Research Article


DOI :10.26650/LITERA2021-876432   IUP :10.26650/LITERA2021-876432    Full Text (PDF)

Architecture and Monumentality in Literature: The Example of Bridge on the Drina by Ivo Andriç

Hadis AbdulaFatma Zeynep Aygen

The collective memory, shaped by a long and intense process of social experiences, is the only way that societies sustain their past knowledge, their essence, which distinguishes them from others, in other words, their cultural accumulation for centuries. Therefore, poems, legends, books, clothes and various cultural products are the main media that have the ability to transfer cultural characteristics and traditions to the future in order to legate the stored information from the past. At this point, one of the most important cultural productions is architectural spaces, therefore cities as physical environment. For this reason, literary works, events, lives and stories are constantly addressed through architectural spaces. In other words, architecture becomes the only tool that determines and directs the expression of the story. One of the best examples that can be given to this centuries-old tradition is the work of Ivo Andriç called Bridge of Drina. While focusing on the Drina Bridge located in the city of Visegrad, Andriç tries to investigate and explicate the evolution of the social structure in the region and the great historical thresholds experienced on a global scale, through the bridge. In this direction, the main goal is to examine and evaluate the relationship between literature and architecture in the context of monument and memory, through the example of the Drina Bridge. The monumentalization of the Drina bridge and its place in collective memory will be investigated and discussed in the frame of the role and power of architectural structures in literary expressions.

DOI :10.26650/LITERA2021-876432   IUP :10.26650/LITERA2021-876432    Full Text (PDF)

Edebiyatta Mimarlık ve Anıtsallık: İvo Andriç’in Drina Köprüsü Örneği

Hadis AbdulaFatma Zeynep Aygen

Uzun ve yoğun bir toplumsal deneyim süreciyle şekillenen kolektif hafıza, toplumların geçmiş bilgilerini, onları diğerlerinden ayıran ‘öz’lerini, diğer bir ifadeyle yüzyıllar süren kültürel birikimlerini sürdürebilir kılmalarının yegâne yoludur. Bunun için, gelenekler ve kültürel nitelikler şiirlerle, efsanelerle, kitaplarla, giysilerle ve çeşitli kültürel üretimlerle geleceğe aktarılmaya, bu şekilde depolanan bilgiler yeni nesillere miras bırakılmaya çalışılır. Bu noktada en önemli kültürel üretimlerden birisi de mimari ürünler ve dolayısıyla fiziksel çevre olarak kentlerdir. Bu nedenledir ki, edebi çalışmalarda bir topluluk ya da yaşantı tasvir edilirken, onların yaşadıkları yerler, yapılar, mekanlar çoğunlukla ön plana çıkmaktadır. Edebiyat yapıtlarında olaylar, yaşantı ve hikâye sürekli mekân üzerinden ele alınır ve adeta mekâna bağımlıdır. Edebiyat mimarlıktan yararlanır, mimarlığın ürünlerini bir arka plan olarak kullanır, başka bir söylemle mimari, anlatımların okuyucudaki tezahürünü belirleyen ve yönlendiren yegâne araç halini alır. Öteden beri, yüzyıllardır süregelen bu geleneğe verilebilecek en iyi örneklerden birisi de İvo Andriç’in Drina Köprüsü adlı eseridir. Andriç, küçük bir köyün yüzyıllar içerisinde gelişimini, kasabaya ve sonrasında önemli bir kent parçasına dönüşümünü, bu arada bölgedeki toplumsal yapının evrimini ve küresel ölçekte yaşanan büyük tarihi eşikleri, günümüzde Bosna Hersek sınırları içerisinde yer alan ve Vişegrad kentinde konumlanan Drina Köprüsü üzerinden okumaya, anlamlandırmaya ve okuyucuya aktarmaya çalışır.Bu doğrultuda, makalede edebiyat ve mimarlık arasındaki ilişki, Drina Köprüsü örneği kullanılarak, anıt ve hafıza kavramları çerçevesinde değerlendirilmeye çalışılacaktır. Kitapta köprünün anıtsallaştırılması, toplumsal hafızadaki yeri, hafızayı temsil etme gücü, tarihsel süreçte üstlendiği roller ve ona biçilen değer üzerinden bir sorgulamaya gidilecek, edebiyat ve mimarlık disiplinleri arasındaki ilişki, mimari yapıların edebi anlatımlardaki rolü ve gücü bağlamında tartışılacaktır.


EXTENDED ABSTRACT


The collective memory, shaped by a long and intense process of social experiences, is the only way that societies sustain their past knowledge, their essence, which distinguishes them from others, in other words, their cultural accumulation across the centuries. Therefore, poems, legends, books, clothes and various cultural products are the main media that have the ability to transfer cultural characteristics and traditions to the future in order to legate the stored information from the past. At this point, one of the most important cultural productions is architectural spaces or even cities as physical environments. Cities and their constituent places are concrete representatives of the past and accumulated social knowledge. For this reason, literary works, events, lives and stories are constantly addressed through architectural spaces. In other words, architecture becomes the only tool that determines and directs the expression of the story.

This is also the case with literary works; independent from the genre, the plot always is accompanied by depictions of physical spaces. Thus, even if indirectly so, architecture becomes the only tool that determines and directs the expression of narratives in the reader. 

One of the best examples that can be given to this centuries-old tradition is the work of Ivo Andriç called Bridge on the Drina. While focusing on the Drina Bridge located in the city of Visegrad, Andriç tries to investigate and explicate the evolution of the social structure in the region and the great historical thresholds experienced on a global scale, through the bridge.

In this direction, the main goal is to examine and evaluate the relationship between literature and architecture in the context of monument and memory, through the example of the Drina Bridge. In short, the study aims to investigate the relationship between the architecture and literature and the role of the architecture in literarty works by investigating Andric’s The Bridge on the Drina. In other words, the study focuses primarily on the storytelling power of the architectural space, the place the architectural structures acquires in collective memory and their ability to transfer past knowledge to the future. 

The Drina Bridge not only places an architectural product in the center, but also constantly associates a story (that spans centuries) with the bridge and tells all the important events on the bridge. Therefore, in this study, an inquiry has been made on the monumentalization of the bridge, its place in social memory, its power to represent memory, the roles it assumes in the historical process and its value. With this questioning, an attempt is made to discuss the relationship between literature and architecture disciplines in the context of the role and power of architectural structures in literary expressions. In this direction, in order to examine in more detail what role the bridge plays in the story and how the story is shaped within the framework of the bridge, the study is divided into the subheadings: “memory, monumentality and the Drina Bridge”, “the spatial characteristics of the bridge and how the bridge shapes its environment?”, “the place of the bridge in social life”, symbolic value and politicization” and “Bridge of Drina as a storyteller”.

Based on the example of Drina Bridge, it can be argued that apart from defining a physical environment in the story as in other literary works, the architectural product is in fact the main elements that can sit in the center of the story, tell the story, identify with the characters in the story, and give direction to the story. With the depictions of the physical environment, architecture actually gives the reader clues about the period, experiences, social classes, and memory, and provides a better understanding of the story. This is also the case with the Drina Bridge. By constructing metaphors on a bridge, Andriç discusses the formation of a nation and its subsequent dissolution, the sense of nationality and the social consequences it brings, the brutality of war, and the phenomenon of living together in peacetime regardless of language, religion or race. Although the Drina bridge, which is the subject of the story, has undergone little physical transformation over the centuries, it has undergone great semantic transformations and takes on different meanings according to time and point of view.  

In this context, the Drina Bridge emerges as a very powerful example of an architectural product in terms of its story-telling power. The bridge, as an architectural product, is the element that conveys the story, directs it and prepares a background for it. In other words, The Bridge on the Drina contains important data at the point of examining and questioning the mutual interaction established between architecture and literature. As a result, the study reveals that The Bridge on the Drina has strong potential in terms of ‘the relationship between architecture and literature’. 


PDF View

References

 • Akarsu, H. T. & Erdoğan, N. (2016). Edebiyatta mimarlık. İstanbul: Yem Yayınları. google scholar
 • Alver, K. (2009). Ütopya: Mekân ve kentin ideal formu. Sosyoloji Dergisi, 3(18), 139-153, DOI: 10.16917/sd.37317. google scholar
 • Andriç, İ. (2019). Drina Köprüsü. Kitabın özgün adı: “Na Drina Çuprija” (H. A. Ediz & N. Müstakimoğlu, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları (Orjinal yayınlanma tarihi 1945). google scholar
 • Assmann, J. (2015). Kültürel bellek: Eski yüksek kültürlerde yazı, hatırlama ve politik kimlik. Kitabın özgün adı: “Das Kültürelle Gedachtnis” (A. Tekin, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları, (Orijinal yayın tarihi 1992). google scholar
 • Barthes, R. (1997). Rethinking Architecture, A reader in cultural theory, In N. Leach (Ed.), Semiology and the urban (p.p. 158-164). Taylor & Francis DOI: https://doi.org/10.4324/9780203975251. google scholar
 • Bevan, R. (2016). The destruction of memory: Architecture at war. London, England: Reaktion Books (Orijinal yayın tarihi 2007). google scholar
 • Boyer, C. (1994). The city of collective memory, its historical imagery and architectural entertainments. Cambridge Massachusetss, London, England: The MIT Press. google scholar
 • Crinson, M. (2005). Urban memory, history and amnesia in the modern city. London and New York: Routledge Taylor& Francis Group. google scholar
 • "Istocna pruga Sarajevo ". (2018, December). Istocna pruga Sarajevo-Ustipraca-Visegrad-Vardiste, erişim adresi: https://www.zeleznice.in.rs/forum/viewtopic.php?t=11&start=710, erişim tarihi: 29.08.2020. google scholar
 • Kujundziç, D. (1995). Ivo Andriç and the sarcophagus of history. In W. S. Vucinich (Ed.), Ivo Andriç revisited: The bridge still stands, Research Series, Research/92, Gaia Research Series, erişim adresi: https://escholarship. org/uc/item/8c21m142. google scholar
 • Lefebvre, H. (2017). Kentsel devrim. Kitabın özgün adı: “La revolution urbaine'” (S. Sezer, Çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık (Orijinal yayın tarihi 1970). google scholar
 • "Mehmend- pasa Sokolovic Bridge” (2015, June). Mehmend-pasa Sokolovic Bridge - "Old Bridge” Visegrad, erişim adresi: https://onms.nenasilje.org/2019/most-mehmed-pase-sokolovica-stara-cuprija-visegrad/?lang=en, erişim tarihi: 28.08.2020. google scholar
 • "Mimar Sinan’ın Bosna Hersek’teki imzası”. (2018, Şubat). Mimar Sinan’ın Bosna Hersek’teki imzası Drina Köprüsü, erişim adresi: https://www.milligazete.com.tr/haber/1496539/mimar-sinanin-bosna-hersekteki-imzasi-drina-koprusu, erişim tarihi: 28.08.2020. google scholar
 • Mirocha, P. (2019). Semiotics of the Ottoman bridge: Between its origins and İvo Andric, Zeszyty naukowe towarzystwa doktorantow uj, Nauki spoteczne, Nr 24 (1/2019), 167-180. DOI: 10.26361/ZNTDSP.10.2019.24.9. google scholar
 • Nora, P. (1989). Between Memory and History: Les Lieux De Memoire. Representations, 26(1). University of California Press. https://doi.org/10.1525/rep.1989.26.1.99p0274v. google scholar
 • Orwell, G. (2015). 1984 (C. Üster, Çev.). İstanbul: Can Yayınları, (Orjinal yayın tarihi 1949). google scholar
 • Rossi, A. (1982). The Architecture of The City. Cambridge, Massachusetts, and London, England: The MIT Press (Orijinal yayın tarihi 1966). google scholar
 • Shoemaker, F. (1950). The correlation of literature with architecture. College Art Journal, Vol. 9, No. 2, (Winter, 1949-1950), 181-186, College Art Association: https://doi.org/10.2307/772993. google scholar
 • Solak, Z. (2010). The city and cities in the stories, novels, essays and letters written by the Nobel prize winner İvo Andriç, Aktualni ProblemiSloviansko Filologi, Vipusk Xxiii. - Castina 2., erişim adresi: http://dspace.nbuv.gov. ua/handle/123456789/38034. google scholar
 • Spurr, D. (2012). Architecture and Modern Literature. Ann Arbor: University of Michigan Press. DOI: 10.2307/j. ctt1qv5nb5. google scholar
 • “Sruseni lukovi mosta”. (2018, February). Sruseni lukovi mosta preko rijeke Drine.Visegrad-novembar 1914 godina, erişim adresi: https://www.visegradlive.com/sruseni-lukovi-mosta-preko-rijeke-drine-visegrad-novembar-1914-godina/, erişim tarihi: 29.08.2020. google scholar
 • Şenyiğit O. & Tefek, G. T. (2019). Hermeneutic text reading ın approach of understanding and interpreting architecture-city. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Vol:48 No:1 397-418. DOI: 10.14812/ cufej.466216. google scholar
 • Vonnegut, K. (2016). Mezbaha 5, Özgün adı: “Slaughterhouse-Five”, (A. Sezgintüredi, Çev.). İstanbul: April Yayıncılık, (Orijinal Yayın tarihi 1969). google scholar
 • Wallace, C. N. (2007). Storytelling through architecture. Chancellor’s Honors Program Project, University Of Tennessee, Erişim adresi: https://Trace.Tennessee.Edu/Utk_Chanhonoproj/1129. google scholar
 • Yüksel, U. D. (2012). Antikçağdan Günümüze Kent Ütopyaları. İdeal Kent Dergisi, Sayı 5, Ocak 2012, 8-37. İssn: 1307-9905, erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/460682. google scholar
 • Zamyatin, Y. (2019). Biz, Kitabın özgün adı: “Mi”. (F. Arıkan & S. Arıkan, Çev.). İstanbul: İthaki Yayınları, (Orjinal yayınlanma tarihi 1924). google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Abdula, H., & Aygen, F.Z. (2022). Architecture and Monumentality in Literature: The Example of Bridge on the Drina by Ivo Andriç. Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies, 32(1), 407-434. https://doi.org/10.26650/LITERA2021-876432


AMA

Abdula H, Aygen F Z. Architecture and Monumentality in Literature: The Example of Bridge on the Drina by Ivo Andriç. Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies. 2022;32(1):407-434. https://doi.org/10.26650/LITERA2021-876432


ABNT

Abdula, H.; Aygen, F.Z. Architecture and Monumentality in Literature: The Example of Bridge on the Drina by Ivo Andriç. Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies, [Publisher Location], v. 32, n. 1, p. 407-434, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Abdula, Hadis, and Fatma Zeynep Aygen. 2022. “Architecture and Monumentality in Literature: The Example of Bridge on the Drina by Ivo Andriç.” Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies 32, no. 1: 407-434. https://doi.org/10.26650/LITERA2021-876432


Chicago: Humanities Style

Abdula, Hadis, and Fatma Zeynep Aygen. Architecture and Monumentality in Literature: The Example of Bridge on the Drina by Ivo Andriç.” Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies 32, no. 1 (Dec. 2022): 407-434. https://doi.org/10.26650/LITERA2021-876432


Harvard: Australian Style

Abdula, H & Aygen, FZ 2022, 'Architecture and Monumentality in Literature: The Example of Bridge on the Drina by Ivo Andriç', Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies, vol. 32, no. 1, pp. 407-434, viewed 5 Dec. 2022, https://doi.org/10.26650/LITERA2021-876432


Harvard: Author-Date Style

Abdula, H. and Aygen, F.Z. (2022) ‘Architecture and Monumentality in Literature: The Example of Bridge on the Drina by Ivo Andriç’, Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies, 32(1), pp. 407-434. https://doi.org/10.26650/LITERA2021-876432 (5 Dec. 2022).


MLA

Abdula, Hadis, and Fatma Zeynep Aygen. Architecture and Monumentality in Literature: The Example of Bridge on the Drina by Ivo Andriç.” Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies, vol. 32, no. 1, 2022, pp. 407-434. [Database Container], https://doi.org/10.26650/LITERA2021-876432


Vancouver

Abdula H, Aygen FZ. Architecture and Monumentality in Literature: The Example of Bridge on the Drina by Ivo Andriç. Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies [Internet]. 5 Dec. 2022 [cited 5 Dec. 2022];32(1):407-434. Available from: https://doi.org/10.26650/LITERA2021-876432 doi: 10.26650/LITERA2021-876432


ISNAD

Abdula, Hadis - Aygen, FatmaZeynep. Architecture and Monumentality in Literature: The Example of Bridge on the Drina by Ivo Andriç”. Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies 32/1 (Dec. 2022): 407-434. https://doi.org/10.26650/LITERA2021-876432TIMELINE


Submitted08.02.2021
Accepted08.02.2021
Published Online17.05.2022

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.