED ABSTRACT


Cultural elements are important constituents of translation, which is defined as an intercultural communication activity. Broadly speaking, it can be said that culture is the sum of the traditional ways of life, ideas and artistic assets of a society and it creates the unity of a people who speak the same language. Language is the element which makes cultural interaction and intercultural communication possible. Naturally, intercultural interaction is formed when different cultures make contact with each other. It is inevitable that this contact happens through translation. In the process of translation, the world view and the perception of culture of the translator is a key factor for the message to be delivered to the recipients as intended. The functionality of the target text depends on the reception of the cultural elements in the translated text by the translator and his/her consideration of the target culture. Thus, the translator’s reception of a foreign culture is an important issue. 

Monolingual individuals perceive a foreign culture through comparison and abstraction. How the culture is received by bilingual individuals and how it is reflected in the translation process are the starting points of this study. This study investigates which culture is dominant in the reception of cultural elements in the translation process by early or late bilingual individuals in light of cultural competence. The research was conducted using a newly developed model on first-grade students of German Translation and Interpreting at the Istanbul University department of Translation Studies,.

For the sake of the efficiency of the application, the definitions of cultural competence, a sub-competence of the translation competence, are addressed in the first section of the study. Based on these definitions, it can be said that cultural competence is the ability of the translator to consciously approach the cultural elements through abstraction, comparison and application and to overcome the differences of source and target cultures in the process of translation. It can also be said that cultural competence can be considered among the necessary competencies for the translator to produce a functional translation. 

The concept of bilingualism is explained in the next section. It can be seen that the studies in the field evaluate bilingualism using different criteria. This study is based on early and late bilingualism criteria, in which the factor of time (i.e. age) is prioritized, in compliance with the definition of individual bilingualism.

The third section is comprised of the application. A combined model is developed for the application based on the models which measure cultural competence and bilingualism. In accordance with the model, first, a survey was conducted to determine the bilingual profiles and investigate the culture and language relations of the first-grade students of Istanbul University, department of Translation Studies, German Translation and Interpreting. Next, the recipes for “simit” and “Brezel”, which are located in the cultural systems of their respective cultures, were translated from Turkish into German and vice-versa, respectively. At this point, it is important to remember that a recipe is a text type that is specific to the culture to which it belongs. The sample group was asked to conduct a translation review on the final step of the application.

The findings of the application were analyzed in the context of cultural competence of bilingual students in the conclusion section. The findings indicate that the members of the sample group did not have the same level of command of both cultures. Most members of the sample group were born and had completed their primary education in Germany, completed their secondary education in Turkey, and had been actively speaking Turkish in recent years. This findings overlap with the students’ claim that they translate more easily from German into Turkish. The fact that the language and culture of their families are Turkish explains the better understanding of the cultural items in the Turkish language that they show. The students’ reduced activity in the German language and their lack of exposure to it cause difficulty in composing texts in German, and they claim that they are now slower. The students’ self-view of language competencies and the results of the translations do not comply. The blank parts in the translations, conveying the dictionary meaning and untranslated words may indicate that the students were not able to compensate for their lack of cultural competencies with their language competencies. In this context, it can be concluded that the students need to improve their cultural competencies. The methodological education that the first-grade students will receive in their academic translation training is one primary way to improve their cultural competencies.


PDF View

References

 • Amman, M. (2008). Akademik Çeviri Eğitimine Giriş, çev. Emine Deniz Ekeman. İstanbul: Multilingual Yayınları. google scholar
 • Arı, S. (2016). Çeviri ve Kültürel Semboller, İstanbul: Değişim Yayınları. google scholar
 • Aydoğdu, K. (2018). Kültürel Mirasın İzinde, Simit. Uluslararası Türkbilim Dergisi, 8, Özel Sayı, 319-327. google scholar
 • Bahumaid, S. (2010). Investigating Cultural Competence in English-Arabic Translator Training Programs. Meta Journal Des Traducteurs, 55(3), 569-588. google scholar
 • Baker, C. (2001). Foundations of Bilingual Education and Bilingualism, İngiltere: Library of Congress Cataloging in Publication Data. google scholar
 • Berk, Ö. (2005). Kuramlar Işığında Açıklamalı Çeviribilim Terimcesi. İstanbul: Multilingual Yayınları. google scholar
 • Bican, G. ve Demir, N. (2018). Danimarka’da Türkçe-Danca Konuşan Öğrencilerin Dil Baskınlığının İki Dillilik Temelinde İncelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 43(194), 131-155. google scholar
 • Birkan Baydan, E. (2015). Çeviri Eğitiminde Çeviri / Çevirmenlik Edinci: Problem Çözme ve Karar Verme Konusunda Bir Farkındalık Uygulaması. İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi, 7(2013), 103-125. google scholar
 • Çetinkaya, S. (2015). İkidillilik ve Çeviri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. google scholar
 • Çetinkaya, S. (2017). Çok Dillilik ve Kimlik’, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 10(50), 371-377. google scholar
 • Demez, N. (2014). Türkiye’de Çeviribilimin Gelişimi Açısından Paradigma Kavramı ve Değişiminin Yansımaları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış doktora tezi. google scholar
 • Erten, A. (1992). Çeviride Kültürel Etkenler. Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi. Ankara: Hacettepe Yayınları, s. 68-74. google scholar
 • Eruz, S. (2008). Akademik Çeviri Eğitimi- Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi. İstanbul: Multilingual Yayınları. google scholar
 • Gümüşoğlu, T. (2010) Sprachkontakt Und Deutsch-türkisches Code- Switching: Eine Soziolinguistische Untersuchung Mündlicher Kommunikation Türkischer MigrantInnen, Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag. google scholar
 • Haldan, A. (2016). Çeviri Eğitiminde Çeviri Edinci Geliştirme Alışkanlıkları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış doktora tezi. google scholar
 • Hönig, H. G., Kussmaul, P. (1991). Strategie der Übersetzung, Tübingen: Gunter Narr Verlag. google scholar
 • Kıran, Z. ve Kıran, A. (2013). Dilbilime Giriş (Dilbilgisinden Dilbilime). Ankara: Seçkin Sosyal Bilimler. google scholar
 • Külebi, O. (1997). ‘Dilbilim ve Dil Felsefesinde Bir Dönüm Noktası: Noam Chomsky’, Dilbilim Araştırmaları, s. 76-81, (Çevrimiçi) http://dad.boun.edu.tr/tr/download/article-file/52749 [9 Ekim 2020]. google scholar
 • Neubert, A. (2000). ‘Competence in Language, in Languages, and in Translation’, Developing Translation Competence, Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, s. 3-17. google scholar
 • Newmark, P. (1988). A Textbook of Translation, Shanghai, Foreign Language Education Press. google scholar
 • Oğuz, E. S. (2011). Toplum Bilimlerinde Kültür Kavramı. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Hacettepe Üniversitesi, 28(2), 123-139. google scholar
 • PACTE. (2000). ‘Acquiring Translation Competence: Hypotheses and Methodological Problems in a reseach Project’, Investigating Translation, yay. haz. A. Beeby, D. Ensinger & M. Presas (Eds.), Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, s. 99-106. google scholar
 • Şimşek, F. (2016). Kültür Aktarımı Kuramının Eleştirisi: Türkiye’nin Medenileşme Sürecinde Çevirinin Rolü, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayımlanmamış doktora tezi. google scholar
 • Tükel Kanra, Y. (2019). Çeviri Eğitiminde Kültür Edincinin Kazandırılması Üzerine. İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi, 10 (2015/2), 51-72. google scholar
 • Türk Dil Kurumu. (2011). Türkçe Sözlük, haz. Şükrü Haluk Akalın [ve diğerleri], Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 11. baskı. google scholar
 • Uluçam-Wegmann, A. I. (2011). İkidilli Öğrencilerin Okuma Edinçlerinin Çeviri Edimlerine Etkisi. Dil Dergisi, 152, 7-29. google scholar
 • Uluşahin, E. (2019). Çeviri ve Kültür, (ed. Esra Uluşahin). Ankara: Nobel Bilimsel Eserler. google scholar
 • Vardar, B. (2002). Açıklamalı Dilbilim Terimler Sözlüğü. İstanbul: Multilingual Yayınları. google scholar
 • Vermeer, H. (1991). Çevirmek ve Anlamak: Biçimle İşlev Arasındaki Bağımlılıklar ve Anlamın Kültürel Önkoşulları (çev. Turgay Kurultay), Metis Çeviri, 16, 41-49. google scholar
 • Witte, H. (1999) ‘Die Rolle der Kulturkompetenz’, Handbuch Translation, yay. haz. Mary Snell-Hornby, Hans G. Hönig, Paul Ku0maul, Peter A. Schmitt, Tübingen: Stauffenburg Verlag, s. 345-348. google scholar
 • Witte, H. (2000). Die Kulturkompetenz des Translators. Tübingen: Stauffenburg Verlag. google scholar
 • Yazıcı, M. (2005). Çeviribilimin Temel Kavram ve Kuramları. İstanbul: Multilingual Yayınları. google scholar
 • Yule, G. (2010) The Study of Language. New York: Cambridge University Press. google scholar
 • İnternet Kaynakları/Online Resources google scholar
 • Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) Dil Yeterlilik Seviyeleri: (Çevrimiçi) https://www.efset.org/ tr/cefr/ , 15.10.2020 google scholar
 • Duden: Tek Dilli Almanca Sözlük (Çevrimiçi) https://www.duden.de/rechtschreibung/Rezept , 25.10.2020 google scholar
 • Oxford Sözlüğü: “Simit” (Çevrimiçi) http://www.diken.com.tr/simit-oxford-ingilizce-sozluke-girdi/ , 25.10.2019 google scholar
 • İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi - Istanbul University Journal of Translation Studies google scholar
 • Kaynak metinlerin oluşturulmasında faydalanılan kaynaklar/ Resources used in the creation of source texts google scholar
 • (Çevrimiçi) https://www.sozcu.com.tr/hayatim/gurme/sade-simit-nasil-yapilir-iste-kahvalti-ve-bes-caylarinin-vazgecilmezi-sade-simit-tarifi/ , 09.10.2019 google scholar
 • (Çevrimiçi) https://www.nefisyemektarifleri.com/pekmezli-simit-tarifi/ , 09.10.2019 google scholar
 • (Çevrimiçi) https://www.gutekueche.at/brezel-rezept-5660 , 03.02.2020 google scholar
 • (Çevrimiçi) https://www.rezeptschachtel.de/laugenbrezel_rezept.html , 03.02.2020 google scholar
 • (Çevrimiçi) https://www.innungsbaecker.de/rezept-brezel-in-vier-schritten-zur-perfekten-brezel , 03.02.2020 google scholar
 • (Çevrimiçi) https://www.lecker.de/brotteig-50357.html , 03.02.2020 google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Eryılmaz, E. (2020). A Study on the Assessment of Cultural Competence in Bilingualism: The Case of German Translation and Interpreting at Istanbul University. Istanbul University Journal of Translation Studies, 0(13), 57-89. https://doi.org/10.26650/iujts.2020.13.0004


AMA

Eryılmaz E. A Study on the Assessment of Cultural Competence in Bilingualism: The Case of German Translation and Interpreting at Istanbul University. Istanbul University Journal of Translation Studies. 2020;0(13):57-89. https://doi.org/10.26650/iujts.2020.13.0004


ABNT

Eryılmaz, E. A Study on the Assessment of Cultural Competence in Bilingualism: The Case of German Translation and Interpreting at Istanbul University. Istanbul University Journal of Translation Studies, [Publisher Location], v. 0, n. 13, p. 57-89, 2020.


Chicago: Author-Date Style

Eryılmaz, Enise,. 2020. “A Study on the Assessment of Cultural Competence in Bilingualism: The Case of German Translation and Interpreting at Istanbul University.” Istanbul University Journal of Translation Studies 0, no. 13: 57-89. https://doi.org/10.26650/iujts.2020.13.0004


Chicago: Humanities Style

Eryılmaz, Enise,. A Study on the Assessment of Cultural Competence in Bilingualism: The Case of German Translation and Interpreting at Istanbul University.” Istanbul University Journal of Translation Studies 0, no. 13 (Jun. 2021): 57-89. https://doi.org/10.26650/iujts.2020.13.0004


Harvard: Australian Style

Eryılmaz, E 2020, 'A Study on the Assessment of Cultural Competence in Bilingualism: The Case of German Translation and Interpreting at Istanbul University', Istanbul University Journal of Translation Studies, vol. 0, no. 13, pp. 57-89, viewed 23 Jun. 2021, https://doi.org/10.26650/iujts.2020.13.0004


Harvard: Author-Date Style

Eryılmaz, E. (2020) ‘A Study on the Assessment of Cultural Competence in Bilingualism: The Case of German Translation and Interpreting at Istanbul University’, Istanbul University Journal of Translation Studies, 0(13), pp. 57-89. https://doi.org/10.26650/iujts.2020.13.0004 (23 Jun. 2021).


MLA

Eryılmaz, Enise,. A Study on the Assessment of Cultural Competence in Bilingualism: The Case of German Translation and Interpreting at Istanbul University.” Istanbul University Journal of Translation Studies, vol. 0, no. 13, 2020, pp. 57-89. [Database Container], https://doi.org/10.26650/iujts.2020.13.0004


Vancouver

Eryılmaz E. A Study on the Assessment of Cultural Competence in Bilingualism: The Case of German Translation and Interpreting at Istanbul University. Istanbul University Journal of Translation Studies [Internet]. 23 Jun. 2021 [cited 23 Jun. 2021];0(13):57-89. Available from: https://doi.org/10.26650/iujts.2020.13.0004 doi: 10.26650/iujts.2020.13.0004


ISNAD

Eryılmaz, Enise. A Study on the Assessment of Cultural Competence in Bilingualism: The Case of German Translation and Interpreting at Istanbul University”. Istanbul University Journal of Translation Studies 0/13 (Jun. 2021): 57-89. https://doi.org/10.26650/iujts.2020.13.0004TIMELINE


Submitted01.11.2020
Accepted30.12.2020

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.